آوریل 19, 2021

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

دانشگاه قم

دانشکده حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

استاد راهنما:

دکتر محسن قره خانی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1 فصل اول-طرح تحقیق  0
1-1 مقدمه. 1
1-2  بیان مسئله تحقیق.. 2
1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 3
1-4 فرضیه و اهداف.. 6
1-4-1 فرضیه  6
1-4-2 اهداف   6
1-5 روش تحقیق.. 6
1-6 قلمرو تحقیق.. 8
1-7 بررسی اجمالی منابع در سال‌های اخیر. 8
1-7-1 رابطه منابع (سپرده‌ها) با مصارف (تسهیلات) 8
1-7-2 رابطه پس‌انداز و تورم  9
1-8 محدودیت‌های انجام تحقیق.. 11
1-9 ساختار کلی تحقیق.. 12
1-10 تعاریف واژگان.. 14
2 فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق  16
2-1 مقدمه. 17
2-2 پول.. 18
2-2-1 خلاصه‌ای از پیدایش پول  18
2-2-2 خلاصه‌ای از وظایف و ویژگی‌های پول در جامعه  19
2-2-3 اصطلاحات مرتبط با پول  21
2-3  بانکداری.. 25
2-4 مؤسسات مالی و اعتباری  و بانک مرکزی.. 27
2-4-1 تعریف مؤسسات مالی و اعتباری  27
2-4-2 اهداف مؤسسات مالی و اعتباری  27
2-4-3 بانک مرکزی  28
2-4-4 انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری  29
2-4-5 رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع  30
2-5 جذب منابع.. 30
2-5-1 مفهوم  جذب منابع  30
2-5-2 مفهوم تعیین اهداف جذب منابع  30
2-5-3 عوامل مؤثر برجذب منابع  31
2-5-4 نقش پیش‌بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد 32
2-6 پیش‌بینی و روش‌های آن.. 35
2-6-1 جایگاه پیش‌بینی در علم  36
2-6-2 تعریف پیش‌بینی  38
2-6-3 جایگاه پیش‌بینی در مؤسسات مالی و اعتباری  38
2-6-4 سیستم پیش‌بینی  38
2-6-5 طبقه‌بندی پیش‌بینی  40
2-7 شبکه عصبی و منطق فازی.. 45
2-7-1 شبکه عصبی.. 45
2-7-2 منطق فازی  57
2-7-3 شبکه عصبی – فازی  61
2-8 پیشینه. 65
2-8-1 پیشینه داخلی  65
2-8-2 پیشینه خارجی  74
3 فصل سوم – روش تحقیق  81
3-1 مقدمه. 82
3-2 متدولوژی تحقیق.. 82
3-3 جامعه آماری.. 84
3-4 شیوه گردآوری اطلاعات.. 84
3-5 نحوه آماده‌سازی داده‌ها 84
3-5-1 جمع‌آوری داده و یکسان کردن داده‌ها 85
3-5-2 پاک‌سازی داده 85
3-5-3 انتخاب ویژگی  87
3-5-4 نمونه‌برداری  87
3-5-5 تبدیل داده 88
3-6 بررسی متغیرهای تحقیق.. 90
3-6-1 نظریه‌های تقاضای پول  90
3-6-2 متغیرهای تأثیرگذار بر منابع  93
3-7 ساختار شبکه عصبی- فازی.. 98
3-8 ساختار پیش‌بینی.. 98
3-9 ساختار تعیین اهداف.. 99
4 فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها 101
4-1 مقدمه. 102
4-2 شبکه عصبی فازی.. 102
4-3 اجرای.. 102
4-3-1 طراحی الگوی شبکه عصبی فازی  102
4-3-3 اجرای مدل  103
4-4 روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 103
4-5 اندازه‌گیری میزان خطا در پیش‌بینی.. 104
4-6 اندازه‌گیری میزان انحراف در تعیین اهداف جذب منابع.. 105
4-6-1 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری به روش جاری  105
4-6-2 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری بر اساس 150درصد پیش‌بینی  105
5 فصل پنجم – نتایج وپیشنهادات   106
5-1 مقدمه. 107
5-2 بررسی نتایج سیستم پیش‌بینی.. 107
5-3 بررسی نتایج سیستم هدف‌گذاری.. 108
5-4 بررسی فرضیه و اهداف.. 111
5-5 نتیجه‌گیری.. 115
5-6 پیشنهادات.. 118
6 فهرست منابع  119
7 پیوست‌ها 124
 
فهرست جداول
جدول شماره 2- 1: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری به روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی . 32
جدول شماره 2- 2:  تاریخچه شبکه عصبی.. 46
جدول شماره 2- 3: چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی.. 65
جدول شماره 2- 4: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی.. 66
جدول شماره 2- 5: چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی.. 74
جدول شماره 2- 6: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی.. 75
جدول شماره 3- 1: تاریخ های داده‌ها 97
جدول شماره 5- 1 : مجموع خطای پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری  107
جدول شماره 5- 2 : مجموع خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109
جدول شماره 5- 3 : مجموع خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110
جدول شماره 5- 4 : مقایسه خطای تعیین اهداف به روش جاری و تعیین اهداف بر اساس 150 درصد پیش بینی  111
جدول شماره 5- 5 : مقایسه‌ میانگین جذب یا کسر منابع به دور روش هدف گذاری در دو موسسه A و B با میزان واقعیت   113
جدول شماره 5- 6: روابط بین متغیرهای.. 116
جدول شماره 5- 7 : ادامه روابط بین متغیرهای.. 117
پیوست شماره 6- 1:  جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 125
پیوست شماره 6- 2: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 126
پیوست شماره 6- 3: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 127
پیوست شماره 6- 4: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 128
پیوست شماره 6- 5: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 129
پیوست شماره 6- 6:  ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 130
پیوست شماره 6- 7: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 131
پیوست شماره 6- 8: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 132
 
فهرست اشکال
شکل شماره 1- 1: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی 11
شکل شماره 1- 2: چارت ساختار پژوهش. 13
شکل شماره 2- 1:  عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی–مثال1. 33
شکل شماره 2- 2: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) – هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی–مثال2. 34
شکل شماره 2- 3: سیستم  پیش‌بینی) جعفر نژاد-1385 ( 39
شکل شماره 2- 4: ساختار یک نرون (ویکی پدیا) 47
شکل شماره 2- 5: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکه‌های عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،1391، صفحه 43) 48
شکل شماره 2- 6: ساختار یک شبکه بازگشتی.. 49
شکل شماره 2- 7: نمودارتوابع فعال‌سازی مورداستفاده درشبکه‌های عصبی.. 51
شکل شماره 2- 8: شبکه عصبی چندلایه پیش‌خور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکه‌های عصبی ، صفحه 86.) 55
شکل شماره 5- 1 : نمودار خطای  بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری 108
شکل شماره 5- 2  : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109
شکل شماره 5- 3  :  نمودار خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 11
چکیده :
قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به میزان تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش میزان تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و میزان هدف گذاری جزء می باشد ، با نگرش شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ تلاش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش میزان منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با استفاده از متغیر های جدید پیش  بینی و سپس با توجه به تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه شد .
1-1.      مقدمه
بانکداری، صنعت بزرگ هر کشور است و بانک‌ها و موسی‌ات مالی و اعتباری محل نگهداری انبوه سپرده‌های افراد جامعه می‌باشند، بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر سر جذب سپرده‌ها رقابت وجود دارد و تلاش‌های همه‌جانبه از قبیل تبلیغات، ارائه نرخ‌های بالاتر پرداخت سود سپرده‌ها و… در جهت افزایش سهم منابع بازار نشانگر اصل و واقعیت رقابت می‌باشد.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اهداف کل جذب منابع را تعیین و به زیرمجموعه خود ابلاغ می‌نمایند، اطلاع از آینده در خصوص منابع آتی، می‌تواند موسسه مالی و اعتباری را در هدف‌گذاری توانمند سازد، اطلاع از آینده از طریق پیش‌بینی صورت می‌پذیرد. از نگاهی دیگر دنیای امروز دنیای تغییرات است و اطلاع و آگاهی از آینده و شرایط و موقعیت‌های پیش رو عاملی مهم در حفظ حیات سازمان‌های مالی است. همواره هدف‌گذاری در اغلب سازمان‌ها با نگرش رسیدن به رشد و تعالی صورت می‌پذیرد و زمانی می‌توان هدف‌گذاری مؤثر و کارایی داشت که بتوان برآورد و پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از آینده داشت. پیش‌بینی دارای ساختارهای متفاوتی می‌باشد و از روش‌های متفاوتی استفاده می‌نماید که در این پژوهش هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی ازنقطه‌نظر پیش‌بینی کمی موردبررسی قرارگرفته است.
با پیشرفت علم استفاده از روش‌های نوین و هوشمند پیش‌بینی در اغلب سازمان‌های مالی با ساختار پیچیده رونق گرفته است و به همین جهت در این تحقیق سعی شده از شبکه‌های عصبی و منطق فازی استفاده شود و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش‌بینی برای هدف‌گذاری جذب منابع و مقایسه آن با هدف‌گذاری بدون پیش‌بینی موردبررسی قرار گیرد.
در این فصل مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن بیان می‌شود و در ادامه فرضیات و روش تحقیق. ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل آن ارائه‌شده است. در ادامه نیز قلمرو تحقیق و در پایان محدودیت‌ها و تعاریف واژگان آورده شده است.
تعداد صفحه : 161
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

[add_to_cart id=146947]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com