می 16, 2021

دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : داخلی

عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازاریابی

گرایش : داخلی

عنوان:

تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

استاد راهنما:

دکتر سید مظفر میر برگ کار

 

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                   صفحه

 

1-….. کلیات تحقیق.. 2

1-1-…. مقدمه. 3

1-2-…. بیان مسئله. 4

1-3-…. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4-…. اهداف تحقیق.. 8

1-5-…. فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-…. روش اجرای تحقیق: 8

1-7-…. متغیرهای پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی آنها 9

1-7-1-.. تعریف عملیاتی متغیرها: 9

1-7-2-.. متغیر وابسته تحقیق: 9

1-7-3-.. متغیر های تعدیل گر: 10

1-7-4-.. متغیر های مستقل: 10

1.مدیریت روابط با مشتریان(CRM): 11

1-8-…. مدل مفهومی پژوهش… 12

1-9-…. قلمرو تحقیق.. 12

2-….. مروری بر تحقیقات انجام شده 14

2-1-…. مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 15

2-1-1-.. تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 15

2-1-2-.. ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری.. 15

2-1-3-.. دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری.. 16

2-1-4-.. تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری.. 18

2-1-5-.. مزایای مدیریت ارتباط با مشتری.. 19

2-1-6-.. اهداف مدیریت ارتباط با مشتری.. 20

2-1-7-.. چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری.. 21

2-1-8-.. عناصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری.. 22

2-1-9-.. مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری.. 23

2-1-10- چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری.. 25

2-1-11- روندهای ارتباط با مشتریان. 26

2-1-12- بازاریابی مبتنی بر مدیریت ارتباطی با مشتری.. 28

2-1-13- انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری.. 31

2-1-14- خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی.. 35

2-1-15- مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی.. 37

2-1-16- مدیریت ارتباط با  با مشتری تعاملی.. 38

2-2-…. مدیریت دانش… 39

2-2-1-.. داده:………….. 39

2-2-2-.. اطلاعات:.. 39

2-2-3-.. دانش:……….. 39

2-2-4-.. عوامل مؤثر در توفیق دانش… 40

2-2-5-.. هویت،دانش،اعتماد و روابط اجتماعی.. 41

2-2-6-.. تقسیم بندی دانش سازمان. 41

2-2-7-.. اندازه گیری دارایی دانش… 42

2-2-8-.. دانش و مدیریت استراتژیک… 43

2-2-9-.. پیشینه مدیریت دانش… 44

2-2-10- سیر تکاملی مدیریت دانش… 44

2-2-11- تعاریف مدیریت دانش… 45

2-2-12- اهمیت و ضروریت مدیریت دانش… 46

2-2-13- اهمیت سازمان بر مبنای دانش… 46

2-2-14مزیت های مدیریت دانش… 48

2-2-15- نقش فن آوری اطلاعات در مدیریت دانش… 49

2-2-16- روش های اجرای مدیریت دانش در سازمانها 49

2-2-17- برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش… 50

2-2-18- روش های مدیریت دانش… 51

2-2-19- عوامل کلیدی توفیق مدیریت دانش در سازمان های مختلف… 52

2-3-…. بخش سوم:زنجیره تأمین.. 53

2-3-1-.. زنجیره تأمین: 53

2-3-2-.. درک زنجیره تأمین.. 55

2-3-3-.. ساختار زنجیره تأمین.. 56

2-3-4-.. مدیریت زنجیره تأمین.. 57

2-3-5-.. اهمیت مدیریت زنجیره تأمین.. 58

2-3-6-.. روند شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین.. 60

2-3-7-.. اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین.. 61

2-3-8-.. مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین.. 62

2-3-9-.. وظایف لجستیک و زنجیره تأمین.. 67

2-3-10- ضرورت اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین.. 68

2-3-11- نگرش در اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین.. 68

2-3-12- چرخه مدیریت عملکرد زنجیره تأمین.. 72

2-4-…. بخش چهارم: بازاریابی اینترنتی.. 74

2-4-1-.. تعریف بازاریابی اینترنتی.. 74

2-4-2-.. اصول بازاریابی الکترونیکی.. 75

2-4-3-.. بازاریابی اینترنتی،اهمیت و مزایای آن: 77

2-4-4-.. تکنیک ها و روش های بازاریابی اینترنتی(قاضی زاده،عباسی اسفنجانی ،1385،ص45): 79

2-5-…. بخش پنجم: تجارت الکترونیک… 82

2-5-1-.. تشریح مفهوم تجارت الکترونیک: 83

2-5-2-.. انقلاب و اقتصاد دیجیتالی.. 85

2-5-3-.. استفاده از تجارت الکترونیکی حرکتی به سوی اقتصاد دیجیتالی.. 86

2-5-4-.. تجارت الکترونیک به عنوان یک بازار. 89

2-5-5-.. اشکال مختلف تجارت الکترونیکی.. 89

2-5-6-.. چارچوب،طبقه بندی و محتوی تجارت الکترونیکی.. 91

2-5-7-.. چهارچوب تجارت الکترونیکی.. 92

2-5-8-.. انواع تجارت الکترونیکی.. 94

2-5-9-.. اجزای تشکیل دهنده فضای بازار داد و ستد الکترونیکی.. 97

2-5-10- مدل های کسب و کار تجارت الکترونیکی.. 99

2-5-11- کاربردهای تجارت الکترونیک… 103

2-5-12- راهبرد تجارت الکترونیکی.. 104

2-5-13- زیر ساخت ها و ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی.. 104

2-5-14- مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. 105

2-5-15- عوامل موفقیت زا در بازار الکترونیکی.. 108

3-….. روش تحقیق.. 113

3-1-…. مقدمه. 114

3-2-…. فرآیند اجرای تحقیق.. 114

3-3-…. روش اجرای تحقیق.. 114

3-4-…. جامعه آماری.. 115

3-5-…. روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه. 116

3-6-…. روش گرد آوری داده ها و اطلاعات… 117

3-7-…. ابزارهای گردآوری اطلاعات… 117

3-8-…. روایی.. 118

3-9-…. پایایی.. 119

3-10-.. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 120

3-10-1- بخش توصیفی داده ها 120

3-10-2- بخش تحلیلی داده ها 120

4-….. نتایج.121

4-1-…. مقدمه: 122

4-2-…. توصیف متغیر های تحقیق: 122

4-2-1-.. توصیف متغیر بازاریابی اینترنتی.. 122

4-2-2-.. توصیف متغیر تجارت الکترونیک… 123

4-2-3-.. توصیف متغیر مدیریت ارتباط با مشتری.. 124

4-2-4-.. توصیف متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 125

4-2-5-.. توصیف متغیر مدیریت دانش… 126

4-3-…. بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. 127

4-4-…. بررسی مدل تحقیق.. 129

4-4-1-.. بررسی مدل تحقیق در حالت مفهومی.. 129

4-4-2-.. بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد 130

4-4-3-.. بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 131

4-5-…. تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 132

4-6-…. آزمون فرضیه ها 133

5-….. بحث و نتیجه گیری.. 135

5-1-…. مقدمه. 136

5-2-…. نتایج آمار توصیفی.. 136

5-2-1-.. بازاریابی اینترنتی: 136

5-2-2-.. متغیر تجارت الکترونیک: 137

5-2-3-.. متغیر مدیریت روابط با مشتری: 137

5-2-4-.. توصیف متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 137

5-2-5-.. متغیر مدیریت دانش: 138

5-3-…. نتایج آمار استنباطی.. 138

5-4-…. پیشنهادات تحقیق.. 139

5-5-…. محدودیت های تحقیق.. 141

5-6-…. پیشنهادان آتی.. 142

 

فهرست جداول

عنوان                                           صفحه

جدول ‏1‑1مراحل تکوین بازاریابی جدید. 4

جدول ‏2‑1تکنولوژی های CRM عملیاتی.. 32

جدول ‏2‑2 مزایای مدیریت دانش…. 48

جدول ‏2‑3 مراحل یکپارچگی زنجیره تامین.. 60

جدول‏2‑4تحولات بازاریابی در ابعاد مختلف… 79

جدول‏2‑5)مقایسه بین شرکت های سنتی و شرکت های دیجیتال. 87

جدول ‏3‑1 صفات کمی و ارزش های عددی گزین های پرسشنامه. 117

جدول ‏3‑2)سهم متغیرها در پرسشنامه. 118

جدول ‏3‑3)ضریب آلفای کرونباخ.. 119

جدول ‏4‑1)توصیف متغیر بازاریابی اینترنتی.. 122

جدول ‏4‑2)توصیف متغیر تجارت الکترونیک… 123

جدول ‏4‑3)توصیف متغیر ارتباط با مشتری.. 124

جدول ‏4‑4)توصیف متغیر زنجیره تامین.. 125

جدول ‏4‑5)توصیف متغیر مدیریت دانش…. 126

جدول ‏4‑6آزمون کولموگرف-اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق.. 128

