سواد رسانه ای، گرگ هافمن

در تحقیقی با عنوان سواد رسانه ای، گرگ هافمن، در یک بررسی سه ساله روی سیصد دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی در آمریکا نشان داد که، دانش آموزان به طور میانگین چهار تا شش ساعت در شبانه روز تلویزیون تماشا می کنند؛ آنها چندان روزنامه نمی خوانند و میزان مصرف(مطالعه) مجله هایشان، به طور عمده، مجلاتی را شامل می شود که بازار هدف آنها، مخاطبان جوان بود.

در این تحقیق مشخص شد، اگرچه دانش آموزان به مقدار زیادی از رسانه ها استفاده می کنند اما درباره عوامل شکل دهنده برنامه هایی که تماشا می کنند آگاه نیستند و دانش آموزان اندکی در خصوص عوامل و فاکتورهای شکل دهنده گزارش های خبری، آگاهی دارند.

بر اساس یافته های هافمن از مقایسه نخستین با بررسی دوم، روی همین گروه، پس از انجام تکالیف درسی مربوطه(با محتوای سواد رسانه ای) مشخص شد هرچند که دانش آموزان، زیرکی و هوشمندی بیشتری در درک رسانه ها داشتند. اما در پاسخ به سوال ها در دومین مطالعه، اختلاف زیادی نسبت به پاسخ هایشان در مطالعه نخست در خصوص ترزش های به کار رفته در اخبار و فرآیند تولید گزارش های خبری، نشان ندادند. در این مطالعه مشخص شد، در بررسی اول کمتر از 50 درصد دانش آموزان قادر بودند بیش از دو ارزش خبری را بیان کنند؛ از قبیل تازگی، برخوردو… اما در بررسی دوم و پس از انجام تمرین ها و تبادل نظر ارزش های خبری، 72 درصد از دانش آموزان، قادر به تشخیص دو یا تعداد بیشتری از ارزش های خبری بودند.

قیمت رقابتی : ارزانترین قیمت در بین همکاران فروش فایل