پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۷۹

و
مآخذ
منابع فارسی :

 1. آلبرتو، کارنیرو (مرداد ۱۳۸۶). ترجمه عباس نصیری زنگ آباد. پذیرش فناوری های نوین در سازمان: ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم، شماره ۱۸۲،صفحه ۴۹٫
 2. احمدی ده قطب الدینی، محمد . (۱۳۸۷) . بررسی رابطه تجربه کار با رایانه ، تناسب تکلیف – فناوری ، خودکارآمدی رایانه ، اضطراب رایانه ، لذت ادراک شده رایانه ، سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس ، طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار.
 3. اصنافی ،امیررضا-حمیدی،علی.( ۱۳۸۶).نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 4. الهی، ش. عبدی، ب. دانایی فرد،ح (۱۳۸۹). پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری. چشم انداز مدیریت دولتی، شماره۱،صص ۶۷-۴۱٫
 5. امیرشاهی، میراحمد و باروتی اردستانی، نرگس، (۱۳۸۵) ،«ارائه مدل مفهومی پذیرش فناوری اطلاعات برای کارکنان سیستم های بانکی: بانک صادرات شهر تهران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی الزهرا.
 6. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 7. پاسبان رضوی،مجیدرضا.(۱۳۸۸). موسسه ارتباطات و فناوری آموزشی بریتانیا والدین، فناوری ارتباطات و اطلاعات ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (ICT) و تعلیم و تربیت
 8. حسین پور، جعفر. ۱۳۸۶٫ نقش فن آوری اطلاعات در تحول ساختار سازمان ها، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۲۳۸، صفحات ۱۹۵-۱۸۲٫
 9. حسینی، خدداد و فتحی، سیدحمید و الهی، سعید . ۱۳۸۵٫ طراحی الگوی تأثیر فن آوری اطلاعات بر سنجه های عملکرد مالی با رویکرد فراتحلیل، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۶، صفحات ۸۳-۶۱٫
 10. خاکی، غلامرضا، ١٣٨٢ ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.
 11. ریاحی، غلامحسین (۱۳۷۲)،آشنایی با اصول و روش تحقیق، نشر اشراقیه، تهران
 12. سلمان زاده ، سهراب. (۱۳۸۵) ، لزوم طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی در گمرک، مجموعه مقالات همایش منطقه ای گمرک و فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، چاپ سفید، صص. ۱۳۳-۱۲۴٫
 13. سرلک، محمدعلی و منتظر، راحله و حبیبی، فاطمه، « ارزیابی تفاوتهای فرهنگی بر استفاده از فناوری اطلاعات در محیط چند فرهنگی رسانه ملی»، نشریه مدیریت فردا، سال ششم، شماره ۲۰٫
 14. سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، ۱۳۷۶ ، روش تحقیق در علوم رفتاری ، تهران، انتشارات آگاه، صص ۸۱-۸۲ و صص ۱۷۳-۱۷۰و۱۶۹٫
 15. سکاران، اوما. ۱۳۸۱٫ روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی، محمد، شیرازی، محمود، ناشر مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، صفحات ۳۰۰-۱۰۰٫
 16. سورین، ورنرجی و جیمز دبلیوتانکارد (۱۳۸۱). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. ص ۳۲ و ۳۱۲٫
 17. شیخ شعاعی، فاطمه ، ۱۳۸۵، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه های دولتی شهر تهران : قابلیت کاربرد “مدل پذیرش فناوری” ، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ص۱
 18. شیخ شعاعی،فاطمه.علومی، ط(۱۳۷۸). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطّلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران. کتابداری و اطلاع رسانی- جلد ۱۰ شماره ۳٫
 19. صالحی امیری،رضا-حیدری زاده،الهه.(۱۳۸۶).نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نطام آموزشی وتوسعه فرهنگی،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،پژوهشنامه شماره:۱۵
 20. صرافی زده ، اصغر ” فناوری طلاعات در سازمان ، IT مفاهیم و کاربرد ها ” ( تهران ، انتشارات امیر ، ۱۳۸۳ )
 21. صمدی، منصور و شمس، راحیل و پروین، علی، (۱۳۸۶)، «آزمون مدل پذیرش فناوری در گروه دانشجویان منتخب دانشگاه تهران» فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،شماره ۸ ، ص ۱۳۷ – ۱۵۸٫
 22. صیدایی ، سید اسکندر ، ۱۳۸۷ ، برنامه ریزی روستایی در ایران ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، اصفهان.
 23. عالی، شهیندخت.(۱۳۸۱).فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش،نشریه آموزه،شماره:۱۵
 24. عیسایی، محمدتقی و امیرجمشیدی، گران ناز(۱۳۸۳)، برداشت درست از فناوری اطلاعات، گزیده مدیریت، سال پنجم ، شماره ۳۷
 25. قربانی زاده، وجه ا… و دلجو، غلامحسین و امیری ،آرین، (۱۳۹۰) ، «عوامل موثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران (۱۳۷) توسط شهروندان»، دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی.
 26. کریم آقایی ، ساناز . تابستان ۱۳۸۸ ، خدمات نوین فناوری اطلاعات ، شرکت مخابرات استان فارس.
 27. کیاسی،حمیرا.(۱۳۸۶).راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه شماره:۱۵
 28. مجیدی سرهندی ، آزاد ، (۱۳۸۲) «شاخص های پذیرش فناوری» ، دوره ۲ شماره ۵٫
 29. محقر ، علی و شیر محمدی ، مهدی . (۱۳۸۳) . توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) در وزارت کشور ، دانش مدیریت ، شماره ۶۷ ، زمستان ۱۳۸۳ ، ص ص ۱۱۳ – ۱۳۱ .
 30. موحد محمدی ، ح و همکاران – ۱۳۸۸ – رویکردی بر توانمندی های آموزشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس روستایی – وبلاگ ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه .
 31. منتظر، غلامعلی. (۱۳۸۱).توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات محور آینده نگری در نطام آموزشی کشور،،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره :۲۵
 32. مهدوی، محمد تقی، (۱۳۷۹)، تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی نشر چاپار.
 33. میرخانی، ز( ۱۳۸۵ )گزارش کنفرانس منطقه ای غرب آسیا، ۲۰۰۳ ، اعلامیه کتفرانس منطقه ای غرب آسیا: لبنان، بیروت-، سمینار بین المللی نقش ICT در رشد اقتصادی: تهران.
 34. ناخدا، مریم (۱۳۸۴) ، «بررسی عوامل فردی موثر بر کابرد فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران » ،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران.
 35. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات،(۱۹۸۳)، دستورالعمل اجرایی پروژه تجهیز ده هزار روستایی کشور به دفاتر فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی ، شرکت پردازش سیستم های مجازی، تهران.
 36. این را هم حتما بخوانید :   پایان نامه : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد