مقاله رایگان درمورد ورزشکاران، مهارت های روانی، بزرگسالان، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

معناداری وجود دارد، بدین ترتیب که سطح انگیزش بازیکنان تیم ملی هندبال ایران از ارمنستان بیشتر، و از هندوستان و سوریه کمتر است. در مهارت تمرکز هندبالیست های ایران در مقایسه با هندبالیست های کشور های گرجستان و سوریه و پاکستان و هندوستان در سطح پایین تری قرار دارند. در مهارت اعتماد به نفس بازیکنان ایران از ارمنستان بالاتر و نسبت به بازیکنان پاکستان، سوریه و هندوستان در سطح پایین تری قرار دارند. در مهارت تنظیم سطح انرژی روانی، بازیکنان تیم ملی هندبال ایران نسبت به بازیکنان تیم های سوریه و هندوستان در سطح پایین تری قرار دارند. در مهارت تصویر سازی ذهنی، بازیکنان ایران نسبت به بازیکنان عمان ، پاکستان، هندوستان و سوریه از امتیاز پایین تری برخوردارند و بالاخره در مهارت هدف چینی، بازیکنان ایران نسبت به هندبالیست های کشورهای هندوستان و سوریه در سطح پایین تری قرار دارند .
– اصلانخانی در سال ۱۳۷۸، ویژگیهای روانشناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار در دانشگاههای منتخب تهران را مورد بررسی و مقایسه قرار داد. تعداد ۲۸۶ آزمودنی ورزشکار و ۳۴۰ آزمودنی غیر ورزشکار از دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای تهران در این پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه گیری این تحقیق یک پرسشنامه ۵۰ سوالی شامل سوالاتی در مورد ویژگیهای روان شناختی اعتماد به نفس، تمرکز حواس ، انگیزش، سطح انرژی روانی، تنظیم هدف و تصویر سازی ذهنی بود. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت منظم در فعالیت های بدنی و ورزشی با رشد مهارتهای روانی مورد مطالعه رابطه مثبت دارد. در این تحقیق، در همه مهارتهای روانی مورد بررسی ، باستثنای مهارت انگیزش ، اختلاف معنی داری بین گروه ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده شد که برتری با ورزشکاران بود. در مهارت انگیزش، علی رغم تفاوت کم موجود به سود ورزشکاران، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
ـ شفیع زاده در سال ۱۳۷۹، به مقایسه خرده مقیاس های اعتماد به نفس ورزشی ورزشکاران در سطوح مختلف نخبگی پرداخت. نمونه های این تحقیق را ۱۱۶ نفر از ورزشکاران رشته های ورزشی مشت زنی، کشتی و وزنه برداری که در مسابقات قهرمانی کشور (انتخاب تیم ملی) شرکت داشتند، تشکیل می داد. در این تحقیق از پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی ورزشی و پرسشنامه اعتماد به نفس حالتی ورزش استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل، نتایج نشان داد که اعتماد به نفس صفتی ورزشی، اعتماد به نفس حالتی ورزشی و اعتماد به نفس ورزشی ورزشکاران نخبه به طور معنی داری بیشتر از ورزشکاران غیر نخبه می باشد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که در دو گروه ورزشکاران نخیه و غیر نخبه و در مورد هر سه خورده مقیاس اعتماد به نفس ورزشی، تفاوت معنی داری وجود دارد.
– تقیان در سال ۱۳۸۰ برخی از مهارتهای روانی بازیکنان والیبال دختر نخبه و غیر نخبه را مقایسه نمود. جامعه آماری این پژوهش را ، کلیه بازیکنان والیبال دختر باشگاهی دسته یک کشور و بازیکنان والیبال دختر پایگاههای قهرمانی کشور تشکیل می دادند که از بین انها ۸۰ نفر (۴۰نفر نخبه و ۴۰ نفر غیر نخبه) به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه برگزیده شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی وینتر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بازیکنان نخبه نسبت به بازیکنان غیر نخبه از میزان تمرکز اعتماد به نفس، تنظیم سطح انرژی روانی، تصویر سازی ذهنی و هدف چینی بالاتری برخوردارند، اما از میزان انگیزش مطلوب برخوردار نمی باشند.
ـ میهن دوست در سال ۱۳۸۰، تحقیقی را تحت عنوان مقایسه روانی والیبالیست های نخبه و غیر نخبه انجام داد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه اعضای تیم ملی والیبال جوانان و بازیکنان جوانان والیبال لیگ برتر کشور، به عنوان ورزشکاران نخبه و بازیکنان والیبال آموزشگاههای استان خراسان، به عنوان ورزشکار غیر نخبه تشکیل می دادند که از بین آنها به روش تصادفی ۱۰۰ نفر(۵۰ نفر نخبه و ۵۰ نفر غیر نخبه) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه ارزیابی مهارتهای روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی) بود که ۶ مهارت روانی تمرکز، اعتماد به نفس، تنظیم سطح انرژی روانی، هدف چینی و تصویرسازی ذهنی را مورد ازریابی قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که بازیکنان نخبه در کلیه مهارتهای ذکر شده، بطور معنی داری از غیر نخبگان برتر می باشند.
– عبدا… در سال ۱۳۸۱ به مقایسه مهارت های روانی بازیکنان نخبه رشته های ورزشی فوتبال، هندبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، دو و میدانی و شطرنج شرکت کننده در مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر دوره متوسطه سراسر کشور انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که: بین سطح مهارت های بازیکنان نخبه رشته های ورزشی گروهی و انفرادی، بین مهارت روانی بازیکنان نخبه رشته های ورزشی گروهی و انفرادی و بین مهارت های کنترل حالت های روانی بازیکنان نخبه رشته های منتخب ورزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین مهارت های انگیزش، اعتماد به نفس، تصویر سازی ذهنی و هدف مندی بازیکنان نخبه رشته های منتخب ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد.
– آق باشلی در سال ۱۳۸۴ رابطه میان مهارت های روانی قهرمانان جودوکار با سطح عملکردشان را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان شرکت کننده در مسابقات کشوری تشکیل می دادند که از بین آنها به روش تصادفی ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه ارزیابی مهارتهای روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه بین انگیزش با عملکرد معنادار نبوده ولی بین سایر خرده مقیاس ها رابطه معنی داری برقرار می باشد. نتایج تحقیق مبین عدم انگیزش مطلوب قهرمانان جودو می باشد.
– هییت در سال ۱۳۸۵ به بررسی و مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخت. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه الزهرا تشکیل می دادند که از بین آنها به روش تصادفی ۳۰۰ نفر (۱۵۰ نفر نخبه و ۱۵۰ نفر غیر نخبه) به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که افراد ورزشکار از مهارت های بالاتری برخوردارند.
-جعفری در سال ۱۳۸۶ به بررسی برخی مهارت های روانی تکوانداکارن زن برتر و غیربرتر پرداخت. جامعه آماری این تحقیق را تکواندوکاران دختر برتر و غیربرتر شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم تهران تشکیل می دادند که از بین ۱۵۲ نفر آنها به روش تصادفی ۱۵ نفر برتر و ۱۵ نفر غیربرتر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه ارزیابی مهارتهای روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی) بود نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت انگیزش پایین تر و بالا بودن مهارت های تمرکز و تصویرسازی ذهنی بالاتر در افراد برتر هستند.
– خدایاری در سال ۱۳۸۶ در مقایسه نیمرخ روانی مهارت های روانی مردان اسکی باز نخبه رشته آلپاین و اسنوبرد ایران به این نتیجه رسید که ورزشکاران نخبه این دو رشته در مهارت های روانی انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس، تنظیم سطح انرژی روانی، تصویر سازی، هدف گزینی تقریباً در یک ردیف و در یک سطح خوب قرار دارند و اختلاف معنی داری بین آنها نمی باشد.
– فرید در سال ۱۳۸۶ با بررسی ارتباط آمادگی روانی و آمادگی جسمانی قهرمانان رشته های رزمی به نتیجه دست یافت که بین آمادگی روانی و آمادگی جسمانی این ورزشکاران ارتباط معنی داری وجود دارد.
-رحمتی (۱۳۸۶) با بررسی برخی از عوامل فیزیولوژیکی با وسیله (گلف، قایقرانی، تنیس، تیر و کمان، بسکتبال) و مقایسه آن با رشته های ورزشی پایه و بدون وسیله (شنا، ایروبیک، ژیمناستیک) در دختران تیم ملی دریافت که بین اعتماد به نفس، تعداد تنفس، تعداد نبض، در صد چربی و توده چربی کل ورزشکاران و نیز بین گروه با وسیله و پایه رابطه معنی داری وجود دارد.
-تجاری (۱۳۸۷) به مطالعه بین نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران تیم ملی ایران در سه رده سنی بزرگسالان امید و جوانان پرداخت. ۳۶ نفر دوچرخه سوار (۱۲ نفر در رده بزرگسالان ۱۱ نفر امید و ۱۳ نفر جوانان) شرکت کننده در مسابقه های المپیک اسیایی دوچرخه ۲۰۰۶ یا مسابقه های نهایی قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۵ به صورت داوطلبانه پرسشنامه سنجش مهارت روانی OMSAT-2 را تکمیل کردند. توصیف اماری مهارت روانی ازمودنی ها در رده سنی جوانان نشان داد که بالاترین میانگین به مهارت باورها ۴۲/۴ و پایین ترین میانگین به مهارت تمرکز مجدد ۸۹/۲ مربوط می شود. در رده سنی امید بالاترین میانگین مربوط به مهارت تعیین هدف ۵۷/۴ و پایین ترین میانگین مربوط به مهارت تمرکز مجدد ۵۰/۲ است و همچنین در رده سنی بزرگسالان مشخص شد که بالاترین میانگین به مهارت طرح ریزی در تمرین ۱۶/۴ و پایین ترین میانگین به مهارت تمرکز مجدد ۰۵/۳ مربوط است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نیز نشان داد که بین میزان مهارت تعیین هدف در سه رده سنی دوچرخه سواران تفاوت معنی داری وجود داشت و در بقیه مهارت ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
-میرزایی (۱۳۸۸) به مقایسه نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشته آزاد و فرنگی پرداخت. به این منظور ۲۸۵ نفر از کشتی‌گیران تیم ملی (جوانان آزاد ۷۰ = n، جوانان فرنگی ۷۱ = n، بزرگسالان آزاد ۷۳ = n، بزرگسالان فرنگی ۷۱ = n) که طی یک سال گذشته به اردوهای تمرینی برای شرکت در مسابقات آسیایی، جهانی، المپیک و تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی دعوت شده بودند، به طور غیرتصادفی و هدفدار در چهار گروه بررسی شدند. برای بررسی نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران از پرسشنامه استرالیای جنوبی استفاده شد. پس از تعیین شاخص‌های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد و هنجار درصدی، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه شش مهارت روانی کشتی‌گیران در چهار گروه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که در چهار مهارت روانی انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس و هدف‌‌چینی اختلاف معنی‌داری در بین آزمودنی‌های چهار گروه وجود ندارد و اختلاف مشاهده شده در دو عامل کنترل روانی و تصویرسازی ذهنی معنی‌دار بود.
۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج
ـ در سال ۱۹۸۱، تحقیقی توسط گلدو وینبرگ۳۴ در مورد کشتی گیران انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اعتماد به نفس، حداکثر توانایی بالقوه و استفاده از تمرکز ذهنی از مهمترین عوامل متمایز کننده گروهها می باشد. کشتی گیران موفق، از لحاظ مقامی که در تورنمنت ها کسب می نمودند و رکورد پیروزی شکست در طی فصل مسابقه، در مقایسه با کشتی گیران ناموفق ، دارای اعتماد به نفس بیشتر می باشند، همچنین در هنگام مسابقه، نزدیکتر به کسب حداکثر توانایی بالقوه خود هستند و مکرراً در زمان

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید