جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی

پایان نامه رشته جغرافیا  و برنامه ریزی توریسم

با عنوان :  برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرا فیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 عنوان:

برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی

(بخش مرکزی شهرستان رودبار)

 استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

 استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
چکیده ص
مقدمه ق
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1.بیان مسأله2
1-2. اهداف تحقیق2
1-3.سوال تحقیق2
1-4.فرضیه‏های تحقیق.3
1-5. محدودیت­ها و موانع تحقیق.3
1-6. پیشینه تحقیق4
1-7. واژه ها و مفاهیم اساسی تحقیق6
 1-9-1. جغرا فیا و توریسم.6
 1-9-2. برنامه­ریزی6
 1-9-3. توسعه.6
 1-9-4. توسعه گردشگری.6
 1-9-5. میراث فرهنگی.6
فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. پیوند جغرافیا با فعالیت های توریستی8
2-2. تعریف فراغت وتفریح.8
 2-2-1. فراغت.   9
 2-2-2. تفریح9
2-3. تعریف، مفاهیم گردشگری.9
2-4. انواع توریسم.11
 2-4-1. توریسم تفریحی11
 2-4-2. توریسم درمانی.12
 2-4-3. توریسم مذهبی12
 2-4-4. توریسم فرهنگی13
       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
 2-4-5. توریسم تاریخی.13
 2-4-6. توریسم ورزشی.13
 2-4-7.توریسم تجاری.13
2-5.گردشگرى و تجارت بین المللى.14
2-6. حوزه های گردشگری.14
2-7. ارکان صنعت جهانگردی .15
2-8. اهمیت گردشگری16
2-9. تاریخچه صنعت گردشگرى17
 2-9-1. تاریخچه صنعت گردشگرى در جهان17
 2-9-2. تاریخچه صنعت گردشگرى در ایران.18
 2-9-3. تاریخچه تشکیلات گردشگری در ایران19
2-10. تعریف فرهنگ20
2-11. ریشه واژه فرهنگ.20
2-12. کاربرد واژه ی فرهنگ.20
 2-12-1. تعاریف مفهومی فرهنگ21
 2-12-2. تعاریف جنبه تاریخی.21
2-13. جاذبه های فرهنگی.21
2-14. میراث فرهنگی22
2-15. مواریث فرهنگی .22
2-16. سایتهای فرهنگی 22
 2-16-1. مکانهای پیش از تاریخ.22
 2-16-2. مکانهای تاریخی 23
 2-16-3. سایت فرهنگی دوره معاصر .24
2-17. محصول گردشگری میراث 24
2-18. تقسیم بندی گردشگران میراث بر اساس انگیزه 24
2-19. چالش­های عمده در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی.25
   فهرست مطالب      
عنوان صفحه
2-20. کمیته ملی ایکوموس 25
2-21. اصول منشور گردشگری فرهنگی(مدیریت گردشگری در مکانهای دارای 26
2-22. توسعه30
2-23. توسعه گردشگری 30
2-24. اجزای توسعه گردشگری          .30
2-25. توسعه پایدار 32
2-26. منابع فرهنگی33
2-27.برنامه­ریزی33
2-28. برنامه ریزی توسعه گردشگری 34
فصل سوم – داده­ها و   روش کار
3-1. موقعیت و وسعت شهرستان رودبار36
3-2. موقعیت و وسعت بخش مرکزی شهرستان رودبار.37
3-3.داده­های تحقیق 40
3-4. روش تحقیق .40
 3-4-1. روش گردآورى اطلاعات.40
 3-4-2.ابزار گردآوری اطلاعات 40
 3-4-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.40
فصل چهارم- یافته­های تحقیق
4.یافته­های تحقیق42
4-1.ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق.42
 4-1-1.زمین شناسى.  43
 4-1-2. توپوگرافى.46
 4-1-3.شیب.  49
 4-1-4.آب و هوا40
 4-1-5.منابع آب 
فهرست مطالب      
عنوان صفحه
 4-1-6.پوشش گیاهى.55
4-2.ویژگیهای جمعیتی.56
 4-2-1.ساختار جنسی و سنی جمعیت.56
 4-2-2.تعداد، توزیع و تحولات خانوار و جمعیت.56
4-3.ویژگی­های اقتصادی57
4-4.جاذبه­های بخش مرکزی شهرستان رودبار58
 4-4-1.تپه باستانى کلورز.58
 4-4-2.محوطه­ پارینه­سنگى قدیم گنج­پر58
 4-4-3.پل­­سیاه­رود 58
 4-4-4.پل خشتى لوشان.58
   4-4-5.قلعه گورمیرزا59        
 4-4-6.کاروانسراى پشته  59
 4-4-7.راه پیشین گیلان60
 4-4-8.قلعه کول دوگاهه60
 4-4-9.قلعه دختر لویه61
 4-4-10.برج دیدبانى لشگرگاه61
 4-4-11.ییلاق ها و چشم اندازهاى طبیعى رودبار61
4-5.آثار ثبت شده استان گیلان.62
4-6.تجزیه وتحلیل پرسشنامه.64
 4-6-1.جنسیت گردشگران64
 4-6-2.سن گردشگران شهرستان رودبار65
 4-6-3.میزان تحصیلات گردشگران.66
 4-6-4.مشاغل گردشگران66
 4-6-5.مبدا سفر گردشگران شهرستان رودبار .67
 4-6-6.نوع وسیله سفر.68
 4-6-7.اهداف سفر69
       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
 4-6-8.فصول سفر70
 4-6-9.منبع ترغیب کننده سفر70
 4-6-10.جایگاه میراث فرهنگی در بخش مرکزی رودبار71
 4-6-11.اهمیت گردشگری فرهنگی در افزایش درآمد وشغل.72
 4-6-12.نقش میراث فرهنگی در جذب و افزایش گردشگر شهرستان رودبار73
 4-6-13.نقش روستاهای تاریخی در گردشگری فرهنگی شهرستان رودبار74
 4-6-14.تاثیر کمبود اقامتگاهها در وضعیت گردشگری فرهنگی شهرستان رودبار75
 4-6-15.تاثیر راههای نامناسب منتهی به آثار تاریخی در توسعه گردشگری شهرستان رودبار76
 4-6-16.میزان آسیب بازدید مکرر و غیر اصولی به بافت های تاریخی شهرستان رودبار77
 4-6-17.نقش تبلیغات ناکافی در توسعه میراث فرهنگی شهرستان رودبار78
 4-6-18.نقش برنامه ریزی گردشگری فرهنگی در توسعه توریسم شهرستان رودبار.78
فصل پنجم- نتیجه گیری و تفسیرداده­ها
5-1.نتیجه گیری.81
5-2.آزمون فرضیه­ها 83
5-2-1.فرضیه اول83
5-2-2.فرضیه دوم          84
5-3 . راهبردهای توسعه منابع گردشگری85
منابع و ماخذ .86
پیوست.89

چکیده

گردشگری، سفر موقت پاره­ای از مردمان است به مقصدی غیر از محل زندگی عادی خود. فرهنگ، جاذبه اصلی گردشگری است، بدون فرهنگ که تفاوت­هارا ایجاد می­کند، همه جاها شبیه به هم به نظر می­رسد.

بازدید از منابع فرهنگی و تاریخی یکی از بزرگترین، فراگیرترین و روبه­رشدترین بخش­های صنعت گردشگری عصر حاضر است. در حقیقت، این چنین به نظر می­رسد که گردشگری میراث رشد بسیار سریعتری از سایر اشکال گردشگری، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، داشته و باید آنرا به عنوان ابزار بالقوه مهمی برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی جامعه به حساب آورد.

هدف این تحقیق که بخش مرکزی شهرستان رودبار محدوده، مورد مطالعه آن است، تاثیر برنامه­ریزی میراث فرهنگی بر توسعه گردشگری این منطقه است، به همین جهت پرسشنامه­ای بر طبق جدول مُرگان (384) و براساس طیف لیکرت تدوین و توسط گردشگران تکمیل گردید و در انتها به کمک«Samples t-test» مورد آزمون قرار گرفت.

با توجه به نتایج به دست آمده می­توان، اینگونه بیان داشت که شناخت هر چه بهتر جاذبه­ میراث فرهنگی گامی جهت ازدیاد گردشگران به سوی این مناطق می­باشد، این امر نیز مستلزم برنامه­ریزی بلند مدت و از طریق تبلیغات، احداث تاسیسات گردشگری، ایجاد راه­های مناسب و استاندارد و. . در اینگونه از بافت­های تاریخی است که می­توان امیدوار بود که این­گونه مکان­ها در شهرستان رودبار با خیل عظیم گردشگر مشتاق و با فرهنگ روبرو گردد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی، توسعه گردشگری، گردشگری میراث فرهنگی، شهرستان رودبار

مقدمه

طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از عقل، امید وسخت کوشی محیط زیست طبیعی را به چشم­اندازی از میراث فرهنگی تبدیل کرده­اند. این چشم­اندازها که آثار و میراث فرهنگی بی­قیمتی هستند که تقریباً غیر قابل جایگزین می­باشند.

