زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ویژگی­ های زبان شناختی پیامک­ های زبان فارسی

پایان نامه رشته :زبان شناسی همگانی

عنوان : بررسی ویژگی­ های زبان شناختی پیامک­ های زبان فارسی

دانشگاه آزاد  اسلامی  

واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته زبان شناسی همگانی


موضوع :

بررسی ویژگی­ های زبان شناختی پیامک­ های زبان فارسی


استاد راهنما :

دکتر مسعود اسدی

 

استاد مشاور :

دکتر سیدتقی اندی

 

زمستان 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2 – بیان مسأله 3
1-3- سؤالات تحقیق 7
1-4- فرضیه­های تحقیق 7
1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-6- اهداف تحقیق. 8
1-7- تعاریف مفاهیم 9
1-7-1 – زبان معیار 9
1-7-2- پیامک 9
1-7-3– صرف. 9
1-7-4– نحو 10
1-7-5– زبان نوشتاری 10
1-8– ساختار پژوهش 10
1ـ9ـ محدودیتهای تحقیق. 10
1-10– خلاصه 11
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه . 13
2-2- مباحث نظری. 13
2-2-1- زبان . 13
2-2-2-زبان شناسی 14
2-2-3- زبان معیار 17
2-2-4-زبان اینترنت. 23
2-3- پیشینه صرف و نحو 23
2-3-1-پیشینه مطالعات صرفی . 24
2-3-2-پیشینه مطالعات نحوی 25
2-3-3- پژوهشهای ایرانی و غیر ایرانی 29
2-3- 4- پژوهش های غیر ایرانی . 29
2-3-5- پژوهش های ایرانی 37
2-4- خلاصه 41
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 43
3-2- مبانی نظری پژوهش. 43
3-2-2- ساخت واژه. 44
3-2-2-1- تکواژ 45
3 -2-2-2-واژه 49
3-2-3-تصریف 50
3-2-4-واژه سازی . 51
3-2-5-نحو 57
3-2-5-1-گروه 57
3-2-5-2-انواع جمله 57
3-2-5-3-نشانه گذاری . 61
3-3- روش شناسی پژوهشی 63
3-4- خلاصه 66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1– مقدمه . 68
4-2 – گردآوری و توصیف داده­ها 68
4-2-1 – صرف. 70
4-2-1-1 اختصار. 70
4-2-1-2- اشتقاق و اشتقاق / ترکیب . 73
4-2-1-3- ترکیب 75
4-2-1-4- قرض­گیری. 76
4-2-1-5- تبدیل. 78
4-2-1-6- تکرار 79
4-2-1-7- سرواژه سازی 80
4-2-2 – کاربرد نحو در پیامکها. 84
4-2-2-1- جمله . 84
4-3 – تفسیر داده­ها و ارزیابی فرضیه­ها . 95
3-4 – خلاصه 102
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه 104
5-2- خلاصه پژوهش. 104
5-3- بحث و نتیجه گیری 106
5-4- کاربردهای پژوهش 109
5-5-پیشنهاداتی برای مطالعات آتی 110
منابع. 112
منابع فارسی. 112
منابع انگلیسی 114
سایت­ها. 115
چکیده انگلیسی 116
 
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 4-1 فراوانی اختصار 71
جدول 4ـ2 مثالهای فرآیند اختصار. 72
جدول 4ـ3 فراوانی اختصار 73
جدول 4-4 فراوانی اشتقاق و ترکیب. 76
جدول 4-5 فراوانی کلمات قرض­گیری شده 77
جدول 4-6 فراوانی تبدیل 78
جدول 4-7 فراوانی تکرار در کلمات پیامک­ها 80
جدول 4-8 فراوانی سرواژه­سازی 81
جدول 4ـ9 نمونه هایی از واژه بست 82
جدول 4-10 نمونه­هایی از جمله­های ساده، مشتق و مرکب 87
جدول 4-11 فراوانی جمله­های ساده. 89
جدول 4-12 فراوانی جمله­های مرکب 89
جدول 4-13 فراوانی جمله­های مشتق. 89
جدول 4-14 میزان فراوانی جملات معلوم. 92
جدول 4-15 میزان فراوانی جملات مجهول. 92
جدول 4-16 مقایسه رعایت آیین نگارش در داده­ها 95
 
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1 مقایسه اجمالی فرایندهای واژه سازی. 97
نمودار 4-2 مقایسه درصد فراوانی فرایندهای صرفی. 97
نمودار 4-3 مقایسه جملات به کار رفته در پیامک ها. 98
نمودار 4-4 مقایسه درصد فراوانی جملات به کار رفته در پیامک ها. 98
نمودار4-5 مقلیسه جملات معلوم و مجهول 99
نمودار 4-6  مقایسه  درصد فراوانی جملات معلوم و مجهول 99
نمودار 4-7 مقایسه رعایت آیین نگارش در پیامک­ها 100
نمودار 4-8 مقایسه درصد فراوانی رعایت آیین نگارش در پیامک­ها. 101
 
چکیده
در این پژوهش ویژگی های زبانشناسی پیامک های زبان فارسی از جنبه صرفی و نحوی بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 50 نفر بدون در نظر گرفتن متغیر خاصی و به روش تصادفی از میان کارکنان شهرداری آمل بوده است. از آنها خواسته شده تعداد 10-15 پیامک را به شکل تصادفی در بازه زمانی 2 ماهه جمع آوری نمایند. به این ترتیب تعداد550 پیامک نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می­دهد. پیامک های جمع آوری شده از نظر صرفی و نحوی بررسی گردیدند و نتایج حاصله به این شکل بوده است که از مجموع 4012 کلمه به دست آمده، تعداد 162 مورد اختصار، 49 مورد اشتقاق و ترکیب، 26 مورد قرض گیری،2 مورد تبدیل، 3 مورد تکرار، 2 مورد سرواژه سازی به کار رفته است و ازمجموع 1083 جمله به کار رفته در پیامک ها، 1078 جمله معلوم و 5 جمله مجهول، 903 جمله ساده و 172 جمله مرکب به کار رفته است. در مورد نشانه گذاری نیز از 550 پیامک جمع آوری شده در 360 مورد عدم رعایت آیین نگارش، 103 مورد رعایت ناقص و 81 مورد رعایت کامل آیین نگارش به چشم می خورد. استفاده از واژه بست نیز درپیامک ها به وفور دیده می شود. با توجه به آمارهای به دست آمده می توان فرضیه های پژوهش مبنی بر وجود تفاوت صرفی و نحوی پیامک ها با زبان معیار را مورد تایید قرار داد.
 
کلمات کلیدی: صرف، نحو، زبان معیار، پیامک
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
در دهه 1990 میلادی در صنعت تلفن همراه پیشرفت مهمی رخ داد. پیامک [1]به دنیا معرفی شد. امروزه این پدیده بخش مهمی از زندگی مردم را در بر گرفته است. به طوری که بر طبق آمار سایت پورتیو ریسرچ[2]، در سال 2013 قریب به 78/5 میلیارد کادر پیامکی در سراسر دنیا وجود داشت. همین آمار بیانگر حجم گسترده استفاده از تلفن همراه و به دنبال پیامک در زندگی روزمره است. یکی از اهداف پیامک برقراری ارتباط و تعامل است. افرادی که از پیامک استفاده می­کنند در واقع به  گونه­ای ارتباط دو جانبه را خواهان هستند.
این سیستم (پیامک) به استفاده کنندگان تلفن همراه این امکان را می­دهد که با ارسال متن نوشتاری یا تصویری با مخاطب مورد نظر ارتباط برقرار کنند و در مقابل به راحتی پاسخ دریافت کنند.
1-2 بیان مسأله
در ایران در دهه 80 هجری شمسی سیستم پیام کوتاه راه اندازی شد. از آنجا که پیامهای متنی که از طریق اپراتورها ارسال می­گردد برای تماسهای تلفنی طراحی شده است و برای ارسال داده­ای نمی­باشد. بنابراین با محدودیت حجم در پیامکها مواجه هستیم که حجمی معادل 140 بایت داراست که معادل 160 حرف می­باشد. همین محدودیت کاربر را به سوی زبان جدیدی برای تعامل از طریق پیامک سوق می­دهد زبانی که با استفاده از حداقل حروف حداکثر کارایی را داشته باشد. این مورد می­تواند تا حدودی با زبان اینترنت مشابه باشد. بنابراین بر اساس اصل اقتصادی همین امر موجب محدودیت استفاده از پیامک می­شود و کاربر را به سمت استراتژی­های جدیدی سوق می­دهد تا در حجم و هزینه صرفه جویی کند.  تورلو[3] در این مورد معتقد است: «sms موجب افزایش «عملکرد نیاز به سرعت » شده است که با عصر حاضر که سرعت لازمه زندگی است، کاملاً همخوانی دارد.» (تورلو، 2004: 123).
این راهکارها در جهت استفاده بهینه از فضای محدود پیامک انجام می­شود که شامل ابداع کلمات جدید، اختصارات، استفاده از شکلکها و سیستم علامت گذاری در پیامک می­باشد. به طوری که ما را با نسل اس ام اسی مواجه می­کند. نسلی که از زبان اس ام اس (پیامک) به راحتی استفاده می­کند و موجب ایجاد گونه جدیدی از ارتباطات شده است.
ناگفته نماند که این نوع کاربرد از پیامک در واقع منشأ اینترنتی دارد که در چت رومهای اینترنت نظیر این نوع ارتباط را می­توان یافت.
زبانی که کریستال[4] آن را زبان اینترنت[5] می­نامد بر اساس ویژگیهای زبان گفتاری و نوشتاری است. زبان اینترنت ویژگیهای مشترکی با نوشتار دارد به طوری که همانند یک سیستم پایه عمل می­کند (کریستال، 2001).
انواع مختلفی از متون نوشتاری را می­توان در اینترنت یافت. اعم از ادبیات، علمی، مذهبی و. . نویسنده­هایی که افکار خود را با خواننده در میان می­گذارند بدون آنکه با خوانندگان در ارتباط باشند و یا خوانندگان خود را بشناسند، ارتباطهای یک طرفه ایجاد می­کنند. این نوع از ارتباط همانند کتابهای موجود در بازار است که نویسنده بدون آنکه با خواننده ارتباط برقرار کند، می­نویسد.
زبان اینترنت همچنین ویژگیهای زبان گفتار را نیز داراست. به طوری که تشابه زیادی با چت رومها دارد. نمادهای دیداری و تنوعی که در آن مشاهده می­کنیم از آن جمله است. همچنین همانند زبان گفتار انتظار جواب سریع از طرف مقابل را داراست و همانند زبان گفتاری این عکس العمل­ها پایدار نیستند، می­توانند جایگزین یا حذف شوند و همانند ویژگیهای زبان محاوره غیر رسمی باشد. بنابراین زبان اینترنت می­تواند به عنوان گونه­ای از نوشتار که شبیه به گفتار است در نظر گرفته شود (کولات[6] و بلمور[7]، 1996).
به بیان دیگر کاربران از زبان به گونه­ای استفاده می­کنند که در مکالمات روزمره استفاده  می­شود، با این تفاوت که این مکالمات به شکل محاوره­ای و غیر رسمی نوشته می­شود (کولات و بلمور، 1996).
اگرچه زبان اینترنت تا حدود زیادی به زبان گفتاری و محاوره­ای شباهت دارد ولی از برخی جهات با آن متفاوت است. عدم حضور فاکتورهای زبان شناختی یکی از این فاکتورهاست که در محاوره استفاده می­شود (کریستال، 2001).
 
تاکنون دریافتیم که زبان اینترنت و پیامک تشابه زیادی دارند و هر دوی آنها با زبان گفتار و نوشتار از برخی جهات مشابه هستند. اگرچه در پیامکها و زبان اینترنت فاکتورهای زبان محاوره از قبیل حرکات دست[8]، تغییر تن صدا[9] و . را نداریم ولی اینگونه حرکات با ابداعات خلاقانه­ای نظیر فاصله­گذاری بین حروف، نقطه گذاری و حروف بزرگ نویسی جایگزین شده است (وری، 1996) و در این پروسه بسیاری از قوانین سنتی گرامر و سبک[10] نادیده گرفته می­شود (تورلو، 2004).
استفاده خلاقانه از سمبلها و فضاهای خالی در پیامکها بیانگر معنا و یا تأکید می­باشد که نمونه آن را در جاهایی که از حروف تکراری به صورت متوالی استفاده می­شود شاهد هستیم نظیر (آخخخخ!) یا (هوراااا) و در انگلیسی (Oooops) و یا تکرار علامتهای نقطه گذاری مثلاًَ: هنوز بیداری ؟؟؟؟!!!! که در این مثال بیانگر تعجب است و یا استفاده از بزرگ نوشتن حروف در کلمات برای بیان تأکید مثلاً: NO!
از دیگر ویژگیهای زبان پیامک می­توان به این موارد اشاره کرد:

 1. تلفیق و اختلاط کلمات مثلاً WebEnglishWeblish یا فینگلیش فارسی و انگلیسی
 2. استفاده از اختصارات و سرواژه­ها Rolling on the floor laughing ROFL
 3. حداقل استفاده از سیستم نقطه گذاری و استفاد ه از حروف بزرگ در کلمات
 4. ایجاد خطاهای تلفظی[11]
 5. استفاده کمتر از سلام و احوالپرسی در شروع مکالمات: Dear X , Hello
 6. استفاده از شکلکها[12] J     L
 7. استفاده از خط ریباس today 2day                   مر30  مرسی
 8. استفاده نکردن از ضمایر

(هری، 1996، وری، 1996، تورلو، 2004)
این ویژگیها موجب می­شود تا ما با گونه جدیدی از زبان تحت عنوان زبان پیامکی مواجه باشیم که با زبان معیار تفاوتهایی دارد و ما را بر آن می­دارد تا این زبان پیامک را به عنوان زبان جدیدی در نظر بگیریم و به مطالعه و بررسی ویژگیهای زبان شناختی آن بپردازیم.
در این تحقیق سعی کردم زبان پیامک را از جنبه صرف و نحوی مورد بررسی قرار دهم.
1-3- سؤالات تحقیق

 1. آیا ویژگیهای صرفی زبان پیامک با زبان معیار متفاوت است؟
 2. آیا ویژگیهای نحوی زبان پیامک با زبان معیار متفاوت است؟

1-4- فرضیه­های تحقیق

 1. ویژگیهای صرفی زبان پیامک با زبان معیار متفاوت است.
 2. ویژگیهای نحوی زبان پیامک با زبان معیار متفاوت است.

1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه با توجه به اینکه پیامک ها بخشی از روزمرگی قشر وسیعی از جامعه را تشکیل داده و  تبادلات کلامی و ارتباطات روزانه آنان از این طریق میسر می گردد، شاهد آنیم که پیامک به صورت زبان جدیدی در حال ظهور می باشد. کلمات مختصر، عدم رعایت نشانه گذاری ، استفاده از شکلک ها بخشی از این زبان می باشد که بی تردید بر زبان معیار تاثیرگذار خواهد بود و تحقیق بیشتر در این زمینه را می طلبد.  
1-6- اهداف تحقیق
با عنایت به تاثیر پدیده پیامک بر زبان معیار چه در حوزه نوشتاری و چه در حوزه گفتاری،
به نظر می رسد نتایج این پژوهش در فرهنگستان زبان و ادب فارسی وزارت آموزش و پرورش به صورت عملی کاربرد مطلوبی خواهد داشت. فرهنگستان با ارزیابی تاثیر این پدیده می تواند راهکارهایی را پیش بینی نموده و از تاثیرگذاری مثبت پیامک در حوزه زبان فارسی بهره ببرد.وزارت آموزش و پرورش نیز با اتخاذ روشهای مناسب در توسعه این پدیده با رویکرد مثبت و ضمانت اجرا در جلوگیری  از استفاده نامطلوب پیامک  میتواند گامهای جدیدی بردارد.  البته به نظر میرسد وزارت فن آوری و ارتباطات نیز میتواند از این پزوهش در حوزه های تخصصی خودش بهره برداری نماید
 

تعداد صفحه : 127
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***