می 17, 2021

پایان نامه بررسی راهبردهای مدیریتی جهت جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی

دانشگاه آزاد

دانشگــاه آزاد اسلامی

واحد بناب

دانشکده: علوم انسانی،گروه : مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: مدیریت دولتی   گرایش : منابع انسانی

 

عنوان :

بررسی راهبردهای مدیریتی جهت جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

پـاییـــز 1394

 

 

 

 

فهــــرست مطالــــب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصـل اول (کلیـــات تحقیــــق)……………. 2

1-1-مقدمه……………………….. 3

1-2-بیان مسئله…………………. 4

1-3-اهمیت و ضرورت مطالعه 6

1-4-چهارچوب نظری………… 7

1-5-اهداف………………………. 7

1-6-فرضیه‌ها……………………. 8

1-7-مدل مفهومی………………. 9

1-8-مدل عملیاتی……………… 9

1-9-تعریف مفهومی…………. 10

1-10-تعریف عملیاتی ……… 10

1-11-سازمان‌دهی تحقیق…… 10

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)…………… 12

2-1-مقدمه……………………… 13

2-2-مبانی نظری……………… 13

2-2-1- راهبرد های مدیریت منابع انسانی…………………….. 13

2-2-1-1- مدیریت………….. 13

2-2-1-2- راهبرد……………. 15

2-2-1-3- سطوح راهبرد …. 16

2-2-1-4- انواع راهبردها….. 16

2-2-1-5- راهبردهای مدیریتی…………………………………….. 17

2-2-2- توانمندسازی ………. 21

2-2-2-1- مزایای توانمندسازی…………………………………….. 22

2-2-2-2- مزایای توانمندسازی…………………………………….. 22

2-2-2-3- عوامل مؤثر بر توانمندسازی……………………. 24

2-2-2-4- اهداف توانمندسازی…………………………………….. 28

2-2-2-5- رویکردهای توانمندسازی……………………. 29

2-2-2-6- عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان……….. 30

2-2-3-  مدیریت منابع انسانی…………………………………….. 31

2-2-3-1- تاریخچه مدیریت منابع انسانی…………………….. 32

2-2-3-2- وظایف مدیریت منابع انسانی……………………………. 33

2-2-3-3- اهداف مدیریت منابع انسانی …………………………… 33

2-2-3-4- فرآیند مدیریت منابع انسانی……………………………. 35

2-2-4- جذب و به کارگماری…………………………………….. 35

2-2-4-1- اهمیت و ضرورت جذب و بکارگماری………….. 37

2-2-4-2- جذب منابع انسانی…………………………………….. 39

2-2-4-3- مؤلفه های اصلی جذب و بکارگیری منابع انسانی…………………………………….. 40

2-2-4-4- رویکردهای جذب و بکارگماری استراتژیک……….. 41

2-2-5- نگهداشت منابع انسانی…………………………………….. 44

2-2-5-1- مولفه های نظام نگهداری منابع انسانی………… 45

2-2-5-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی…………………….. 45

2-2-5-3- راهبردهاى نگه داشت منابع انسانى…………………….. 48

2-2-5-4-راهبردهاى بهبود میزان نگه داشت……………….. 49

2-2-5-5- عوامل موثر بر نگهداشت منابع انسانی………. 49

2-3-پیشینه تحقیق……………. 50

2-3-1- مطالعات داخلی……. 50

2-3-2- مطالعات خارجی….. 53

فصل سوم (روش تحقیـق) 55

3-1- مقـدمـه…………………. 56

3-2- نوع تحقیق……………… 56

3-3-    ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………….. 56

3-4- جامعه آماری…………… 57

3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………… 57

3-6-   روش گردآوری اطلاعات…………………………………….. 58

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………….. 59

3-8- روایی وپایایی پرسشنامه…………………………………….. 59

3-9-فرآیند اجرایی تحقیق…. 60

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………….. 61

فصل چهارم (یافته های تحقیق)………………………… 62

4-1- مقدمه …………………… 63

4-2- تحلیل های توصیفی….. 63

4-2-1- سن…………………… 64

4-2-2- جنسیت …………….. 65

4-2-3- جنسیت و سن……… 65

4-2-4- سابقه فعالیت کارکنان…………………………………….. 66

4-2-5- سابقه فعالیت کارکنان و سن آن ها……………………….. 67

4-3- تحلیل های تک متغیره 66

4-3-1- شاخص های توصیفی…………………………………….. 67

4-3-2- آزمون میانگین……… 68

4-3-3- بررسی نرمال بودن متغیرها…………………………… 70

4-4- تحلیل های دو متغیره… 72

4-4-1- همبستگی اسپیرمن… 72

4-4-2- آزمون فرضیه های تحقیق با ضریب همبستگی اسپیرمن………………………….. 74

4-4-3- آزمون فریدمن……… 77

فصل پنجم (نتیجه‌گیری و پیشنهادات)…………….. 78

5-1-مقدمه……………………… 79

5-2-مروری بر چارچوب کلی تحقیق……………………………. 79

5-3-نتایج حاصله بر اساس فرضیه‌های پژوهش……………. 80

5-3-1- فرضیه‌های تحقیق:… 80

5-4- پیشنهادات تحقیق…….. 82

پیشنهادات کاربردی…………… 82

5-5-محدودیت‌های تحقیق…. 84

محدودیت‌های خارج از اختیار محقق:……………………………. 85

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………….. 85

منابع………………………………. 86

 

فهـــرست جــــداول

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 2-1- توانایی های ذهنی…………………………………….. 25

جدول 2-2- توانایی های جسمی…………………………………….. 26

جدول (4-18): شاخص های پایایی…………………………….. 60

جدول (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان…………………. 64

جدول (4-2): توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………. 65

جدول (4-3): توزیع فراوانی سن بر اساس جنسیت……………… 65

جدول (4-4): توزیع فراوانی سابقه فعالیت کارکنان………… 66

جدول (4-5): توزیع فراوانی سابقه بر اساس سن…………… 67

جدول (4-6): شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق……. 68

جدول (4-7): آزمون میانگین متغیرهای تحقیق……………….. 70

جدول(4-8): آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………… 71

جدول(4-9): ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق……………….. 73

ادامه جدول(4-9): ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق….. 74

جدول (4-10): ضرایب همبستگی متغیر های تحقیق…. 75

جدول(4-11): رتبه بندی متغیر ها…………………………………….. 76

جدول(4-12): آزمون فریدمن 77

 

فهـــرست نمـــودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

 

نمودار  2-1- اهداف وظایف و فعالیت های مدیریت اداره امور کارکنان و منابع انسانی………. 35

نمودار شماره 2-2- نظام نگهداری منابع انسانی………… 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهــرست اشــــکال

عنوان                                                                                                            صفحه

 

شکل 2-1- راهبردهای مدیریتی…………………………………….. 21

شکل 2-1- مؤلفه های اصلی جذب و بکارگیری……………. 41

شکل 3-2 فرآیند اجرای پژوهش…………………………………….. 61

 

 

 

 

 

 

چکیده

در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف­ها و رسالت­های مورد نظر، عنصر انسان است. در این میان ، آنچه مقوله تحول را حیات می­بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می­کند، منابع انسانی است. در حالت کلی نظام مدیریت منابع انسانی را می‌توان در مولفه‌های اصلی گزینش و استخدام، نگه­داشت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی، آموزش و توسعه، ارزشیابی عملکرد و بازخورد بیان کرد. ازسویی دیگر صنعت نفت اصلی ترین صنعت کشورایران می باشد که کارکنان زیادی در آن مشغول به کار هستند.و این مسائل ما را بر آن داشت که به مطالعه و بررسی راهبردهای مدیریتی جهت جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب  بپردازیم. داده‌ها از 66کارمند تمام‌وقت شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان میاندوآب جمع‌آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که از حیث روایی و پایایی نیز مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار SPSS22 استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها و تحلیل داده‌های آماری نشان داد که بین راهبرد های مدیریتی و جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج، حاکی از این بود که برای جذب، راهبرد بهبود روش های گزینشی بهترین راهبرد، برای توانمندسازی، راهبرد آموزش و برای نگه داشت، راهبرد بهبود عملکرد بهترین راهبرد است. علاوه بر این نتایج نشان داد که در کل راهبرد آموزش موثرترین راهبرد برای جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی است.

واژگان کلیدی: توانمند سازی،جذب،نگه داشت،شرکت پخش فرآورده های نفتی،میاندوآب

 

 

فصـل اول

کلیـــات تحقیــــق

 

 

 

 

  • مقدمه :

در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف­ها و رسالت­های مورد نظر، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می­بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می­کند، منابع انسانی است. بطوری که منابع انسانی، مهمترین عامل بهره­وری در جامعه است و تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه­ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. باید توجه داشت که جهت استفاده بهینه از منابع انسانی، باید بصورت کاملاً اصولی آن را مدیریت کرد، مدیریت منابع انسانی به معنای درک اهمیت منابع انسانی یک سازمان است که بــه برتری سازمان، توجه به مشتری، کارآفرینی، کیفیت و نظایر آن شکل و معنا می­بخشد. در حقیقت رشــد و پرورش و افــزایش سطح توانایی­ها و سازماندهی نیروی انسانی یک سازمان جهت رسیدن به اهداف سازمان در دیدگاه و سطح فکری مدیریت منابع انسانی خلاصه شده است و این سطح مدیریتی در شکست و پیروزی سازمان سهم بسزائی دارد.

 

 

  • بیان مسئله

در حالت کلی نظام مدیریت منابع انسانی را می‌توان در مولفه‌های اصلی گزینش و استخدام، نگه­داشت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی، آموزش و توسعه، ارزشیابی عملکرد و بازخورد بیان کرد. با توجه به اجزای پنجگانه نظام مدیریت منابع انسانی، مفهوم بهره‌وری، به ویژه بهره‌وری منابع انسانی، در چارچوب مدیریت منابع انسانی مطرح شده است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است (سعادت، 1386، 5).

یکی از مولفه­های اصلی مدیریت منابع انسانی جذب منابع انسانی است، که به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی شامل مراحل برنامه­ریزی، تعیین و تامین نیروهایی است که باید با گذر از مراحل قانونی پذیرش و استخدام در مشاغل مختلف سازمانی آماده شده و به کار گمارده شوند (اصیلی و صالح هندی، 1389، 70). در همین زمینه راه­های گوناگونی تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچون آزمون کتبی و مصاحبه. اما با توسل به خلاقیت، راه­های بی­شماری وجود دارد که می­تواند ریسک یک استخدام مطلوب را به حداقل برساند (نوری شمس­آباد، 1387، 32). برخی از محقیق، نظام جذب را شامل برنامه­ریزی منابع انسانی،کارمند یابی، گزینش و توانمند­سازی منابع انسانی می­دانند (Byars and Rue, 2011, 342). همچنین در صورتی که جذب منابع انسانی اثر بخش باشد، می­تواند هر موسسه و سازمانی را فارغ از اندازه، صنعت، حوزه یا اهداف زنده نگه داشته (Caruth, Caruth and Pane, 2009, 145) و نیروهای انسانی (کارکنان) آن را توانمند کرده و موجبات نگه داشت آنها را فراهم کند (نوری شمس آباد، 1387). بنابراین، جذب نیروی انسانی، به عنوان اصلی­ترین و مهم­ترین سرمایه در یک نهاد یا سازمان در (راستای توانمندسازی کارکنان) اهمیت فراوانی دارد (اصیلی و صالح هندی، 1389، 70).

توانمندسازی در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح است (ضیائی و همکاران، 1387، 1) و مفهومی جدید است که هم اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. این مفهوم، که چند بعدی است بر حسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آن ها تعریف شده است و حالت­های روان شناختی مختلفی را از جمله احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس خود مختاری و احساس معنادار بودن شغل به خود اختصاص می­دهد (عبداللهی و نوه ابراهیم، 1385). هدف اصلی توانمندسازی کاهش سلسله مراتب سنتی دیوان سالاری است. در واقع، به نیازهای مشتریان به کالا و خدمات که به وسیله سازمان فراهم می­شود، تأکید دارد نه بر نیازهای سازمان. اگر بخواهیم کارکنان به سازمان وابستگی و تعهد بیشتری داشته باشند، باید زنجیره فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر تغییر یابد (امیرخانی، 1387، 42). عواملی که می­تواند موجب توانمندی منابع انسانی گردد عبارتند از: توان جسمی، توان ذهنی، دانش، مهارت و انگیزه (محمدی، 1388).

 لازم به ذکر است که توانمندسازی کارکنان، موجبات نگه داشت آنان در سازمان را نیز به دنبال دارد. این امر (نگه­داری) که یکی از مولفه‌های اساسی مدیریت منابع انسانی است، شامل نگهداری بهینه کارکنان توان‌مند و واجد صلاحیت و آن عبارت از مجموعه برنامه‌ها و اقداماتی است که آموزش، تربیت و توان‌مندسازی مطلوب‌تر منابع انسانی شاغل، حمایت‌های مادی و معنوی، ارائه تسهیلات و خدمات مناسب، ایجاد امنیت روانی و شغلی منابع انسانی را شامل می‌شود که در نهایت به رشد و تعالی و حفظ موقعیّت مناسب، افزایش انگیزه، تجارب و در نهایت به رضایت شغلی منجر شده و فعالیت بیش‌تر و تعلق خاطر آنان را در پیخواهد داشت. (عابدینی، 1392).

با این وجود به دلیل بی­توجهی به اهمیت جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی در سازمان­ها، مدیریت منابع انسانی در سازمان­ها با چالش­های متعددی مواجه است که از جمله می­توان جهانی شدن، کمبود نیروی کار ماهر و متعهد، هرم تصمیم­گیری، عدم شناخت نیاز کارکنان، بی­برنامگی، عدم شایسته­سالاری، تبعیض، بهره­وری ناکافی منابع انسانی، بی­انگیزگی، عدم مشارکت کارکنان، ترک همکاری کارکنان باسابقه سازمان را نام برد (هاشمی و پور امین­زاده، 1390، 4).

 اما محققین جهت مقابله با این مشکلات در فرایند جذب، توانمندسازی و نگه داشت نیروی انسانی، راهبردهای مختلف مدیریتی را در پیش می­گیرند. راهبردهاى مدیریتى با بسترسازى و ایجاد زمینه مناسب، موجب مى­شوند تا مدیران حداکثر توانایى و قابلیت­هاى خود را جهت انجام وظایف به کار گیرند و منابع انسانی را به بهترین شکل هدایت کنند (بختیاری و احمدی­مقدم، 1389، 43). مهمترین راهبردهای آن، عبارتند از: 1- ارزیابی مهارت 2- بهبود روش های گزینشی 3- ارزیابی استراتژی های جذب 4- آموزش 5- بهبود ارزیابی عملکرد 6- حمایت (توانمندسازی)  7- مشارکت (توانمندسازی) 8- بهبود عملکرد 9- مشارکت (نگه داشت) و 10- حمایت (نگه داشت). در صورت اجرای صحیح این راهبردهای مدیریتی موجبات نگه داشت، جذب مناسب و توانمندی منابع انسانی در سازمانها فراهم خواهد شد. بنابراین راهبردهای مدیریتی موجب خود کارآمدی یا افزایش قدرت شخصی کارکنان می­شوند (عبدالهی و اشرفی­فر، 1391، 91) و با رعایت این راهبردها توسط مدیران و کارکنان می­توان به سازمانی با کارکنان توانمند دست یافت. در همین راستا، شرکت پخش فرآورده­های نفتی منطقه میاندوآب یکی از سازمان­هایی است که جهت افزایش توانمندی کارکنان و قدرت شخصی آنان، ضرورت بررسی راهبردهای مدیریتی در آن لازم و ضروری است. اما با توجه به محدودیت منابع و امکانات مدیران سازمان، قادر به اجرای همه راهبردها نمی باشند. به همین جهت هدف از تحقیق حاضر بررسی راهبردهای مدیریتی جهت جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی منطقه شهرستان میاندوآب می­باشد. و در پی پاسخگویی به سوال زیر  می باشد:

کدام یک از راهبردهای مدیریتی بیشترین نقش را در جذب مناسب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی میاندوآب دارند؟

ما در این تحقیق سعی کردیم مهمترین راهبرد ها را پیشنهاد دهیم و به این سوال مدیران پاسخ دهیم که کدام راهبرد به راهبرد دیگر اولویت و ارجهیت دارد؟

 

  • اهمیت و ضرورت مطالعه

راهبردهای 10 گانه مدیریتی که در تحقیق به آن اشاره شد، با کارکردهای مختلف خود موجب توانمندی مدیران و کارکنان سازمانها (شرکت نفت) و مدیریت منابع انسانی می­شوند و ضرورت بحث و بررسی نقش هر یک این راهبردها در توانمندی، جذب و نگه داشت منابع انسانی اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را بیش از پیش افزایش می­دهد. همچنین توانمندسازی، مفهومی است که هم می­تواند منافع سازمان را تامین کند و هم احساس مالکیت و سرفرازی در کارشناسان ایجاد نماید و همچنین در جذب و نگه داشت منابع انسانی موثر باشد و این از جنبه­های مهم و ضرورت انجام این تحقیق می­باشد. به عبارت دیگر توانمندسازی، ظرفیت­های بالقوه را برای بهره­برداری از سرچشمه توانایی­های کارشناسان که از آنها استفاده بهینه نمی­شود؛ در اختیار می­گذارد و کارشناسان توانمند هم به سازمان و هم به خودشان نفع می­رسانند و با توانمند شدن کارشناسان، سازمان نیز به سوی توانمند شدن حرکت می­کند. بنابراین در سازمان توانمند، کارشناسان با احساس هیجان بیشتر، مالکیت و افتخار، بهترین افکارو ابداعات خویش را پیاده می­کنند و علاوه بر این، با احساس مسئولیت کار می­کنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می­دهند. بنابراین جنبه دیگر از اهمیت و ضرورت انجام این طرح، این است که با ارائه راهکارهایی جهت توانمندسازی کارشناسان، سازمان نیز (شرکت نفت) به سمت توانمند شدن سوق داده خواهد شد و از منافع فوق الذکر بهره مند خواهد گشت.

 

  • چهارچوب نظری

به طور کلی مدیریت منابع انسانی سه وظیفه عمده دارد.

جذب و استخدام

توانمندسازی

نگه داشت

این سه فرآیند، فرایند های اساسی مدیریت می باشند که باید راهبردها، الگوها، سیستم ها و سیاست های سازمان بر پایه این فرآیند ها طراحی شوند. (سعادت، 1386، ص 5).

به طور گسترده ، جذب و بکارگماری فرایندی است که به تعیین نیازهای منابع انسانی یک سازمان و تأمین تعداد مناسبی از افراد شایسته برای پر کردن آن نیازها مبادرت می ورزد. توانمندسازی درپی جستجوی راه هایی برای افزایش کارآیی و به کارگیری حداکثر تواناییهای کارکنان در جهت تحقق هدفهای سازمانی است. ومنظوراز نگه داشت حفظ کارکنان با تاکید بر توجه به بهداشت جسمى و روانى، حقوق و مزایا و خدمات رفاهى است که باعث افزایش انگیزه و رضایت شغلى، ماندگارى کارکنان و جلوگیری از ترک سازمان در کارکنان مى گردد.

  • اهداف

     الف.  هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی راهبردهای مدیریتی در جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی منطقه میاندوآب می­باشد.

  • اهداف فرعی

تعیین رابطه بین راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی میاندوآب.

تعیین رابطه بین راهبردهای مدیریتی و جذب مناسب منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی میاندوآب.

تعیین رابطه بین راهبردهای مدیریتی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی میاندوآب.

بهبود و راهبردهای مدیریتی برای جذب مناسب، نگه داشت و توانمندسازی منابع انسانی در شرکت بخش فرآورده های نفتی میاندوآب.

  • فرضیه‌ها

بین راهبردهای مدیریتی و جذب مناسب منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده های نفتی میاندوآب رابطه معناداری وجود دارد.

بین راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی میاندوآب رابطه معناداری وجود دارد.

بین راهبردهای مدیریتی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی میاندوآب رابطه معناداری وجود دارد.

اهمیت راهبردهای مختلف مدیریتی در جذب، توانمندسازی و نگه داشت منابع انسانی در شرکت پخش فرآورده­های نفتی میاندوآب متفاوت است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com