جدول ‏4‑7 شاخص معنی داری و پردازش مدل. 132

جدول ‏4‑8 نتایج تحلیل مسیر در دل ساختاری.. 133

جدول ‏5‑1)توصیف متغیر بازاریابی اینترنتی.. 136

جدول ‏5‑2متغیر تجارت الکترونیک… 137

جدول ‏5‑3)جدول20توصیف متغیر مدیریت روابط با مشتری.. 137

جدول ‏5‑4)توصیف متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 138

جدول ‏5‑5 توصیف متغیر مدیریت دانش…. 138


فهرست شکل ها

         عنوان                                                                 صفحه

شکل ‏1‑1مدل مفهومی تحقیق.. 12

شکل ‏2‑1روند کسب و کار در 150سال گذشته. 29

شکل ‏2‑2فرایند مراسم فروش… 34

شکل ‏2‑3ارتباط بین اطلاعات،عوامل موثر و دانش…. 42

شکل ‏2‑4اجزای مدیریت دانش(منبع 1995، 47

شکل ‏2‑5 زنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک، تولید و توزیع. 54

شکل‏2‑6ماهیت یک زنجیره تامین.. 63

شکل‏2‑7فرآیند زنجیره تأمین.. 70

شکل ‏2‑8 اصول و قواعد نظام اندازه گیریزنجیره تامین.. 71

شکل ‏2‑9 سطوح اندازه گیری زنجیره تامین.. 72

شکل‏2‑10چرخه مدیریت عملکرد زنجیره تامین.. 73

شکل‏2‑11فشارهای کسب و کار و نقش تجارت الکترونیک… 88

شکل ‏2‑12تجارت سنتی الکترونیک جزئی و کامل.. 90

شکل ‏2‑13چارچوب تجارت الکترونیک… 93

شکل ‏2‑14میزان اقتصادی تجارت الکترونیک… 106

شکل ‏4‑1متغیر بازاریابی اینترنتی.. 123

شکل ‏4‑2 متغیر تجارت الکترونیک… 124

شکل ‏4‑3متغیر مدیریت ارتباط با مشتری.. 125

شکل ‏4‑4متغیر مدیریت زنجیره تامین.. 126

شکل ‏4‑5متغیرمدیریت دانش…. 127

شکل ‏4‑6آزمون مدل تحقیق(حالت مفهومی) 129

شکل ‏4‑7آزمون مدل تحقیق(حالت استاندارد. 130

شکل‏4‑8 آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 131


چکیده:

پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات عمیق و گسترده ای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان موثرترین بستر بازاریابی الكترونیكی با پوشش گسترده امكان رسیدن شركت ها به بازارهای گوناگون را فراهم ساخته است. متأسفانه بسیاری از شركت های ایرانی در زمینه چگونگی استفاده از روش های گوناگون بازاریابی الکترونیکی و تاثیرات آن بر عملکردشان از اطلاعات و آگاهی های لازم برخوردار نیستند.پژوهش حاضر  در پی مطالعه تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد تجاری شرکت هاست،در این زمینه سعی شده است تا تأثیر زیر سیستم های اطلاعاتی (مدیریت روابط با مشتری crm،مدیریت زنجیره تأمین scm،مدیریت دانش Km) بر بازاریابی اینترنتی مورد مطالعه قرار گیرد.روش تحقیق از نطر نوع تحقیق توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده، جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت می باشد که دارای نشان اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند  که تعداد 93 شرکت از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردید،ابزار سنجش در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری LISREL 8.53  استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد که بازاریابی اینترنتی تأثیر مثبتی بر عملکرد تجارت الکترونیک داشته و  زیر سیستم های  اطلاعاتی مورد مطالعه نیز تأثیر مثبتی بر بازاریابی اینترنتی دارند.

 

واژگان کلیدی:بازاریابی اینترنتی،تجارت الکترونیک،مدیریت دانش ( Km)،مدیریت زنجیره تأمین(scm )،مدیریت روابط با مشتری(crm)

 

فصل اول

1-کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه

تغییر، تحول و نوآوری درابعاد مختلف زندگی همواره جزء جدایی ناپذیر نظام هستی بوده است. این نوآوری و پدیده های نوین تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. دنیای کسب و کار و اقتصاد نیز جزئی از زندگی بشر میباشد و از موج نوآوری وتغییر در امان نمانده است. شاید به جرأت بتوان گفت زمینه های که بیشترین تاثیر پذیری را از تغییر و نوآوری داشته اند،در حوزه کسب و کار و اقتصاد قرار دارند.نوآوری و تغییر در سنجش کسب و کار از آن جهت حائز اهمیت است که سازمان ها به عنوان بنگاههای اقتصادی به لحاظ در اختیار داشتن نیروی کار، تأمین مواد اولیه و انجام فعالیت های تولیدی، چرخ های صنعت و خدمات را به گردش در می آورند. بنگاهها و شرکت های موجود در بخش های مختلف اقتصاد هر کشور و حتی در سطح جهانی برای کسب منابع محدود، حفظ و افزایش سهم بازار خود از نوآوری های جدید استفاده می کنند.

یکی از جدیدترین نوآوری ها در عرصه تجارت و کسب و کار، به کارگیری شبکه های کامپیوتری و بویژه اینترنت می باشد. در ابتدای بکارگیری کامپیوتر در فعالیت های اقتصادی و تجاری، هزینه های مربوط بسیار بالا بودند و مشکلات متعددی وجود داشت، لذا فقط شرکت های محدودی که از توان مالی مناسبی برخوردار بودند از این تکنولوژی استفاده می کردند. به مرور زمان و در نتیجه پیشرفت علوم رایانه، علاوه بر پیشرفت ها و اختراعات جدید در این حوزه، کاهش چشمگیر هزینه های بکارگیری این فن آوری از یک سو و مزایای متعدد ناشی از آن از سوی دیگر باعث شده که در حال حاضر به ندرت بتوان شرکتی را که از این فن آوری استفاده نکند پیدا کرد. ( دانشجو، ،1385،ص9 ).

در سال های اخیر در کشور ایران با چشم پوشی از کیفیت های خوب ، فعالیت های اینترنتی بسیاری دیده شده و بسیاری از کسب و کارهای ایرانی به این نتیجه رسیده اند که باید به سمت تجارت اینترنتی حرکت کنند. در ایران هم فروشگاههای اینترنتی توانسته اند بخشی از بازار فروش را توسعه دهند و به رقابت با دیگر فروشگاهها بپردازند.

این فروشگاههای اینترنتی به عنوان یکی از حلقه های نظام توزیع، نقش بارزی در کنترل قیمت ها و کاهش هزینه های توزیع بر قیمت نهایی دارند و توانسته اند با کنار زدن واسطه های زاید و تثبیت قیمت ها در مناطق مختلف شهری کالای مردم را با رعایت استاندارد و کیفیت و بسته بندی مناسب عرضه کنند(همتی،1392،ص2).پدید دار شدن مدل های تجاری وب فرصت های بی شماری برای شرکت ها به وجود آورده است.از آن جایی که مشتریان با حق انتخاب فروشگاه های غیر فیزیکی مختلف مثل سفارش های کاتالوگی،خرید تلفنی و خرید در خانه  رو به رو هستند( چانگ، 2004 ) عمل جذب مشتریان برای یک شرکت الکترونیکی بسیار مشکل است. زیرا ابتدا باید مشتری را به خرید اینترنتی متقاعد کرد( تقی زاده، ،1389،ص2 ).برای این منظور باید استفاده از راهبردهای مناسب در بازاریابی اینترنتی و عوامل تاثیر گذار در آن مورد توجه قرار گیرد در این پژوهش سعی در آن است که نقش بازاریابی اینترنتی و تاثیر آن بر عملکرد آن لاین 124 فروشگاه اینترنتی  مورد برسی قرار گیرد.بدین منظور مدیریت روابط با مشتری CRM)) ، مدیریت زنجیره تأمین (SCM) و مدیریت دانش ((KM به عنوان زیر سیستم های اطلاعاتی که بر بازاریابی اینترنتی تاثیر گذار است مورد مطالعه قرار می گیرند.

تعداد صفحه : 178

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

[add_to_cart id=151150]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com