پایان‌نامه رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی-تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان نامه

 عنوان کامل پایان نامه :

3-7-5 تعیین واحدهای محتوا:

واحد محتوا به بخش‌ها و اجزای محتوا گفته می‌شود که در تحلیل‌محتوا­ مورد توجه محقق است.

محتوا به دونوع واحد ثبت و واحد زمینه تقسیم می‌گردد. در ادامه هریک از اجزی واحد محتوا به صورت مختصر توضیح داده‌ می‌شود (رسولی و امیرآتشانی، 1390).

3-7-5-1 واحد تجزیه و تحلیل یا واحد ثبت:

واحد تجزیه و تحلیل، شخص یا چیزی است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در تحلیل‌محتوا معمولا آن را واحد ثبت می‌گویند. هولستوی پنج واحد عمده‌ی تجزیه و تحلیل (ثبت) را به شرحی که در ادامه می‌آید، معرفی کرده‌است. این پنج واحد عبارت‌اند از: کلمه، مضمون، کارکتر (شخصیت)، پاراگراف، مورد یا عنوان (هولستوی، 1373) درادامه به اختصار در مورد هریک از از تقسیمات فوق به نقل از سروستانی توضیحاتی ارائه می‌شود (سروستانی، 1375).

کلمه

کلمه معمولا کوچک‌ترین واحد ثبت است. به کار‌بستن این واحد، فهرستی از فراوانی کلمات را به دست خواهد‌‌ داد. اشکال عمده و عیب آشکار چنین واحدی به عنوان واحد ثبت، این است که اگر نمونه انتخاب شده برای تحلیل، مشتمل بر اسناد و مدرک متعدد و پر حجمی باشد، ثبت همه‌ی این کلمات کار دشواری خواهد‌بود. امتیاز آن هم البته منفصل بودن و مشخص بودن حد مرز آن، سهولت نسبی شناخت و تشخیص آن در یک متن می‌باشد.

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

قیمت رقابتی : ارزانترین قیمت در بین همکاران فروش فایل