آوریل 19, 2021

پایان نامه بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

[add_to_cart id=614837]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش بازرگانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته کشاورزی اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی كرمانشاه

دانشكده تحصیلات تكمیلی

 گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.A.”  مدیریت بازرگانی

« گرایش مدیریت بازرگانی»

عنوان

بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

 

 

استاد راهنما

دكتر فرشید نمامیان

استاد مشاور

—–

نگارنده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

برون­ سپاری عبارت است از پیدا كردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌های جدیدی كه بتوان با اطمینان تهیه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی كه قبلاً‌ استفاده نكرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه­ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته­های آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می­شود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار می­گیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی­شوند.جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان  و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصل ­از این پژوهش نشان می‌دهند متغیر مستقل برون­سپاری فرآیند ­مالیات­برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت برون‌سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در­عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.

 

 

 

کلمات کلیدی: برون‌سپاری، سازمان امورمالیاتی، عملکرد سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

عنوان پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .الف

بسم الله الرحمن الرحیم………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب

صورتجلسه دفاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ج

سپاسگزاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. و

تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ز

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ط

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ی

فصل اول (کلیات)                                                                                                                            ۱

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..۲
  • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

1-4روش  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم (پیشینه تحقیق)                                                                                                                   ۹

2-1 مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1۰

2-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1۱

2-3 پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

2-4پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱8

2-5بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن ………………………………………………………….۲۰

2-5-1 برون‌سپاری……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………۲۰

2-5-2 سازمان امورمالیاتی……………………………………………………………………………… …………………………………………………………. ۲۴

2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری………………………………… ……………………………………………………………….۳۰

2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد…………………………………………….. …………………………………………………………………………۳۱

2-6 -2 مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران…………………………………………….. ………………………………………………………………………۳۱

2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور…………………………………………….. ………………………………………………………………………۳۴

2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………….. …………………………………………………….۳۴

2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی…………………………………………….. …………………….۳۴

2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه……………………………………………………………….۳۵

2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

2-7 عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

2-7- 1بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد……………………..۴۲

2-7- 2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد…………………………..۴۴

2-7- 3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد………………………………….۴۸

2-7- 4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد…………………………………….. ۴۹

2-7- 5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد……………………۵۲

2-8 مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

2-9جمع بندی ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………….۶۰

فصل سوم (روش شناسی)                                                                                                            ۶۲

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

3-2 نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

3-3معرفی جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳ -3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

3-5روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………۶۶

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)                                                                    ۶۸

4-1 مقدمه ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

4-2آمار توصیفی ……… ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

4-3آزمون نرمال بودن داده ها ……… ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

4-4فرضیه ها……………………. ……… …………………………………………………………………………………………………………………۷۷

4-4-1فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

4-4-2فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

4-4-3فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

4-4-4فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

4-4-5فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

4-4-6فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………… ۸۲

4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری…………………………………………………………………………………………. ۸۳

4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

4-8مدل ساختاری تحقیق …… ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی )                                                                                          ۹۴

5-1مقدمه…. …… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها…… ……………………………………………………………………………………………….۹۶

5-3پیشنهادات کاربردی…… ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی…… …………………………………………………………………………………………. …۱۰۲

5-5موانع و محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

پیوست

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

منایع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

 

فهرست جداول

 

 

    فهرست جداول                                                                                               ­ صفحه

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

جدول ۲-۲ پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ………………………………………………………………………………۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها……………………………………………………………………………۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  تحصیلات آنها……………………………………………………………………..۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سن  آنها……………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سابقه کاری آنها……………………………………………………………………۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  نوع گواهینامه  آنها  …………………………………………………………… ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال …………………………………..۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان ……………….. ۷۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ………………………………….. ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان………………………… ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان …………………………… ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………………. ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون رابطه ­بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………. ۸۲

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری ……………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی  …………………………………………………………………   ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ……………………………………………………….. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد………………………………………………………………… ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ……………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………………………………………. ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی …………………………………………. ۹۱

جدول ۴-۲۲ بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری  …………………………………………………….  ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری  ……………………………………………………………………………..  ۹۳

 

 

 

 

فهرست شکل ها ونمودارها

 

            

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها                                                                             صفحه        

شکل  ۲-۱ مدل نگاشت مالیات -فرآیند…………………………………………………………………………………………………………۲۶

شکل  ۲-۲ مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی …………………………………………………………………………………………………۲۹

شکل  ۲-۳ الگوریتم انتخاب فرآیندها    ……………………………………………………………………………………………………..۳۰

شکل  ۲-۴ فرآیند عملکردی سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شکل  ۲-۵ مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان …………………………………………………………………………………… ۵۸

شکل  ۲-۶ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنی­ها بر حسب نوع پاسخگویان ………………………………………………………………….. ۷۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی کارمندان  بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………. ۷۱

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………. ۷۲

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سن آنها…………………………………………………………………………….. ۷۳

نمودار ۴-۵  درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سابقه کاری آنها…………………………………………………………………..۷۴

نمودار ۴-۶ معادله خط رابطه­ی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………… ۷۹

نمودار ۴-۷ معادله خط رابطه­ی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان…………………………………. ۸۱

نمودار ۴-۸ نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون مؤلفه برون‌سپاری………………………………………………… ۸۵

نمودار ۴-۹ نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون عملکرد سازمان امورمالیاتی…………………………………… ۸۹

شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ………………….. ۸۶

شکل ۴-۲ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد  ……………………………… ۹۰

شکل ۴-۳ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………………………….۹۳

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com