تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی …

فروردین

۷/۱۶

۴/۳۰

۶/۲۳

۵/۳۲

اردیبهشت

۲/۲۴

۷/۳۸

۵/۳۱

۱/۰

۴-۳ خصوصیات طرح آزمایشی

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل تراکم کاشت جو (a) شامل سطوح (:a1 تراکم ۱۰۰ بوته در مترمربع، :a2 تراکم ۲۵۰ بوته در مترمربع، :a3 تراکم ۴۰۰ بوته در مترمربع و :a4 تراکم ۵۵۰ بوته در مترمربع ) و زمان برداشت علوفه (b) شامل (b1: برداشت علوفه در ابتدای ساقه رفتن، b2: برداشت در اواسط ساقه رفتن و b3: عدم برداشت علوفه) بوده است. مریستم زایشی غلات قبل از ساقه رفتن در زیر خاک قرار دارد در نتیجه به نظر میرسد که انتخاب مراحل برداشت در ابتدا و اواسط ساقه رفتن توجیه منطقی دارد. هر تکرار شامل ۱۲ واحد آزمایشی (کرت) بود که مساحت هر کرت ۲ × ۲ متر در نظر گرفته شد و در هر کرت ۸ خط کاشت با فاصله ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد. عمق کاشت بذرها ۴ تا ۵ سانتیمتر در نظر گرفته شد. جهت اعمال تیمار تراکم طول خط کشت (۲ متر) با توجه به فاصله بین ردیفها در هر سطح تیماری به مترمربع تبدیل شد، لذا میزان بذر مورد نیاز با توجه به تراکمها، وزن هزار دانه، قوه نامیه و درجه خلوص محاسبه، توزین و برای هر خط کشت به طور جداگانه بستهبندی شد. نقشه طرح مورد استفاده در شکل ۱-۳ نشان داده شده است. در این آزمایش فاصله بین بلوکها ۲ متر و فاصله بین کرتها ۵/۰ متر در نظر گرفته شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

a4b3 a4b2 a4b1 a3b3 a3b2 a3b1 a2b3 a2b2 a2b1 a1b3 a1b2 a1b1