منابع پایان نامه درمورد جامعه آماری، تصویر سازی، تیراندازی، ورزشکاران

دانلود پایان نامه

از کشور ترسیم نشده است. امید است تحقیق حاضر شروع جدیدی جهت انجام تحقیقات بعدی و تأکید اهمیت مسایل روانی در ورزش قهرمانی کشور باشد.
فصل سوم
روش شناسی
۳-۱- مقدمه
در این فصل از گزارش تحقیقی، عناوین روش اجرای تحقیق، متغیرهای تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده می شود.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی کاربردی می باشد که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شد.
۳-۳- ابزار گردآوری
ابزار گردآوری این تحقیق پرسشنامه انستیتوی استرالیای جنوبی۵۳ بود و حاوی ۶۰ سوال است که هر ده سوال یک مهارت روانی (انگیزش تمرکز، اعتماد بنفس، تنظیم سطح انرژی، تصویر سازی ذهنی و هدف مندی) را می سنجد. سوال های ۱تا ۱۰ مربوط به مهارت انگیزش می باشند. سوال های ۱۱تا ۲۰ مربوط به مهارت تمرکز می باشند. سوال های ۲۱ تا ۳۰ مربوط به مهارت اعتماد به نفس می باشند. سوال های ۳۱ تا ۴۰ مربوط به مهارت کنترل حالت های روانی می باشند. سوال های ۴۱ تا ۵۰ مربوط به مهارت تصویر سازی ذهنی می باشند. سوال های ۵۱ تا ۶۰ مربوط به مهارت هدف مندی می باشند. سمندر (۱۳۷۹) روایی و پایایی این پرسشنامه را روی ۳۳۷ نفر ورزشکار درجه یک کشور مورد اجرا قرار داد. نتایج نشان داد که بین سئوالات این پرسشنامه SASI Psych هماهنگی درونی وجود دارد. این هماهنگی بین پرسشهایی که انگیزش تمرکز، کنترل حالت های روانی، اعتماد بنفس، تصویر سازس ذهنی و هدفمندی را می سنجید مشاهده شد. ضریب آلفای گرونباخ در عامل انگیزش ۷۷۷۴/۰، در عامل تمرکز ۷۵۹۹/۰، در عامل اعتماد بنفس ۷۰۳۳/۰، در عامل کنترل حالت های روانی ۶۹۰۱/۰، در عامل تصویر سازی ذهنی ۸۹۲۳/۰ و در عامل تعیین هدف ۸۲۲۴/۰ بدست آمد. در این پرسشنامه عناصر در برگیرنده پرسش ها از شش عامل فوق اشباع شده بود؛ به این مفهوم که در عوامل اصلی روایی وجود داشت و سوال های پرسشنامه برای سنجش مولفه های ادعا شده مناسب بودند.
۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران تیراندازی مرد نخبه و غیرنخبه که در حدود ۲۶۷ نفر بود، تشکیل می دهند. نمونه آماری افراد نخبه بر اساس کسب مقام اول تا سوم در رشته تیراندازی که حدود۳۷ نفر بود و ۸۳ نفر هم از بین ورزشکاران غیر نخبه بطور تصادفی ساده انتخاب شدند.
۳-۵- روش آماری
جهت تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس اهداف تحقیق از آمار توصیفی، پراکندگی میانگین، انحراف معیار استفاده و نتایج در قالب جدول و نمودار نشان داده و جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از روش های آماری کولموگروف- اسمیرنف و جهت بررسی تجانس واریانس از آزمون لیون و در صورت طبیعی بودن توزیع داده ها و تجانس واریانس، از آمار استنباطیt مستقل برای مقایسه میانگین گروه ها در سطح ۰۵/۰ P? و در صورت نیاز از آمار غیر پارامتریک یومن ویتنی و برای آزمون فرضیه ها و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد.

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید