تحقیق رایگان با موضوع رطوبت نسبی، استان اردبیل، دریای خزر، آذربایجان

دانلود پایان نامه

قاعده رسوبات آکچگیل به وجود آمده و تاقدیسها و ناودیسهای متعدد با راستای محوری شرقی – غربی یا شرق جنوب شرقی – غرب شمال غربی تشکیل گردیده است. با روند لایهها و محور چینهای شمال غربی جنوب شرقی مناطق طالش و قفقاز تفاوت مشخصی دارند. ناودیسهای گرمی، قیز قلعهسی و تاقدیسهای چالمه از جمله آنها میباشد. نبود چینهای که در اثر این حرکت کوهزایی به وجود آمده از بالاترین بخش میوسن بالایی تا احتمالاً پلیوسن زیرین را در برگرفته است.
۳-۳.آب و هوا
آب و هوا یکی از اساسیترین عوامل موثر در کمیت و کیفیت زباله بشمار میرود و از فاکتورهای مهم آب و هوا میتوان به درجه حرارت، میزان نزولات جوی، رطوبت هوا و تعداد روزهای آفتابی و جهت و شدت و وزش بادهای منطقه اشاره کرد که تاثیر بسزایی در نحوه و مدت تخمیر زباله بوسیله میکرو ارگانیسمها و تکثیر حشرات موذی در نواحی تلنبار زباله دارند. نقش سرعت و جهت وزش باد در انتخاب محل مناسب جهت تخلیه زباله در جایگاههای موقت و دائم را نمیتوان از نظر دورداشت. سایر فاکتورهای فوق الاشاره علاوه بر تاثیر بر روی عملکرد کیفیت زباله مواد متشکله زباله را نیز تحت الشاع قرار میدهد.
آب و هوای منطقه مغان و شهر جعفرآباد که بیتاثیر از آن نیست شبیه اقلیم مدیترانهای است این ناحیه دارای تابستاهای گرم و داغ با آفتاب زیاد بوده و اکثر ماههای زمستان آن با بارندگی جزئی میباشد. آب و هوای منطقه مغان و جعفرآباد در مواقعی متفاوت با اقلیم مدیترانهای است از جمله توزیع بارش بیش از منطقه مدیترانهای بطور یکسان در تمام نقاط صورت میگیرد. چه در ماههای تابستان بعلت وزش بادهای برخاسته از دریای خزر بعضی اوقات میزان رطوبت و نزولات باران به مقدار قابل ملاحظهای بالا میرود.
در شهر جعفرآباد ایستگاه هواشناسی موجود نبوده، ولی بر اساس آمارهای اخذ شده از ایستگاه هواشناسی پارسآبادمغان که یک ایستگاه سینوپتیک میباشد. وضعیت جوی شهر جعفرآباد بر حسب ماه ۱۳۸۱ به شرح زیر میباشد.
۳-۳-۱. عوامل اقلیمی
جریانات هوایی از عوامل موثر بر اقلیم که در فصول مختلف تاثیر دارند به شمار میآیند. با توجه به پستی و بلندی و کوههایی که پهنه آذربایجان را اشغال نمودهاند و با توجه به عبور جریانات مختلف که به مقدار کم یا زیاد از غرب و شمال غرب میرسند و با در نظر گرفتن میزان کمبود بارش سالانه، بطور کلی منطقه آذربایجان را میتوان از مناطق سرد کشور دانست. در این میان استان اردبیل و بخصوص حومه شهر جعفرآباد محل گذر تودههای گوناگونی است که تحت تاثیر فشارهای مختلف به این منطقه شده است. از مهمترین تودههای هوایی میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
۳-۳-۱-۱.جریان سیبری
این جریان پس از عبور از دریای خزر و جذب بخار آب دریا به طرف استان اردبیل حرکت کرده و با از دست دادن قسمتی از رطوبت خود در دامنه کوههای طالش و با غرو استان را تاثیر قرار میدهد. این جریان باهوای سرد و افزایش رطوبت همراه بوده و باعث بروز برودت و یخبندان در مناطق مرتفع میگردد و در فصل تابستان باعث کاهش درجه حرارت شده و در نتیجه هوا خنکتر میگردد.
۳-۳-۱-۲.جریان مدیترانهای
این جریان از اوایل مهرماه تا اواسط اردیبهشت ماه استمرار داشته و به لحاظ ماهیت معتدل و بحری بر استان تاثیر میگذارد. بیشترین فعالیت این جریان در فصل زمستان به صورت برف و باران بوده به طوری که در فصل بهار و پاییز موجب رگبارهای شدید و طوفانهای رعد و برق میشود.
۳-۳-۱-۳.جریان هوایی اقیانوس اطلس
این جریان اسکاندیناوی ضمن عبور از روی دریای سیاه قسمتی از رطوبت خود را بر روی اروپا و روسیه از دست داده از طرف شمال و شمال غرب وارد کشور شده و استان اردبیل را تحت تاثیر خود قرار میدهد. ورود این جریان به منطقه اردبیل موجب بارش برف سنگین و افت درجه حرارت بیشتر شده و سرمای شدیدی را حاکم میسازد.
۳-۳-۱-۴.جریان خزری
وجود دریای خزر در شرق استان از دیگر عوامل مهم و تاثیر گذار استان اردبیل و به خصوص ناحیه مغان میباشد که علاوه بر برخوردار ساختن قسمتهای شرقی استان از بخارات خود در مناطق نزدیک کاهش درجه حرارت را به دنبال دارد.
۳-۳-۲. عناصر اقلیمی
ایستگاه پارسآباد با واقع شدن در طول جغرافیایی ۴۷ درجه و ۵۵ دقیقه شرقی و عرض ۳۹ درجه و ۳۹ دقیقه شمالی با ارتفاع ۴۴ متر از سطح دریا تنها ایستگاه سینوپتیک موجود در ناحیه مغان میباشد.
بدلیل آنکه نزدیکترین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک موجود در منطقه، ایستگاه پارسآباد میباشد ملاک سنجش اطلاعات آب و هوایی برای شهر جعفرآباد قرار گرفته است.
۳-۳-۲-۱. دما
دما یکی از مهمترین عناصر آب و هوایی می باشد که در تشکیل آب و هوای یک ناحیه تاثیر بسزایی دارد و با بررسی وضع دما در یک ناحیه با توجه به ارتباط مستقیمی که با میزان بارش دارد، خصوصیات اقلیمی یک ناحیه مشخص می شود.
در ایستگاه سینوپتیک پارسآباد که دادههای آن بر حسب ماههای مختلف سال طی یک دوره ۲۶ ساله آماری در جداول مربوطه منعکس و دیاگرمهای مربوطه نشان میدهد، درجه حرارت از اوایل فصل زمستان به تدریج شروع به کاهش و در اوایل فصل تابستان (تیرماه) با ۲۷.۲ درجه سانتیگراد به حداکثر رسیده و مجدداً شروع به کاهش مینماید. روند صعودی و نزولی درجه حرارت تقریباً متقارن بوده و درجه حرارت در دی ماه ۳.۷ درجه سانتیگراد بالای صفر کمترین حد خود میرسد.
بالاترین متوسط حداکثر درجه حرارت با ۳۳.۸ درجه سانتیگراد به تیرماه و کمترین آن با ۸.۱ درجه به دی ماه مربوط میباشد. بالاترین متوسط حداقل نیز با ۲۰.۶ درجه به مرداد ماه و حداقل آن با ۰.۷- درجه در دی ماه حادث گردیده است.
وسعت دامنه تغییرات شاخص نوسانات شدید دمایی واختلاف زیاد میان دمای فصول گرم سرد سال است و هنگامی که حداقل مطلق به زیر صفر درجه میرسد، ایجاد یخبندان و پیامدهای ناشی از آن قطعی خواهد بود به همین دلیل میان تعداد روزهای یخبندان وحداقل مطلق رابطه مستقیمی برقرار میباشد.
با استفاده از داده های آماری تغییرات دما در فصول مختلف سال متفاوت بوده است. به نحوی که متوسط دمای فصل بهار ۱۹.۲ درجه سانتیگراد، فصل تابستان ۲۵.۴ درجه سانتیگراد، فصل پاییز ۱۰.۴ درجه سانتیگراد و فصل زمستان برابر با ۵.۶ درجه سانتیگراد می باشد.
جدول۳-۱- پارامترهای مختلف دما در ایستگاه پارس آباد سالهای ۱۹۸۴-۲۰۱۰
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین
میانگین دمای حداکثر مطلق
۱۹.۵
۲۵.۴
۳۱.۴
۳۳.۸
۳۳.۱
۲۷.۹
۲۱
۱۴.۲
۹.۳
۸.۱
۹.۵
۱۳.۴
۲۰.۵
میانگین دمای حداقل مطلق
۸.۱
۱۲.۹
۱۷.۶
۲۰.۶
۲۰.۵
۱۶.۷
۱۱.۴
۵.۶
۱
۰.۷-
۰.۱
۳.۲
۹.۸
میانگین دما
۱۳.۸
۱۹.۲
۲۴.۵
۲۷.۲
۲۶.۸
۲۲.۳
۱۶.۲
۹.۹
۵.۲
۳.۷
۴.۸
۸.۳
۱۵.۲
متوسط فصل
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

۱۹.۲
۲۵.۴
۱۰.۴
۵.۶
منبع : بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان پارس آباد،۱۳۹۳
نمودار ۳-۱- میانگین ماهیانه دمای حداکثر و حداقل مطلق شهرستان پارس آباد
۳-۳-۲-۲. بارندگی
۳-۳-۲-۲-۱. توزیع ماهانه بارندگی
بیشترین بارندگی ماهانه مربوط به مهرماه با متوسط ۳۴.۴ میلی متر می باشد که علت آن ورود توده هوای غربی در این ماه و وجود ریزش های جوی ناشی از آن می باشد. کمترین بارندگی در تیر و مرداد ماه با متوسط ۷.۳ میلی متر می باشد. کل بارش سالانه در حدود ۲۷۱.۲ میلیمتر می باشد و مقدار متوسط ماهانه بارش در این منطقه حدود ۲۲.۶ میلی متر است.
جدول۳-۲- میانگین ماهیانه بارندگی شهرستان پارس آباد در سالهای آماری ۱۹۸۴-۲۰۱۰
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
مجموع سالانه
میانگین بارندگی
۳۱.۷
۳۴.۷
۱۹.۳
۷.۳
۷.۳
۲۴.۸
۳۴.۴
۲۸.۳
۲۰.۳
۱۴.۸
۱۸.۸
۲۹.۵
۲۷۱.۲
منبع : بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان پارس آباد،۱۳۹۳
نمودار ۳-۲- میانگین ماهیانه بارندگی شهرستان پارس آباد
۳-۳-۲-۲-۲. توزیع فصلی بارندگی
متوسط میزان بارش در هر فصل بطور جداگانه بررسی گردید، نتایج بدست آمده نشان میدهد از مجموع بارش سالانه( ۲۷۱.۲ میلی متر)، فصل بهار با ۸۵.۷ میلی متر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص داده است و فصل پاییز نیز با مقدار ۸۳ میلی متر بارندگی بعد از فصل پاییز در مقام دوم قرار دارد که این امر ناشی از ورود سیکلونهایی است که از سمت شمالغربی وارد منطقه می شود. با توجه به دوره آماری ۲۶ ساله، در مجموع فصل های بهار و پاییز ۶۲.۲ درصد بارندگی های سالانه را به خود اختصاص داده اند.
جدول۳-۳- میانگین فصلی بارندگی شهرستان پارس آباد در سالهای آماری ۱۹۸۴-۲۰۱۰
ایستگاه
سهم بارندگی فصول سال
زمستان
بهار
تابستان
پاییز
پارس آباد
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مقدار
درصد
۶۳.۱
۲۳.۳
۸۵.۷
۳۱.۶
۳۹.۴
۱۴.۵
۸۳
۳۰.۶
منبع : بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان پارس آباد،۱۳۹۳
نمودار شماره ۳ -۳-درصد توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه پارس آباد
۳-۳-۲-۳. رطوبت نسبی
رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در کلیه ماههای سال بالای ۵۹ درصد می‌باشد. متوسط سالانه رطوبت نسبی حداقل حدود ۷۲ درصد می‌باشد. این مقدار بین ۹۴ درصد حداکثر آبان و آذر ماه و حداقل ۳۹ در ماه خرداد در نوسان است.
جدول ۳-۴- پارامترهای مختلف رطوبت نسبی شهرستان پارس آباد در سالهای آماری ۱۹۸۴-۲۰۱۰
نام ماههای سال
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
میانگین
۷۵
۷۰
۶۱
۵۹
۶۱
۶۹
۷۸
۸۲
۸۳
۷۹
۷۸
۷۶
۷۲
کمینه
۵۴
۴۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۹
۵۹
۶۵
۶۶
۶۱
۵۹
۵۶
۵۳
بیشینه
۹۳
۹۱
۸۵
۸۱
۸۳
۸۸
۹۳
۹۴
۹۴
۹۲
۹۳
۹۳
۹۰
منبع : بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان پارس آباد،۱۳۹۳
نمودار۳-۴- میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی شهرستان پارس آباد
۳-۳-۲-۴.یخبندان
طبق تعریف استاندارد سازمان هواشناسی یک روز یخبندان به روزی اطلاق میشود که دمای هوا به صفر درجه سانتیگراد یا کمتر از آن تنزل نماید. وقوع یخبندان حاصل نوسانات دمایی است و آگاهی از آن در مطالعات کاربردهای مختلفی از قبیل طول دوره یخبندان، اثرات آن در حمل و نقل و آمد و شد ها، انتخاب مصالح ساختمانی مناسب، تعیین نوع آسفالت و نظیر اینها دارد.
علاوه برآن آگاهی از تعداد روزهای یخبندان برای حمل زباله های شهری در محل موقت و بعد از سپری شدن طول مدت یخبندان و سوزاندن آنها و دفع بهداشتی و اصولی صورت پذیرفته مورد توجه قرار گیرد.
جدول ۳-۵- یخبندان شهرستان پارس آباد در سالهای آماری ۱۹۸۴-۲۰۱۰
نام ماههای

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید