دانلود تحقیق در مورد سلامت روان، سابقه خدمت، مسئله پژوهش

دانلود پایان نامه

درحاليکه 46 درصد از وکلا سطح پاييني از احساس موفقيت فردي را نشان داده اند. همچنين 25 درصد از افراد از سلامت رواني خود رضايت نداشته اند. و رابطه معني‌داري بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني وجود دارد. هرچند که رابطه منفي بين سابقه خدمت و فرسودگي شغلي وجود دارد ولي اختلاف معني‌داري بين ويژگي‌هاي جمعيت شناختي و سلامت رواني وجود ندارد. بنابراين پيشنهاد نمودند که مديران بايستي طرحي را پياده نمايند تا انگيزه، رضايت شغلي اساس خود کارآمدي و روابط انساني افزايش و بهبود يابد.
سينگ85 و همکاران (2011) در تحقيقي به منظور بررسي پيامدهاي شغلي و عوامل پيشگيري کننده از فرسودگي شغلي در بين حدود 372 نفر از کارکنان بخش توسعه نرم افزاري در هند انجام نمودند و مشخص گرديد که ابهام، تضاد، فشار رواني متناوب، ساعات کاري نامنظم، ناهماهنگي گروهي و تضادهاي شغلي ـ خانوادگي در بين آنها از ريسک بالاتري نسبت به فرسودگي شغلي برخوردار است. همچنين در اين تحقيق تضاد شغلي ـ خانوادگي به عنوان پيش زمينه اصلي فرسودگي شغلي عنوان شده است.
ايوانز86 و همکاران(2006) در تحقيقي به بررسي سلامت رواني، فرسودگي و رضايت شغلي در ميان 610 نفر از کارگران بخش اجتماعي انگلستان و ولز پرداختند. جهت سنجش متغييرهاي تحقيق از پرسشنامه سلامت عمومي‌(GHQ) و فرسودگي مسلچ و رضايت شغلي استفاده نمودند. نتايج نشان داد که پاسخ دهندگان استرس و خستگي عاطفي بالا و رضايت شغلي پاييني داشتند 47 درصد از پاسخ دهندگان نشانه‌هاي بيماري و پريشاني ويژه اي را نشان دادند که دو برابر سطح برآورد شده توسط روانپزشکان بوده است. احساس ارزش گذاري پايين در کار، مطالبات افراطي شغلي، آزادي عمل محدود شده در تصميم گيري، ناراحتي از مکان کاري با رضايت شغلي پايين و فرسودگي شغلي بالا در ارتباط مي‌باشد.
در مطالعات فرسودگي شغلي که توسط مسلچ و همکارانش (2001) انجام گرفت نشان دادند که سطح بالاي فرسودگي شغلي در بين نمونه‌هاي آمريکاي شمالي نسبت به نمونه‌هاي اروپايي وجود دارد. مسلچ و همکارانش (2001)، شافلي جانزور (1994) نشان دادند که کارکنان انگليسي زبان از کشورهاي اروپايي (انگلستان و ايرلند) معمولاً سطح پايين تري از فرسودگي شغلي را نسبت به کارکنان کانادايي فرانسوي زبان گزارش نمودند و تنها کشور اروپايي که سطح فرسودگي شغلي بالايي از فرسودگي شغلي گزارش شده، به همان نسبت که در نمونه‌هاي آمريکاي شمالي است، کشور هلند مي‌باشد.
ساعتچي87 (1991) پژوهشي با عنوان بررسي رابطه خشنودي شغلي و تعهد سازماني با سلامت رواني و جسمي‌در ميان کارکنان نظامي‌و غير نظامي‌در يکي از بخش‌هاي معاونت انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران در تهران انجام داده است که نتايج آن نشان دهنده وجود رابطه معني‌دار بين خشنودي شغلي و تعهد سازماني و سلامت رواني است.
جدول 2 ـ 1: خلاصه اي از پيشينه تحقيقات در مورد فرسودگي شغلي و سلامت رواني
محققين
هدف
يافته‌ها
طاهري و همکاران (1392)
بررسي رابطه ي فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌در معلمان دبيرستانهاي شهر آبادان
بين جنسيت و وضعيت تاهل از نظر مسخ شخصيت و همچنين سن از نظر خستگي عاطفي و مسخ شخصيت ارتباط معناداري مشاهده گرديده است.
مظلومي‌و همکاران (1392)
تعيين تاثير فرسودگي شغلي بر حمايت اجتماعي و عزت نفس در پرسنل بهداشتي درماني يزد
بين ابعاد فرسودگي شغلي و متغيرهاي جنسيت، سابقه کار، وضعيت تأهل، محل خدمت، نوع شغل و سابقه کار پرسنل ارتباط آماري معني‌داري وجود داشت.
شعباني بهار و کوناني (1391)
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي با سلامت عمومي‌معلمان تربيت بدني استان لرستان
بين فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌معلمان تربيت بدني رابطه معکوس و معناداري وجود دارد.
ناستي زايي و همکاران (1387)
بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌كاركنان اداره كل مخابرات شهر زاهدان
همبستگي معناداري بين فرسودگي شغلي با سلامت عمومي‌و زير ابعاد آنها: خستگي عاطفي با اضطراب و اختلال در خواب و سلامت عمومي، مسخ شخصيت با سلامت عمومي، اضطراب و اختلال در خواب با فرسودگي شغلي، عدم كفايت شخصي با اختلال در روابط اجتماعي مشاهده شد.
عبدي ماسوله و همکاران(1386)
بررسي رابطه فرسودگي شغلي با سلامت رواني پرسنل پرستاري بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران
رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني معني‌دار بود.
سينگ و سوآر (2013)
پيامدهاي سلامتي ناشي از فرسودگي شغلي
فرسودگي شغلي بيشترين تاثير مضر را بر سلامت رواني مي‌گذارد و حمايت اجتماعي بيشترين تاثير را درجلوگيري از آن ايفا مي‌کند.
زارع و همکاران(2013)
تحليل رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني بين وکيل‌هاي زن
اکثريت وکلا مسخ شخصيت و خستگي عاطفي پاييني دارند درحاليکه 46 درصد از وکلا سطح پاييني از احساس موفقيت فردي را نشان داده اند. و رابطه معني‌داري بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني وجود دارد.
ايوانز و همکاران (2006)
بررسي سلامت رواني، فرسودگي و رضايت شغلي در ميان کارگران بخش اجتماعي انگلستان و ولز
احساس ارزش گذاري پايين در کار، مطالبات افراطي شغلي، آزادي عمل محدود شده در تصميم گيري، ناراحتي از مکان کاري با رضايت شغلي پايين و فرسودگي شغلي بالا در ارتباطند.
مسلچ و همکارانش (2001)
بررسي وضعيت فرسودگي شغلي
سطح بالاي فرسودگي شغلي در بين نمونه‌هاي آمريکاي شمالي نسبت به نمونه‌هاي اروپايي وجود دارد.
2-19 ) رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني
در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت، سلامت انسان به معناي رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است. بر اين اساس، يكي از سه ركن مهم سلامت انسانها، سلامت روان مي‌باشد كه در تعامل با سلامت جسمي‌و اجتماعي باعث سلامت كلي مي‌گردد. عوامل مهمي‌سلامت روان انسان را به مخاطره مي‌اندازد، مواجه شدن او با وقايع ناخوشايندي كه به طور روزمره با آنها سر و كار دارد؛ وقايعي نظير مرگ نزديكان، بيماري، حوادث و سوانح، مشكلات اقتصادي، بي عدالتي‌هاي اجتماعي، انجام خطاهاي روزمره، مشكلات محيط کار، هر يک از اين وقايع؛ انسان را تحت فشار رواني قرار مي‌دهد. فشار رواني از طريق ساز وکارها ي رواني ـ عصبي بر جسم و روان انسان اثر مي‌گذارد و در دراز مدت مي‌تواند به ايجاد و تشديد اختلالات جسمي‌يا روانشناختي بينجامد. در صورتي که افراد زيادي از جامعه تحت تاثير آثار ناشي از فشار رواني باشند، به طبع آن، اين وضعيت باعث آثار سوء اجتماعي نيز خواهد شد. افراد در موقعيت‌هاي فشار آور از شيوه‌هاي مقابله اي متفاوتي استفاده مي‌کنند. کارآمد بودن يا ناکارآمد بودن اين شيوه‌هاي مقابله، نقش اساسي در بهزيستي جسمي‌، رواني و اجتماعي افراد دارد. (سليمان نژاد و همکاران، 1390).
2-20 ) چارچوب نظري تحقيق
به طور كلي، با توجه به توضيحات فوق و فرضيه‌هاي پژوهش، پژوهشگر از ترکيب مدل مسلچ (مقياس فرسودگي شغلي )، مدل گلدنبرگ (GHQ-28) (مقياس سلامت رواني) بهره برده است و بنابراين مدل ترکيبي محقق ساخته به بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني خواهد پرداخت لذا با بيان روابط بين متغيرهاي تحقيق، چارچوب نظري تحقيق به صورت شكل (2ـ 1) مي‌باشد:
شکل2 ـ1 مدل مفهومي‌پژوهش(مدل مسلچ ـ گلدبرگ)
فصل سوم
روش تحقيق
3 )فصل سوم : روش تحقيق
3-1 ) مقدمه
هرگز نمي‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت‌هاي بدست آمده حقيقت دارند زيرا زمينه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهي و روش‌هاي ما براي کشف حقيقت محدود هستند. حال اگر فرض بر اين باشد که هدف فعاليت‌هاي پژوهشي حقيقت جويي است و پژوهشگران با صداقت به دنبال اين هدف مي‌باشند آنچه را که ايشان انجام مي‌دهند و مي‌يابند. مي‌توان کوششي براي نزديکي به حقيقت دانست (رفيع پور، 1383: 80).
دستيابي به هدفهاي تحقيق ميسر نخواهد بود، مگر زماني که جستجوي شناخت يا روش شناسي درست صورت پذيرد. « دکارت در اين رابطه روش را راهي مي‌داند که به منظور دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود » ( خاکي، 1387: 194 ـ 193).
اساس واقعي پژوهش علمي‌، تبيين رابطه ميان متغير‌هاست. دو روش اصلي که براي تعيين روابط در اختيار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. يکي از اين دو روش، روش توصيفي است و شامل مجموعه روشهايي است که هدف از آن توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري مي‌باشد ( سرمد و همکاران، 1387: 80).
3-2 ) روش تحقيق
منظور از روش تحقيق ترکيبي از مفهوم روش و تحقيق است و آن عبارت اند از مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه‌هاي معتبر و قابل اطمينان و نظام يافته براي بررسي واقعيات، کشف مجهولات و دستيابي به راه حلها(گرجي، 1391: 103).
به طور کلي روش‌هاي تحقيق را بر اساس معيارهاي هدف (بنيادي، کاربردي)، موقعيت(آزمايشگاهي، ميداني)، زمان(گذشته نگر، آينده نگر) و نحوه گردآوري داده‌ها(آزمايشي يا تجربي، توصيفي) تقسيم بندي مي‌کنند(گرجي، 1391).
روش تحقيق مورد استفاده براي اجراي اين طرح از نظر هدف، کاربردي است زيرا تحقيقات کاربردي تحقيقاتي هستند که نظريه‌ها، اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين مي‌شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به کار مي‌گيرد، اين تحقيقات بيشتر بر موثرترين اقدام تاکيد دارد و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار مي‌دهند، اين تاکيد به واسطه آن است که تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي‌دانش هدايت مي‌شوند(خاکي، 1387، ص202).
پژوهش حاضر نيز از نظر ماهيت و روش توصيفي ـ پيمايشي و همبستگي مي‌باشد. توصيفي از اين نظر که تحقيق حاضر وضع وجود را بررسي مي‌کند و به توصيف منظم و نظام يافته دار وضعيت فعلي آن مي‌پردازد. در اين گونه تحقيقات محقق سعي مي‌کند تا آنچه هست يا وضعيت موجود را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد(گرجي، 1391: 131). و پيمايشي از آن جهت که هدف شناخت صفات و ويژگي‌هاي، عقايد و نگرشها، رفتارها و ساير مسائل افراد يک جامعه از طريق مراجعه به آنهاست(گرجي، 1391: 134).
همچنين پژوهش حاضر از نوع روش همبستگي يا همخواني است. در تحقيق همبستگي به بررسي وجود ارتباط بين دو گروه از داده‌ها پرداخته مي‌شود؛ اينها اطلاعاتي است که در خصوص دو يا چند متغير در يک جامعه تهيه شده است، در اين تحقيقات محقق مي‌خواهد بداند که آيا بين دو دسته يا دو گروه از داده‌ها همبستگي وجود دارديا خير؟(گرجي، 1391: 140) بنابراين رابطه بين متغييرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد(سرمد و همکاران، 1387: 90).
3-3 ) متغير‌هاي تحقيق
3-3-1 ) متغيير مستقل
متغير مستقل که آن را متغير محرک، درونداد و يا پيش بين و پيش فرض نيز مي‌نامند، متغيري است که محقق آن را در يک مسئله پژوهشي انتخاب، دستکاري و اندازه‌گيري مي‌کند تا تاثير يا ارتباط آن را با متغير ديگري بررسي نمايد(گرجي، 1391: 33).
در اين تحقيق متغير مستقل فرسودگي شغلي است که بر اساس مدل فرسودگي شغلي مسلچ داراي سه بعد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و کاهش موفقيت فردي مي‌باشد.
3-3-2 ) متغير وابسته
متغير اصلي مورد توجه محقق است، و در حقيقت متغيري است که محقق آن را انتخاب و اندازه‌گيري مي‌کند تا تاثير متغير مستقل را بر آن بسنجد، لذا تغييرات آن تحت تاثير متغير مستقل قرار مي‌گيرد(گرجي، 1391: 35). در اين تحقيق متغير وابسته سلامت رواني است که بر اساس مدل سلامت عمومي‌گلدبرگ (GHQ-28) مي‌باشد.
3-4 ) تعاريف عملياتي متغيرها
ـ فرسودگي

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید