پایان نامه با واژه های کلیدی چپ).، راست)، OH

دانلود پایان نامه

هوازده آن کاملاً شبیه یکدیگر است و نخستین سیمای جذبی عمیق را به دلیل وجود آب در 44/1 و در کنار دو جذب دیگر در 48/1 و 53/1 میکرومتر به صورت پله ای نشان می‌دهند. جذب‌های موجود در 42/0، 0/1 و 2/1 میکرومتر ناشی از ناخالصی های آهن می‌باشد. این نمونه باند جذب شاخص انیدریت را در محدوده 23/2-08/2 میکرومتر نشان می‌دهد. جذب در 34/1، 98/1 و میکرومتر هم بخاطر عامل OH و CO3 است (شکل 3-19).
شکل 3-19- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S23 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S26 یک برش آتشفشانی با ترکیب حدواسط است. کمینه های بازتابایی در 35/2 (33/2 در منحنی سطح تازه) میکرومتر ناشی از باندهای هارمونیک و ترکیبی OH و همچنین عامل Mg-OH کلریت در زمینه شیشه ای سنگ است. سطح هوازده چندین باند جذبی پهن با مرکزیت 72/0، 9/0 و 11/1 میکرومتر به علت اکسیدهای آهن نشان می‌دهد. شاخص جذب عامل OH در 4/1 میکرومتر در هر دو منحنی مشترک است. جذب در 25/2 (26/2 در سطح تازه) میکرومتر ناشی از بنیان Fe-OH، جذب در محدوده 98/1 میکرومتر در سطح هوازده و یک سیمای جذبی تیز در 66/1 میکرومتر مربوط به منحنی سطح تازه احتمالا به دلیل Fe2 است (شکل 3-20).
شکل 3-20- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S26 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S28 یک سنگ رسوبی با سیمان و ااوئیدهای کربناتی و دارای مالاکیت می‌باشد. منحنی‌های طیفی سطح تازه و هوازده این نمونه که بسیار شبیه هم است سیماهای جذبی خاص کربنات یعنی 38/2، 33/2، 16/2 و 99/1 میکرومتر را به خوبی نشان می‌دهند. عامل OH باعث ایجاد جذب در 36/1 و 46/1 میکرومتر شده‌است. جذب در 2/2 و 3/2 و همچنین بازتاب در 55/0 میکرومتر به دلیل وجود مالاکیت سبز رنگ است (شکل 3-21).
شکل 3-21- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S28 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S30 یک آهک دولومیتی است که عمیقترین سیمای جذبی خاص کربناتها را در 33/2 و سپس در 49/2 و 99/1 میکرومتر نشان می‌دهد. جذب ضعیف در 26/2 میکرومتر ناشی از دولومیت است. جذب در 4/0 و 99/0 میکرومتر به دلیل اکسیدهای آهن می‌باشد (شکل 3-22).
شکل 3-22- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S30 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S33 یک سنگ آذرآواری است که عمیقترین سیمای جذبی در 21/2 و 34/2 میکرومتر را به ترتیب به دلیل عامل Al-OH و Mg-OH نشان می‌دهد. جذب ضعیف در ناحیه 4/0 میکرومتر مربوط به اکسیدآهن است. باند جذب OH در 41/1 میکرومتر به خوبی مشخص می‌باشد (شکل 3-23).
شکل 3-23- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S33 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S35(b) آهک دولومیتی لامینه‌ای، جذب عمیق در 36/1 و جذب در 9/1 میکرومتر به دلیل آب است. چندین سیمای جذبی ضعیف در 2/2 و 3/2 میکرومتر به ترتیب ناشی از بنیانهای Al-OH و Mg-OH می‌باشد. جذب12/1 و همچنین سیماهای جذبی در 4/0 و 95/0 میکرومتر هم به دلیل حضور اکسیدهای آهن است. جذب 26/2 میکرومتر ناشی از دولومیت است. این ویژگی ها مربوط به هر دو منحنی طیفی سطح تازه و هوازده بوده اما بازتاب کلی در سطح تازه بیشتر است (شکل 3-24).
شکل 3-24- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S35(b) (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S37، یک آهک است که بلورهای کوارتز و سیدریت نیز در آن دیده می‌شود. در منحنی سطح تازه آن اولین و دومین باند جذبی عمیق به ترتیب در 86/1 و 32/2 میکرومتر و همچنین جذب در 98/1 میکرومتر به دلیل باندهای ارتعاشی مربوط به یون CO32 است. این نمونه یک پهنای جذبی از 02/1 تا 1/1 و همچنین جذبهای نسبتا کم عمق در 68/0، 49/0 و 41/0 میکرومتر را به دلیل حضور اکسیدهای آهن نشان می‌دهد. جذب در 34/1 ناشی از یون OH است. علت جذب در 66/1 نیز به دلیل Fe2 می‌باشد (شکل 3-25- الف).
شکل 3-25- الف) منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به سطح تازه نمونه S37 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
سطح هوازده نمونه S37 اولین جذب عمیق در 03/2 و سومین جذب در 09/2 میکرومتر را احتمالاً به دلیل بنیان کربنات نشان می‌دهد. دومین جذب در 99/1، چهارمین جذب در 32/2 و نیز جذب در 87/1 میکرومتر ناشی از بنیان CO3 است. پنجمین و ششمین جذب در 02/1 و 4/0 میکرومتر به دلیل آهن دو ظرفیتی و جذب در 9/1 و 4/1 بخاطر حضور آب در نمونه است. جذب‌های ضعیف در 34/1 و 47/2 میکرومتر ناشی از بنیان OH می‌باشد. منحنی‌های طیفی سطح تازه و هوازده تفاوتهای اساسی با هم دارند و سطح هوازده بازتاب بالاتری نسبت به سطح تازه دارد (شکل 3-25- ب).
شکل 3-25- ب) منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به سطح هوازده نمونه S37 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به باند استر (سمت چپ).
نمونه S38(a) یک سیلت‌سنگ سرخ رنگ است که به دلیل مقدار فراوان اکسیدآهن در نواحی 45/0، 5/0، 87/0 و 12/1 میکرومتر دارای جذب می‌باشد. عمیقترین جذب در 22/2 میکرومتر ناشی از کانی‌های رسی و جذب در 36/1 و 4/1 میکرومتر بخاطر یون OH است (شکل 3-26).
شکل 3-26- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S38(a) (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S40 آهک دولومیتی، سطح هوازده این نمونه به دلیل بنیان CO32 در 35/2 میکرومتر جذب قوی نشان می‌دهد. حضور دولومیت با جذب ضعیف در 26/2 میکرومتر و حضور کانی‌های رسی در 21/2 میکرومتر مشخص می‌شود. جذبهای مربوط به اکسیدآهن و OH نیز به ترتیب در 4/0 و 41/1 میکرومتر دیده می‌شوند. سیماهای جذبی اصلی در سطح تازه مانند سطح هوازده است اما بازتاب سطح تازه بیشتر بوده و سطح هوازده سیمای جذب اکسیدآهن را با شدت بیشتری نشان می‌دهد (شکل 3-27).
شکل 3-27- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S40 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S41، آهک لیمونیت دار، شاخصترین سیمای جذبی سطح تازه در این نمونه در 32/2 میکرومتر رخ می‌دهد که همراه با جذب 91/1 و 87/1 میکرومتر، ناشی از بنیان CO3 می‌باشد. دومین سیمای جذبی عمیق در 48/2، 39/1 و 36/1 میکرومتر احتمالا به دلیل بنیان هیدروکسیل است. جذب‌های موجود در 01/1 و 12/1 و 66/1 میکرومتر را می‌توان به حضور Fe2 نسبت داد امّا بخاطر فراوانی آهن سه ظرفیتی که رنگ زرد نمونه را ایجاد کرده است، سیماهای جذبی متعددی نیز در 4/0-38/0، 68/0 و 93/0 میکرومتر به دلیل اکسیدهای آهن دیده می‌شود. منحنی طیفی سطح هوازده بسیار شبیه منحنی سطح تازه نمونه است و باند جذب آب در 38/1 و 48/1 میکرومتر را به خوبی نشان می‌دهد (شکل 3-28).
شکل 3-28- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S41 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S42 یک سنگ کربناتی است که شکل کلی منحنی طیفی سطح تازه و هوازده آن شبیه هم است اما منحنی سطح تازه شدت بازتاب کلی بیشتر و پیک های جذبی عمیقتری دارد. همچنین در برخی از باندهای جذبی کوچک، تفاوت هایی وجود دارد که ناشی از هوازدگی سطح نمونه است. منحنی طیفی سطح تازه، بیشترین کمینه بازتابایی را به صورت جذب دوتایی در 98/1 و 99/1 میکرومتر نشان می‌دهد که شاخص کربناتهاست. سطح هوازده این جذب را با شدت کمتر و تنها در 99/1 میکرومتر دارد. جذب در 88/1، 92/1 و 33/2 نیز به دلیل کربنات است. مقدار فراوان اکسیدهای آهن به صورت سیماهای جذبی نسبتا عمیق در 42/0، 94/0، 02/1 (سطح تازه) و 41/0، 01/1 (سطح هوازده) دیده می‌شود. منحنی طیفی سطح هوازده باندهای جذب آب در 4/1 و 91/1 را به خوبی نشان می‌دهد. سطح تازه این جذبها را در 36/1 و 91/1 میکرومتر دارد (شکل 3-29).
شکل 3-29- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S42 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S47 یک ژاسپیلیت است که به مقدار زیاد اکسیدآهن دارد. منحنی طیفی سطح تازه و هوازده این نمونه شبیه یکدیگر است و فقط بعضی از جذب ها نسبت به هم اندکی جابجایی دارند. سایر کمینه های بازتابی که در 9/1، 93/1، 98/1، 33/2 و 47/2 میکرومتر دیده می‌شود به بنیان OH منسوب می‌شود. سیماهای جذب در 41/1 و 9/1 میکرومتر ناشی از ارتعاشات بنیان OH است. باندهای جذبی نسبتا پهن و عمیق که در 42/0، 54/0 و 85/0 میکرومتر دیده می‌شود، شاخص اکسیدهای آهن می‌باشد (شکل 3-30).
شکل 3-30- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S47 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S48 ماسه‌سنگی است که جذب عمیق در 32/1 میکرومتر را به دلیل یون OH و سیمای جذبی در 98/1 میکرومتر را به دلیل Fe2 نشان می‌دهد. ذرات رسی موجود عامل جذب در 22/2 میکرومتر هستند (شکل3-31).
شکل 3-31- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S48 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S56 یک ماسه‌سنگ سبزرنگ است. عمیق ترین سیمای جذبی در 98/1 میکرومتر به دلیل سیمان کربناتی بوجود آمده است و کمینه های بازتابی در 4/0، 71/0، 9/0 و همچنین پهنای باند کم عمق در 15/1-01/1 میکرومتر ناشی از Fe2 است. جذب در 4/1، 03/2 و 09/2 میکرومتر به دلیل حضور یون OH می‌باشد(شکل 3-32).
شکل 3-32- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S56 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S57، آهک مارنی، با جذب در 33/2 و 25/2 میکرومتر که شاخص کربنات است. جذب ضعیف در 21/2 میکرومتر ناشی از کانی‌های رسی می‌باشد. حضور یون OH در سیماهای جذبی 36/1 و 4/1 میکرومتر نمایان است و اکسیدهای آهن نیز با جذب در 4/0، 69/0، 92/0 و 02/1 میکرومتر مشخص می‌شوند (شکل 3-33).
شکل 3-33- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S57 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S60 سنگ کربناتی کوارتزدار، هر دو منحنی عمیق ترین سیماهای جذبی را در 98/1 و 03/2 میکرومتر به ترتیب به دلیل کلسیت و یون OH نشان می‌دهند. منحنی سطح تازه سیمای جذبی شاخص کربنات ها در 33/2 را به خوبی نشان می‌دهد ولی سطح هوازده این جذب را ندارد. علت جذب در 09/2، 18/2 و 21/2 میکرومتر به ترتیب ناشی از بنیان های OH، CO3 و Al-OH می‌باشد. فرایندهای ارتعاشی بنیان OH نیز موجب جذب در 34/1 میکرومتر شده‌است (شکل 3-34).
شکل 3-34- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S60 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S64، یک توف سبزرنگ است که دچار دگرسانی کلریتی شده‌است. اولین و دومین جذب عمیق به ترتیب در 03/2 و 09/2 میکرومتر است که می‌تواند ناشی از ؟ باشد. سومین جذب در 23/2 میکرومتر به دلیل بنیان Al-OH و چهارمین جذب در 35/2 به دلیل بنیان Mg-OH کلریت است. جذب در 99/1 و 84/1 میکرومتر به حضور احتمالی کلسیت نسبت داده می‌شود. یون OH نیز سیمای جذبی 4/1 را بوجود آورده است. جذب 1/1، 91/0 و 74/0 میکرومتر ناشی از اکسیدآهن می‌باشد (شکل 3-35).
شکل 3-35- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S64 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S65 مخلوطی از انیدریت و اکسیدآهن است. از این رو سیماهای جذبی موجود در 4/0، 52/0 و پهنای نسبتا کم عمق

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید