دانلود تحقیق در مورد استان خراسان، سابقه خدمت، استان گلستان

دانلود پایان نامه

داده‌ها براي يافتن پاسخ سوالات تحقيق است. هدف از تحليل داده‌ها، تصفيه داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسير است به نحوي که بتوان روابط بين متغيرهاي تحقيق را مورد بررسي قرار داد(گرجي، 1391: 239).
3-9-1 ) آمار توصيفي
در اين روش محقق داده‌هاي جمع آوري شده را با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي خلاصه و طبقه بندي مي‌کند(گرجي، 1391: 243).
در پژوهش حاضر پس از جمع آوري پرسش نامه‌ها، جهت توصيف داده‌ها از جدول فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها استفاده شد.
3-9-2 ) آمار استنباطي
آمار استنباطي براي دو هدف به کار مي‌رود، يکي برآورد ويژگي‌هاي جامعه (پارامتر) از روي ويژگي‌هاي نمونه (آماره) و ديگري پيش بيني روابط يا تفاوت متغيرها(گرجي، 1391: 244).
در اين پژوهش در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي اسپيرمن به کمک نرم افزار Spss16 استفاده شده است.
3-9-2-1 ) آزمون ضريب همبستگي
آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن زماني به کار مي‌رود که داده‌ها از نوع رتبه اي است و اندازه متغيرها به صورت رتبه اي تنظيم شده است(حافظ نيا، 1386: 244).
به منظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن، بين متغيرها از آزمون همبستگي استفاده مي‌شود و به دليل اينکه در اين تحقيق متغيرها کيفي‌اند از آزمون همبستگي اسپيرمن به کمک نرم افزار Spss 16 استفاده مي‌گردد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
4 ) فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 ) مقدمه
پژوهشگر پس از اينكه روش تحقيق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده‌هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه‌هاي خود جمع آوري كرد، نوبت آن فرا مي‌رسد كه با بهره گيري از تكنيك‌هاي آماري مناسبي كه با روش تحقيق، نوع متغيرها،… سازگاري دارد، داده‌هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه‌هايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام بتواند پاسخي (راه حلي) براي پرسشي كه تحقيق (تلاشي سيستماتيك براي بدست آوردن آن بود) بيابد (خاكي، 1387: 304ـ303).
4-2 ) تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها
4-2-1 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب استان
همانطور که در جدول (4ـ 1) مشاهده مي‌گردد، فراواني پاسخ دهندگان استان خراسان شمالي به تعداد 56 نفر و پاسخ دهندگان استان گلستان به تعداد 26 نفر مي‌باشد(نمودار 4ـ1).
جدول4ـ1: فراواني نمونه به تفکيک استان
استان
تعداد
درصد
خراسان شمالي
56
3/68
گلستان
26
7/31
4-2-2 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب جنسيت
همانطور که در جدول (4ـ 2) مشاهده مي‌گردد، فراواني پاسخ دهندگان مرد به تعداد 76 نفر و پاسخ دهندگان زن به تعداد 6 نفر مي‌باشد(نمودار 4ـ2).
جدول4ـ2: فراواني نمونه به تفکيک جنسيت
جنسيت
تعداد
درصد
مرد
76
7/92
زن
6
3/7
جدول4 ـ3 فراواني جنسيت آزمودني‌ها به تفکيک در دو استان خراسان شمالي و استان گلستان
جنسيت
مرد
زن
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خراسان شمالي
51
1/91
5
9/8
گلستان
25
2/96
1
8/3
4-2-3 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سن
جدول(4ـ4) فراواني و درصد افراد پاسخ دهنده در تحقيق را بر اساس سن نشان مي‌دهد که نتايج حاکي از آن است که از مجموع نفر پاسخگو 16 نفر زير 30 سال، 63 نفر بين 31 تا 45 سال و 3 نفر 46 تا 60 سال سن داشته اند(نمودار4-3).
جدول4ـ4: فراواني نمونه به تفکيک سن
سن(سال)
تعداد
درصد
زير 30
16
5/19
31 تا 45
63
8/76
46 تا 60
3
7/3
جدول4 ـ5: فراواني سن آزمودني‌ها به تفکيک در دو استان خراسان شمالي و استان گلستان
سن(سال)
کمتر از 30
31 تا 45
46 تا 60
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خراسان شمالي
11
6/19
44
6/78
1
8/1
گلستان
5
2/19
19
1/73
2
7/7
نمودار 4ـ1 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک استان
نمودار 4ـ2 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک جنسيت
4-2-4 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب تحصيلات
تعداد افراد پاسخ دهنده داراي مدرک ديپلم 22نفر، فوق ديپلم 18 نفر، افراد داراي مدرک ليسانس 37 نفر و افراد داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر 5 نفر مي‌باشد(جدول 4ـ6 و نمودار 4ـ4).
جدول4ـ6 : فراواني نمونه به تفکيک تحصيلات
تحصيلات
تعداد
درصد
ديپلم
22
8/26
فوق ديپلم
18
22
ليسانس
37
1/45
فوق ليسانس و بالاتر
5
1/6
جدول4ـ 7: فراواني سطح تحصيلات آزمودني‌ها به تفکيک در دو استان خراسان شمالي و استان گلستان
سطح تحصيلات
ديپلم
کارداني
کارشناسي
ارشد و بالاتر
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خراسان شمالي
15
8/26
10
9/17
28
50
3
4/5
گلستان
7
9/26
8
8/30
9
6/34
2
7/7
4-2-5 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سابقه خدمت
فراواني نمونه بر اساس سابقه خدمت در جدول (4ـ 8) بيان شده است. بر اين اساس از مجموع 82 نفر پاسخ دهنده به اين سوال، تعداد 4 نفر کمتر از 5 سال، 40 نفر بين 6 تا 10 سال و تعداد 23 نفر بين 11 تا 15 سال، تعداد 9 نفر بين 16 تا 20 سال و 6 نفر نيز بالاي 20 سال سابقه خدمت دارند(نمودار4ـ 5).
جدول4ـ 8 : فراواني نمونه به تفکيک سابقه خدمت
سابقه خدمت (سال)
تعداد
درصد
5 و کمتر
4
9/4
6 تا 10
40
8/48
11 تا 15
23
28
16 تا 20
9
11
بيشتر از 20
6
3/7
جدول4 ـ 9: فراواني سابقه خدمت آزمودني‌ها به تفکيک در دو استان خراسان شمالي و استان گلستان
سابقه خدمت(سال)
کمتر از 5
5 تا 10
11 تا 15
16 تا 20
بيشتر از 20
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خراسان شمالي
4
1/7
29
8/51
16
6/28
3
4/5
4
1/7
گلستان
11
3/42
7
9/26
6
1/23
2
7/7
نمودار 4ـ3 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سن
نمودار 4ـ4 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سطح تحصيلات
نمودار 4ـ5 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سابقه خدمت
4-2-6 ) فراواني تحليل عاطفي، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي آزمودني‌ها به تفکيک در هر استان
فراواني تحليل عاطفي به تفکيک در هر دو استان و در کل آزمودني‌ها در جدول (4-10) ارائه شده است، 2/12 درصد از افراد تحليل عاطفي بالا، 7/20 درصد از افراد تحليل عاطفي در حد متوسط و 55 درصد از افراد پاسخ گو تحليل عاطفي پاييني داشته اند.
7/20 درصد از افراد مسخ شخصيت بالا، 6/47 درصد از افراد مسخ شخصيت در حد متوسط و 7/31 درصد از افراد پاسخ گو مسخ شخصيت پاييني داشته اند. فراواني مسخ شخصيت به تفکيک در هر دو استان و در کل آزمودني‌ها در جدول (4-11) ارائه شده است.
7/20 درصد از افراد احساس عدم موفقيت فردي بالا، 8/9 درصد از افراد احساس عدم موفقيت فردي در حد متوسط و 5/69 درصد از افراد پاسخ گو احساس عدم موفقيت فردي پاييني داشته اند. فراواني احساس عدم موفقيت فردي به تفکيک در دو استان و در کل آزمودني‌ها در جدول4-12 ارائه شده است.
جدول4 ـ10: فراواني تحليل عاطفي آزمودني‌ها به تفکيک در دو استان خراسان شمالي و استان گلستان
تحليل عاطفي
بالا
متوسط
پايين
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خراسان شمالي
9
1/16
11
6/19
36
3/64
گلستان
1
8/3
6
1/23
19
1/73
کل
10
2/12
17
7/20
55
1/67
جدول 4ـ 11: فراواني مسخ شخصيت آزمودني‌ها به تفکيک در دو استان خراسان شمالي وگلستان
مسخ شخصيت
بالا
متوسط
پايين
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خراسان شمالي
13
2/23
27
2/48
16
6/28
گلستان
4
4/15
12
2/46
10
5/38
کل
17
7/20
39
6/47
26
7/31
جدول4 ـ12: فراواني عدم موفقيت فردي آزمودني‌ها به تفکيک در دو استان خراسان شمالي و گلستان
عدم موفقيت فردي
بالا
متوسط
پايين
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
خراسان شمالي
10
9/17
5
9/8
41
2/73
گلستان
7
9/26
3
5/11
16
5/61
کل
17
7/20
8
8/9
57
5/69
جدول4 ـ13: ميانگين متغيرهاي تحقيق به تفکيک در دو استان خراسان شمالي و گلستان

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید