منابع تحقیق درباره فیزیولوژی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
تاریخچه ی پروتئین LTP …………………………………………………………………………………………………………..1
۱-۲-ساختار ژنی LTP ها……………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۳- ساختار پروتئینی LTP…………………………………………………………………………………………………………………..5
۱-۳-۱- LTP1…………………………………………………………………………………………………………………………………..6
۱-۳-۲ LTP2-……………………………………………………………………………………………………………………………………8
۱-۳-۳- بررسی ارتباط ساختاری LTPو انتقال گروه های هیدرو فوب…………………………………………………………۱۰
۱-۴-بررسی خاصیت آنتی ژنی LTPها…………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۵-نقش های فیزیولوژیکی LTP…………………………………………………………………………………………………………..13
۱-۵-۱ -نقش LTP در سنتز کوتیکول………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۵-۲-نقش LTP ها به عنوان تعدیل کننده های رشد وتوسعه ی گیاهی……………………………………………………….۱۳
۱-۵-۳- نقش LTPها در دفاع مقابل عوامل ضد میکروبی…………………………………………………………………………….۱۴
۱-۶-کاربردهای LTP…………………………………………………………………………………………………………………………..15
۱-۶-۱-بررسی کاربرد LTP در سیستم تحویل دارویی………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۶-۲ -کاربرد LTP در حسگر های زیستی …………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۷- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۸- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
فصل دوم: موادوروش ها
۲-۱- تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲- مواد مصرفی و نحوه ساخت………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۳- بخش آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۴- سویه های باکتری استفاده شده…………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۵- ناقل های استفاده شده………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۶-طراحی وسنتز ژن nsLTP2 برنج ایرانی……………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۷- شرایط استریل کردن……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۸-محیط کشت لوریا برتانی (LB)…………………………………………………………………………………………………………25
۲-۹- آنتی بیوتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۰- شرایط کشت و نگهداری سویه های باکتری اشرشیا کلی………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۰-۱- طرز تهیه استوک گلیسرول…………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۱- استخراج ناقل………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۱-۱- استخراج ناقل با روش لیز قلیایی……………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۱-۱-۱- روش انجام استخراج ناقل با روش لیز قلیایی…………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱۱-۲- استخراج ناقل با استفاده از کیت شرکت بیو بیسیک………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱۱-۲-۱- روش انجام استخراج ناقل با استفاده از کیت شرکت بیوبیسیک……………………………………………………….۳۱
۲-۱۲- الکتروفورز DNA بر روی ژل آگارز………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۲-۱- مواد لازم جهت الکتروفورز DNA بر روی ژل آگارز……………………………………………………………………..۳۲
۲-۱۲-۱-۱- بافر TAE…………………………………………………………………………………………………………………………..32
۲-۱۲-۱-۲- بافر TBE…………………………………………………………………………………………………………………………..33
۲-۱۲-۱-۳-تهیه ژل آگارز………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱۲-۱-۴- نشانگر اندازه DNA…………………………………………………………………………………………………………….34
۲-۱۲-۱-۵-رنگ سایبر گرین………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۲-۱-۶- بافر بارگذاری………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۲-۲- تعیین اندازه و غلظت DNA توسط الکتروفورز………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۲-۳- تخمین غلظت DNA با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۳- تهیه سلول های مستعد از باکتری اشرشیاکلی با روش شیمیایی………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۳-۱- مواد لازم………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۳-۲- تهیه سلول مستعد………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۴- ترانسفورماسیون با روش شوک گرمایی…………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۴-۱- روش انجام ترانسفورماسیون………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۵- هضم آنزیمی با آنزیم های محدود کننده…………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۵-۱- مواد لازم برای هضم آنزیمی با آنزیم های محدود کننده……………………………………………………………………۴۰
۲-۱۵-۱-۱- آنزیم (Thermo scientific) XhoI…………………………………………………………………………………..42
۲-۱۵-۱-۲- آنزیم (Thermo Scientific) NcoI…………………………………………………………………………………..42
۲-۱۵-۱-۳ آنزیم BpiI (Thermo Scientific)……………………………………………………………………………………..42
۲-۱۶- خالص سازی DNA از ژل…………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۱۶-۱- مواد لازم برای خالص سازی DNA از ژل……………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱۶-۲- روش انجام استخراج DNA از ژل………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱۷- تکنیک الحاق………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۷-۱-مواد لازم برای تکنیک الحاق……………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۱۷-۲- روش انجام تکنیک

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید