بایگانی نویسنده: y5oozita

منبع مقاله درباره کیفیت خدمات، مناطق شهری، گردشگری فرهنگی، گردشگری تاریخی

۲ـ۴ـ۱۰ مراکز تفریحی ۱۸ ۲ـ۴ـ۱۱ خانههای روستایی ۱۸ ۲ـ۴ـ۱۲ کمپینگ ۱۸ ۲ـ۴ـ۱۳ واحدهای اقامتی سازمانی ۱۹ ۲ـ۵ تعریف برنامهریزی ۱۹ ۲ـ۶ سابقه برنامه ریزی ۱۹ ۲ـ۷ ماهیت برنامه ریزی ۲۰ ۲ـ۸ اجزاء برنامه ریزی ۲۰ ۲ـ۹ برنامه ریزی اوقات فراغت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره pET26b، Buffer، BpiI، Wash

ترانسفورماسیون، باید آنتی بیوتیک های مورد نیاز برای وکتور مورد استفاده را با غلظت مناسب به محیط کشت جامد نهایی اضافه کرد. ۲-۱۴-۱- روش انجام ترانسفورماسیون ۱) lµ۵-۳ ناقل ( حداقل ۱۰۰ نانوگرم) به ?l200 سلول باکتری مستعد شده بر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره TAE، TBE، ?CaCl?_2، g

حاوی ناقل اضافه شد. ۹) ستون به مدت ۲ دقیقه در دور rpm10000 سانتریفوژ شد و مایع زیرین دور ریخته شد. ۱۰) در این مرحله ستون با شرایط مرحله ۹ بدون اضافه کردن هیچ محلولی به منظور خشک شدن کامل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره نرم افزار

برساختار پروتئینی حاصل که از طریق نرم افزار Molegro انجام گرفت طراحی و برای سنتز فرستاده شد.سنتزژن مورد نظر توسط شرکت ShineGene چین انجام گرفت . در طراحی توالی nsLTP2 برنج ایرانی ، در ابتدای ژن جایگاه برشی آنزیم BpiI … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره انعطاف پذیری، اکسیداسیون، انفورماتیک، نفوذپذیری

LTPگیاه گندم نیز اثر مشابه مشاهده شده است اما مکانیسم عمل به طور دقیق مشخص نیست اگر چه به نظر میرسد که این عمل به میزان دسترسی به حفره هیدروفوب LTPها بستگی دارد(Nieuwland et al. 2005). ۱-۵-۳- نقش LTPها در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره مکانیسم دفاعی، انواع ترکیب، فیزیولوژی

های آلفا و باند های دی سولفید مشخص شده است. مطالعات جهش زایی نشان داده است که ایجاد جهش در برخی باقی مانده های حفاظت شده مثلval49,Phe36,Leu8 در LTP2 گیاه برنج منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار LTP2 ، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره فنیل آلانین، سیستم عصبی

هضم آنزیمی مقاومند (Bernardi et al.2011)،ثبات قابل توجه در برابر پروتئولیز (Lindorff – Larsen and Winther.2007) و دناتوراسیون حرارتی ذاتا در ارتباط با خاصیت آلرژی زایی این پروتئین هاست (Breiteneder and Mills.2004)، به همین دلیل این پروتئین ها می توانند … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره مکانیسم دفاعی، انفورماتیک، نرم افزار، پلاسمایی

د استفاده……………………………………………………………………………………………………..۲۰ جدول ۲-۳- ترکیبات محیط کشت LB…………………………………………………………………………………………………….25 جدول۲-۴- مواد لازم برای ساخت محلول I استخراج ناقل……………………………………………………………………………۲۷ جدول ۲-۵-مواد لازم برای ساخت محلول II استخراج ناقل…………………………………………………………………………..۲۷ جدول ۲-۶-مواد لازم برای ساخت محلول III استخراج ناقل……………………………………………………………………….۲۸ جدول ۲-۷-مواد لازم برای ساخت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره انفورماتیک، حالت طبیعی، نرم افزار

الحاق…………………………………………………………………………………………………………..۴۵ ۲-۱۸- واکنش کلنی PCR……………………………………………………………………………………………………………………..45 ۲-۱۸-۱- روش انجام واکنش کلنی- PCR………………………………………………………………………………………………..45 ۲-۱۹- تعیین توالی ژن rice-nsLTP2……………………………………………………………………………………………………..47 ۲-۲۰-مطالعات بیوانفورماتیکی…………………………………………………………………………………………………………………۴۷ ۲-۲۰-۱-نرم افزار ها و سرورهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….۴۷ ۲-۲۰-۲-برر سی توالی nsLTP2…………………………………………………………………………………………………………….48 ۲-۲۰-۳-بررسی هیدروفوبیسیته یnsLTP2 برنج ایرانی………………………………………………………………………………۴۹ ۲-۲۰-۴-بررسی خاصیت آنتی ژنیسیتی nsLTP2 برنج … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره فیزیولوژی

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه تاریخچه ی پروتئین LTP …………………………………………………………………………………………………………..1 ۱-۲-ساختار ژنی LTP ها……………………………………………………………………………………………………………………..۳ ۱-۳- ساختار پروتئینی LTP…………………………………………………………………………………………………………………..5 ۱-۳-۱- LTP1…………………………………………………………………………………………………………………………………..6 ۱-۳-۲ LTP2-……………………………………………………………………………………………………………………………………8 ۱-۳-۳- بررسی ارتباط ساختاری LTPو انتقال گروه های هیدرو فوب…………………………………………………………۱۰ ۱-۴-بررسی خاصیت آنتی ژنی LTPها…………………………………………………………………………………………………….۱۱ ۱-۵-نقش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید: