تحقیق درباره جریان نقدی، جریان نقدی آزاد، رگرسیون، فرصت های رشد

دانلود پایان نامه

یافت. خالص دارایی های ثابت، همان دارایی های ثابت پس از کسر استهلاک انباشته است. اگر کل سرمایه عملیاتی در دوره مورد نظر از کل سرمایه عملیاتی دوره ماقبل کسر شود، رقم مربوط به خالص سرمایه گذاری عملیاتی به دست می آید. با کسر نمودن این مقدار از سود عملیاتی پس از کسر مالیات، جریان نقدی آزاد حاصل میگردد. می توان بیان نمود که منظور از جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری، خالص جریانهای نقدی به دست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه گذاری شده برای رشد است. اگر کل دریافتی های نقدی حاصل از عملیات مستمر یک شرکت را در نظر بگیریم و تمامی پرداختها و مخارج نقدی را از آن کسر کنیم آنچه باقی می ماند، جریانهای نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیتهای عملیاتی است. واحد تجاری می تواند وجه نقد باقی مانده را به صورت پرداختهای متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداختهای متقابل واحد تجاری به تأمین کنندگان مالی تعیین کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه گذاران است. بدین ترتیب، در این مدل نیز انتظارات نسبت به آینده تعیین کننده ارزش شرکت است (ایزدی نیاپف ۱۳۸۲). با توجه به بحث نظری فوق می توان برای دوره جاری واحد تجاری معادلات محاسبه F.C.F زیر را ارائه نمود:
۲-۵- تحلیل رگرسیون
بدون شک تحلیل رگرسیون یکی از مشهورترین و پرکاربردترین تکنیکهای دادهکاوی در تخمین و پیشبینی میباشد. تحلیل رگرسیون فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل درآوردن ارتباط مابین متغیرهاست. منظور از رگرسیون، تعیین وجود یا عدم وجود ارتباط ما بین مقادیر دو متغیر میباشد. در این رابطه دو سؤال مطرح میشود: آیا بین دو متغیر رابطه و همبستگیای وجود دارد یا خیر؟ و اگر رابطهای بین دو متغیر مزبور وجود دارد، آیا میتوان این رابطه را به وسیلهی معادلهای بیان نمود؟ (دونهام۲۵، ۲۰۰۳)
واژه رگرسیون به معنای بازگشت است و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری باز میگردد. این واژه را اولین بار فرانسیس گالتن در سال ۱۸۷۷ میلادی بکار برد. بعدها آماردانان سعی بر توسعه روابطی داشتند که بتوان با آن میزان متغیری را با توجه به میزان دو یا چند متغیر دیگر پیدا کرد. بدین ترتیب از واژه رگرسیون چندگانه استفاده کردند. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطهای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به نحوی که با آن بتوان متغیری مجهول را با استفاده از متغیر(ها)ی معلوم تعیین کرد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۵، ص۱۸۳)
(معادله ۲-۳)
,P تعداد پارامتر نامعلوم است
در فرایند رگرسیون دو نوع متغیر وجود دارد. متغیرهای پیشگو یا مستقل، که متغیرهایی هستند که عموماً میتوان آنها را برابر مقدار مطلوب قرار داد یا آنها را برابر مقادیری گرفت که میتوانند مشاهده شوند اما کنترل پذیر نیستند. در نتیجه تغییر عمدی این متغیرها، با درنظر گرفتن مقادیری برای متغیرهای پیشگو، اثرهایی در متغیرهای دیگر (متغیرهای پاسخ) پدید میآیند. در واقع طی فرایند رگرسیون میخواهیم بدانیم که تغییر در متغیرهای پیشگو، مقادیر متغیرهای پاسخ را چگونه تحت تأثیر قرار میدهد. (نصیری، ۱۳۸۴، ص۱۰۰)
۲-۶- سوابق پژوهش
۲-۶-۱- پژوهشهای خارج از کشور
نظریه جریان نقدی آزاد به وسیله جنسن توسعه یافت. تحلیل نظری هزینههای نمایندگی نیز به وسیله او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. در این نظریه جریان نقدی آزاد عبارت اند از باقیمانده جریانهای نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای پروژههایی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی میشود. این پروژهها، طرحها(سرمایهگذاریها)ی بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان نقدی ورودی مورد انتظار آنها بیش از ارزش فعلی جریان نقدی خروجی مورد انتظار از آنها است. نظریه جریان نقدی آزاد، رفتار شرکتهایی را توصیف میکند که با نظریه های اقتصادی قبلی قابل توجیه نبود. به زعم جنسن، شرکت های مولد جریان نقدی آزاد، باید وجوه خود را بجای سرمایه گذاری در طرحهای کم بازده (غیر سودآور) تسلیم مالکان کنند(جنسن، ۱۹۸۶). این پژوهش به بررسی فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد می پردازد و به تئوریهای مربوط استناد نموده است که به نمونه هایی از آن اشاره میشود.
چانگ و چارنگونگ۲۶ (۱۹۹۸) در پژوهشی با عنوان فرصت های سرمایه گذاری و واکنش بازار به تصمیم گیری در مخارج سرمایه ای بیان کردند که شواهدی مبنی بر ارتباط جریان نقدی آزاد با افزایش قیمت سهام در حضور فرصت های رشد وجود دارد. لانگ و لیتزنبرگر۲۷(۱۹۸۹) اثر جریان نقدی آزاد را مورد تایید قرار دادند، آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت مثبت سهام با افزایش سود تقسیمی شرکتهای که فرصت سرمایه گذاری کمی دارند مرتبط است و با Q توبین اندازه گیری میشود.
هوول(۱۹۹۱) در تحقیقی فرضیه جریان نقدی آزاد که بوسیله جنسن(۱۹۸۶) ارائه شده بود را مورد بررسی قرار داد و آن را رد نمود. اولسن۲۸ (۱۹۹۰) به بررسی و تلفیق تئوری ارزشگذاری مالی مدرن و روش های مرتبط با آن جهت ارزشگذاری شرکت ها می پردازد. اولسن در سال ۱۹۹۵، پژوهش خود در سال ۱۹۹۰ را گسترش داده و در مقاله ای با عنوان سود خالص، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود تقسیمی در ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام، متغیرهای مذکور را بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ارزشگذاری (بر مبنای بازار) واحد تجاری معرفی می کند. پرفکت و پیترسون۲۹ (۱۹۹۵) به بررسی تحقیق هوول(۱۹۹۱) پرداخته و به این نتیجه می رسند که نمی توان فرضیه جریان نقدی آزاد را رد کرد.
در پژوهشی عملکرد بلند مدت قیمت با جریان نقدی آزاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل آمد که شرکتهایی که پول نقد اضافه بین سهاداران توزیع میکنند، در بلند مدت به بازده بالاتر از متوسط دست مییابند (وگت و ویو۳۰، ۲۰۰۰). شنگ شیان و دیگران۳۱ (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان فرصت های سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و واکنش بازار به سرمایه گذاری مشترک بین المللی، به بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری مشترک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در این رابطه، فرصت های رشد موثر می باشد و همچنین اثر جریان نقدی آزاد تایید نمی شود. گول (۲۰۰۴) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مدیران با مشکل نمایندگی جریان نقدی آزاد تمایل دارند از روش موجودی اولین صادره از اولین وارده۳۲ بجای روش اولین صادره از آخرین وارده۳۳ استفاده نمایند که نتیجه آن حداکثر شدن مزایای مالیاتی در دوره افزایش قیمتها است(گوول۳۴، ۲۰۰۴).
چانگ، فریس و کیم (۲۰۰۵) در تحقیقی که بر روی ۲۲۵۷۶ شرکت در سال های ۱۹۹۶-۱۹۸۴ انجام داند به این نتیجه می رسند که شرکت های با فرصت رشد کم و جریان نقدی اضافی در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کرده و بدین علت از افزایش درآمد اقلام تعهدی استفاده می کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که اقدامات فرصت طلبانه مدیریت سود در موسسات سرمایه گذاری شدیدتر می باشد. اسوالد و یانگ۳۵ (۲۰۰۸) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بازخرید سهام توسط شرکت هایی که دارای جریان نقدی مازاد هستند موجب کاهش هزینه نمایندگی و اتلاف منابع سازمانی توسط مدیران می شود. ناجا و همکاران۳۶ (۲۰۰۸) در مقاله ای به این نتیجه رسیدند که حضور سهامداران بزرگ و متعدد در یک شرکت هزینه نمایندگی را کاهش می دهد.
فریسارد و سالوا۳۷ (۲۰۱۰) وجوه نقدی اضافی را وجوهی که بیش از نیاز عملیات یا سرمایه گذاری باشد و وجوهی که بالاتر از میزان پیش بینی در سطح بهینه است، تعریف نمودند. همچنین در تحقیق خود بیان می کنند که جهت رسیدن به سطح بهینه؛ مقدار لازم وجوه نقد، فرصت های رشد و محدودیت های تامین مالی تعیین کننده خواهد بود. فرانسیس۳۸ (۲۰۱۱) به بررسی تحقیق دکو و همکاران (۲۰۰۸) می پردازد و به این نتیجه می رسد که توزیع سود بین سهامداران در زمره عواملی چون اندازه شرکت، در پیش بینی جریان نقدی آزاد موثر خواهد بود.
در پژوهشی این نتیجه حاصل آمد که از جمله شرایط ارتباط جریان نقدی آزاد با بازده سهام اینکه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی بعنوان متغیر کنترلی قرار گرفته باشند(حبیب، ۲۰۱۲؛ پنمان و یهدا۳۹، ۲۰۰۹).
خلاصه برخی از موارد مطرح شده بصورت جدول زیر بیان می گردد:
عنوان تحقیق
محقق
سال
نتیجه تحقیق
هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد و امور مالی شرکت ها
جنسن
۱۹۸۶
شرکت های مولد جریان نقدی آزاد، باید وجوه خود را بجای سرمایه گذاری در طرحهای کم بازده (غیر سودآور) تسلیم مالکان کنند
اطلاعیه سود تقسیمی سهام: سیگنال جریان نقدی در مقابل فرضیه جریان نقدی آزاد
لانگ و لیتزنبرگر
۱۹۸۹
اثر جریان نقدی آزاد را مورد تایید قرار دادند، آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت مثبت سهام با افزایش سود تقسیمی شرکتهای که فرصت سرمایه گذاری کمی دارند مرتبط است و با Q توبین اندازه گیری میشود.
فرصت های سرمایه گذاری و واکنش بازار به تصمیمات هزینه سرمایه
چانگ و
چارنگونگ
۱۹۹۸
شواهدی مبنی بر ارتباط جریان نقدی آزاد با افزایش قیمت سهام در حضور فرصت های رشد وجود دارد.
جریان نقدی آزاد و ارزش شرکت در بلند مدت: شواهدی از بررسی ارزش سرمایه گذاری
وگت و ویو
۲۰۰۰
شرکتهایی که پول نقد اضافه بین سهاداران توزیع میکنند، در بلند مدت به بازده بالاتر از متوسط دست مییابند
جریان نقدی آزاد، نظارت بر بدهی و مدیریت سیاست انتخاب LIFO/FIFO
گوول
۲۰۰۴
مدیران با مشکل نمایندگی جریان نقدی آزاد تمایل دارند از روش موجودی اولین صادره از اولین وارده بجای روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده نمایند که نتیجه آن حداکثر شدن مزایای مالیاتی در دوره افزایش قیمتها است.
مدیریت سود، مازاد جریان نقدی آزاد و نظارت خارجی
چانگ، فریس و کیم
۲۰۰۵
شرکت های با فرصت رشد کم و جریان نقدی اضافی در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کرده و بدین علت از افزایش درآمد اقلام تعهدی استفاده می کنند.
سهامداران متعدد بزرگ، نظارت و هزینه های ضمنی حقوق صاحبان سهام
ناجا و
همکاران
۲۰۰۸
حضور سهامداران بزرگ و متعدد در یک شرکت هزینه نمایندگی را کاهش می دهد.
ارزش پول نقد اضافی و اداره شرکت ها: مدارک و شواهد از لیست متقابل ایالت متحده
فریسارد و
سالوا
۲۰۱۰
وجوه نقدی اضافی را وجوهی که بیش از نیاز عملیات یا سرمایه گذاری باشد و وجوهی که بالاتر از میزان پیش بینی در سطح بهینه است، تعریف نمودند. همچنین در تحقیق خود بیان می کنند که جهت رسیدن به سطح بهینه؛ مقدار لازم وجوه نقد، فرصت های رشد و محدودیت های تامین مالی تعیین کننده خواهد بود.
خارج از نمونه پیش بینی جریان نقدی و توزیع سود بین

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید