تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر …

اگرچه گراسهای چند ساله و لگومها معمولا به عنوان علوفه در برنامه تغذیه دام در نظر گرفته میشوند، اما غلات یکساله نیز نقش عمدهای را به عنوان یک منبع علوفه…

فایل – تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر …

جدول ۶-۴ مقایسه میانگین صفات علوفه جو ۴۵جدول ۷-۴ ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی ۷۹فهرست شکل‌هاشکل۱-۲ توزیع سطح زیر کشت جو در استانهای مختلف نسبت به کل کشور در…

بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی …

انحراف معیاربیشترین اختلاف مطلقمثبتمنفیضریب کولموگروف – اسمیرنفضریب معناداری( دو طرفه) ۳۲۲۹۰٫۴۶۴۰٫۳۳۰٫۲۵۴۰٫۲۴۳۰٫۲۵۴-۴٫۵۶۱۰٫۰۰۰ با توجه به جداول بالا بدلیل اینکه سطح معنی داری در متغیر هوش معنوی و استرس شغلی کمتر از…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور- قسمت …

۰٫۷۲۲ ۴ حمایت ۰٫۷۴۵ ۵ نقش ۰٫۷۱۳ ۶ تغییرات ۰٫۷۱۷ ۷ استرس شغلی ۰٫۷۲۸ ۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق مرحله تجزیه و…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور- قسمت …

بعضی اوقات ۳ اغلب ۴ همواره ۵ ۳-۶ روایی ابزار جمع آوری داده ها محقق برای اینکه بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این…

بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور- …

بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودروسازی کرمان موتور رابطه معناداری وجود دارد بین عوامل جمعیت شناختی(سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات) و استرس شغلی کارکنان کارخانه…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی …

آزادمرزآبادی، هوشمندجا، پورخلیل(۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان ” رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی ، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ” انجام دادند.جامعه آماری، کلیه کارکنان…

بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی …

آیا در کارتان دارای حق انتخاب هستید و یا مجبورید فعالیتی مشخص را در زمان و مکانی مشخص انجام دهید؟ (هاشمی نژاد، رحیمی مقدم، محمدیان، امیری، ۱۳۹۲)کنترل یکی از حساس…

بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور- …

استرس شغلی فرایندی است که از ادراک داد و ستد میان فرد و محیط کار ناشی می شود. (احمدی، رضایی، ۱۳۹۱)طبق تعریفی که توسط انستیتو ملی ایمنی و سلامت کار…

بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو …

به آسانی مضطرب می شوند و با تغییرات، احساس تهدید می کنند هرگز با تغییرات اطراف مضطرب نمی شوند شادی و عشق را از دیگران و جهان می جویند، بنابراین…