ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۱۳

نیرویی که توسعه اقتصادی را در جامعهاز طریق روابط اجتماعی افزایش می دهد توسعه اقصادی بهینه قابلیت جمعی تولید خرد و جمعی و میانی فردی و جمعی ۲ -۸ تبار شناسی…

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۷

مشارکت در هر ورزش به عنوان درصدی از جمعیت بزرگسال تعریف می شود (از ۱۶ سال به بالا)، که با شدت متوسط به مدت سی دقیقه یا بیشتر از آن…

جستجوی مقالات فارسی – ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۱۱

۲-۶-۳ سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پوتنامرابرت پوتنام نیز از اندیشمندان و نظریه پردازان مفهوم سرمایه‌اجتماعی است و نظریه‌ی او ارتباط با نظریه ی الکسیس دوتوکویل[۳۳] است. دوتوکویل نگران بی نظمی…

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۱۰

شرایط و پیش نیازها امکان شرکت تمامی گروه های سنی و سطوح عملکردی، امکان شرکت همگان حتی خارج از جنبه های رقابتی نحوه اجرا و فرم ها تمرین/ بازی برای…

متن کامل – ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۹

وپ و دیکرت[۲۲] (۲۰۰۵) ورزش‌های تفریحی را ورزش برای حداکثر مردم نامیده اند که با توجه به تنوع فراوان آن را به ورزش برای همه تبدیل کرده است.برای درک کامل تأثیر…

علمی : ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۸

همچنین اوقات فراغت ساعاتی است که برای تمدید قوا، رفع خستگی، استراحت، تفریح و لذت از زندگی به کار گرفته می شود. البته شاید این مقوله، از نظر بسیاری از…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۶

در اغلب تحقیقات داخلی که با عناوین مختلف سرمایه‌اجتماعی و میزان مشارکت ورزشی جوانان یا نوجوانان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و مثبتی بین این دو مؤلفه…

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۵

جدول ۴-۲۵ ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با توانمندسازی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی در جوانان شهر تهران……………………………………………………………………..۱۰۴جدول ۴-۲۶ نتایج آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی سرمایه‌اجتماعی………………………………….۱۰۵فهرست شکل‌هاشکل ۲-۱ هرم…

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۴

پیوست ۲ پرسش‌نامه سرمایه‌اجتماعی ……………………………………………………………………………… ۱۳۸پیوست ۳ پرسش‌نامه مشارکت در ورزش‌های تفریحی ……………………………………………………….. ۱۴۱فهرست جداولجدول ۲-۱ خصوصیت ورزش‌های تفریحی و اوقات فراغت ……………………………………………….. ۳۰جدول ۲-۲ تعاریف، اهداف، تحلیل و منافع…

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۳

۳-۵-۳ تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ……………………………………………………………………………………….. ۸۱۳-۶ متغیر‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. ۸۲۳-۷ روش‌های آماری …………………………………………………………………………………………………… ۸۲فصل چهارم : یافته‌های پژوهش۴-۱ توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش ………………………………………………………….. ۸۵۴-۱-۱ جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵۴-۱-۲ سن …………………………………………………………………………………………………………………….…