پایان نامه با کلید واژه های پیرولیز، FCC، مختلف.، استایرن

دانلود پایان نامه

SM-5 و H-Mordeniteبر روی پیرولیز لاستیکها و پلاستیکها …………………………. ۷۹
۴-۷ نتایج آزمون گرما وزن سنجی ۸۴
۴-۷-۱ بررسی تخریب پلی بوتادین رابر با استفاده از گرما وزن سنجی ۸۴
۴-۷-۲ بررسی تخریب استایرن بوتادین رابر با استفاده از گرما وزن سنجی ۹۰
فصل ۵ : نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳
۵-۱ نتایج ۹۳
۵-۲ پیشنهادات ۹۶
ضمائم ۹۷
مراجع ۱۲۱
فهرست اشکال
شکل ‎۱-۱ شکل درصد پسماندهای تولیدی در انگلیس. ۳
شکل ‏۲-۱ مقایسهی منحنیهای گرما وزن سنجی برای پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی پروپیلن با سرعت حرارت دهی K/min10،تحت گاز نیتروژن ۱۷
شکل ‏۲-۲ منحنی های کاهش وزن تخریب پلی پروپیلن با کاتالیست FCC در سرعت های حرارت دهی مختلف ۱۸
شکل ‏۲-۳ منحنی های کاهش وزن تخریب پلی پروپیلن با کاتالیست FCC و کاتالیست های بازیابی شده ۱۹
شکل ‏۲-۴ منحنی های کاهش وزن TG در تخریب پلی پروپیلن با کاتالیست FCC و کاتالیست های ککدار شده ۲۰
شکل ‏۲-۵ منحنی گرما وزن سنجی در تخریب الاستومرNR/SBR با سرعت حرارت دهی ۴۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه ۲۱
شکل ‏۲-۶ درصد محصول مایع حاصل از پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی اتیلن سنگین با کاتالیست FCC (خط ممتد:کاتالیستی، خطچین: حرارتی و در دمای مربع: ۴۰۰ درجهی سانتیگراد، دایره: ۴۳۰ درجهی سانتیگراد)…………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
شکل ‏۲-۷ درصد ترکیبات مختلف در محصول پیرولیز حرارتی پلی اتیلن سنگین در دمای ۴۳۰ درجهی سانتیگراد ۲۶
شکل ‏۲-۸ درصد ترکیبات مختلف در محصول پیرولیز کاتالیستی پلی اتیلن سنگین با کاتالیست FCC در دمای ۴۳۰ درجهی سانتیگراد ۲۷
شکل ‏۲-۹ مقایسه هیدروکربنهای حاصل از تخریب کاتالیستی ترکیب پلاستیکهای پرمصرف به عنوان تابعی از زمان در دماهای مختلف و با کاتالیست FCC. ۲۹
شکل ‏۲-۱۰ تأثیر دما بر روی ترکیب درصد محصولات پیرولیزپلی اتیلن سنگین ۳۲
شکل ‏۲-۱۱ مقایسه هیدروکربنهای حاصل از تخریب کاتالیستی ترکیب پلاستیکهای پرمصرف به عنوان تابعی از زمان در دمای ۳۹۰ درجه سانتیگراد و با کاتالیستهای مختلف ۳۵
شکل ‏۲-۱۲ بازده محصول مایع حاصل از تخریب کاتالیستی پسماندهای پلاستیکی مختلف با کاتالیست FCC در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد ۳۶
شکل ‏۲-۱۳ فرآیند پیرولیز LDPE(Miskokzi) ۴۰
شکل ‏۳-۱ سیستم آزمایشگاهی پیرولیز ۴۳
شکل ‏۴-۱ میزان محصولات حاصل از پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلیبوتادین رابر. ۶۲
شکل ‏۴-۲ تنوع ترکیبات موجود در محصول مایع حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر با ۱۵ درصد از کاتالیستهای مختلف. ۶۴
شکل ‏۴-۳ توزیع محصول مایع از نظر تعدادکربن، درصد محصولات در گسترهی بنزین حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر باکاتالیستهای مختلف. ۶۵
شکل ‏۴-۴ توزیع ترکیبات مختلف در محصول مایع حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر با درصدهای مختلف از کاتالیست FCC. ۶۸
شکل ‏۴-۵ مقایسهی میزان محصول مایع خروجی بر حسب زمان و دما در پیرولیز PBR با کاتالیست FCC. ۷۱
شکل ‏۴-۶ توزیع ترکیبات مختلف در محصول مایع حاصل از پیرولیز استایرن بوتادین رابر با ۱۵ درصد از کاتالیستهای مختلف. ۷۵
شکل ‏۴-۷ توزیع محصول مایع از نظر تعدادکربن ودرصد محصولات در گسترهی بنزین حاصل از پیرولیز استایرن بوتادین رابر با کاتالیستهای مختلف. ۷۶
شکل ‏۴-۸ میزان محصول مایع خروجی بر حسب زمان و دما در پیرولیز SBR با کاتالیست FCC ۷۹
شکل ‏۴-۹ مقدار محصول مایع خروجی در پیرولیز پلیمرهای مختلف با کاتالیست FCC در شرایط مناسب. ۸۰
شکل ‏۴-۱۰ مقدار محصول مایع خروجی در پیرولیز پلیمرهای مختلف با کاتالیستHZSM-5. ۸۱
شکل ‏۴-۱۱ مقدار محصول مایع خروجی حاصل از پیرولیز پلیمرهای مختلف با کاتالیست H-Mordenite. ۸۳
شکل ‏۴-۱۲ نمودار کاهش وزن پلی بوتادین رابر در سرعتهای حرارت دهی مختلف. Error! Bookmark not defined.
شکل ‏۴-۱۳ نمودار تخریب حرارتی نمونهی H26 در سرعتهای ۱۵، ۳۰ و۴۵ درجهی سانتیگراد بر دقیقه. ۸۸
شکل ‏۴-۱۴ نمودار تخریب حرارتی نمونهی H33 در سرعتهای ۱۵، ۳۰ و۴۵ درجهی سانتیگراد بر دقیقه. ۸۸
شکل ‏۴-۱۵ نمودار تخریب حرارتی نمونهی H39 در سرعتهای ۱۵، ۳۰ و۴۵ درجهی سانتیگراد بر دقیقه. ۸۹
شکل ‏۴-۱۶ نمودار تخریب حرارتی نمونهی H47 در سرعتهای ۱۵، ۳۰ و۴۵ درجهی سانتیگراد بر دقیقه. ۸۹
شکل ‏۴-۱۷ نمودار تخریب حرارتی پلی بوتادین رابر و نمونههای پخت شدهی آن در سرعت ۱۵ درجهی سانتیگراد بر دقیقه. ۹۰
شکل ‏۴-۱۸ نمودار تخریب حرارتی نمونهی SBR در سرعتهای ۱۵، ۳۰ و۴۵ درجهی سانتیگراد بر دقیقه. ۹۱
فهرست جداول
جدول ‏۲-۱ انواع فرایند تبدیل پلیمرها به کوچک مولکولها ۱۴
جدول ‏۲-۲ درصد آروماتیک موجود در جزء مایع حاصل از شکست مخلوط پلی الفینی در ?C400 تحت کاتالیست HZSM-5 و در نسبتهای متفاوت پلیمر به کاتالیست ۲۴
جدول ‏۲-۳ درصد محصولات حاصل از تخریب پلی اتیلن سنگین در ۴۳۰ درجهی سانتیگراد ۲۴
جدول ‏۲-۴ محصولات و شرایط پیرولیز پلی الفینها. ۳۱
جدول ‏۲-۵ اثر کاتالیست FCC روی پیرولیز در پنج درصد متفاوت از صفر تا ۶۰ درصد کاتالیست نسبت به پلیمرپلی اتیلن سنگین در دمای C?450 و با سرعت همزن RPM50. ۳۴
جدول ‏۲-۶ تأثیر گازهای حامل مختلف بر روی محصولات پیرولیز پلی اتیلن سبک خطی در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد و با کاتالیست FCC. ۳۷
جدول ‏۲-۷ جدول تأثیر همزن بر روی محصولات پیرولیز پلی اتیلن سبک خطی ۳۹
جدول ‏۳-۱ مشخصات استایرن بوتادین رابر. ۴۵
جدول ‏۳-۲ مشخصات پلی بوتادین رابر. ۴۶
جدول ‏۳-۳ مشخصات پلی پروپیلن. ۴۶
جدول ‏۳-۴ مشخصات کاتالیست FCC مورد استفاده ۴۷
جدول ‏۳-۵ نتایج آزمون BET کاتالیستهای تجاری استفاده شده. ۴۷
جدول ‏۳-۶ مشخصات پلی اتیلن سنگین استفاده شده. ۴۸
جدول ‏۴-۱ درصد محصولات پیرولیز حرارتی وکاتالیستی پلی اتیلن سنگین در آزمایشهای مختلف. ۵۱
جدول ‏۴-۲ توزیع ترکیبات مختلف در محصول مایع حاصل از پیرولیز پلی اتیلن سنگین با ۱۵ درصد از کاتالیست FCC و HZSM-5. ۵۳
جدول ‏۴-۳ توزیع محصول مایع از نظر تعدادکربن، درصد محصولات در گسترهی بنزین حاصل از پیرولیز پلی اتیلن سنگین با کاتالیستهای FCC و HZSM-5. ۵۴
جدول ‏۴-۴ درصد محصولات پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی پروپیلن در آزمایشهای مختلف. ۵۶
جدول ‏۴-۵ توزیع ترکیبات مختلف در محصول مایع حاصل از پیرولیز پلی پروپیلن با ۱۵ درصد از کاتالیستهای FCC و HZSM-5. ۵۸
جدول ‏۴-۶ توزیع محصول مایع از نظر تعدادکربن، درصد محصولات در گسترهی بنزین حاصل از پیرولیز پلی پروپیلن با کاتالیستهای FCC و HZSM-5. ۵۹
جدول ‏۴-۷ درصد محصولات پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی بوتادین رابر در آزمایشهای مختلف. ۶۱
جدول ‏۴-۸ تنوع ترکیبات موجود در محصول مایع حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر با ۱۵ درصد از کاتالیستهای مختلف. ۶۳
جدول ‏۴-۹ توزیع محصول مایع از نظر تعدادکربن، درصد محصولات در گسترهی بنزین حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر باکاتالیستهای مختلف. ۶۵
جدول ‏۴-۱۰ تأثیر مقدار کاتالیست FCC بر پیرولیز پلی بوتادین رابر. ۶۶
جدول ‏۴-۱۱ توزیع ترکیبات مختلف در محصول مایع حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر با درصدهای مختلف از کاتالیست FCC. ۶۷
جدول ‏۴-۱۲ توزیع محصول مایع از نظر تعدادکربن ودرصد محصولات در گسترهی بنزین حاصل از پیرولیز پلی بوتادین رابر با درصدهای مختلف از کاتالیست FCC. ۶۸
جدول ‏۴-۱۳ روند تغییرات دما و میزان محصول مایع خروجی طی فرآیند پیرولیز پلی بوتادین رابر. ۶۹
جدول ‏۴-۱۴ درصد محصولات پیرولیز حرارتی و کاتالیستی استایرن بوتادین رابر در آزمایشهای مختلف. ۷۲
جدول ‏۴-۱۵ توزیع ترکیبات مختلف در محصول مایع حاصل از پیرولیز استایرن بوتادین رابر با ۱۵ درصد از کاتالیستهای مختلف. ۷۴
جدول ‏۴-۱۶ توزیع محصول مایع از نظر تعدادکربن ودرصد محصولات در گسترهی بنزین حاصل از پیرولیز استایرن بوتادین رابر با کاتالیستهای مختلف. ۷۶
جدول ‏۴-۱۷ تأثیر درصد کاتالیست FCC بر پیرولیز استایرن بوتادین رابر. ۷۷
جدول ‏۴-۱۸ روند تغییرات دما و میزان محصول مایع طی فرآیند پیرولیز استایرن بوتادین رابر. ۷۸
جدول ‏۴-۱۹ اختلاف دمای T3 و T97 در تخریب پلی بوتادین رابر با سرعتهای حرارت دهی مختلف. ۸۶
جدول ‏۴-۲۰ مکانیسمهای شکست پلی بوتادین رابر در سه مرحلهی شروع، رشد و اختتام برای سرعتهای مختلف. ۸۶
جدول ‏۴-۲۱ سیستم پخت نمونههای پلیبوتادین رابر با درصدهای مختلف شتاب دهندهی TMTD. ۸۷
چکیده
در این پژوهش پیرولیز حرارتی و کاتالیستی چهار نوع پلیمر از قبیل دو پلاستیک پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن و دو لاستیک استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر در راکتور نیمه پیوستهی همزندار و تحت گاز نیتروژن و با استفاده از کاتالیستهای HZSM-5 ، FCC و H-Mordenite بررسی شده است. در این مطالعه تنها بررسی میزان محصول مایع حاصل از پیرولیز و ترکیب آن مدنظر بوده است و از ارزیابی اجزای محصول گازی و کک صرفنظر شده است. درصد کاتالیست انتخابی برای پیرولیز پلاستیکها، با توجه به مقدار بهینهی بدست آمده در کارهای قبلی، ۱۵ درصد انتخاب شده است. در انجام پیرولیز هر کدام از پلیمرها با انجام چندین مرحله بهینهسازی روی راکتور، میزان محصول مایع افزایش یافت. با توجه به بررسیهای انجام شده، در میان سه کاتالیست استفاده شده، کاتالیست FCC بیشترین محصول مایع را تولید میکند و کاتالیست HZSM-5 به دلیل اندازه حفرات ریز، عمدهی محصول را به صورت گاز آزاد میکند. با انجام آزمون کروماتوگرافی گازی، درصد اجزای محصول مایع، آروماتیک، الفین، پارافین و نفتن موجود در محصول بدست آمد و همچنین اجزای محصول مایع بر اساس تعداد کربن نیز حاصل گردید. نتایج آزمون کروماتوگرافی گازی نشان میدهد که درصد قابل توجهی از محصول در پیرولیز با کاتالیست FCC را الفینها تشکیل میدهند.
با بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی بوتادین رابر با استفاده از سه کاتالیست مذکور، این نتیجه حاصل شد که پیرولیز کاتالیستی با ۴۵ درصد کاتالیست FCC بیشترین محصول مایع را میدهد. همچنین با توجه به دادههای آزمون کروماتوگرافی گازی، با افزایش میزان کاتالیست به دلیل احتمال بیشتر وقوع واکنشهای دیلز آلدر، جزء آروماتیکی محصول مایع نسبت به اجزای دیگر نفتن، پارافین و الفین، افزایش مییابد و از طرف دیگر نیز به دلیل شکست بیشتر، از نظر تعداد کربن به سمت اجزای سبکتر میل میکند.
با ارزیابی روند خروج محصول مایع با دما و رسم نمودار آن، این مطلب منتج گردید که در پیرولیز لاستیکها (پلی بوتادین رابر و

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید