دانلود تحقیق در مورد سلامت روان، سابقه خدمت، استان خراسان

دانلود پایان نامه

1-6 ) فرضيات تحقيق 5
1-6-1 ) فرضيه اصلي 5
1-6-2 ) فرضيه‌هاي فرعي 6
1-7 ) روش تحقيق 6
1-7-1 ) نوع روش تحقيق 6
1-7-2 ) روش گردآوري اطلاعات 6
1-7-3 ) ابزار گردآوري اطلاعات 6
1-7-4 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات 7
1-7-5 ) حجم نمونه و روش نمونه گيري 7
1-7-6 ) قلمرو مکاني و زماني تحقيق 7
1-7-7) جامعه آماري 7
1-8 )تعريف مفاهيم و اصطلاحات 8
1-8-1 ) تعاريف نظري متغيرها 8
1-8-2 ) تعاريف عملياتي متغيرها 9
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1 ) مقدمه 11
2-2 ) تاريخچه فرسودگي شغلي 12
2-3 ) تعاريف فرسودگي شغلي 13
2-4 ) مدل‌هاي فرسودگي شغلي 16
2-4-1 ) مدل فرسودگي شغلي مسلچ و جکسون 19
2-5 ) عوامل موثر در ايجاد فرسودگي شغلي 20
2-5-1 ) عوامل فردي و بين فردي 23
2-5-2 ) عوامل سازماني 23
2-6 ) علائم فرسودگي شغلي 24
2-7 ) پيامدهاي فرسودگي شغلي 25
2-8 ) سلامت رواني 29
2-9 ) تعريف سلامت رواني 29
2-9-1 ) الگوهاي عمده در تعريف سلامتي 29
2-9-2 ) ابعاد سلامت 30
2-10 ) سلامت رواني در محيط کار 39
2-11 ) اهميت سلامت رواني 39
2-12 ) وضعيت سلامت رواني در جهان و ايران 41
2-13 ) اصول سلامت رواني و ارتقاء آن 42
2-14 ) مشخصه‌هاي سلامت رواني 43
2-15 ) عوامل موثر در سلامت رواني 45
2-16 ) مدل‌هاي اندازه‌گيري سلامت رواني 46
2-16-1 ) مدل دراگوتيز و همکاران (1973) 46
2-16-2 ) مدل گلدبرگ و همکاران (1979) 46
2-16-3 ) مدل راتر و همکاران (1970) 47
2-16-4 ) مدل ريف و همکاران (1926) 47
2-17 ) نظريات مرتبط با سلامت رواني 49
2-17-1 ) نظريه زيگموند فرويد 49
2-17-2 ) نظريه کورت لوين 50
2-17-3 ) نظريه آدلر 50
2-17-4 ) نظريه ساليون 50
2-17-5 ) نظريه کارل راجرز 51
2-17-6 ) نظريه آلبرت اليس 52
2-18 ) پيشينه تحقيق 52
2-18-1 ) تحقيقات انجام شده داخلي 52
2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجي 58
2-19 ) رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني 62
2-20 ) چارچوب نظري تحقيق 62
فصل سوم : روش تحقيق
3-1 ) مقدمه 65
3-2 ) روش تحقيق 65
3-3 ) متغير‌هاي تحقيق 67
3-3-1 ) متغيير مستقل 67
3-3-2 ) متغير وابسته 67
3-4 ) تعاريف عملياتي متغيرها 67
3-5 ) جامعه و نمونه آماري 68
3-5-1 ) قلمرو مکاني تحقيق 68
3-5-2 ) قلمرو زماني تحقيق 68
3-5-3 ) جامعه آماري 68
3-5-4 ) نمونه آماري 69
3-6 ) روش گردآوري داده‌ها 69
3-6-1 ) روش کتابخانه اي 69
3-6-2 ) روش ميداني 69
3-7 ) ابزار اندازه‌گيري 70
3-8 ) پايايي و روايي پرسشنامه 72
3-8-1 ) روايي 72
3-8-1-1 ) روايي محتوا 73
3-8-1 ) پايايي 73
3-9 ) تجزيه و تحليل داده‌ها 75
3-9-1 ) آمار توصيفي 75
3-9-2 ) آمار استنباطي 75
3-9-2-1 ) آزمون ضريب همبستگي 75
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 ) مقدمه 78
4-2 ) تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها 78
4-2-1 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب استان 78
4-2-2 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب جنسيت 79
4-2-3 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سن 79
4-2-4 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب تحصيلات 82
4-2-5 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سابقه خدمت 83
4-2-6 ) فراواني تحليل عاطفي، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي آزمودني‌ها به تفکيک در هر استان 85
4-3 ) تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها 89
4-3-1 ) تحليل فرضيه‌هاي تحقيق 89
4-3-1-1 ) آزمون فرضيه اصلي 89
4-3-1-2 ) آزمون فرضيه فرعي اول 89
4-3-1-3 ) آزمون فرضيه فرعي دوم 90
4-3-1-4 ) آزمون فرضيه فرعي سوم 90
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 ) مقدمه 93
5-2 ) نتايج حاصل از فرضيه اصلي تحقيق 93
5-3 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي اول تحقيق 93
5-4 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي دوم تحقيق 94
5-5 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي سوم تحقيق 94
5-6 ) بحث و تفسير 94
5-7 ) پيشنهادات پژوهش 97
5-7-1 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي 97
5-7-2 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي اول 98
5-7-3 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي دوم 98
5-7-4 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي سوم 98
5-8 ) پيشنهاداتي براي پژوهش‌هاي آتي 99
5-9 ) محدوديت‌هاي پژوهش 99
منابع و مآخذ
منابع فارسي 102
منابع انگليسي 106
پيوست
الف ) پرسشنامه‌ها 109
ب ) نتايج خروجي Spss 113
فهرست جدول‌ها
جدول 2ـ1 : خلاصه اي از پيشينه تحقيقات در مورد فرسودگي شغلي و سلامت رواني 61
جدول 3ـ1 : ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه فرسودگي شغلي 74
جدول 3ـ2 : ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه سلات رواني 74
جدول 4ـ1 : فراواني نمونه به تفکيک استان 78
جدول 4ـ2 : فراواني نمونه به تفکيک جنسيت 79
جدول 4ـ3 : فراواني جنسيت آزمودني هاي به تفکيک در دو استان 79
جدول 4ـ4 : فراواني نمونه به تفکيک سن 80
جدول 4ـ5 : فراواني سن آزمودني هاي به تفکيک در دو استان 80
جدول 4ـ6 : فراواني نمونه به تفکيک تحصيلات 82
جدول 4ـ7 : فراواني سطح تحصيلات آزمودني هاي به تفکيک در دو استان 82
جدول 4ـ8 : فراواني نمونه به تفکيک سابقه خدمت 83
جدول 4ـ9 : فراواني سابقه خدمت آزمودني هاي به تفکيک در دو استان 83
جدول 4ـ10 : فراواني تحليل عاطفي آزمودني هاي به تفکيک در دو استان 86
جدول 4ـ11 : فراواني مسخ شخصيت آزمودني هاي به تفکيک در دو استان 86
جدول 4ـ12 : فراواني عدم موفقيت فردي آزمودني هاي به تفکيک در دو استان 87
جدول 4ـ13 : ميانگين متغيرهاي تحقيق به تفکيک در دو استان 88
جدول 4ـ14 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني 89
جدول 4ـ15 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين خستگي عاطفي و سلامت رواني 90
جدول 4ـ16 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين مسخ شخصيت و سلامت رواني 90
جدول 4ـ17 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين عدم موفقيت فردي و سلامت رواني 91
فهرست نمودارها
نمودار 4ـ1 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک استان 81
نمودار 4ـ2 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک جنسيت 81
نمودار 4ـ3 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سن 84
نمودار 4ـ4 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سطح تحصيلات 84
نمودار 4ـ5 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سابقه خدمت 85
فهرست شکل‌ها
شکل 2ـ1: مدل مفهومي پژوهش (مدل مسلچ ـ گلدبرگ) 63
فصل اول
کليات پژوهش
1 )فصل اول : کليات پژوهش
1-1 ) مقدمه
همواره نحوه كار افراد و محيط آن مي‌تواند بر روي سلامت روان ايشان تأثيرگذار باشد و در نتيجه باعث ارتقا يا افت كاري ايشان مي‌گردد. زندگي لاجرم ما را در مواجهه با محرك‌هاي تنش زا قرار مي‌دهد و فشار رواني بسيار كم كه فشار رواني خفيف ناميده مي‌شود، مي‌تواند به اندازه فشار رواني بسيار زياد كه فشار رواني بسيار شديد نام دارد براي ما نامطلوب باشد. همچنين، فشار رواني مي‌تواند زندگي را سرشار از چالش و تهييج سازد. هنگامي‌كه خواست‌هاي يك موقعيت با توانايي‌هاي ما كاملاً جور درآيند مي‌توانيم يك حالت شنگولي را كه غرق شدن در كار ناميده مي‌شود، تجربه كنيم. در اين حالت حداكثر كارآيي را داشته و خود را با لذت در كارمان غرق مي‌كنيم. اكثر تحقيقات نشان مي‌دهند كه نگرش خوش بينانه در مواجهه با فقدان‌ها و شكست‌ها، سلامت روان را بالا مي‌برد، در حالي كه بدبيني تأثير منفي بر آن دارد. افكار ما به طور زيادي بر مشكلات هيجاني و شخصي مان تأثير مي‌گذارند. افكار منفي در خلق منفي و افسردگي رايج است و افكار مثبت در احساسات خوب و شاد نقش دارند. تجربيات نشان مي‌دهد زماني كه ما در مورد موقعيت‌ها به طرز خوشحال، غمگين و عصباني فكر مي‌كنيم، اغلب احساسات مربوطه به وجود مي‌آيند. در بسياري از بررسي‌ها معلوم شده است كه محيط بر كاركرد رواني ما تأثير مي‌گذارد(آندرورا، 1382).
1-2 ) بيان مسئله
آزمايشگاه فني و مکانيک خاک در سال 1334 براي اولين بار با نام شرکت مهندسين مشاور جان و مولم جهت تحقيق و مطالعه خاک هاي ايران در ساخت راه هاي اصلي تحت عنوان آزمايشگاه خاکشناسي در دانشکده فني دانشگاه تهران فعاليت خود را آغاز نمود و پس از 2 سال اين آزمايشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بوسيله شرکت امان و ويتني1 براي مدت يکسال ديگر به کار خود ادامه داد و سپس مستقيماً زير نظر سازمان برنامه و با مسئوليتها و شرح وظايف جديد شروع بکار کرد. در سال 1342 به استناد مصوبه شماره 4296 هيئت وزيران با نام آزمايشگاه فني خاک شناسي تغيير نام يافت. در سال 1350 اين مرکز به دليل حجم بالاي پروژه هاي بخش عمراني، راه سازي و ساير پروژه هاي مرتبط با وزارت راه و ترابري با نام آزمايشگاه فني و مکانيک خاک به وزارت راه و ترابري انتقال يافت. در حال حاضر بصورت يک شرکت صد در صد دولتي فعاليت مي نمايد. خدمات اين آزمايشگاه طيف وسيعي از فعاليتها را شامل مي گردد از قبيل مطالعه ، طراحي ، محاسبه ، نظارت و مشاوره در موارد مکانيک خاک و سنگ ، راه ، فرودگاه ، بنادر ، راه آهن ، ژئوتکنيک و مقاومت مصالح بر اساس ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
يکي از موارد بيانيه ماموريت و چشم انداز شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک اصلاح و بهبود ساختار سازماني منابع انساني و مالي شرکت و همچنين ارتقا بهره وري ، بهبود کيفيت و زنجيره ارزش مي باشد و از آنجايي که منابع انساني جز لاينفک، اساسي و استراتژيک هر سازماني محسوب مي گردد، بنابراين يكي از مشكلات ناشي از محيط كار در شرکت هاي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک، موضوع استرس مي‌باشد كه اگر به مدت زمان طولاني و به طور وسيع توسط شخص احساس شود، احتمال دارد نشانه‌ها شكل قطعي به خود بگيرد. و به مرحله فرسودگي زياد مي‌انجامد.
بنابراين پديده رايج محيط‌هاي شغلي امروزي، موضوع فرسودگي شغلي مي‌باشد و آن به فشار رواني در محيط‌هاي شغلي اسناد مي‌شود كه امروزه اقدامات فراواني براي پيشگيري از آن در دست اجرا است. ولي همواره به ارتباط آن با تيپ‌هاي شخصيتي اشاره مي‌شود و مطرح مي‌شود كه برخي افراد خاص مستعد تجربه فرسودگي شغلي مي‌باشند (آل ابراهيم، 1377).
امروزه، به دليل تغييرات شگرفي که فرسودگي شغلي مي‌تواند بر کيفيت زندگي شخصي، خانوادگي و سلامت عمومي‌و حرفه اي بر جاي بگذارد، به صورت يک مسأله جدي مدنظر قرار گرفته است (گرونهوك، 2000 به نقل از شعباني بهار، 1391). با توجه به اهميت موضوع و علاقه مندي محقق و کمبود تحقيقات با دو متغير موجود (فرسودگي شغلي و سلامت رواني) اين تحقيق در صدد شناسايي و تعيين رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان شمالي و گلستان مي‌باشد. و لذا سوال اصلي پژوهش اين است که آيا بين فرسودگي شغلي با سلامت رواني کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان شمالي و گلستان رابطه وجود دارد؟
1-3 ) ضرورت و اهميت موضوع
از آن جا كه مهمترين منبع هر سازماني نيروي انساني آن مي‌باشد، بايد به اين امر توجه كافي صورت پذيرد كه در دهه‌هاي اخير توجه به سلامت رواني و مطالعه آن گسترش فراوان يافته است، تا با شناخت منابع و عوامل زمينه ساز سلامت رواني بتوانند با آموزش روش‌هاي مقابله اي به افزايش اثربخشي فعاليت‌هاي افراد در سازمان بيافزايد و سنگ زير بناي سلامتي بيش تر و بهزيستي را بنا نهند.
درباره ضرورت تحقيق بايد يادآور شدكه عدم وجود سلامت رواني اكثريت کارکنان يا قشر قابل توجهي از آن‌ها براي هر نظم اجتماعي و عملكرد سازماني نامطلوب

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید