پایان نامه با واژه های کلیدی راست)، چپ).، سیماهای

دانلود پایان نامه

این دو منحنی، به علت آثار هوازدگی و فرسایشی شدید، زبری و ناهمواری بافتی، رنگهای تیره ناشی از پوشش جلای بیابانی (ورنیه صحرایی) و سایر آلودگی‌های محیطی در سطح خارجی و هوازده نمونه می‌باشد. در مناطق گرمسیری و بیابانی، مانند مناطقی که گنبدهای نمکی حضور دارند، سطح بیشتر رخنمونها به دلیل هوازدگی از اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و منگنز پوشیده می‌شود؛ به این پوشش در اصطلاح کلاهک آهنی یا ورنیه صحرایی می‌گویند.
در منحنی طیفی توان تفکیک بالای بیشتر نمونه‌ها سیماهای جذبی در 48/2، 47/2 و 45/2 میکرومتر (نزدیک 5/2 میکرومتر) دیده می‌شود که به یون OH نسبت داده می‌شود؛ بنابراین از ذکر مجدد آن در تمامی توضیحات خودداری می‌شود. کوارتز و اورتوکلاز و به طبع آن ماسه‌سنگ‌ها، سیلت‌سنگ‌ها و ریولیتهای خالص، رفتار طیفی خاصی نشان نمی‌دهند و برخی سیماهای جذبی آنها بخاطر ناخالصیهای موجود در نمونه است. در بررسی منحنی‌های طیفی توجه به این نکته مهم است که عمیقترین سیمای جذبی مربوط به ترکیبی است که بیشترین مقدار را در نمونه دارد. ضمن اینکه منحنی طیفی بازنویسی شده نمونه‌ها در کنار منحنی توان تفکیک بالا مشاهده می‌شود. طیف بازتابی نمونه‌ها بر اساس یک منحنی طیفی مرجع (همانطور که قبلا توضیح داده شد) اندازه‌گیری و ثبت می‌شود. این منحنی کالیبراسیون در محدوده 1800 تا 1900 نانومتر (8/1 تا 9/1 میکرومتر) به دلیل رطوبت موجود در هوا دارای بازتاب و جذب است که به صورت خطوط زیگزاگی دیده شده که در واقع نویز محسوب می‌شوند. بنابراین در تفسیر منحنی طیفی نمونه‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند، چون مربوط به رطوبت و عناصر جوی از قبیل آب، دی اکسیدکربن، نیتروژن و … می‌باشند. در شکل (3-4) این منحنی طیفی کالیبراسیون را مشاهده می‌کنید.
شکل 3-4- تصویر منحنی طیفی کالیبراسیون که در آن
محل خطوط نویز ناشی از رطوبت هوا دیده میشود.
نمونه S1، یک انیدریت است که عمیقترین جذبها را به ترتیب در 94/1، 75/1 و 44/1 میکرومتر به دلیل حضور H2O نشان می‌دهد. جذب در 2/1، 49/1 و 53/1 میکرومتر نیز ناشی از آب است. دو جذب تیز در 0/1 و 85/1 و نیز پهنای جذبی کم عمق از 4/0 تا 67/0 میکرومتر به دلیل ناخالصیهای آهن فرو می‌باشد. طیف‌های بازتابایی کوچک در 2/2 و 47/2 میکرومتر احتمالا ناشی از هارمونیکهای باندهای رستشترالن یون سولفات است (شکل 3-5).
شکل 3-5- منحنی طیفی توان تفکیک بالا در نمونه S1 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S2 سنگ کربناتی که عمیقترین جذب مربوط به کربناتها را در 33/2 میکرومتر به نمایش میگذارد؛ سایر جذبهای مربوط به کربنات عبارتند از 88/1 و 98/1 میکرومتر. حضور مقداری کانی رسی در سنگ، جذب 2/2 میکرومتر را بوجود آورده است. اکسیدهای آهن نیز در 42/0، 67/0 و 99/0 میکرومتر دارای جذب هستند. سیمای جذب آب در 36/1 و 44/1 میکرومتر است. منحنی طیفی سطح تازه بازتاب بالاتری دارد (شکل 3-6).
شکل 3-6- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S2 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S3، آندزیت پورفیری: جذب‌های اصلی در هر دو منحنی سطح تازه و هوازده مشترک است. عمیق ترین سیماهای جذبی در 36/1 و 9/1 میکرومتر به دلیل آب رخ می‌دهد. سومین سیمای جذب اصلی در 35/2 میکرومتر ناشی از شیشه آتشفشانی کلریتی شده در زمینه سنگ است. جذب 26/2 میکرومتر ناشی از عامل Fe-OH است. حضور اکسیدهای آهن نیز با سیماهای جذبی کم و بیش عمیق در 39/0 (41/0 در سطح تازه)، 72/0 و 94/0 میکرومتر مشخص می‌شود. علت جذب در 12/1 میکرومتر (13/1 در سطح تازه) هم به دلیل Fe2 می‌باشد (شکل 3-7).
شکل 3-7- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S3 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S4 یک آهک است که عمیق ترین سیمای جذب در 32/2 و همچنین جذب در 98/1، 14/2 و 26/2 میکرومتر ناشی از کلسیت و دولومیت می‌باشد. جذب 4/0 هم بخاطر اکسیدآهن است (شکل 3-8).
شکل 3-8- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S4 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S5 یک سنگ آذرآواری با قطعات جوش خورده (آگلومرا). بازتاب بیشتر منحنی سطح تازه و تفاوت های موجود میان دو طیف، به علت برجستگی‌ها و رنگ تیره سطح بیرونی نمونه است. این نمونه در نواحی 4/0، 7/0، 9/0 و 1/1 میکرومتر جذب‌های پهن و کم عمقی به دلیل اکسیدهای آهن نشان می‌دهد. عمیق ترین جذب در 34/2 میکرومتر احتمالا به دلیل کلریت است. جذب در 25/2 نیز به علت Fe-OH می‌باشد. باندهای جذب عامل OH در 36/1 و 4/1 میکرومتر دیده می‌شوند (شکل 3-9).
شکل 3-9- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S5 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S7 ماسه‌سنگ است. بازتاب کلی سطح هوازده از سطح تازه بالاتر بوده اما هر دو منحنی سیماهای جذبی مشترک دارند. این نمونه به دلیل گل کربناتی و کانی‌های رسی موجود به ترتیب در 35/2 و 24/2 میکرومتر دارای عمیق ترین جذب است. سایر جذب‌های مربوط به کربنات در 12/2 و 95/1 میکرومتر دیده می‌شود. جذب در 72/0 و 9/0 و همچنین باند جذبی پهن و کم عمق از 01/1 تا 13/1 میکرومتر نیز به دلیل اکسیدآهن بوجود آمده است. آب موجود در نمونه سیمای جذبی تیزی در 4/1 میکرومتر ایجاد می‌کند (شکل 3-10).
شکل 3-10- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S7 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S9 یک توف سیاهرنگ با ترکیب احتمالی بازالت که علت جذب در محدوده 4/0 تا 5/0 لکه های قرمز رنگ اکسیدآهن فراوان است. سیماهای جذبی موجود در 25/2 و 35/2 میکرومتر به ترتیب ناشی از ارتعاشات Fe-OH و Mg-OH می‌باشد (شکل 3-11).
شکل 3-11- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S9 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S12، آندزیت، جذب شاخص در هر دو منحنی طیفی در 33/2 و بازتاب در 16/2 میکرومتر به دلیل کلریت و اپیدوت ناشی از دگرسانی کانی‌های میفیک است. جذب در 25/2 میکرومتر به علت بنیان Fe-OH می‌باشد. منحنی طیفی سطح تازه باند جذب آب را در 37/1 و سطح هوازده در 41/1 میکرومتر نشان می‌دهند. منحنی طیفی این دو سطح در محدوده بازتابی با هم تفاوت دارند؛ سطح تازه که به دلیل دگرسانی های کلریتی و اپیدوتی به رنگ سبز دیده می شود، باند 1 استر (محدوده سبز طیف الکترومغناطیس) را به خوبی بازتاب می‌دهد و در باند 2 دارای جذب است اما سطح هوازده که به دلیل آهن سه ظرفیتی (پوشش ورنیه صحرائی) به رنگ قهوه ای است، در باند 2 (محدوده قرمز طیف الکترومغناطیس) بازتاب خوبی نشان می‌دهد (شکل 3-12).
شکل 3-12- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S12 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S13، ماسه‌سنگی است که اولین و دومین سیمای جذبی آن در 33/2 و 98/1میکرومتر ناشی از حضور کربنات در سنگ می‌باشد. جذب‌های موجود در 41/0، 7/0، 9/0 و 01/1 موید حضور اکسیدآهن است. باندهای جذب آب یعنی 4/1 و 91/1 میکرومتر نیز وجود دارد. جذب در 26/2 میکرومتر به Fe-OH موجود در نمونه نسبت داده می‌شود (شکل 3-13).
شکل 3-13- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S13 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونهS15 احتمالاً یک سنگ آذرین بیرونی با ترکیب حدواسط است که به شدت دچار دگرسانی اپیدوتی و کلریتی شده‌است، از این رو هر دو منحنی طیفی سطح تازه و هوازده عمیق ترین سیمای جذبی را در 33/2 میکرومتر نشان می‌دهند. دومین جذب عمیق در 64/0 و سومین جذب در 84/1 و نیز جذب در محدوده 93/0 تا 1/1 میکرومتر به دلیل اکسیدهای آهن 2 و 3 ظرفیتی است. این نمونه باندهای جذبی آب یعنی 4/1 و 9/1 میکرومتر را نیز نشان می‌دهد. به طور کل منحنی‌های طیفی هر دو سطح تازه و هوازده مانند هم، با این تفاوت که بازتاب کلی منحنی سطح هوازده بیشتر از سطح تازه است (شکل 3-14).
شکل 3-14- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S15 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S17، یک توف ریولیتی با رنگ متمایل به سفید است که بلورهای لوزی شکل کلسیت در زمینه سنگ قرار گرفته اند. منحنی طیفی این بلورها جذب مخصوص کانی کلسیت را با اندکی جابجایی در 32/2 و 14/2 میکرومتر به خوبی نشان می‌دهد. منحنی طیفی زمینه سنگ سیمای جذبی خاصی نشان نمی‌دهد، تنها جذب قابل توجه در 22/2 میکرومتر به دلیل فلدسپارهای دگرسان شده به سرسیت و کائولینیت و جذب در 34/1 میکرومتر به دلیل یون OH می‌باشد. همچنین یک باند جذبی پهن و کم عمق نیز در اطراف 6/0 میکرومتر وجود دارد که احتمالا ناشی از Fe2 است (شکل 3-15).
شکل 3-15- الف. منحنی طیفی بلورهای کلسیت، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
ب) منحنی طیفی زمینه سنگ، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S18 یک ماسه‌سنگ قرمز رنگ الیژیست دار است که در مقطع میکروسکوپی به همراه الیژیست ها، کوارتز و کلسیت نیز دیده می‌شود. منحنی طیفی سطح تازه و هوازده این نمونه مانند هم است. عمیق ترین سیمای جذبی منحنی طیفی این نمونه در 53/0 میکرومتر و نیز جذب 86/0 و 1/1 میکرومتر به دلیل مقدار فراوان اکسیدآهن رخ می‌دهد. دومین جذب در 21/2 میکرومتر ناشی از ارتعاشات عامل Al-OH و جذب در 35/2، 97/1، 87/1 و 84/1 میکرومتر بخاطر حضور کانی کلسیت است. وجود عامل OH در نمونه سیمای جذبی نسبتاً عمیقی در 42/1 میکرومتر بوجود آورده است (شکل 3-16).
شکل 3-16- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S18 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S21، یک دولومیت با رگه های کلسیتی است. منحنی طیفی مربوط به این رگه، در شاخص های جذب کلسیت یعنی 94/1 و 33/2 میکرومتر دارای جذب عمیق است. سیماهای جذبی در محدوده 4/0 تا 1 میکرومتر به Fe2 نسبت داده می‌شود. منحنی طیفی بخش اصلی سنگ عمیق ترین سیمای جذبی را در 85/1 میکرومتر نشان می‌دهد که ناشی از باندهای ترکیبی و هارمونی C-O در بنیان Mg-CO3 می‌باشد. سایر سیماهای جذبی مختص دولومیت یعنی 96/1، 27/2، 32/2 و 38/2 میکرومتر نیز دیده می‌شود. این طیف همچنین دارای جذب عمیق در 97/0 و 41/0 میکرومتر به دلیل اکسیدآهن است (شکل 3-17).
شکل 3-17- الف) منحنی طیفی زمینه دولومیتی نمونه S21، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
ب) منحنی طیفی رگه کلسیتی، توان تفکیک بالا (سمت راست)
و بازنویسی شده به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S22، سیلت‌سنگ؛ منحنی طیفی سطح تازه و هوازده آن بسیار شبیه یکدیگر و تنها بازتاب کلی سطح هوازده از سطح تازه بیشتر است. این نمونه عمیق ترین جذب را در 33/2 میکرومتر احتمالا به دلیل عامل Mg-OH حاصل از دگرسانی نشان می‌دهد. جذب در 69/0، 89/0 و همچنین جذب پهن و کم عمق در 12/1-01/1 میکرومتر ناشی از اکسیدهای آهن موجود است. سیمای جذب عامل OH در 4/1 میکرومتر دیده می‌شود. علت جذب در 24/2 (26/2 در سطح تازه) میکرومتر هم بخاطر بنیان Fe-OH می‌باشد (شکل 3-18).
شکل 3-18- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S22 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S23 یک انیدریت است. منحنی طیفی سطح تازه و

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید