اقتصاد علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان

 پایان نامه رشته جمعیت شناسی

دانشگاه شیراز
دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
 
پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جمعیت شناسی
 
 
مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان
 
شهریور 1392

 

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


 
 
 
چکیده
 
مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر
 از 20 سال و فرزندآوری آنان
 
به کوشش
اسماء زارع
 
ازدواج مبنای تشکیل خانواده به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی است. زمان وقوع ازدواج (سنی که در آن ازدواج اتفاق می­افتد)، تأثیر بلافصل و بدون واسطه­ای را بر باروری اعمال می­کند. معمولاً ازدواج­های زودرس یا سنین پایین شروع ازدواج، با میزان باروری ارتباط مستقیم دارد. مطالعه حاضر به مسئله شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان در سطح شهرستانی از بُعد فضایی نظر افکنده است. این مطالعه با استفاده از داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 انجام گرفته است. جهت بررسی رابطه معناداری بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. سپس از شاخص خودهمبستگی فضایی (موران) و شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) برای نشان دادن تغییرات و گرایش و عدم گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار، استفاده شده است. نتایج آزمون T نشان می­دهد که نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است و شاهد گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی هستیم. بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها به همگن شدن در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان هستیم. بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و توزیع فضایی آن­ها در سطح کشور یک توزیع نیمه یکنواخت است. نتایج ضریب همبستگی نشانگر آن است که با افزایش درصد سطح تحصیلات و اشتغال زنان از نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان کاسته می­شود. بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری آنان در مناطق مختلف کشور رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها ­به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه این دو متغیر هستیم. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که متغیرهای نرخ ازدواج دختران نوجوان و سطح تحصیلات دیپلم زنان نوجوان مجموعا 59 درصد از تغییرات میزان فرزندآوری زنان نوجوان را تبیین می­کند.
 
واژگان کلیدی: ازدواج دختران نوجوان، فرزندآوری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، تحصیلات، اشتغال، توزیع فضایی
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                             صفحه      
 
فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق. 6
1-4-1 هدف کلی. 6
1-4-2- اهداف جزئی. 7
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 9
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی 9
2-2-1- تحقیقات داخلی. 9
2-2-2- تحقیقات خارجی. 17
 
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
3-1- مروری بر نظریات موجود 27
3-1-1- نظریات مرتبط با سن ازدواج 27
3-1-1-1- نظریه­های اقتصادی 27
3-1-1-2- نظریه­های جامعه­شناختی 28
3-1-1-3- نظریه­های جمعیت­شناختی. 28
3-1-1-4- نظریه نوسازی. 29
عنوان                                                                             صفحه      
 
3-1-1-5- نظریه مبادله 30
3-1-1-6- نظریه برابری جنسیتی. 31
3-1-2- نظریات مرتبط با باروری. 32
3-1-2-1- نظریه­های اقتصادی 32
3-1-2-2- نظریه­های اجتماعی و فرهنگی 33
3-1-2-2-1- نظریه کالدول. 34
3-1-2-2-2- نظریه کول 35
3-1-2-2-3- نظریه دیویس و بلیک. 36
3-2 چارچوب نظری تحقیق. 38
3-3- مدل تجربی تحقیق. 38
3-4- فرضیات تحقیق 39
 
فصل چهارم: روش تحقیق
4-1- مقدمه 41
4-2- روش تحقیق. 41
4-3- ابزار جمع­آوری داده­ها 42
4-4- جامعه آماری. 42
4-5- واحد تحلیل 42
4-6- قلمرو زمانی و مکانی 43
4-7- حجم نمونه. 43
4-8- تکنیک­های آماری تحلیل داده­ها 43
4-8-1- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی. 43
4-8-2- شاخص موران 45
4-8-3- شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) 46
4-9- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 46
4-9-1- متغیرهای مستقل 46
4-9-2- متغیر وابسته 48
عنوان                                                                             صفحه      
 
فصل پنجم: یافته­های تحقیق
5-1- آمار توصیفی. 50
5-2- آمار استنباطی و مکانی 66
5-3- تحلیل مسیر. 90
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- مقدمه 109
6-2- نتایج فرضیات    . 111
6-3- پیشنهادات تحقیق. 121
6-4- محدودیت­های تحقیق. 121
 
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 122
منابع انگلیسی . 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول 4-1: انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع 45
جدول 4-2 عناوین و وزن شاخص ­ها جهت تعیین درجه توسعه ­یافتگی شهرستان های
کشور. 47
جدول 5-1 درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده (کشور به تفکیک استان). 52
جدول 5-2 درصد ازدواج زنان نوجوان (کشور به تفکیک استان)  . 55
جدول 5-3 میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 سال (کشور به تفکیک استان). 58
جدول 5-4 درصد تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور (به تفکیک استان) 61
جدول 5-5 درصد اشتغال زنان 19-10 ساله در مناطق مختلف کشور 64
جدول 5-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان. 66
جدول 5-7 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و نرخ
ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور. 70
جدول 5-8 آزمون رابطه نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق روستایی و شهری 72

جدول 5-9 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

شهری و روستایی 73

جدول 5-10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد اشتغال زنان نوجوان و نرخ
ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور. 75
جدول 5-11 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان. 76
جدول 5-12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی شهرستان­ها و فرزندآوری زنان نوجوان . 77
جدول 5-13 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و
میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور 81
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول 5-14 آزمون رابطه میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق روستایی و شهری 84

جدول 5-15 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

 شهری و روستایی. 85

جدول 5-16 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پایین اشتغال زنان نوجوان و
میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور 86
جدول 5-17 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و فرزندآوری نوجوان 87
جدول 5-18 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان
فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور. 89
جدول 5-19 عناصر متغیرهای زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی متغیر میانی نرخ
ازدواج دختران نوجوان در سطح شهرستان­ها 91
جدول 5-20 عناصر متغیرهای مستقل و زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی فرزندآوری
زنان نوجوان در سطح شهرستان­های کشور. 92
جدول 5-21 میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته فرزندآوری زنان نوجوان. 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل 4-1 انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع 44
شکل 5-1 توزیع فضایی کل زنان ازدواج کرده در کشور بر اساس سرشماری 1385. 53
شکل 5-2 توزیع فضایی درصد ازدواج دختران در کشور بر اساس سرشماری 1385 56
شکل 5-3 توزیع فضایی میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری 1385 59
شکل 5-4 توزیع فضایی سطح تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور . 62
شکل 5-5 توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان 19-10 ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری 1385. 65
شکل 5-6 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی سال 1385. 94

شکل 5-7 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات زیر دیپلم و

 دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385. 95

شکل 5-8 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان روستایی و درصد تحصیلات زیر دیپلم و
دیپلم زنان نوجوان بر اساس سرشماری 1385. 96
شکل 5-9 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در مناطق مختلف کشور 97
شکل 5-10 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری1385 74
شکل 5-11 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در
مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری 1385. 98
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل 5-12 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس
سرشماری 1385 . 99
شکل 5-13 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی – اجتماعی سال 1385 100
شکل 5-14 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیر دیپلم و دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385 101
شکل 5-15 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیردیپلم زنان شهری بر اساس سرشماری 1385. 102
شکل 5-16 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات زیردیپلم، دیپلم
و سایر گروه­های تحصیلی زنان نوجوان روستایی بر اساس سرشماری 1385 103
شکل 5-17 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در محدوده کل کشور و مناطق شهری بر اساس سرشماری 1385. 104
شکل 5-18 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری1385. 85
شکل 5-19 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در کل
کشور و مناطق روستایی بر اساس سرشماری 1385 105
شکل 5-20 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس
سرشماری 1385 106
شکل 5-21 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری زنان نوجوان بر
اساس سرشماری 1385. 107
شکل 5-22 نمودار مدل تحلیل مسیر. 92
 
تعداد صفحه :146
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com