مقاله رایگان درمورد ورزشکاران، ضریب همبستگی، رگرسیون، تصویر سازی

دانلود پایان نامه

محدوده بهینه و مطلوب انرژی روانی ۲۴
۲-۲-۶- تصویر سازی ذهنی ۲۵
۲-۲-۶-۱- انواع تصویر سازی ذهنی ۲۷
۲-۲-۶-۲- بیان نظریه ای ۲۸
۲-۲-۷- هدفمندی ۲۸
۲-۲-۷-۱- انواع هدف ها ۲۹
۲-۲-۷-۲- اصول تعیین اهداف ۳۰
۲-۲-۷-۳- مشکلات رایج در تعیین هدف ۳۱
۲-۳- پیشینه تحقیق در داخل و خارج ۳۱
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ۳۱
۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ۳۶
۲-۴- جمع‌بندی ادبیات پیشینه ۴۱
فصل سوم: روش شناسی
۳-۱- مقدمه ۴۹
۳-۲- روش تحقیق ۴۹
۳-۳- ابزار گردآوری ۴۹
۳-۴- جامعه آماری ۵۰
۳-۵- روش آماری ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته
۴-۱- مقدمه ۵۲
۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری ۵۷
۴-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش (اطلاعات استنباطی) ۶۳
فرضیه اول ۶۳
فرضیه دوم ۶۴
فرضیه سوم ۶۵
فرضیه چهارم ۶۶
فرضیه پنجم ۶۷
فرضیه ششم ۶۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه ۷۰
۵-۲- خلاصه تحقیق ۷۰
۵-۳- نتایج ۷۰
۵-۴- بحث و نتیجه گیری ۷۱
۵-۵- پیشنهادهای پژوهشی ۷۸
۵-۵-۱- پیشنهادهای آموزشی ۷۸
۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی ۷۸
منابع ۸۰
منابع فارسی ۸۰
منابع انگلیسی ۸۴
چکیده انگلیسی ۸۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی گروه ۵۲
جدول ۴-۲- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات ۶۲
جدول ۴-۳- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت انگیزش ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۳
جدول ۴-۴- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت تمرکز ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۴
جدول ۴-۵- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت اعتماد بنفس ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۵
جدول ۴-۶- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت تنظیم سطح انرژی ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۶
جدول ۴-۷- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت تصویر سازی ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۷
جدول ۴-۸- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت هدف گزینی ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- فراوانی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس سابقه فعالیت ورزشی ۵۳
نمودار ۴-۲- فراوانی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس مهارت انگیزش ۵۳
نمودار ۴-۳- فراوانی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس مهارت اعتماد به نفس ۵۴
نمودار ۴-۴- فراوانی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس مهارت تمرکز ۵۴
نمودار ۴-۵- فراوانی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس مهارت تنظیم سطح انرژی ۵۵
نمودار ۴-۶- فراوانی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس مهارت تصویرسازی ذهنی ۵۵
نمودار ۴-۷- فراوانی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس مهارت هدف مندی ۵۶
نمودار ۴-۸- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت انگیزش ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۳
نمودار ۴-۹- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت تمرکز ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۴
نمودار ۴-۱۰- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت اعتماد بنفس ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۵
نمودار ۴-۱۱- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت تنظیم سطح انرژی ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۶
نمودار ۴-۱۲- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت تصویر سازی ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۷
نمودار ۴-۱۳- نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون مهارت هدف گزینی ورزشکاران مرد تیرانداز نخبه و غیر نخبه ۶۸
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- ارتباط بین اعتماد به نفس و عملکرد مهارتی ۱۹
شکل ۲-۲- رابطه بین سطح انرژی روانی و سطح عملکرد مهارتی ۲۵
شکل ۲-۳- رابطه بین سطح دشواری هدف و سطح انگیزش ۳۰
“اضهار نامه”
اینجانب محمود پیروزفر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی به شماره دانشجویی ۸۹۱۲۳۲۹۶۶ تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هر گونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هر گونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسئولیت هر گونه پاسخگویی با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی: محمود پیروزفر
امضا و تاریخ:
“تاییدیه”
بدینوسیله تایید می نمایم پایان نامه بررسی و مقایسه برخی مهارتهای روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه دفاع شده توسط آقای محمود پیروزفر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هر گونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر عهدیه یدالله زاده
امضا و تاریخ:
“تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع”
گروه تخصصی:
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمود پیروزفر
عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه برخی مهارتهای روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه
رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی
گرایش: مدیریت ورزشی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مرتبه دانشگاهی
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
امضا
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده تحقیق :
امروزه بحث مهارتهای روانی در اجرای مهارتهای ورزشی از اهمیت بسزایی بر خوردار می باشد ، در حالی که در گذشته فقط به آمادگی جسمانی ورزشکار می پرداختند و این خلاء ( عدم آموزش و بکار گیری مهارتهایی همچون ، انگیزش ، تمرکز ،اعتماد به نفس ،تنظیم سطح انرژی روانی ، تصویر سازی ذهنی ، هدف گزینی ، …..) با حضور روانشناسان در کنار تیمهای ورزشی پر گردیده و نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته همگی حاکی بر تایید و تاکید در بکارگیری این مهارتها در جهت بهبود ، ارتقاء ،و ثبت رکوردهای جدید را بهمراه داشته است. به همین منظور و اثبات این مسئله ، تحقیق فوق به روش علی- مقایسه ای و بطور تصادفی از ورزشکاران مرد نخبه ( مسابقات لیگ کشور در سال ۹۱ به میزبانی هیات تیراندازی زاهدان ) به تعداد ۳۷ نفر تیر اندازان نخبه در سطح ( ملی ، لیگ برتر ، لیگ دسته یک ) و کلیه ورزشکاران مرد تیر انداز در استان سیستان و بلوچستان که بطور تصادفی ۸۳ نفر از آنها انتخاب گردیدند .
کلیه نمونه ها بطور تصادفی از جامعه در دسترس انتخاب گردیده اند . در این تحقیق از پرسشنامه ۶۰ سوالی وینتر SASI ( انستیتو ورزش استرالیای جنوبی ) استفاده گردیده است که روایی و اعتبار آن قبلا توسط سمندر ، ( ۱۳۷۹ ) مورد تایید قرار گرفته است .
واژه های کلیدی : مدیریت مهارتهای روانی ، تیر اندازان نخبه ، تیراندازان غیر نخبه ، پرسشنامه ۶۰ سوالی وینتر SASI
فصل اول
مقدمه و معرفی
۱-۱- مقدمه
امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش با استفاده از مفاهیم علمی و نظریات مختلف دانشمندان در خصوص نحوه آمادگی ورزشکاران جهت حضور در مسابقات، تحولی عظیم به وجود آورده است و همواره سعی می کند تا با بهره گیری از روش های علمی صحیح، مقادیر و نسبت های دقیقی از عوامل قابل اندازه گیری در ورزشکاران بدست آورد تا میزان آمادگی آنان را محاسبه نموده و افزایش دهد. یکی از این عوامل مهم، آمادگی روانی می باشد که تأثیر مستقیم و موثری روی آمادگی جسمانی ورزشکاران دارد (فرید، ۱۳۸۶).
اجرای بهینه مهارت های ورزشی به سه فاکتور آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی وابسته است. با پیشرفت علم روان شناسی، بحث مهارت های روانی در اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. قبلاً به اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می شد در حالی که امروزه، روان شناسان بیشتر بر آماده سازی روانی توجه و تأکید می کنند (هالواری۱، ۱۹۹۷). هم چنین، استفاده از مهارت های روانی پیشرفت قابل ملاحظه ای در عملکرد ورزشکاران حرفه ای المپیک و سطوح دانشگاهی به وجود آورده است (مارتینز۲، ۱۹۸۷). به عقیده هکر۳ (۲۰۰۰)، اغلب کمبودهای روانی است که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در تمرین و مسابقات باز می دارد نه اشتباهات و کمبودهای فیزیکی. برای نخبه شدن ورزشکار چهار عامل اساسی مورد نیاز است: استعداد جسمانی، تلاش سخت، همانند سازی و آمادگی روانی. توانایی های جسمانی و بدنی برای یک ورزشکار نخبه بسیار ضروری و اساسی است ولی کافی نخواهد بود. این توانایی ها بایستی به وسیله تمرینات مناسب و آمادگی ذهنی شکوفا شوند (فرید، ۱۳۸۶). مهارت روانی به ویژگی های ذاتی یا آموخته ورزشکار اطلاق می شود که موفقیت او را ممکن یا محتمل می سازد. روش ها و راهبردهای روانی نیز تمریناتی است که به کسب این مهارت ها منتهی می شود (واعظ موسوی، ۱۳۸۷). مهارت های روانی همچون مهارت های جسمانی آموختنی اند و با توجه به نزدیک و حساس شدن رقابت ها در رشته های ورزشی مختلف، برای پیروز شدن نیاز به آمادگی روانی است، زیرا از این طریق است که ورزشکاران می توانند روحیه خود را برای رقابت های بزرگ حفظ نموده و از این طریق می توانند قابلیت های خود را در صحنه مسابقات ورزشی به اجرا بگذارد.
۱-۲- بیان مساله
امروزه روانشناسی ورزشی در کشورهای پیشرفته جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و بیش از هر زمان دیگر در عرصه ورزش بکار می رود، به طوری که در بسیاری از دانشگاه ها به عنوان رشته ای مستقل تدریس می شود و موضوع تحقیقات فراوان قرار گرفته است، همچنین اکثر قهرمانان تیم های ورزشی از این طریق برای رسیدن به آمادگی روانی بهره می جویند (قدیری، ۱۳۸۴). روان شناسی ورزشی از روش های ارزیابی روان شناختی و راهبردهای مداخله ای برای کمک به افراد جهت نیل به عملکرد ورزشی بهتر استفاده می کند. بنابر این، با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته های مختلف ورزشی ارتباط مستقیم دارد و به جنبه های ذهنی

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید