تحقیق رایگان با موضوع شبیه سازی، روش های تحلیلی، مدل سازی

دانلود پایان نامه

:
(۶-۳-۴)
برای اندوکتانس موازی داریم :
(۶-۳-۵)
و برای محاسبه عرض فیلتر ها از فرمولهای ویلر استفاده می کنیم:
s )
L
?
۱۸۰
?
?
۲
sin ?1 (
ZOH
?
۲?
l ? ?g ×?

?
g
?
? r
۱
Zo ?
CP ×?C
? ? ۴۵o
Zo ? LP ×?c
? ? ۴۵o
طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ ۱۳۷
(۶-۳-۶)
(۶-۳-۷)
(۶-۳-۸)
(۶-۳-۹)
(۶-۳-۱۰)
?r
?eff ?
۰.۹۶ ??r (0.109 ?0.004?r )?log(10 ? Zo ) ?1?
Z 0 ? (44 ? 2?r )

(
۱
?
exp H ‘
??(
?
۴ exp H ‘
۸
h
(
۴
۱ ln(
) ?
?
۱)(ln(
(?r ?
۱
Z o 2(?r ?1) ?
H ‘ ?
?
?r
۲
۱
?r ?
۲
۱۱۹.۹
Z 0 ? (44 ? 2?r )
)?
۰.۵۱۷
۰.۲۹۳ ? (
?Ln(d???1)??
?r ?1
?(d???1)??Ln(2d???1)???
۲
?
?
?r
??r
?
h
۵۹.۹۵? ۲
?
d?
Z 0 ?r
با انجام محاسبات مربوطه نتایج زیر حاصل می شود: (الف): برای شبکه ورودی داریم:
lCp 2 ?1.2mm
wCp 2 ? 0.355mm
lLs3 ?10.95mm
wLs3 ? 7.67mm
lCp 4 ?1.2mm
wCp 4 ? 0.013mm
طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ
۱۳۸
(ب): برای شبکه خروجی داریم:
lLp1 ?1.2mm
wLp1 ? 0.03mm
lCp3 ?1.2mm
wCp3 ? 0.355mm
lLs 4 ?17.7mm
wLs 4 ? 4.19mm
با انجام شبیه سازی های انجام گرفته نتایج مطلوبی را برای پاسخ فرکانسی و هم عدد نویز کلی سیستم حاصل نشده است لذا نتایج طراحی حاصل از طراحی تقویت کننده های با نویز پایین نتایج مطلوبی را ارائه داده است ، شکل ۶-۳-۲۶ شماتیک تقویت کننده متعادل طراحی شده با روش لیائو را نشان می دهد.
شکل ۶-۳-۲۶ شماتیک تقویت کننده متعادل طراحی شده با روش لیائو
طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ
۱۳۱
.۶-۳-۲ طراحی تقویت کننده پهن باند
با افزایش فرکانس ، منحنی بهره – توان افت می کند و از این نظر ، طراحی یک تقویت کننده پهن باند کار دشواری است. در طراحی تقویت کننده پهن باند ، عبارت پهن باند بمعنی
تغییرات تقریبی ۶dB بر اکتاو پهنای باند فرکانسی است. کلمه اکتاو برای فاصله هشت پرده موسیقی بکار می رود. هر دو پرده ای که فرکانس یکی دو برابر دیگری باشد ، به اندازه یک اکتاو با هم فاصله دارند. در طراحی پهن باند نیز یک اکتاو به معنی دو برابری فرکانس است. بعنوان مثال
فواصل فرکانس ۲ ، ۴ ، ۸ و ۱۶ ، در مقیاس اکتاو بصورت ۶ ، ۱۲ ، ۱۸ و ۲۴dB می باشند که
فاصله آنها از هم ۶dB/octave است. در یک تقویت کننده پهن باند ، امپدانس های ورودی و خروجی یک ترانزیستور مایکروویو را معمولاً می توان با یک مقاومت و یک راکتانس مدل سازی نمود.
بطور کلی ، چهار روش برای طراحی تقویت کننده پهن باند وجود دارد:
۱. روش های تطبیق جبران شده.۱ در این روش با ایجاد یک عدم تطبیق کوچک در شبکه های تطبیق ورودی و خروجی ، تغییرات پارامتر انتقال مستقیم S21 نسبت به فرکانس جبران می گردد. این روش را می توان با استفاده از نمودار اسمیت انجام داد.
۲. روش های سنتز شبکه. امپدانس های ورودی و خروجی ذاتی یک تراشه مایکروویو(عناصر (R , L ,C ، قابل اندازه گیری و دستیابی می باشند. برای تطبیق عناصر R , L ,C می توان از روش های تحلیلی شناخته شده ای مانند
۱ Compensated matching techniques
طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ ۱۳۲
سنتز باترورث و چبی شف استفاده نمود. عیب این روشهای سنتز اینست که برای تطبیق ، از عناصر فشرده استفاده می کنند.
۳. روش های شبکه فیدبک . در تقویت کننده های پهن باند ، معمولاً از شبکه فیدبک برای دستیابی به یک پاسخ بهره صاف و کاهش نسبت موج ایستای ولتاژ (VSWR) استفاده می شود.
۴. روش های تقویت کننده متعادل. از تقویت کننده های متعادل نیزمعمولاً برای دستیابی به یک تقویت کننده پهن باند با بهره صاف و VSWR ورودی و
خروجی خوب استفاده می شود.
در این پروژه از دو تکنیک روش های تقویت کننده متعادل و همچنین روش های تطبیق جبران شده ، بصورت جداگانه و با هم بهره گرفته ایم.
.۶-۳-۲-۱ تحلیل روش های تطبیق جبران شده
یک تقویت کننده مایکروویو را می توان با استفاده از نمودار اسمیت طراحی نمود. روال طراحی به ترتیب زیر می باشد.
روال طراحی :
۱. حداکثر بهره توان تبدیلی قابل دسترسی را در فرکانس های مختلف ، برای قطب های ورودی و خروجی محاسبه می کنید.
۲. بهره توان را در فرکانس مرکزی جبران سازی می نمائیم.
.۳ دایره های بهره توان ثابت خروجی مورد نظر را برای قطب خروجی ترسیم
می نمائیم.
طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ
۱۳۳
۴. شبکه تطبیق خروجی را بدست می آوریم.
۵. دایره های بهره ثابت را برای قطب ورودی ترسیم می کنیم.
۶. شبکه تطبیق ورودی را می یابیم.
۷. شبکه های کامل تطبیق تقویت کننده طراحی شده را ترسیم می کنیم.

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید