پایان نامه با واژه های کلیدی جنوب ایران، تحلیل طیفی، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه

دانشکد
تقدیم به
استاد دلسوزم که با صبر و شکیبایی راهنمائیم کرد،
تقدیم به روح پدر بزرگوارم،
تقدیم به مادر مهربانم که در تمامی لحظات زندگی، دعای خیرش بدرقه راهم بوه و هست،
و تقدیم به خانواده عزیزم.
سپاسگزاری
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم مفتخرمان نمود و خوشهچینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
با سپاس فراوان از استاد فرزانهام جناب آقای دکتر هاشمی تنگستانی که با راهنماییهای ارزشمندشان مرا یاری نمود. از اساتید مشاور آقایان دکتر رجبزاده و دکتر زارع و همچنین آقای دکتر زارعی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند کمال تشکر را دارم. از دوستان عزیزم خانمها بهبودنیا، آلسعدی، اسماعیلی و همچنین آقای آغاسی بخاطر کمکهای بیدریغشان صمیمانه تشکر میکنم. از تمامی کارکنان و مسئولان بخش علوم زمین نیز بسیار سپاسگزارم. از خانواده عزیزم، بخصوص مادرم که همواره حامی من بودهاند قدردانی میکنم. الهی به من کمک کن تا بتوانم زحمات تمامی این عزیزان را جبران کنم. پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر فرما.
چکیده
تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاه تاق و پتانسیلیابی اقتصادی
آن با استفاده از داده‌های استر ، لار، جنوب استان فارس
به کوشش
شفیعه رئیسی
فراوانی گنبدهای نمکی در ایران بخصوص در پهنه زاگرس چین‌خورده که با ذخایر با ارزشی مانند نفت و گاز، سنگ نمک، گچ و پتاس همراه می‌باشند، تمرکز و نگاه ویژهای را به روی این پدیده‌های نادر دنیا که در ایران شاخص هستند، میطلبد. از آنجائیکه علم سنجش از دور در مطالعه شاخههای مختلف زمینشناسی بسیار موفق عمل کرده است، استفاده از دادههای ماهوارهای جهت مطالعه گنبدهای نمکی و شناسایی نواحی دارای پتانسیل اقتصادی موجود در آنها، کارآمد و نتیجهبخش خواهد بود. در این تحقیق که با هدف تهیه نقشه زمینشناسی و تفکیک واحدهای رسوبی-تبخیری سری هرمز موجود در گنبدنمکی سیاه‌تاق صورت گرفت، از داده‌های بازتابی سنجنده استر مربوط به منطقه لار استفاده شد. گنبدنمکی سیاه‌تاق در 5 کیلومتری شرق روستای کرمستج در شهرستان لار قرار دارد. در ابتدا با پیش پردازش تصحیح جوی میانگین بازتاب نسبی داخلی (IARR) خطای جوی موجود در تصویر برطرف شد، سپس با اجرای الگوریتم تصویر پایه تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) بر روی داده خام (L1B) شناخت کلی از تنوع رخنمون‌های سنگی موجود بدست آمد. انواع نمونه سنگ‌های گردآوری شده از گنبد با توجه به آنالیزهای طیفی (طیف‌های حاصل از ASD) و مطالعه مقاطع میکروسکوپی، به 5 گروه سنگی شامل تبخیری انیدریت-هالیت، تبخیری کربناتی، آواری، آذرآواری و آذرین بیرونی تقسیمبندی شدند. سه گروه اول در محدوده گنبد دارای رخنمون‌های وسیع بوده، بطوریکه قابل نقشه‌برداری می‌باشند، اما دو نوع آذرین بیرونی مانند آندزیت و دیاباز و آذرآواریهایی مانند انواع آگلومرا و برش آتشفشانی، از وسعت کمی برخوردار بوده بطوریکه در نقشه تهیه شده نهایی به عنوان یک واحد جداگانه بارز نشده و مخلوط با سایر واحدهای اصلی در نظر گرفته می‌شوند. به منظور تهیه نقشه زمین‌شناسی گنبد، از الگوریتم طیف پایه انطباق سیمای طیفی (SFF) استفاده شد که در آن طیف‌های تصویر استخراج شده به روش PPI و Z-Profile و همچنین طیف نمونه‌های صحرائی به عنوان طیف مرجع معرفی شدند. در نهایت با مقایسه هر سه خروجی و با توجه به بازدید میدانی، خروجی حاصل از طیف‌های استخراج شده به روش PPI به عنوان بهترین خروجی که بیشترین انطباق را با واقعیت میدانی دارد، شناخته شد. نقشه زمین‌شناسی نهایی گنبد که انواع واحدهای سنگی موجود را تفکیک می‌کند، با اجرای فیلتر میانگین 5×5 به روی تصویر خروجی SFF به صورت شماتیک تهیه گردید. از نظر منابع اقتصادی در گنبدنمکی سیاه‌تاق، می‌توان به رخنمون‌های وسیع انیدریت و آبراهههای فصلی نمک اشاره کرد و از الیژیست و گوگرد هم به عنوان پتانسیل‌های معدنی احتمالی که نیاز به جستجو و بررسی بیشتر دارند، نام برد.
کلید واژگان: تحلیل سنگشناختی، پتانسیلیابی معدنی، دادههای استر، گنبدنمکی، لار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- طرح موضوع و اهمیت آن 3
1-3- هدف و روش تحقیق 3
1-4- مطالعات گذشته به روی موضوع موردنظر 5
1-5- مطالعات پیشین به روی منطقه 7
1-6- موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه مورد مطالعه 7
1-6-1- پوشش گیاهی 9
1-7- راههای دسترسی 10
1-8- ویژگیهای اجتماعی منطقه مورد مطالعه 11
فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه
2-1-مقدمه 13
2-2-فعالیت ماگمایی زاگرس چین‌خورده 14
2-3-توان اقتصادی زاگرس 15
2-4-سازند هرمز 16
2-5-سن سازند هرمز 20
2-6-دیاپیریسم یا جریانهای دیاپیری 20
2-7-منشاء گنبدهای نمکی 21
2-8-بخش‌های مختلف یک گنبدنمکی 23
2-9-اشکال متنوع گنبدنمکی 23
2-10-پدیده‌های مؤید جریان و شکلپذیری نمک در گنبدهای نمکی 24
2-11-تکتونیک و ارتباط آن با گنبدهای نمکی 25
2-12-ساختهای ایجاد شده پیرامون گنبدهای نمکی 27
2-13-پراکندگی گنبدهای نمکی در جهان 28
2-14-گنبدهای نمکی ایران 29
2-15-گنبدهای نمکی زاگرس 31
2-16-گسل‌های مرتبط با رخنمون گنبدهای نمکی در زاگرس 32
2-16-1-راندگی اصلی زاگرس 32
2-16-2-گسل کازرون 32
2-16-3-گسل دنا (دینار) 33
2-16-4-گسل میناب 33
2-17-دگرگونی در گنبدهای نمکی 34
2-17-1-دگرگونی اینفراکامبرین پسین 34
2-18-اهمیت ساختمان گنبدهای نمکی در زمین‌شناسی نفت 36
2-18-1-نفتگیرهای گنبدنمکی 36
2-19- انواع نفتگیرهای حاصل از گنبدهای نمکی 36
2-19-1-نفتگیر کلاهک گنبدنمکی 36
2-19-2-نفتگیرهای دامنهای گنبدنمکی 37
2-19-3-نفتگیر فوق کلاهک 37
2-19-4-نفتگیرهای چینه‌ای 37
2-20-تاثیر گنبدهای نمکی بر فرسایش 38
2-21-تاثیر گنبدهای نمکی بر محیط زیست 38
2-22- اهمیت اقتصادی گنبدهای نمکی 40
2-23-روش‌های مطالعه گنبدهای نمکی 41
2-24-واحدهای چینه‌شناسی منطقه 42
2-24-1-پرکامبرین پسین 42
2-24-2-مزوزوئیک 42
2-24-3-سنوزوئیک 44
2-24-4-کواترنری 49
2-25-تکتونیک منطقه 49
2-26-پتانسیلهای اقتصادی منطقه 50
2-27-زمین‌شناسی گنبدنمکی مورد مطالعه 51
2-27-1-موقعیت زمین‌شناسی ناحیهای 51
2-27-2-خصوصیات مورفولوژیکی 52
2-27-3-خصوصیات هیدرولوژیکی 52
2-27-4-خصوصیات سنگ‌شناختی 53
فصل سوم: تحلیل طیفی نمونه سنگ‌های گنبد نمکی سیاه‌تاق
3-1-مقدمه 63
3-2-مراحل جمعآوری و طیف‌سنجی نمونه‌ها 66
3-3-بررسی رفتار طیفی کلی سنگ‌های آذرین در محدوده VNIR-SWIR 68
3-4- بررسی رفتار طیفی کلی سنگ‌های رسوبی در محدوده VNIR-SWIR 69
3-5-رفتار طیفی عوامل بنیادین موثر در طیف سنگها و کانی‌ها در محدوده VNIR-SWIR 71
3-6-بررسی طیف‌های بازتابی اندازه‌گیری شده از سطح تازه و هوازده نمونه‌های گنبدنمکی سیاه‌تاق با استفاده از دستگاه طیف‌سنج ASD 72
3-7-طبقهبندی طیف‌های بازنویسی شده به 9 باند استر و نمونه سنگ‌های گنبدنمکی سیاه‌تاق 97
3-8-روش‌های مختلف استخراج طیف تصویر 99
3-8-1-روش Z-Profile 99
3-8-2-روش PPI 99
3-9-بررسی طیف‌های استخراج شده از تصویر بر اساس Z-Profile 100
3-10-بررسی طیف‌های استخراج شده از تصویر بر اساس فرایند PPI و n-D.Visulizer 104
فصل چهارم: پردازش داده‌های ماهوارهای منطقه
4-1-مقدمه 107
4-2-پردازش داده‌های ماهواره‌ای 109
4-2-1-پیش پردازش داده‌های بازتابی استر 110
4-2-1-1-تصحیح جوی 110
4-2-2-پردازش اصلی دادههای بازتابی استر 111
4-2-2-1-الگوریتم تصویرپایه تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) 112
4-2-2-2-اجرای پردازش تحلیل مولفه‌های اصلی به روی داده خام 113
4-2-2-3-الگوریتم طیف پایه انطباق سیمای طیفی (SFF) 114
4-2-2-4-اجرای پردازش انطباق سیمای طیفی بر روی داده‌های بازتابی 114
4-2-2-4-1- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف نمونه سنگ‌های گنبد 115
4-2-2-4-2- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف‌های استخراج شده به
روش Z-Profile 117
4-2-2-4-3- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف‌های استخراج شده به
روش PPI 119
4-2-1-پیش پردازش داده‌های بازتابی استر 108
4-2-2-پردازش اصلی دادههای بازتابی استر 109
4-2-3-مرحله پس از پردازش 118
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1-نتایج حاصل از مطالعات طیف‌سنجی و مقاطع میکروسکوپی نمونه سنگ‌های گنبد سیاه‌تاق 120
5-2-نتایج حاصل از پردازش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) 121
5-3-نتایج حاصل از پردازش انطباق سیمای طیفی (SFF) 121
5-4-ارزیابی کیفیت و صحت نتایج 122
5-5-بررسی پتانسیلهای اقتصادی گنبد 123
5-6-نتیجهگیری 124
5-7-پیشنهادها 126
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوستها
پیوست شماره 1- مختصات جغرافیایی و فازهای مربوط به 9 نمونه خاک گنبد که با روش XRD آنالیز شده‌اند
پیوست شماره 2: جدول نقاط کنترل میدانی
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ‏11- موقعیت شهرستان لارستان. 8
شکل ‏12- موقعیت گنبد سیاه‌تاق نسبت به شهر لار در تصویر گوگل. 9
شکل ‏13- راههای دسترسی به شهر لار و گنبدنمکی سیاه‌تاق. 10
شکل 2-1- مقطع شماتیکی از پدیده دیاپیریسم نمک. 21
شکل 2-2- پوشسنگ در گنبدنمکی و اجزاء آن. 23
شکل 2-3- نمودار انواع مختلف ساختارهای نمکی. 24
شکل 2-4- پراکندگی گنبدهای نمکی جنوب ایران در ارتباط با گسلهای پی‌سنگی و فرعی منطقه 26
شکل 2-5- شکل یک ناودیس و تاقدیس حاشیهای 27
شکل 2-6- پراکندگی حوضه‌های تبخیری دنیا 28
شکل 2-7- مناطقی از ایران که در آن دیاپیرهای نمکی حضور دارند 31
شکل 2-8- پراکندگی گنبدهای نمکی جنوب ایران 32
شکل 2-9- موقعیت گسل میناب در جنوب ایران. 34
شکل 2-10- انواع نفتگیرهای همراه با گنبدهای نمکی. 38
شکل 2-11- مقطع بدست آمده از گنبدنمکی توسط عملیات لرزهای. 41
شکل 2-12- موقعیت گنبد سیاه‌تاق در تاقدیس کوه بورخ. 51
شکل 2-13- آبراهه‌های فصلی پوشیده از نمک در شمال گنبد. 53
شکل 2-14- رخنمون توده‌های آندزیت-دیاباز و دولومیت 54
شکل 2-15- تناوب لایههای ماسه‌سنگ 55
شکل 2-16- رخنمون‌های سنگ نمک مخلوط با انیدریت در غرب گنبد 56
شکل 2-17- تناوب انیدریت و دولومیت چین‌خورده 56
شکل 2-18- بلورهای خالص از کانی‌های مختلف گنبد 58
شکل 2-19- رخداد مالاکیت و الیژیست بر سطح سنگ. 59
شکل 2-20- برخی از انواع نمونه سنگهای موجود در گنبد سیاهتاق در مقیاس دستی و میکروسکوپی 59
شکل 3-1- محدوده طیفی باندهای سنجنده استر 64
شکل 3-2- کتابخانه طیفی کانی‌های رسوبی-تبخیری و سیلیکاتی گنبدنمکی سیاه‌تاق. 65
شکل 3-3- دستگاه طیف‌سنج ASD و اجزاء آن 67
شکل 3-4- تصویر منحنی طیفی کالیبراسیون 73
شکل 3-5- منحنی طیفی نمونه S1 74
شکل 3-6- منحنی طیفی نمونه S2 75
شکل 3-7- منحنی طیفی نمونه S3 75
شکل 3-8- منحنی طیفی نمونه S4 76
شکل 3-9- منحنی طیفی نمونه S5 77
شکل 3-10- منحنی طیفی نمونه S7 77
شکل 3-11- منحنی طیفی نمونه S9 78
شکل 3-12- منحنی طیفی نمونه S12 78
شکل 3-13- منحنی طیفی نمونه S13 79
شکل 3-14- منحنی طیفی نمونه S15 80
شکل 3-15- منحنی طیفی نمونه S17 80
شکل 3-16- منحنی طیفی نمونه S18 81
شکل 3-17- منحنی طیفی نمونه

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید