رشته مدیریت

پایان نامه ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
 
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)
گرایش : مدیریت دولتی  )تحول (
 
عنوان :
بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی ( شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان )
 
 
زمستان 91

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده .1
فصل اول: کلیات تحقیق4
1-1 عنوان تحقیق.5
1-2  بیان مساله5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-4 اهداف تحقیق7
1-5 قلمرو تحقیق .7
1-5-1 قلمرو موضوعی.7
1-5-2 قلمرو مکانی7
1-5-3 قلمرو زمانی.8
1-6 نوع متغیرها.8
1-7 تعاریف واژه ها8
1-7-1 تعاریف نظری واژه ها8
1-7-2 تعریف عملیاتی واژه ها.10
خلاصه12
فصل دوم :ادبیات موضوعی تحقیق13
مقدمه14
2-1 رفتار شهروندی سازمانی .15
2-1-1 رفتار.15
2-1-1-1 مطالعه ی سیستمی یا نظام یافته ی رفتار .15
2-1-1-2 گرایش رفتار سازمانی16
2-1-1-3 تعریف رفتار سازمانی16
2-1-1-4 تاریخچه و دانش رفتار سازمانی17
 
 
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-1-1-5 ویژگی های رفتار سازمانی17
2-1-1-6 مدل های رفتار سازمانی .17
2-1-1-7 مدل های مطالعه رفتار در سازمان.18
2-1-1-8  نگرش های موجود در رفتار سازمانی19
2-1-1-9 حیطه های مطالعاتی رفتارسازمانی19
2-1-1-10 عوامل موثر بر رفتار فردی .20
2-1-1-11 مکتبهای مدیریت و رفتار سازمانی‌20
2-1-1-12 مکتب های روانشناسی و رفتار سازمانی.22
2-1-1-13 روانشناسی از دیدگاه رفتارگرایان22
2-1-1-14 تجزیه و تحلیل رفتار از نظر واتسون23
2-1-1-15 اهداف رفتار سازمانی .23
2-1-2 سازمان23
2-1-2-1 تعریف سازمان23
2-1-2-2 عوامل اساسی در موفقیت یک سازمان24
2-1-2-3 سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی.25
2-1-2-4 مبانی رفتار فرد در سازمان26
2-1-3 تعریف رفتار شهروندی سازمانی.27
2-1-3-1  رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحبنظران27
2-1-32 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه پادساکف32
2-1-3-3 انواع رفتار شهروندی در سازمان 35
2-1-3-4 سیاستهای تشویق رفتار شهروندی36
2-1-3-5 ویژگیهای رفتار شهروندی سازمانی .38
2-1-3- 6 عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.39
 
 
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-1-3-7 نقش عوامل ساختاری در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی40
2-2 فرهنگ کارآفرینی42
2-2-1 تعریف فرهنگ .42
2-2-1-1 پرده های تودرتوی فرهنگ44
2-2-1-2  فرهنگ سازمانی.44
2-2-1-2-1 فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگارد شاین.45
2-2-1-3 ویژگی‌های فرهنگ سازمانی46
2-2-1-4 چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی.47
2-2-1-5 فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی.47
2-2-1-6 انواع فرهنگ سازمانی49
2-2-2 کارآفرینی50
2-2-2-1 سیر تکاملی و تعاریف کارآفرینی50
2-2-2-2 اهمیت و ضرورت کارآفرینی52
2-2-2-3 فرایند کارآفرینی52
2-2-2-4 سه نگرش اصلی اقتصادی در حوزه کارآفرینی53
2-2-2-5 موانع حرکت بسوی کارافرینی .54
2-2-2-6 موانع و مشکلات کارآفرینان در سازمان54
2-2-2-7 فرهنگ کار در نقاط مختلف دنیا55
2-2-2-8 انواع کارافرینی62
2-2-2-9 کارآفرینی در سازمان­های دولتی62
2-2-2-10 فرهنگ اداری و فرهنگ کارآفرینانه63
2-2-2-11  مدل های کارآفرینی.64
2-2-2-12 مدل های کارآفرینی و فرهنگ سازمانی.65
 
 
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-2-3 فرهنگ کارآفرینی69
2-2-3-1 تعریف .69
2-2-3-2 ویژگی های افراد کارآفرین.71
2-2-3-3 فرهنگ سازمانی کارآفرینی.72
2-2-3-4 مدل استیونسون در سنجش رفتار کارآفرینانه75
2-2-3-5 نظریه های فرهنگ کارآفرینی76
2-2-3-6 ویژگی های فرهنگ کارآفرینی78
2-2-3-7 کارافرینی سازمانی.79
2-2-3-8 کارآفرینی درون سازمانی80
2-2-3-9 عوامل موفقیت کارآفرینی سازمانی و درون سازمانی.81
2-2-3-10 موانع کارآفرینی سازمانی.82
2-3 رابطه رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی.82
2-4 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی85
2-4-1  تعریف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فعالیت های آن.85
2-4-2  فعالیت های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران85
2-4-3 تاریخچه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.90
2-4-4 تاریخچه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان.95
2-4-5 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان95
2-5 پیشینه تحقیق .101
2-5-1 تحقیقات در رابطه با رفتار شهروندی سازمانی101
2-5-2 تحقیقات در رابطه با فرهنگ کار آفرینی104
2-6 مدل تحقیق.108
2-6-1 مدل مفهومی .108
 
 
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-6-2 مدل تحلیلی تحقیق109
2-7 فرضیات تحقیق .112
خلاصه113
فصل سوم : روش تحقیق114
مقدمه115
3-1 روش تحقیق .116
3-2 فرآیند تحقیق .117
3-3 جامعه آماری .118
3-4 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری118
3-5 ابزار جمع آوری داده ها118
3-6 روایی ابزار جمع آوری داده ها .119
3-7 پایایی ابزار جمع آوری داده ها.119
3-8 روش جمع آوری داده ها120
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها120
خلاصه120
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل121
مقدمه122
4-1 توصیف شاخص‌ها.123
4-1-1 توزیع فراوانی سن.123
4-1-2 توزیع فراوانی جنسیت.124
4-1-3 توزیع فراوانی تحصیلات.125
4-2 توصیف وضعیت متغیرها.126
4-2-1 توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی.126
 
 
فهرست مطالب
عنوانصفحه
4-2-2 توصیف مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی  .127
4-2-3 توصیف متغیر فرهنگ کارآفرینی.128
4-2-4 توصیف متغیر تعهد سازمانی129
4-2-5 توصیف متغیر خلاقیت و نوآوری   .130
4-2-6 توصیف متغیر مشتری مداری  .131
4-2-7 توصیف متغیر روحیه مسئولیت پذیری132
4-2-8 توصیف متغیر خود کنترلی  .133
4-3 آزمون فرض134
4-3-1فرضیه اصلی بین رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی رابطه وجود دارد.134
4-3-2 فرضیه فرعی اول بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.135
4-3-3 فرضیه فرعی دوم بین رفتار شهروندی سازمانی وخلاقیت و نوآوری رابطه وجود دارد136
4-3-4 فرضیه فرعی سوم بین رفتار شهروندی سازمانی و مشتری مداری رابطه وجود دارد.138
4-3-5 فرضیه فرعی چهارم بین رفتارشهروندی سازمانی وروحیه مسئولیت پذیری رابطه وجود دارد.139
4-3-6فرضیه فرعی پنجم بین رفتار شهروندی سازمانی وخود کنترلی کارکنان رابطه وجود دارد.140
4-4-1تحلیل لگ خطی سه متغیره رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و جنسیت.141
4-4-2تحلیل لگ خطی سه متغیره رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و سن143
4-4-3تحلیل لگ خطی سه متغیره رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و تحصیلات145
خلاصه148
فصل پنجم  نتیجه گیری ، بحث ، پیشنهادها149
مقدمه151
5-1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیک.151
5-1-1 توزیع فراوانی سن.151
5-1-2 توزیع فراوانی جنسیت.151
 
 
فهرست مطالب
عنوانصفحه
5-1-3 توزیع فراوانی تحصیلات.151
5-2 توصیف متغیرها151
2-5-1 توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی.151
2-5-1-1 توصیف مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی  .152
2-5-2 توصیف متغیر فرهنگ کارآفرینی.152
2-5-2-1 توصیف متغیر تعهد سازمانی152
2-5-2-2 توصیف متغیر خلاقیت و نوآوری   .152
2-5-2-3 توصیف متغیر مشتری مداری152
2-5-2-4  توصیف متغیر روحیه مسئولیت پذیری152
2-5-2-5 توصیف متغیر خود کنترلی153
5-3 نتایج فرضیات .153
5-3-1 نتیجه فرضیه اصلی.153
5-3-2 نتایج فرضیات فرعی153
5-4 بحث و بررسی و نتیجه گیری .155
5-5 نتایج حاصل از تحلیل لگ خطی157
5-6 محدودیت های تحقیق157
5-7 پیشنهادها158
خلاصه159
پیوست ها160
منابع.166
  
  
 
 
 
 
فهرست جدول
عنوانصفحه
جدول 2-1 عوامل ارتقای رفتار شهروندی کارکنان35
جدول 3-1 مقیاس نتیجه گیری رفتار شهروندی سازمانی118
جدول 3-2 مقیاس نتیجه گیری فرهنگ کارآفرینی119
جدول 4-1-1 توزیع فراوانی و فراوانی درصدی افراد مورد بررسی بر اساس سن.123
جدول 4-1-2 توزیع فراوانی و فراوانی درصدی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت.124
جدول 4-1-3 توزیع فراوانی و فراوانی درصدی افراد مورد بررسی بر اساس میزان تحصیلات.125
جدول 4-2-1 توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی در میان آزمودنی‌ها.126
جدول 4-2-2  توصیف مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در میان آزمودنی‌ها.127
جدول 4-2-3  توصیف متغیر فرهنگ کارآفرینی در میان آزمودنی‌ها128
جدول 4-2-4 توصیف متغیر تعهد سازمانی در میان آزمودنی‌ها129
جدول 4-2-5 توصیف متغیر خلاقیت و نوآوری در میان آزمودنی‌ها130
جدول 4-2-6 توصیف متغیر مشتری مداری در میان آزمودنی‌ها.131
جدول 4-2-7 توصیف متغیر روحیه مسئولیت پذیری در میان آزمودنی‌ها132
جدول 4-2-8 توصیف متغیر خود کنترلی در میان آزمودنی‌ها.133
جدول 4-3-1 بررسی رابطه بین فرهنگ کارآفرینی در برابر رفتار شهروندی سازمانی .134
جدول 4-3-2 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی در برابر تعهد سازمانی136
جدول 4-3-3 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی در برابر خلاقیت و نوآوری.137
جدول 4-3-4 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی در برابر مشتری مداری.138
جدول 4-3-5 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی در برابر روحیه مسئولیت پذیری139
جدول 4-3-6بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی در برابر خود کنترلی کارکنان.140
جدول 4-4-1جدول توافقی رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و جنسیت.142
جدول 4-4-2جدول محاسبات آماری.142
جدول 4-4-3 جدول محاسبه ضریب همبستگی رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سطوح جنسیت.143
 
 
فهرست جدول
عنوانصفحه
جدول 4-4-4 جدول توافقی رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و سن144
جدول 4-4-5 جدول محاسبات آماری144
جدول 4-4-6 جدول محاسبه ضریب همبستگی رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی در سطوح سن145
جدول 4-4-7 جدول توافقی رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و تحصیلات146
جدول 4-4-8 جدول محاسبات آماری146
جدول 4-4-9 جدول محاسبه ضریب همبستگی رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی در سطوح تحصیلات.147
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوانصفحه
نمودار2-1تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی.26
نمودار 4-1-1 توزیع فراوانی سن در میان پاسخگویان123
نمودار 4-1-2 توزیع درصد فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت124
نمودار 4-1-3 توزیع درصد فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات125
نمودار 4-2-1 نمودار جعبه‌ای متغیر رفتار شهروندی سازمانی در میان آزمودنی‌ها126
نمودار 4-2-2 نمودار جعبه‌ای مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در میان آزمودنی‌ها.127
نمودار 4-2-3 نمودار جعبه‌ای متغیر فرهنگ کارآفرینی در میان آزمودنی‌ها128
نمودار 4-2-4 نمودار جعبه‌ای متغیر تعهد سازمانی در میان آزمودنی‌ها.129
نمودار 4-2-5 نمودار جعبه‌ای متغیر خلاقیت و نوآوری در میان آزمودنی‌ها.130
نمودار 4-2-6 نمودار جعبه‌ای متغیر مشتری مداری در میان آزمودنی‌ها131
نمودار 4-2-7 نمودار جعبه‌ای متغیر روحیه مسئولیت پذیری در میان آزمودنی‌ها.131
نمودار 4-2-8 نمودار جعبه‌ای متغیر خود کنترلی در میان آزمودنی‌ها133
نمودار 4-3-1 نمودار پراکنش رفتار شهروندی سازمانی در برابر فرهنگ کارآفرینی.135
نمودار 4-3-2 نمودار پراکنش رفتار شهروندی سازمانی در برابر تعهد سازمانی136
نمودار 4-3-3 نمودار پراکنش رفتار شهروندی سازمانی در برابر خلاقیت و نوآوری.137
نمودار 4-3-4 نمودار پراکنش رفتار شهروندی سازمانی در برابر مشتری مداری.138
نمودار 4-3-5 نمودار پراکنش رفتار شهروندی سازمانی در برابر روحیه مسئولیت پذیری140
نمودار 4-3-6 نمودار پراکنش رفتار شهروندی سازمانی در برابر خود کنترلی کارکنان.141
عنوانصفحه
شکل2-1 مبانی فرد در سازمان26
شکل 2-2 مدل کارآفرینی سازمانی، کراتکو66
شکل 2-3 فرهنگ مدیریت67
شکل 2-4 مدل EIM38
شکل 2-5 مدل علی موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه پارسونز.76
شکل2-6 مدل علی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه وبر77
شکل2-7 مدل علی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه مک کله لند.77
شکل2-8 مدل مفهومی .108
شکل2-9 مدل تحلیلی109
شکل 3-1 فرایند تحقیق.117

 
چکیده
فرهنگ کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی دو موضوع مهم رفتاری هستندکه امروزه درحوزۀ تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند . این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی بوده که به نظر می رسد برهم تأثیرگذار می باشندو این مطلب که چگونه مدیریت دولتی خدمات ارائه شده به شهروندان را می تواند از طریق فرهنگ سازمانی مناسب بهبود بخشد و فرهنگی که در آن خدمت به شهروندان و ارباب رجوع مورد توجه قرار دارد را نهادینه نماید،حائز اهمیت بوده ، بنابراین با توجه به اهمیت این دو مؤلفه مهم رفتاری،این پژوهش به بررسی مسأله وادبیات مربوط به این دو مقوله و ارتباط آنها را پرداخته و سعی گردیده با ارائه یک مدل تحقیق ارتباط مذکور مورد بررسی قرارگرفته، راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس آن ارائه گردد.
این تحقیق در سال 1391و با توزیع دو پرسشنامه  مجزا و به صورت تصادفی در بین کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان انجام گرفته است که پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی با 15 گویه و پرسشنامه فرهنگ کارآفرینی با 22 گویه وضریب پایایی آنها بترتیب 3/76 و 3/82 می باشد       و یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزارspss  و بهره گیری از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص گردید بین رفتار شهروندی سازمانی که دارای مولفه های آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان رفتارکاری و جوانمردی می باشد با فرهنگ کارآفرینی که دارای شاخص های  مسئولیت پذیری ،تعهد سازمانی، خلاقیت و نوع آوری ، خود کنترلی و مشتری مداری می باشد ارتباط مستقیم و معنی داری در سطح معنی داری 05/0 وجود دارد.
همچنین یافته های بدست آمده حاکی از آن است که بین رفتارشهروندی سازمانی با مولفه های تعهد سازمانی ، خلاقیت و نوآوری ، خودکنترلی و مشتری مداری رابطه وجود دارد و با مولفه مسئولیت پذیری در این سازمان رابطه وجود ندارد . در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه گردید .
کلمات کلیدی : رفتار شهروندی سازمانی ، فرهنگ کارآفرینی ، سازمان دولتی ، فرهنگ سازمانی
 
 
مقدمه :
در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیر قابل اطمینان بین افراد وجود دارداما در نظام ارزشی انسانی و دموکراتیک مناسباتی درست وقابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شودکه تا حد توان پیش روند.بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دموکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند.به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتارارزشمند ومفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند.به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد درسازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و ضروری به نظرمی رسد.
رفتار شهروندی سازمانی در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران علوم رفتاری و نظریه پردازان سازمانی قرار گرفته است . از این رو بسیاری از صاحب نظران از جمله چستر بارنارد[1])1938) کتز [2](1963) ، کنز و کاهن [3] (1978)، آنرا رفتارهای فرا نقشی[4] نامیدند.
رفتار شهروندی سازمانی[5] در دهه 1980 برای نخستین بار در ادبیات سازمانی ظاهرگردید (دانایی فرد و ابراهیمی ، 1387) پس از ورود موضوع رفتار شهروندی با مطالعه اشتون[6] و همکاران(2005) به دنیای سازمانی نوعی نگرش تازه و چرخش فکری بر روی رفتارهای داوطلبانه ای در سازمان صورت گرفت و از آن جایی که کار کردن در شرایط متحول، به پدیده ای اساسی و بنیادی در سازمان ها تبدیل شده (اشتون و همکاران، 2005 )، سازمانها به کارکنانی وابسته ترخواهند بود که شوق بیشتری در این تحول موفقیت آمیز، از خود نشان می دهند بی آنکه به الزامات رسمی و شغلی خود بیاندیشند .
تمامی جوامع امروزی دنیا در حال گذار از جوامع سنتی[7] به مدرن می باشند که هرکدام در مرحله ای از این گذار قرار دارند جوامع از جامعه سنتی با منابع قدرت یدی به جوامع صنعتی[8] با منابع قدرت یدی و فکری و در نهایت جوامع اطلاعاتی تبدیل می گردند  .
سرعت تغییر و تحولات بگونه ای است که از آن به عنوان شگفتی های سرعت و تحولات نام می برند در این دوره از اهمیت کار یدی کاسته و بجای آن نیروی انسانی کیفی که توان خلاقیت[9] و نوآوری[10] با بکار گیری فکر و اندیشه دارد اهمیت پیدا کرده است ( قانع بصیری ، 1373، ص 178).
روابط انسانی و توجه به شخصیت انسان،گرچه ازقرن‌ها پیش مطرح شده بود اما تا قبل ازقرن بیستم پدیده‌ای گمنام وناشناخته تلقی می‌شدزیرا قبل ازانقلاب صنعتی ، ارزش انسان با ماشین‌آلات و ابزار مکانیکی برابر دانسته می شد.
انسان‌ها همچنان مهره‌های اصلی سازمان راتشکیل می‌دهندبطوریکه موفقیت سازمان‌هادرتحقق اهدافشان، وابسته به نحوه نگرش آنها به انسان و چگونگی به کارگیری نیروهای انسانی است.
سازمان ها برای تغییر و تحول نیاز به  تغییر فرهنگ سازمانی[11] دارند و تغییر فرهنگ سازمانی بدون توجه به افراد درون سازمان میسر نمی باشد از آنجا که فرهنگ کارآفرینی[12] به عنوان یک راهکار در جهت تغییر جوامع و سازمان ها مطرح می گردد بنابراین عوامل مرتبط با آن مفید واقع می گردد.
در این فصل در ابتدا به بیان مسئله پرداخته سپس اهمیت و ضرورت مسئله را مورد بررسی قرار        می دهیم و اهداف تحقیق و نوع متغیر ها و واژگان کلیدی تحقیق را بیان می نماییم.
 
 
 
1-1 عنوان تحقیق :
بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی[13] ( شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان )
1-2 بیان مسئله :
الوین تافلر[14] معتقد است که در موج سوم  (جامعه اطلاعاتی) ، صنایع و اقتصاد دود کشی به صنایع بهداشتی تمیز همچون کامپیوتر و ماشین های الکترونیکی تبدیل می شود و علاوه بر آن مشتری سالاری یا سفارشی شدن تولید در راس مشخصه های آن خواهد بود ( افجه 1370 ص15)
سازمان ها همواره به دنبال راهکارهایی برای نیل به هدف فوق بوده و بدین منظور مباحث جدیدی مانند کارآفرینی را سرلوحه کار خود قرار می دهند.
کارآفرینی یکی از کارآمدترین روشهای تغییر عملیات و سبک مدیریتی است که طی آن ، حرکت از عملیات بوروکراتیک به عملیات ، فرهنگ، نگرش و مدیریت کارآفرینانه مطرح است .
این تغییر و تحول ازجوامع سنتی به جوامع اطلاعاتی[15] را می توان در تمامی سیستم های جامعه دید بطوریکه “در اوایل دهه 1990  میلادی شاهد تحولاتی در بخش دولتی کشور ها بوده ایم ، به گونه ای که ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی که در اکثر سالهای قرن بیستم حالت مسلط را داشت ، در حال تبدیل به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و کارآمد است این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده و یک تغییر جزئی در مدیریت نیست.بلکه تغییری همه جانبه است که پارادایم جدیدی تحت عنوان مدیریت کارآفرینانه آنرا حمایت می کند . “(تامپسون ،1999 ،290 )
از سوی دیگر هرگونه تغییردر سازمان ارتباط تنگاتنگی با شاخصه های فرهنگی و رفتاری کارکنان سازمان دارد.
“فرهنگ کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی دو مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزۀ تئوری های مدیریت رفتار سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند . این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد بر هم تأثیرگذار باشند” .
“رفتار شهروندی سازمانی برای بقای سازمان حیاتی است بر طبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان[16] ،OCB  می تواند کارایی را حداکثر ساخته وعملکرد مؤثر سازمانی را ارتقاءبخشد.”(مورفی ، 2002 ،288 )
“هرچند این مفروضه که رفتار شهروندی سازمانی به اثربخشی تیم های کاری و سازمانها کمک می کند . موضوعی است که بطور شهودی نیز معقول بودن آن قابل باور است به هر حال نیاز است تا از طریق پژوهش های تجربی نیز مورد تائید قرار گیرد . “(مقیمی ،1385)
اینجا به بررسی تاثیر و تاثر متقابل فرهنگ سازمانی کارافرینانه[17] و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.با توجه به نقاط اشتراک مابین فرهنگ سازمانی کارافرینانه ورفتارشهروندی سازمانی وهمچنین دیدگاه های  سایر صاحبنظران مانند  ون دی ون[18] در سال 1993 میلادی زیر ساختارهایی را برای کارآفرینی بیان    می کند که یکی از اجزای این زیر ساختارها، ارتقای رفتار شهروندی سازمانی است(ون دی ون1993، ص 4) که بیانگر ارتباط مابین دو مفهوم اصلی پژوهش می باشد بنابراین به ارایه توضیحاتی در مورد مفاهیم رفتار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه پرداخته و نقاط اشتراک مابین آنها را مورد بررسی قرار داده و با طراحی  مدل به بررسی نوع رابطه در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان پرداخته تا بتوان در تحقق خدمت رسانی شایسته به افرادی که جهت انجام امورات اداری به این شرکت مراجعه می نمایند گام مهمی برداریم.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به موارد مطروحه در بالا این نظریه  کلاور و همکارانش که در مقاله های تحت عنوان مدیریت دولتی از فرهنگ بوروکراتیک به فرهنگ شهروند مدار به برسی این موضوع پرداخته اند مطرح می شود “که چگونه مدیریت دولتی خدمات ارائه شده به شهروندان را می تواند از طریق فرهنگ سازمانی مناسب بهبود بخشد بر اساس متدولوژی ارائه شده به وسیله آنها بایستی در فرهنگ بوروکراتیک اصلاحاتی به عمل آید و فرهنگی که در آن خدمت به شهروندان و ارباب رجوع مورد توجه قرار گیرد . کلاوراتال که این فرهنگ غالب را اصطلاحا فرهنگ کارآفرینی می گویند.” (کلاوراتال،1999،464-455)
رفتار شهروندی سازمانی برای بقای سازمان حیاتی است . بر طبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان، OCB می تواند کارایی را حداکثر ساخته و عملکرد موثر سازمانی را ارتقا ، بخشد ( مورفی، 2002 ، ص 288)
در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان نیز نیاز به تغییر احساس گردیده وایجاد فرهنگ کارآفرینی نیز به عنوان راهکار مهم مدنظر مدیران می باشد و از سوی دیگر طی تحقیقات قبلی انجام شده مابین رفتارشهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی رابطه موجود می باشد ، بنابراین به منظور ارائه راهکارهایی که بتوان با استفاده از آنها فرهنگ کارآفرینی را در شرکت ملی نفت کرمان نهادینه نماییم در بادی امر چنین به نظر می رسد که برسی این دو مقوله می تواند افق های جدیدی را پیش روی مدیران مربوطه قرار دهد.
 

 1. Chester Barnard
 2. Katz
 3. Kahn
 4. Extra-role Behavior
 5. Organizational citizenship Behavior (OCB)
 6. Ashton, M. C., Shin, K. H., & Lee, K.

1.Tranditional Society
2.Industrial Society
3.Creativity
4.Innovation

 1. Organizational Culture

6 Entrepreneurial culture

 1. Governmental organizations
 2. Alvin Toffler
 3. Information society
 4. Organ
 5. 2. Entrepreneurial organizational culture
 6. 3. Van de van

تعداد صفحه:194

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com