تحقیق درباره جریان نقدی، جریان نقدی آزاد، بازده سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

سهامداران
فرانسیس
۲۰۱۱
توزیع سود بین سهامداران در زمره عواملی چون اندازه شرکت، در پیش بینی جریان نقدی آزاد موثر خواهد بود.
جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات خارجی
۲-۶-۲- پژوهشهای داخل کشور
جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعین کننده نسبت تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۲ به این نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصت های رشد و ریسک با نسبت تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی به بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه مدت و بلند مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری آن های پایین است، بین جریان نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.
گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۰ به این نتیجه رسیده است که تعداد سهامداران عادی، دارایی های وثیقه ای و جریان های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند. پورحیدری و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۴ به این نتیجه رسیدند که بین وجود فرصت های رشد سرمایه گذاری سودآور و درصد سوزیع سود ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد که با یافته های نظریه جنسن (۱۹۸۶) مغایرت دارد.
پایداری سود بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام تاثیر دارند. اما، اندازه شرکت تنها بر رابطه بین سود عملیاتی با بازده سهام تاثیرگذار است(محمودی، ۱۳۸۸). بررسی رابطه بین پایداری سود و هزینه سرمایه سهام عادی نشان از آن دارد که بین پایداری سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معکوس وجود دارد(مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده، ۱۳۸۸).
مدیران قادرند اقلام تعهدی را مطابق میل خود تعدیل نمایند. بطوری که سود تعهدی نسبت به سود نقدی از پایداری کمتری در پیش بینی سودهای آتی برخوردار است اما سرمایه گذاران، پایداری سودهای تعهدی آتی را بیش از واقع برآورد کرده و در نتیجه ارزش سهام را اشتباه ارزیابی می کنند. یافته‌ها نشان میدهد، در سال‌هایی که عملکرد سهام بد است، اجزای تعهدی و نقدی سود از پایداری کمتری برخوردار هستند. اما در سال هایی که بازده سهام خوب است، سودهای تعهدی از پایداری کمتر و سودهای نقدی از پایداری بیشتری نسبت به سالهایی که عملکرد سهام، عادی است برخوردار هستند(حامدی، ۱۳۸۸).
بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود از منظر تئوری نمایندگی نشان میدهد با افزایش محافظهکاری، توزیع سود سهام کاهش مییابد و به بیان دیگر پایداری سود همزمان با افزایش محافظهکاری کاهش می یابد(مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده، ۱۳۸۸). پایداری سود، یکی از عواملی است که در اندازهگیری کیفیت سود حائز اهمیت فراوان میباشد. به طور کلی، گفته میشود هر چه سود پایدارتر باشد، دارای کیفیت بالاتری است(تاکر، ۱۳۸۹). بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزشگذاری عایدات و فرصتهای رشد آتی نشان میدهد که سود جاری، با رشد سهم بازار افزایش می یابد، اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصتهای رشد رابطه معناداری وجود ندارد(سینایی و رشیدی زاده، ۱۳۸۹).
مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده میکنند، و به عبارتی بهتر، مدیریت سود در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه و غیرسودمند میباشد(تقوی، جبارزاده و خدایار یگانه، ۱۳۸۹). همچنین، میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معناداری ندارد. جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیرگذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود اثر دارند(هاشمی و کمالی، ۱۳۸۹).
دستگیر و شریفی (۱۳۹۰) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در حالت وجود فرصتهای رشد، بین ساختار سرمایه و سود تقسیمی رابطه منفی وجود دارد و در صورت نبود فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنی داری خواهد داشت. همچنین، بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیرخطی و معناداری وجود داشته و فرصتهای رشد تاثیر معناداری بر این رابطه دارد. (سینایی، سلگی و محمدی، ۱۳۹۰). ایزدی نیا و کربلایی کریم (۱۳۹۰) در پژوهشی به شناسایی متغیرهای منتخب مالی موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و رابطه ی جریان نقدی آزاد، بازده نقدی سرمایه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم را بصورت جدا از هم با بازده سهام مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که جریان نقدی آزاد با بازده سهام ارتباطی ندارد. خلاصه موارد مطرح شده بصورت جدول زیر بیان می گردد:
عنوان تحقیق
محقق
سال
نتیجه تحقیق
شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
جهانخانی و
همکاران
۱۳۸۴
بین اندازه، فرصت های رشد و ریسک با نسبت تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رضوانی راز و
همکاران
۱۳۸۴
شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری آن های پایین است، بین جریان نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.
بررسی رابطه نوسان جریانات نقدی عملیاتی و سود خالص با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمودی
۱۳۸۸
پایداری سود بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام تاثیر دارند.
تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و توزیع سود
مشایخی و همکاران
۱۳۸۸
بین پایداری سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معکوس وجود دارد.
بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی
تقوی، جبارزاده و خدایار یگانه
۱۳۸۹
مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده میکنند، و به عبارتی بهتر، مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه و غیرسودمند میباشد.
بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد و جریان نقدی عملیاتی با بازده سهام
دستگیر و شریفی
۱۳۹۰
بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
شناسایی تاثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ایزدی نیا و
کربلایی کریم
۱۳۹۰
جریان نقدی آزاد با بازده سهام ارتباطی ندارد.
جدول ۲-۳- خلاصه تحقیقات داخلی
۲-۷- جمع بندی سوابق پژوهش
با توجه به تحقیقات گذشته خارجی و داخلی مطرح شده، بطور خلاصه چند نمونه بصورت جمع بندی در جدول زیر بیان می گردد:
محققان
نتیجه تحقیق
جنسن(۱۹۸۶)، چانگ و چارنگونگ(۱۹۹۸)، وگت و ویو(۲۰۰۰)، دکو و همکاران(۲۰۰۸)، فرانسیس(۲۰۱۱)، جهانخانی و همکاران(۱۳۸۴)، رضوانی راز و همکاران(۱۳۸۴)، تقوی، جبارزاده و خدایار یگانه(۱۳۸۹).
شرکت های مولد جریان نقدی آزاد، باید وجوه خود را بجای سرمایه گذاری در طرحهای کم بازده (غیر سودآور) تسلیم مالکان کنند.
هوول(۱۹۹۱)، پورحیدری و همکاران(۱۳۸۷).
در تحقیقی فرضیه جریان نقدی آزاد که بوسیله جنسن(۱۹۸۶) ارائه شده بود را مورد بررسی قرار داد و آن را رد نمود.
لانگ و لیتزنبرگر(۱۹۸۹).
اثر جریان نقدی آزاد را مورد تایید قرار دادند، آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت مثبت سهام با افزایش سود تقسیمی شرکتهای که فرصت سرمایه گذاری کمی دارند مرتبط است و با Q توبین اندازه گیری میشود.
گوول(۲۰۰۴).
مدیران با مشکل نمایندگی جریان نقدی آزاد تمایل دارند از روش موجودی اولین صادره از اولین وارده بجای روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده نمایند که نتیجه آن حداکثر شدن مزایای مالیاتی در دوره افزایش قیمتها است.
گوول و تسی(۱۹۹۸)، چانگ، فریس و کیم(۲۰۰۵)، حامدی(۱۳۸۸).
شرکت های با فرصت رشد کم و جریان نقدی اضافی در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کرده و بدین علت از افزایش درآمد اقلام تعهدی استفاده می کنند.
ناجا و همکاران(۲۰۰۸).
حضور سهامداران بزرگ و متعدد در یک شرکت هزینه نمایندگی را کاهش می دهد.
دستگیر و شریفی(۱۳۹۰)، ایزدی نیا و کربلایی کریم(۱۳۹۰).
بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول ۲-۴- جمع بندی سوابق پژوهشی
بر اساس روند تحقیقات مطرح شده، بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد، که اساس تحقیق حاضر را تشکیل می دهد. در مجموع تحقیقاتی که در مورد تشدید تضاد منافع بین سرمایه گذاران و مدیران در مورد شرکت های مولد جریان نقدی آزاد مطرح شده است، تحقیقاتی این موضوع را مورد تایید قرار داده و برخی دیگر رد نموده اند(در جدول بالا اشاره شده است)، که این موضوع و روش انجام تحقیقات در پژوهش حاضر مد نظر قرار می گیرد و در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود. بر اساس مدل استفاده شده در تحقیقات گذشته متغیرهای کنترلی جهت ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصتهای رشد شناسایی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
فـصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
قوت وجایگاه هرعلم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظربستگی دارد واعتبار و ارزش قوانین هرعلمی، به روش شناختی که درآن علم به کارمی رود مبتنی است. بدین خاطر یکی از مهم ترین مراحل تحقیقات علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. منظور از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است وانتخاب روش تحقیق به عهده محقق است واوباید درانتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم به عمل آورد(خلیلی، ۱۳۷۸).
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقیق حاضر و جزئیّات مربوط به آن، پرداخته شده و سپس جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آنها به یافته ها، ابهام

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید