تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، داده های ترکیبی، بورس اوراق بهادار تهران، روش تحقیق

دانلود پایان نامه

حاصله از مسئله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.
۳-۲- روش تحقیق
۳-۲-۱- جامعه آماری پژوهش
جامعه تحقیق عبارت است از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیتهای مورد تحقیق مشترک باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند(خلیلی،۱۳۷۸). همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که جامعه تحقیق، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می شود( دلاور، ۱۳۸۴). جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
۳-۲-۲- نمونه آماری پژوهش
نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است، می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد(بست، ۱۳۷۱). نمونه آماری تحقیق شامل شرکتهایی است که هر یک از این معیارها را داشته باشند:
الف) تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد؛
ب) در دوره ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.
ج) جزء موسسه های مالی، سرمایه گذاری و بانک ها نباشد؛
د) اطلاعات مورد نیاز شرکتها، در دوره مورد بررسی موجود باشد و وقفه معاملاتی بیش از شش ماه در دوره زمانی مذکور نداشته باشد.
با توجه به شرایط فوق، از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۸۹ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. جمع آوری داده ها بصورت فصلی در بازه زمانی مشخص شده صورت گرفته است.
۳-۳- ابزار جمع آوری دادهها
روش جمع آوری اطلاعات اسناد کاوی است و اطلاعات صورت های مالی شرکتها از بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز استخراج گردیده و برای سایر اطلاعات مورد نیاز از لوح فشرده بورس، گزارش مجمع عمومی صاحبان سهام و با مراجعه به کتابخانه بورس اوراق بهادار و پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است از موثق ترین و قابل اعتمادترین ابزارها و منابع جمع آوری داده ها در بازار سرمایه ایران استفاده شود. از این رو داده های استفاده شده در این تحقیق از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان خبره و مورد اعتماد سازمان می باشد و بنابراین از روایی و پایایی بالایی برخوردار هستند زیرا تحت نظر مراجع قانونی و ذی صلاح تهیه شده اند.
۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
روش تحقیق به عنوان یک فرآیند منظم برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل مساله است. در هر تحقیق، از مجموعه ای از داده ها استفاده می شود و با توجه به نوع داده های جمع آوری شده از روش تحقیق مناسب استفاده می کنیم در اقتصاد داده های آماری به سه نوع مختلف تقسیم می شوند:
– دادههای سری زمانی
– دادههای مقطعی
– دادههای ترکیبی
داده های سری زمانی، داده هایی هستند در قالب یک یا چند متغیر خاص در طول در طول زمان رخ می دهند. به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعه ای از مشاهدات است که برحسب زمان مرتب شده باشد( آذر و مومنی،۱۳۸۱). داده های مقطعی، داده هایی هستند که در یک زمان خاص جمع آوری می گردند. و داده های ترکیبی( پانل دیتا)، به یک مجموعه از داده هایی گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی(N)، که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص (T)مورد بررسی قرار گرفته باشند.
در این صورت N ×Tداده آماری را داده های ترکیبی یا داده های مقطعی -سری زمانی می نامند. مزیت استفاده از روش داده های ترکیبی در افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل مجزای داده های آماری به صورت سری زمانی و مقطعی است. در این روش با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و در هر زمان به صورت مشترک، از تمامی داده های در دسترس استفاده می شود و بنابراین خطای مشاهدات کمتر می شود. هر چند در تجزیه و تحلیل دادههای آماری به صورت مجزا دامنهی آمار گسترده است، اما در روش بررسی داده های ترکیبی از اطلاعات به مراتب بیشتری استفاده می شود. بنابراین با افزایش دامنه آمار و اطلاعات، درجه آزادی افزایش می یابد و برآوردهای صورت گرفته درباره ی جامعه آماری کارآتر خواهد بود.
برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. تحلیل های آماری از طریق نرم افزار Eviews انجام شد.
۳-۴-۱- مدل پانل دیتا

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید