تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد- قسمت …

طول دوره رشد تا ظهور سنبله (روز)

۱۶۰

وضعیت ریزش دانه

نیمه مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم

وزن هزار دانه (گرم)

۴۴

واکنش به بیماری سفیدک

نیمه مقاوم

کیفیت

خوب

۶- ۳ آماده سازی زمین و اجرای طرح آزمایشی

آماده‌سازی زمین شامل یک بار آبیاری پیش از کشت (ماخار) با هدف بهبود وضعیت رطوبت خاک و نیز سبز شدن بذر علف‌های هرز مدفون در خاک مزرعه انجام شد. سپس با کاهش رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی عملیات شخم با گاو آهن برگرداندار صورت گرفت. پخش کود فسفر به صورت پایه از منبع سوپر فسفات تریپل بر مبنای ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و پس از آن دو دیسک عمود بر هم به منظور خرد کردن کلوخههای زمین و مخلوط کردن کود با خاک انجام گرفت. عملیات مالهزنی با هدف هموار شدن پستی و بلندیهای زمین و ایجاد بستری مناسب برای بذر انجام شد. پس از آن عملیات کرت بندی و مرز بندی زمین انجام شد. کود نیتروژن از منبع اوره، ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار در سه مرحله (پس از کاشت، ابتدای ساقه رفتن و اواسط ساقه رفتن) در مزرعه پژوهشی پخش گردید. مراحل آمادهسازی زمین در شکل ۲-۳ نشان داده شده است.
 
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شکل۲-۳ مراحل آماده‌سازی زمین

۷-۳ عملیات کاشت

کاشت در ۲۵ آبان انجام شد و بلافاصله پس از آن اولین آبیاری انجام شد. رقم مورد کاشت، رقم نصرت بود که در استان خوزستان کشت این رقم انجام نمیشود. از آنجا که برداشت علوفه در کشت دو منظوره غلات باعث کاهش عملکرد دانه میشود پس در کشتهای دو منظوره برای به حداقل رساندن کاهش عملکرد دانه باید از ارقام جدید با عملکرد بالا مانند رقم نصرت استفاده کرد. همچنین این رقم پاییزه-بهاره است و در خوزستان قابلیت کاشت دارد. میزان بذر کشت شده در هر کرت بر اساس تراکم در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که قبل از کاشت آزمون قوه نامیه از بذر مورد آزمایش در آزمایشگاه گرفته شد.

۸-۳ عملیات داشت

عملیات داشت شامل آبیاری، مبارزه با علفهای هرز، اعمال تیمار، پخش کود نیتروژن، مبارزه با آفات و مبارزه با بیماریها بود. اولین آبیاری پس از کاشت و آبیاریهای بعدی بر اساس ضرورت و نیاز گیاه انجام شد. مبارزه با علفهای هرز به صورت وجین دستی در دو مرحله انجام شد. آفات مشاهده شده در طول دوره رشد شته بود که برای مبارزه با آن از سم دیازینون به میزان یک لیتر در هکتار استفاده شد و بیماریهای مشاهده شده در طول فصل رشد سیاهک آشکار بود (میزان آلودگی در مزرعه تقریبا ۲ درصد بود) که مبارزه با آن به صورت حذف بوتههای آلوده انجام شد. تیمار برداشت علوفه در دو مرحله ابتدای ساقه رفتن و اواسط ساقه رفتن انجام شد که پس از هر مرحله برداشت پخش کود نیتروژن (کود سرک) به صورت پخش سطحی انجام شد. مراحل داشت در شکل ۳-۳ نشان داده شده است.