بایگانی نویسنده: y5oozita

پایان نامه رایگان درمورد ، جراید، ،

بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست. * در صورتی که متقاضی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، مرور زمان، محل سکونت، قانون مدنی

قبل از سررسیدن موعد مقرر ، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید و ماده ۲۳۱ ق.ا.ح هم که حکم به حال شدن دیون موجل متوفی نموده، در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد عقد وکالت، تجارتخانه، ورشکستگی، عقود اذنی

“امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود” و طبق ماده ۲۸۱ ق.ت “اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد از آن به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، عقد وکالت، حقوق داخلی، عقود اذنی

برات نخواهند داشت، حال اگر وکیل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چون که برات جزء اموال شخصی وکیل نیست، لذا دارنده برات جزء غرماء نخواهد بود، بلکه ید وکیل امانی است و باید کلاً وجه برات مسترد شود. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، تعارض قوانین، حقوق تجارت، کنوانسیون ژنو

نماید. تاریخ صدور چک بر طبق ضوابط صحیح باشد و پس از آگاهی کامل و تعیین تاریخ قطعی صاحب حساب، پرداخت وجه چک هایی که تاریخ صدور آن قبل از تاریخ فوت باشد مانعی ندارد اما بعد از آن پرداخت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد ورشکستگی، اسناد تجاری، حقوق تجارت، حقوق طلبکاران

ژنو ۱۹۳۱ نیز به تکرار همین حکم در مورد چک پرداخته است. قانون تجارت ایران پس از بیان حقوق دارنده برات در برابر امضا کنندگان سند مقرر می دارد: ۳۵ “همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد کنوانسیون ژنو، اسناد تجاری، حقوق مدنی، آنسیترال

واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ضامن است در حالی که در ماده ۱۹ صحبت از ضامن نیست. در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، موت فرضی، حقوق تجارت، اکل مال به باطل

از نظر قانونگذار اماره بر موت محسوب شده و اماره نیز بر اصل مقدم است، زیرا اماره مبتنی بر ظن و غلبه است در حالی که اصل عملی در موارد شک برای خروج از تحیر به کار می رود.۲۳ پس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، موت فرضی، حقوق تجارت، تجارت بین الملل

ی شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید. اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، حقوق تجارت، حقوق مدنی، امور حسبی

تجاری قائل شده در قانون تجارت بیان می کند: “پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید: