منابع تحقیق درباره مکانیسم دفاعی، انواع ترکیب، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه

های آلفا و باند های دی سولفید مشخص شده است.
مطالعات جهش زایی نشان داده است که ایجاد جهش در برخی باقی مانده های حفاظت شده مثلval49,Phe36,Leu8 در LTP2 گیاه برنج منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار LTP2 ، لیپید متصل شونده و هم چنین ساختار حفره آب گریز می شود(Yeats and Rose.2008).حجم حفره آب گریز در هر دو خانواده LTP1,LTP2 قابل تغییراست و این خصوصیت ویژه باعث اتصال غیر اختصاصی تر به انواع ملکول های چرب نسبت به پروتئین های دارای حفره آب گریز دیگر میشود(Samuel et a1.2002;Han et al.2007).
شکل۱.۶:نمای کلی از وجود ساختار های ثانویه ی آلفا هلیکس در ساختار LTP1 و LTP2 (Samuel et al.2002).
۱-۳-۳- بررسی ارتباط ساختاری LTPو انتقال گروه های هیدرو فوب
ویژگی حمل ملکول های لیپیدی توسط حفره هیدرو فوب پروتئین های هر دو خانواده LTP1,LTP2 در ارتباط با گروه های مختلف لیپیدی مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال ساختار LTP2 گیاه برنج (Samuel et al.2002) و LTP2 گیاه گندم در اتصال با پالمیتوئیل فسفاتیدیل گلیسرول بررسی شده است(Hoh et a1.2005;pons et al.2003)و همچنین بررسی های ساختاری LTP1استخراج شده از Z.maysدر اتصال با اسید پالمیتیک، تماس ملکول لیپید با حفره هیدروفوب پروتئین را نشان میدهد(shin et al.1995).معمولا جهت بررسی نحوه اتصال چربی ها به حفره آب گریز از اسید های چرب نشاندار استفاده می شود(sodano et al.1997).وضعیت قرارگیری آمینو اسید ها و جهت گیری زنجیره های جانبی آن ها نسبت به حفره ی هیدروفوب در اتصال با ملکول های لیپیدی اهمیت ویژه ای دارد .آمینو اسید های حفاظت شده ای وجود دارند که نحوه ی اتصال زنجیره جانبی آنها با گروه های مختلف اسید های چرب تاثیر به سزایی در پایداری و استحکام این اتصال دارد. یکی از این آمینو اسید های حفاظت شده که در انتهای کربوکسیل و در ناحیه ۷۹ قرار گرفته است تیروزین است. این آمینو اسید طی مشاهدات آزمایشگاهی فلورسانس طبیعی در فرآیند اتصال به لیپید نقش به سزایی دارد(Lullien-pellerin et a1.1999). برخی از ساختارها نشان میدهند که این باقی مانده با سر قطبی گروه های لیپیدی پیوند هیدروژنی برقرار میکنند(charvolin et a1 .1999;Tassin-Moindrot et al.2000).این آمینو اسید در ساختار سه بعدی پروتئین در قسمت ورودی بزرگ حفره هیدروفوب قرار گرفته و بین هیدروکسیل تیروزین و گروه کربوکسیل سر قطبی لیپید پیوند هیدروژنی برقرار میشود .به این ترتیب تیروزین با اسید های چرب تماس برقرار کرده واتصال ملکول هیدروفوب با پپتید را تسهیل میکند(Han et a1. 2001)،اما این مساله همیشگی نیست (chang et al 2001; Han et a1.2001).
ملکول های کوچک درون حفره مخفی میشوند بنابراین نمیتوانند در ارتباط با تیروزین قرار گیرند و ملکول های بزرگ هم با سر قطبی خود نمیتوانند به تیروزین متصل شوند و در نتیجه اتصال محکمی با لیپید نخواهند داشت. معمولا نقاط اسیدی دور از نقطه اتصال قرار گرفته اند .
آمینو اسید آلانین ۶۶ که از آمینو اسید های حفاظت شده است نیز با برقراری پیوند هیدروژنی با گروه هیدروکسیل اسید چرب اتصال هیدروکسی- اسید های چرب را استحکام میبخشد.این واقعیت شاید بیانگر این نکته باشد که پیتید مربوطه در سنتزکوتین نقش داشته چرا که کوتین دارای اسید های چرب باگروه هیدروکسیل میباشد LTP1.با لیپیدهای خطی و LTP2علاوه بر لیپید های خطی توانایی اتصال و انتقال ملکول های مسطح استرول را دارد (Arondel et al.2000;Carvalho and Gomes et al .2007;Heredia et al.2003).علاوه بر این که ویژگی های اتصال به لیپید توسط مطالعات ساختاری نشان داده شده است تمایل LTPها برای لیپید های مختلف توسط آزمایشات تیتراسیون تعادلی هم بررسی شده است به عنوان مثال اتصال با گروه های لیپیدی مثل گلیسرولیپید ها(Douliz et al .2000;Lerche et al. 1997;Guerbette et al .1991)، اسید های چرب (Douliz et al .2000; Lerche et al. 1997; Tsuboi et al 1992) وآسیل-کوآنزیم-A(Larche et al.1997; Ostergaard et al.1993)نشان داده شده است.
۱-۴-بررسی خاصیت آنتی ژنی LTPها
LTPها به دلیل پایداری زیادی که دارند می توانند به فرم آلرژن ظاهر شوند، ثبات قابل توجه آن ها به پروتئولیز و دناتوراسیون حرارتی ذاتا در ارتباط با خاصیت آلرژنیسیته ی آن هاست که این ویژگی ها باعث ایجاد حساسیت در دستگاه گوارش شده و به این ملکول ها اجازه می دهد که به عنوان آلرژن های مستقل عمل کنند(Breitender and Mills.2004,Lindorff-Larsen and winther.2001). مکانیسم دفاعی بدن انسان از طریق پاسخ های سیستم ایمنی ذاتی و سپس ایمنی اکتسابی علیه عوامل وماکرو ملکول های بیگانه عمل می کند. دو نوع پاسخ ایمنی اکتسابی تحت عنوان ایمنی هومورال۳ و ایمنی سلولی وجود دارد که آنتی بادی های ترشح شده طی ایمنی هومورال به میکروب های خارج سلولی و سایر عوامل بیگانه و هم چنین سموم ناشی از آن ها متصل شده و آن ها را حذف می نمایند . بنابر این ایمنی هومورال فرآیند دفاعی اصلی در مقابل عوامل بیگانه است .طی فرآیند های دفاعی کمپلکسی به نام کمپلکس سازگاری بافتی اصلی (MHC4)وجود دارد که وظیفه ی آن شناسایی آنتی ژن های همراه با سلول میزبان توسط سلول های T ،CD4+ و CD8+ می باشد. این پروتئین ها شامل دو گروه MHC-IوMHC-II هستند. ملکول های MHC-I پپیتید ها (آنتی ژن های همراه سلول میزبان) را به سلول های CD8+ارائه می دهد و ملکول های MHC-IIپپتید ها را به سلول هاCD4+T ارائه داده و توسط آن ها شناسایی می شوند به این ترتیب لنفوسیت هایT با تشکیل کمپکس پپتید- MHCکه روی۵ APCارائه میگردد فعال می شوند و پیام های فعال کننده از طرف سلول های CD4+ Tبه لنفوسیت های B،سبب ایجاد پاسخ این سلول ها به آنتی ژن های پروتئینی میگردد . آنتی ژن های پروتئینی سبب القا تولید آنتی بادی های با عملکرد های مختلف و از رده های IgE،IgA , IgG از یک کلنی سلول های B میگردند(Abbas et al.2005).
Wijesinha-Bettanio طی مطالعات خود نشان داد که nsLTPها(LTPهای درخت هلو) پس از هضم و برش توسط آنزیم های پروتئولیز معده قادر به اتصال به ایمونوگلوبینE-6 و در نتیجه ایجاد واکنش های آلرژیک هستند. با بررسی های بیشتر اپی توپهای اتصالی LTPها به IgE نیز مشخص شدند( Wijesinha-Bettono et al.2010).ارتباط بین LTPها و IgE در بیماران آلرژیک نسبت به میوه های گیلاس، هلو،فندق و ذرت مشاهده شده است.در بررسی اپی توپ های اتصالی به Ig-Eدر گیاه هلو آمینو اسید های ۱۱تا۱۹ و۳۱تا ۳۹ و۷۱ تا ۷۹ به عنوان اپی توپ های بالقوه ی Ig-Eشناسایی شده اند (Wijesinha-Bettono et al.2010). nsLTPها در طی عملکرد پپسین و فرآیند های حرارتی بسیار مقاومند و پتانسیل آلرژی زایی بالایی دارند(scheurer et al .2004) .بنابراین nsLTPها با داشتن توانایی عملکرد به عنوان آلرژن های واقعی احتمالا با رسیدن به مخاط روده ایجاد واکنش شدید سیستمیک میکنند(Diaza-Perales et al.2002;scheurer et al .2004).میزان آلرژیک بودن LTPبا حذف یکی از پیوند های دی سولفیدی کاهش می یابد(Salcedo et al. 2004).آلرژن های نوتوکیب تولید شده در سیستم های پروکاریوتی ابزار مناسبی جهت بررسی خاصیت آلرژی زایی LTPها هستند. انواع نوترکیب علاوه بر اتصال به IgEقادر به فعال کردن بازوفیل ها و آزاد شدن هیستامین می باشند. از میان LTPهای آلرژن،آلرژنParietaria judaica(Par j 1)در E-coliکلون وبیان شد واین پروتئین نوترکیب به عنوان یک اپی توپ Ig-Eآنالیز شد،دومین N-ترمینال این آلرژن که آمینواسید های ۱ تا ۳۰ را شامل میشود به عنوان اپی توپ Ig-E شناسایی شدند،آمینو اسید های C14 و C29 از آمینو اسید های ضروری جهت تشکیل پیوند دی سولفید بودند، همچنین آمینو اسید های ۱۸ تا۴۱،۳۷ تا۷۲،۴۷ تا ۷۹ و۱۱۸ تا ۱۲۵ به عنوان اپی توپ های بالقوه Ig-E شناسایی شدند(شکل۱.۷)(Salcedo et al.2007).
شکل ۱.۷:تطابق اسید آمینه ای آلرژن های LTP.نواحی که با اپی توپ های Ig-E به صورت برجسته مشخص شده است(Salcedo et al.2007).
۱-۵-نقش های فیزیولوژیکی LTP
مدت زمان طولانی است که LTPهای گیاهان به عنوان گروهی از ملکول های دخیل در بیوسنتز کوتیکول معرفی شده اند(Sterk et al .1991;Pyee et al.1994;Pyee and Kolattukudyet al .1995). علاوه بر این LTPها در بسیاری از اعمال و پاسخ های گیاهی نقش دارند، از جمله شرکت در جنین زایی سوماتیک(Colmenero-Flores et al. 1997)، پاسخ به شرایط مختلف محیطی(Kadder.1996;Pearce et al.1998.Romo et al.2001)،بتااکسیدایون(Tsuboi et al.1992)حساسیت زایی (Ree .2002)چسبندگی دانه گرده(Park et al. 2000) پیام رسانی در گیاه(Blein et al 2002;Buhot et a1 2001;Maldoaado et al 2002;Park et al .2000)و دفاع در برابر بیماری زاهای گیاهی(Kristensen et al.2000;Park et al.2002;Pastorello et al.2003).
۱-۵-۱ -نقش LTP در سنتز کوتیکول
اندام های هوایی تمام گیاهان خشکی توسط ساختاری به نام کوتیکول پوشیده شده است،این لایه از کوتین که پلی استری از اسید های چرب هیدروکسی است(Heredia.2003) و همچنین انواع ترکیباتی با نقطه ی ذوب بالا که با نام عمومی موم ها شناخته می شوند تشکیل شده است((Jetter et al.2006.از آنجایی که پیش ساز های لیپیدی کوتیکول در سلول های اپیدرمی ساخته می شوندو باید برای ساخت کوتیکول از دیواره ی سلولی آبدوست عبور بکنند،LTP ها به عنوان حامل این ترکیبات پیشنهاد شده اند(Yeats and Rose.2008).در حالیکه هیچ مدرک مستقیمی برای این نقش LTP ها در دسترس نیست،بیان پروتئین های خانواده ی LTP1 در سلول های اپیدرمی(Sterk et al.1991;Pyee and Kolattukudy.1995;Suh et al.2005)و ارتباط تجمع موم با افزایش بیان LTP (Cameron et al.2006;Hollendbach et al.1997)این فرضیه را حمایت می کند.در شرایط آزمایشگاهی اتصال LTP1 با آسیل-کوآنزیمA نشان داده شده اما اتصال با پیش ساز های هیدروکسیل-کوآنزیمA ی کوتین یا ترکیبات آلیفاتیک با زنجیره ی طولانی موم ها نشان داده نشده است(Yeats and Rose.2008) .
۱-۵-۲-نقش LTP ها به عنوان تعدیل کننده های رشد وتوسعه ی گیاهی
LTP ها در رشد رویشی و زایشی گیاهان نیز دخیلند،بررسی روی LTP1 خالص شده از گیاهان خانواده ی سوسن نشان داده که LTP ها همراه با پلی ساکارید های پکتین برای چسبندگی لوله ی گرده بر روی یک ماتریکس خامه ی مصنوعی لازم است(Park et al.2000;Park and Lord.2003) . LTPمی تواند باعث افزایش سستی دیواره سلول شود و به این ترتیب سبب انبساط سلولی و رشد گیاهان شود(Yeats and Rose et al.2008).همچنین بررسی ها نشان داده است که LTP1استخراج شده از کلاله تنباکو باعث کشیدگی و گسترش دیواره های سلولی تحت تنش می شود، در

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید