تحقیق رایگان با موضوع آلودگی محیط زیست، استان اردبیل، محیط زیست، برخورداری

دانلود پایان نامه

سال
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
میانگین
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۳
۱۵
۱۹
۱۶
۱۶
۵۹
منبع : بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان پارس آباد،۱۳۹۳
متوسط بدست آمده از شش دوره آمارگیری اقلیمی نیز که دادههای آن در جدول فوق منعکس گردیده، ماه دی، بهمن و اسفند از فصل زمستان و آبان و آذر از فصل پاییز را پنج ماه از سال معرفی میکند که وقوع پدیده یخبندان در آنها قانونمند بوده است. متوسط تعداد روزهای یخبندان ثبت شده در ایستگاه پارس آباد ۵۹ روز میباشد که فصل زمستان بیشترین سهم از تعداد روزهای یخبندان را دارا میباشد. ماههای دی از فصل زمستان با ۱۹ روز و آبان از فصل پاییز با سه روز، ماههایی از سال میباشند که به ترتیب بیشترین و کمترین روزهای یخبندان را داشتهاند.
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه پارس آباد با ۵۹ روز در مقایسه با متوسط مجموع روزهای یخبندان استان اردبیل در این ایستگاه اندازهگیری شده سطح استان که ۱۱۳ روز در سال گزارش شده است، بیانگر کم بودن تعداد روز یخبندان در این ایستگاه نسبت به متوسط استان بوده و متوسط مجموع روزهای یخبندان ایستگاههای استان بیانگر خصوصیات آب و هوایی گرم وخشک در مناطق شمالی و مرکزی استان و اقلیمی سرد در مناطق جنوبی آن میباشد.
۳-۳-۲-۵. باد
از دیگر عوامل موثر بر آب و هوای منطقه و آلودگی محیط زیست باد میباشد. باد جریان هوایی است که از مرکز پرفشار (آنتی سیکلون) به طرف مراکز کم فشار (سیکلون) و در جهت شیب فشار به حرکت در می آید. هر قدر شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطه بیشتر باشد، جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود.
۳-۳-۲-۵-۱.باد شرقی
این باد بیشترین تعداد دفعات وزش و بیشترین مقدار وزش مجموع جریان هوای گلباد سالانه و فصول ایستگاه پارسآباد را به خود اختصاص داده است. میانگین آمار ۲۶ ساله جریان وزش باد و دیاگرامهای مربوطه ایستگاه پارسآباد نشان میدهد که باد شرقی با میانگین سرعتی معادل ۹.۵ گره در ساعت و اختصاص حدود ۳۸ درصد از تعداد دفعات وزش مجموع جریان هوا مقدار وزشی معادل ۳۴۲ گره درصد برخوردار بوده است.
این باد که غالب فصول مختلف به شمار میآید با میانگین سرعتی معادل ۱۰گره در ساعت که ۲۸ درصد از تعداد دفعات وزش را شامل می گردد و با مقدار وزشی معادل ۲۸۰ گره در صد باد غالب فصل زمستان است. همچنین این باد با میانگین سرعتی معادل ۹ گره در ساعت و سهمی معادل ۳۸ درصد از تعداد دفعات وزش و برخورداری از وزشی معادل ۳۴۲ گره درصد در فصل بهار و با سرعت متوسطی معادل ۱۰ گره در ساعت و اختصاص ۵۳ درصد از تعداد دفعات وزش و مقدار وزشی حدود ۵۳۰ گره درصد در فصل تابستان و با میانگین سرعتی معادل ۸ گره در ساعت و با ۳۳ درصد از تعداد دفعات وزش و وزشی معادل ۲۶۴ درصد در فصل پاییز، باد غالب فصول یاد شده محسوب می گردد.
۳-۳-۲-۵-۲. باد جنوب شرق
معدل آمار دوره اقلیمی محاسبه شده در خصوص جریان وزش باد در ایستگاه سینوپتیک پارس آباد نشان میدهد که بادی که از جنوب شرق به این ناحیه میوزد با میانگین سرعتی معادل ۱۰گره در ساعت و اختصاص حدود ۱۳ درصد از تعداد دفعات وز

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید