علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن

پایان نامه رشته : جامعه شناسی

گرایش : پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتهران شمال

دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی

گروه پژوهش علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن

(مطالعه موردی شهر ایلام)

استادراهنما:

دکتر حمید پور یوسفی

استاد مشاور:

دکتر محمد­اسحاق  افکاری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 5

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-4-1-اهداف کلی 6

1-4-2-اهداف جزئی 6

1-5- سؤالات تحقیق. 6

فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری

2-1-مقدمه. 8

2-2-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی. 9

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 9

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی. 9

2-2-1-2-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی.9

2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد13

2-2-1-4- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی18

2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران18

2-2-1-6- موج دوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان.24

2-2-1-7- رضایت از زندگی و مولفه‌های آن 31

2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی 33

2-2-1-9-  مفهوم رضایت و ابعاد آن 34

2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی.35

2-2-1-11- بررسی میزان رضایت از زندگی36

2-2-1-12-  ابعاد رضایت از زندگی (شورای علمی پژوهشگران 1381 )37

2-2-1-13-وضعیت و نگرش جوانان ایران، گزارش نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان.38

2-2-1-14- سنجش توصیفی احساس خوشبختی.40

2-2-1-15-بررسی رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی.41

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی 42

2-2-2-1- سنجش احساس میزان رضایت و امنیت42

2-2-2-2- گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یک مقطع زمانی43

2-2-2-3- رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی.45

2-2-2-4- توانائی ها و محدودیت‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نواحی شهری49

2-2-2-5- کیفیت زندگی و رضایت.53

2-2-2-6-  دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی55

2-2-2-7- رضایت از زندگی و توسعه. 56

2-2-2-8- احساس میزان رضایت و امنیت.56

2-2-2-9- همبستگی احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی.56

2-2-2-10- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی56

2-2-2-11- بهروزی در آمریکا. 57

2-2-2-12- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی.57

2-2-2-13- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی57

2-2-2-14- بررسی تطبیقی میزان رضایت از زندگی و احساس سعادت در بین چندین کشور اروپایی58

2-3-بخش دوم: مبانی نظری. 70

2-3-1- نظریه های روان شناختی. 70

2-3-1-1-نظریه سلسله مراتب نیازها. 70

2-3-1-2-نظریه نیاز به موفقیت 72

2-3-2- نظریه های  روان شناسی اجتماعی. 74

2-3-2-1-نظریه محرومیت نسبی. 74

2-3-2-2-نظریه تطابق آرزو- وضعیت 76

2-3-2-3-نظریه دلزدگی زیمل. 78

2-3-2-4-نظریه دلهره منزلت 83

2-3-2-5-نظریه برابری. 84

2-3-2-6-نظریه ارزش منزلت. 85

2-3-2-7-نظریه بیگانگی اجتماعی. 85

2-3-2-8-نظریه مقایسه اجتماعی. 86

2-3-3- نظریه های جامعه شناسی. 89

2-3-3-1-نظریه آنومی دورکیم 89

2-3-3-2-نظریه رابطه اجتماعی 90

2-3-3-3-نظریه کونیگ. 94

2-3-3-4-لوئیس کریزبرگ 95

2-3-3-5-نظریه کارل مارکس. 96

2-3-3-6-نظریه ی پارسونز. 97

2-3-3-7-نظریه هومنز. 99

2-3-3-8-نظریه مبادله پیتر بلاو. 99

2-3-3-9-نظریه اینگلهارت. 100

2-3-3-10-ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن 101

2-3-4-چهارچوب تئوریک 102

2-3-5-فرضیات تحقیق. 105

2-1 مدل نظری تحقیق. 106

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 108

3-2-متغیر های پژوهش 110

3-2-1-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل.110

3-3-تعریف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها)110

3-3-1-رضایت از زندگی110

3-3-2-تعریف عملیاتی.111

3-3-3-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته112

3-4-محرومیت نسبی112

3-4-1-تعریف عملیاتی 112

3-5-آنومی (بی‌هنجاری) .113

3-5-1-تعریف عملیاتی 114

3-6- دینداری(بعد احساسی) 116

3-6-1-تعریف عملیاتی.116

3-7- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی). 117

3-7-1-تعریف عملیاتی 117

3-8-مثبت نگری 118

3-8-1-تعریف عملیاتی. 118

3-9-رضایت  از خود. 119

3-9-1-تعریف عملیاتی. 119

3-10- رضایت زناشوئی. 120

3-10-1-تعریف عملیاتی 120

3-11- سن 121

3-12- وضعیت تاهل 121

3-13-جنسیت 122

3-14-تحصیلات. 122

3-15-میزان درآمد. 122

3-16-روش تحقیق 122

3-17-واحد تحلیل و واحد مشاهده 122

3-18-روش نمونه گیری 123

3-19-جامعه آماری 122

3-20-حجم نمونه. 123

3-21-مراحل تهیه پرسشنامه. 123

3-22-محاسبه روایی لازم 124

3-23-تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها 124

3-24-اعتبار و پایایی 124

3-25-بررسی روایی معیار ابزار سنجش 125

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-مقدمه. 128

4-2- بخش اول: آمار توصیفی 128

4-2-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی128

4-2-2-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس 130

4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقاطع تحصیلی.131

4-2-4-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل.132

4-2-5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد خانواده.133

4-2-6-توصیف متغیر وابسته: رضایت از زندگی 135

4-2-7-توصیف متغیر های مستقل 139

4-2-7-1-محرومیت نسبی 139

4-2-7-2-آنومی اجتماعی 143

4-2-7-3-دینداری(بعد احساسی). 148

4-2-7-4-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی­­قدرتی). 151

4-2-7-5-مثبت نگری. 154

4-2-7-6-رضایت از خود. 157

4-2-7-7-رضایت زناشویی 160

4-3-بخش دوم: آمار استنباطی 165

4-3-1-تحلیل یافته های پژوهش (آزمون فرضیات) 165

4-3-2-بررسی پیش فرض های تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آن165

4-3-2-1-بررسی نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغیرهای تحقیق.165

4-3-2-2- بررسی استقلال متغیرهای مستقل از یکدیگر یا عدم هم خطی آنها166

4-3-2-3- بررسی استقلال خطاها. 166

4-3-3-آزمون فرضیه یکم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر است167

4-3-4-آزمون فرضیه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر است.169

4-3-5-آزمون فرضیه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است.171

4-3-6-آزمون فرضیه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر است.173

4-3-7-آزمون فرضیه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است.175

4-3-8-آزمون فرضیه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر است177

4-3-9-آزمون فرضیه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر است.179

4-3-10-آزمون فرضیه هشتم: میزان درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر است181

4-3-11-آزمون فرضیه نهم:میزان تحصیلات بر دینداری موثر است 186

4-3-12-آزمون فرضیه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد.187

4-3-13-آزمون فرضیه یازدهم:  بین تاهل ورضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد188

4-3-14-آزمون فرضیه­دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد.190

4-3-15-آزمون فرضیه سیزدهم: میزان تحصیلات بر دینداری موثر است190

4-3-16-آزمون فرضیه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر است192

4-4- معادله رگرسیونی خطی چند متغیره (Multiple linear Regression).194

4-5-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی200

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه. 202

5-2- جمع بندی یافته ها و نتایج پژوهش. 203

5-3-  پاسخ به سوالات اصلی پژوهش 210

5-4- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق 211

فهرست منابع 213

پیوست ها. 216

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال 1391و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسش­نامه در نمونه­ای به حجم 383 نفراز زنان ومردان 20 سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج وپردازش داده های جمع­آوری شده و تهیه شاخص­های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق میزان «رضایت از زندگی» در شهر ایلام برابر 1/60 درصد نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی 44 درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی داشتند واز میان متغیر های زمینه ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

رضایت از زندگی از شاخص‌های مهم اجتماعی است که نسبتاً دیر به حوزه علوم اجتماعی راه یافت، با وجود آنکه این شاخص ذیل مفهوم کلی‌تر کیفیت زندگی و در واکنش به سنجش‌های اقتصادی طرح شد. اما به زودی به حوزه‌ای مستقل و مهم تبدیل گشت اهمیت این شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود- به واسطه تأثیر فوری سیاسی آن نیست. رضایت از زندگی را نمی‌توان و نباید مساوی رضایت سیاسی پنداشت. رضایت از زندگی مفهوم فراگیر و در عین‌حال پایدارتری است که منعکس‌کننده احساس و نظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی است که در آن زندگی می‌کنند. اهمیت آن نیز از حیث دلالت‌هایی است که بر ویژگی‌های پایدار نظام اجتماعی دارد. در حالی که رضایت سیاسی جنبه گذرا و موقتی دارد و بیشتر نگرش افراد را نسبت به شرایط جاری روز می‌سنجد. همین مفهوم رضایت از زندگی است که به هنگام طرح کیفیت زندگی، مورد توجه قرار می‌گیرد (گودرزی، 1388: 193).

رضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است.جامعه از سوئی بوجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد واز سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت واطمینان خاطر وی برای یک زندگانی مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجریبی وصفری شالی،1388 :8).

 رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است ودر واقع خود نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان ومحیطی  که وی را فرا گرفته ودر آن زندگی می کند می باشد. رضایت از زندگی، همبستگی بالائی با احساس خوشبختی، اعتماد متقابل واحساس تعهد با جامعه داردو نشانه نگرش فرد به خود وجهان پیرامونی است. سطح پایین رضایت از زندگی به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود

با وجود رویکردهای نظری متنوعی که نسبت به مفهوم «رضایت از زندگی» وجود دارد، به نظر دو رویکرد عمده وجود دارد:

الف: رویکرد سازه­ای: در این نگاه «رضایت از زندگی» سازه‌ای است که دارای ابعادی چند است مانند رضایت از خود، رضایت از خانواده، و رضایت از شغل.(قهرمان، 1384).

ب: رویکرد کل گرایانه: در این نگاه «رضایت از زندگی» فاقد بُعد است  وبه صورت یک سوال کلی مطرح می شود و اگر در تحقیقات از گویه‌های متعددی برای سنجش آن استفاده شد، قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتیبی به فاصله‌ای بوده است، هرچند در بسیاری از تحقیقات برای سنجش آن از یک گویه استفاده شده است(همان،1384). به نظر می‌رسد کلی بودن مفهوم رضایت از زندگی و انتزاعی بودن آن، رضایت از زندگی را دارای ویژگی‌های منحصربه فردی  نموده است، به نظر می‌رسد زندگی مساوی مجموع حیطه‌هایی مانند شغل، تحصیلات، اوقات فراغت، سلامتی و . نیست، حتی اگر حیطه‌های مذکور افزایش یابد، گرچه حیطه‌های مذکور بخش زیادی از زندگی را تشکیل می‌دهند، اما زندگی چیزی فراتر از این حوزه‌ها نیز در خود دارد. البته مساوی نبودن کل با مجموعه‌ی اجزای آن نه‌تنها در علوم طبیعی، بلکه در علوم انسانی امری غریب نیست (سروش، 1374: 99-24 با تلخیص).

شواهد تجربی زیادی نیز این ادعا را ثابت می‌کند، مثلاً خودکشی که خود حکایت از سطح نازل زندگی دارد در مواردی شکل می‌دهد که گاه مجموع رضایت فرد از حوزه‌های رایج پایین نمی‌باشد. مثلاً اندیشمندی که به بن‌بست فکری می‌رسد و احساس پوچی و سرانجام خودکشی می‌کند یا کسی که در یک رابطه عاشقانه ناکام مانده و به زندگی خود پایان می‌دهد، شواهدی هستند که اگر از آنان میزان رضایت‌شان را از حوزه‌هایی مانند خانواده، شغل، تحصیلات، محیط زندگی و . جویا می‌شدیم شاید نارضایتی جدی از هیچ یک وجود نداشته است و مجموع نمرات رضایت از زندگی‌شان خیلی پایین هم نباشد.

2-1- بیان مسأله

آیا دستاوردهای اقتصادی هم­چون افزایش درآمد ملی، افزایش تعداد و تنوع کالاها و . رضایت مردم را از زندگی افزایش داده است؟ امروزه ما با تراکم ترافیک و آلودگی هوای شهری مواجهیم در حالی که صد سال پیش تنها با جاده‌های خاکی و کوچه‌های کثیف برخورد می‌کردیم، امروزه با زندگی‌های نابسامان و نرخ‌های بالای طلاق مواجهیم، اما «در گذشته، از مراقبت‌های بهداشتی ناچیز و نرخ مرگ‌ومیر بالا در اثر بیماری­ها برخوردار بودیم. کدامیک از این دو موقعیت موجد رضامندی و خشنودی بیشتری هستند؟

در جوامع صنعتی پدیده‌های جدید به مرور زمان و به طور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند و موجب یک رشد تدریجی در طول تقریباً 200 سال در همه زمینه‌ها از صنعت و کشاورزی و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیولوژی و . شده به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم کار و انواع مشاغل بوجود آمد، تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهای موجود جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر ارضاء نیاز ارائه شد و در عین‌حال به علت رشد اقتصادی همسو با نیازها و تعادل تدریجی در همه زمینه‌های و افزایش درآمدها، به مردم امکان تهیه جدید ارضای نیاز را می‌داد.

 در چنین جوامعی نیز فرایند مقایسه‌ای اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش نیاز نیز وجود داشت و دارد، اما از آنجا که دست‌یابی به ابزار جدید ارضای نیاز در حد نیاز احساس شده در هر قشر و گروهی به طور ذهنی امکان‌پذیر به نظر می‌رسد احساس نارضایتی از وضع موجود کم است و اگر اینجا و آنجا احساس نارضایتی بوجود آید، عموما در حد قابل کنترل است و عنان جامعه از دست اداره‌کنندگان آن خارج نمی‌شود (رفیع‌پور،1387 (ب): 35-34 با اندکی تلخیص)

اما در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، امکان رشد اقتصادی مستمر عملاً وجود ندارد و اگر وجود دارد به علت شدت نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی عموماً در دست درصد کوچکی از اعضای جامعه است که خود باعث بروز نارضایتی است علاوه‌بر آن، قرار گرفتن در مسیر مدرنیته در کشورهای توسعه نیافته به کاهش باورهای تقدیرگرایانه می‌انجامد؛ که آن نیز سبب نارضایتی می‌گردد (رفیع‌پور، 1377: 74-73).هنگامی که نظام فرهنگی جامعه الگوهایی را ارائه می‌نماید که نظام اقتصادی امکان برآورده شدن مطلوب اهداف در چهارچوب آن الگوها را ندارد. پیامد آن، ارضا نشدن نیازهاست که باعث نارضایتی می‌گردد.

 به عقیده کونیگ در کشورهای توسعه نیافته یک شکل سنتی و پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند، که از طریق گسترش وسائل ارتباط جمعی، یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه های تلویزیونی،ماهواره ای؛اینترنتی . ) تا اقصی نقاط جوامع تکامل نیافته رخنه می کند. در پی تضاد این دو عامل، نیازهای بی حد و حصر رشد می کنند و پس از آن، حرکت­های ناگهانی رشد اقتصادی، بسیاری از مواقع یک وضعیت آنومی به شکل یک گم گشتگی فرهنگی جهشی ( و از دست دادن هویت فرهنگی ) را در پی دارد که نه فقط یک نارضایتی عمیق، بلکه علاوه بر آن ناآرامیهای سیاسی گسترده ای را بوجود می آورد.» ( رفیع پور، 1378 (ب): 27-26 ). جامعه ما بخصوص شهر ایلام از تحولات جهانی در عصر ارتباطات مصون نیست و به نظر می رسد به علت شکل گیری نیازهای جدید در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضایتی اجتماعی شده است.

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

انسان موجودی هدفمند و همیشه در پی ارزیابی از وضعیت زندگی می‌باشد و تا زمانی که به آنچه می‌خواهد دست نیابد احساس رضایت نمی‌کند شاید به جرأت بتوان گفت نهایت آمال هر انسانی، تحقق اهداف و آرزوهایش است. البته سطح اهداف و آرزو ریشه در شرایطی دارد که فرد در کنش متقابل، دیگران و وضعیت موجود به دست می‌آورد. از این رو، امروزه هرچه جامعه توسعه یافته به فکر رضایت شهروندان خود می‌باشد، زیرا رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی همخوانی و همبستگی بالایی دارد. (اینگلهارت به نقل از هزارجریبی و شالی، 1388: 9). عنصر رضایت یکی از عناصر اساسی نظم، وفاق و همبستگی اجتماعی است. توجه به آن از این جهت حائز اهمیت است که می‌توان ضمن شناخت شرایط روانی جامعه، عناصر اجتماعی بسیاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد از سوی دیگر باید توجه داست که وجود و تداوم گسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشی و اعتماد آنان نسبت به سایر اعضای جامعه شده و چه بسا منشأ بسیاری از تحولات اجتماعی شود. عواطف مثبت فرد از شرایط خود اگرچه عنصری ذهنی است اما ریشه در شرایط عینی دارد. می‌توان این حقیقت را نادیده انگاشت که مؤلفه‌های اصلی در ارزیابی مثبت و منفی هر فرد، تحلیل و ارزیابی ذهنی است که نسبت به شرایط خود جامعه در تطبیق با دیگران است. چنانچه ارزیابی فرد از اوضاع شخصی یا زندگی خود به نتایج منفی بینجامد. این عاطفه منفی در همان بخش محدوده نمانده و بسیاری از رفتارها و گرایش‌های فرد نسبت به وضعیت فردی و شرایط اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و متحول می‌کند (همان) .یافته‌های پژوهشی حکایت از آن دارند که رضایت افراد از یک حوزه خاص از زندگی (مثلاً اشتغال یا خانواده) تنها متأثر از شرایط موجود در آن حوزه نیست یا بلکه متأثر از رضایت کلی فرد از زندگی نیز می‌باشد. (مکینتاش به نقل از قهرمان، 1384: 9). به تعبیری دیگر چنانچه ارتقاء رضایت فرد در هر حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی هدف باشد، نباید صرفاً درصدد رفع نیازهای فرد همان حوزه بود بلکه باید به رضایت کلی فرد از زندگی نیز توجه نماییم. چنانچه اشخاص در یک زمینه‌ی عام مطلوب، آرام و رضایت‌بخش به سر ببرند؛ سپس اگر حادثه‌ای ناگوار در حیطه خاصی از زندگی برای آنان رخ دهد (مثلاً به لحاظ شغلی شخص شغلش را از دست بدهد، با آسیب روانی کمتری مواجه می‌گردد. بنابراین شناخت رضایت از زندگی و عواملی که سبب پیدایش یا کاهش آن می‌شود حائز اهمیت است. نکته دیگری که قابل ذکر است «تأثیر رضایت از زندگی در مشارکت اجتماعی و نقش پیشگیری‌کننده آن در جلوگیری از بی‌تفاوتی و اعتیاد، خودکشی و . است (غفاری، 1381: 23- 22).

این پژوهش از دو جنبه توصیفی و تبیینی دارای اهمیت است جنبه نخست بدست آوردن  آگاهی از میزان رضایت از زندگی مردم شهر ایلام  در حال حاضر و جنبه دوم شناخت و تبیین عوامل رضایت مندی یا نارضایتی از زندگی دربین جامعه آماری به منظور ارائه راهکارهای کارشناسی است.

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

5-1- سوالات تحقیق

1-میزان رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر است؟    

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

تعداد صفحه : 246

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***