میراث تنها گذشته نیست بلکه نماد و بازنمود آن است، از گذشته سخن می­گوید، ما را با خودمان آشنا می­کند و دورنمای آینده را برایمان ترسیم می­نماید. میراث می­تواند هم بنیانی برای اتحاد باشد و هم منشایی برای تنازع. این که به چه صورتی و چگونه از آن استفاده کنیم، ماهیت آن را تعیین می­کند. میراث می­تواند همچون ابزاری عمل کرده و رفاه، آسایش و عزت نفس اجتماعی را برای جامعه­ای که در آن قرار گرفته است به ارمغان آورد، این دارایی چنانکه به صورت کارا و اثربخش، مدیریت شود و به گونه­ای پایدار توسعه یابد می­تواند سرچشمه منافع اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی سرشاری برای جامعه مورد بحث باشد. با توسعه سایت­های میراث برای اهداف گردشگری نه تنها بودجه مورد نیاز برای حفاظت و نگهداری از سایت را می­توان تامین ­کرد، بلکه اجتماع پیرامون را نیز از رهیافت­های مثبت اقتصادی حاصل از حضور گردشگر می­توان بهره­مند ساخت. لیکن باید توجه داشت که گردشگری میراث فرهنگی چالش­ها و مسائل فراوانی را نیز برای اجتماع محلی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می­تواند به وجود آورد که اتخاذ مدیریت کل­نگر و توانمند­سازی اجتماع محلی بسیاری از این چالش­ها و مسائل را می­تواند کاهش دهد(تیموثی،1389، 9).       

کشور ایران، از میراث فرهنگی 5000 ساله­ای برخوردار است که در بر گیرنده تمدن­های ادوار مختلف تاریخ بشری است و از نظر وجود بناهای تاریخی کمتر کشوری قابل مقایسه با ایران است به طوری که از طرف سازمان جهانی یونسکو، ایران به عنوان یکی از 10 کشور مهم جهان با آثار ارزنده تاریخی معرفی شده است امروزه، پدیده­هایی چون جهانگردی از حالت نوعی ابزار سیاسی خارج شده و به یک جریان طبیعی مبادله فرهنگی بدل گردیده­اند.

گیلان بی­هیچ گزافه و گمان، یکی از کهن­سال­ترین زیستگاه­ها و خاستگاه­های فرزندان ایران زمین است. این سرزمین، فراخنای تاریخ ایران و فرازگاه تاریخ تشیع ایران است.

اما امروز از گیلان بزرگ چه مانده است جز نشانه­هایی در دل کتاب­های تاریخ و بناهایی که رو به ویرانی­اند و یادها و نواهایی درباورها و آیین­ها و آواهایی که بر زبان مردان و زنان این دیار به زیبایی نشسته­اند و برشیوه­های زیست مردم این سامان دلالت دارند. جاذبه­های تاریخی گردشگری گیلان، مجموعه ای از یادمان­های مربوط به ادوار مختلف است که قدمت برخی از آنها(مانند غارهای باستانی در­بند رودبار) به بیش از 100هزار سال پیش می­رسد (جهانی، 1386،13).

یکی از نقاطی که آثار تاریخی فراوانی را در خود جای داده است، بخش مرکزی شهرستان رودبار می­باشد که در این تحقیق به چالش­های پیش­روی آن می­پردازیم، باشد که با برنامه­ریزی مناسب این آثار ارزشمند تاریخی گردشگر بیشتری را جذب نماید. برای شناخت آنچه که از این میراث بزرگ مانده است، باید گام­های استوار برداشت و دستاورد پژوهش­ها و تحقیقات اندیشمندان را گرد­آورد و به نسل جوان و نسلی که فردای این دیار از آن اوست، سپرد.    

 1-1. بیان مسأله

امروزه صنعت گردشگری یکی از 3 صنعت برتر جهان از نظر ایجاد اشتغال ودرآمد ارزی مطرح است. گردشگری عامل مهم واساسی برای توسعه وپیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی مناطق و همچنین یکی از روش های پررونق گذران سالم اوقات فراغت به شمار می رود.

این صنعت که از آن به عنوان صنعت نامرئی یاد می شود موجب توسعه همه جانبه مناطق شده مشاغل بی شماری ایجاد کرده وباعث ارتقاء سطح دانش وآگاهی انسان ها می شود وبه همین دلیل به عنوان پدیده ای مهم در تسهیل امر توسعه به شمار می­رود (گولتا، 1384،43).

بازدید از منابع فرهنگی وتاریخی یکی از بزرگترین، فراگیرترین و روبه رشدترین بخش های صنعت گردشگری عصر حاضر است. در حقیقت، این چنین به نظر می رسد که گردشگری میراث رشد بسیار سریع تری از سایر اشکال گردشگری خصوصا در کشورهای در حال توسعه داشته و باید آن را به عنوان ابزار بالقوه مهمی برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی جامعه به حساب آورد.

گردشگری میراث معمولا به عناصر زنده و بنا شده فرهنگ متکی است واز گذشته ملموس و ناملموس به عنوان منبعی برای گردشگری بهره می گیرد. اگرچه روز به روز علاقه به گردشگری میراث بیشتر می شود ولی رشته ای نو پا است در رابطه با پویایی گردشگری میراث فرهنگی در مناطق در حال توسعه، فقدان تحقیقات یکپارچه هنوز احساس می شود.

کشور ایران به عنوان یکی از تمدن های باستان دارای میراث فرهنگی عظیم و چشمگیر می باشد.

یکی از مکان هایی که دارای پیشینه وتمدن کهن و دارای بناها و محوطه های تاریخی و باستانی و. است شهرستان رودبار می باشد. این شهرستان منطقه ای کوهستانی و مرتفع ترین شهرستان استان گیلان با مساحت در حدود 2300 کیلومترمربع به شمار می رود.

این تحقیق می کوشد با برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت توسعه میراث فرهنگی بخش مرکزی شهرستان رودبار به گسترش گردشگری این منطقه باستانی کمک نماید.

1-2. اهداف تحقیق

-شناخت و معرفی آثار وابنیه های تاریخی و محوطه ها در بخش مرکزی شهرستان رودبار

– شناخت میراث فرهنگی و تاثیر آن بر جذب گردشگر در بخش مرکزی شهرستان رودبار

– ارائه راهکار جهت توسعه گردشگری میراث فرهنگی در بخش مرکزی شهرستان رودبار

1-3. سوال تحقیق

آیا شناخت میراث فرهنگی بخش مرکزی شهرستان رودبار موجب توسعه گردشگری منطقه می گردد؟

1-4. فرضیه های تحقیق

 1. شناخت میراث فرهنگی موجب جذب گردشگر به این منطقه می­گردد.
 2. برنامه ریزی جهت گردشگری میراث فرهنگی موجب توسعه گردشگری منطقه می­گردد.

1-5. محدودیت­ها و موانع تحقیق

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت­هایی مواجه هستند. محدودیت­ها به عنوان یک واقعیت باعث کند رسیدن به هر هدفی می­گردند، تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد. لذا محدودیت­های اصلی این تحقیق عبارتند از:

 1. عدم همکاری مسئولان سازمان­ها و مراکز
 2. عدم همکاری عده ای از گردشگران
 3. کمبود منابع در مورد محدوده تحقیق
 4. عدم همکاری سازمان متولی و نداشتن اطلاعات به روز و کافی در این زمینه.

1-6. پیشینه تحقیق

اگرچه روز به روز علاقه به گردشگری میراث بیشتر می­شود، ولی رشته­ای نو پا است و در این مقوله فقدان تحقیقات احساس می­شود. درباره این موضوع در سطح منطقه کاری صورت نگرفته است به جز در معدودی از کتاب­های خارجی که به صورت جزئی در مورد جغرافیای فرهنگی (بعد مادی) توضیحاتی داده شده است. در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:

-عظیمی(1382)، در مقاله اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی به این امر می­پردازد که شهرها و شهرک­های تاریخی بدون تردید بهترین نمونه میراث فرهنگی و اجتماعی محسوب می­گردند و محقق به این نتیجه دست پیدا کرده است که باید بهای بیشتری را به مطالعات کاربردی جهت ارزیابی تاثیرات در اقتصاد شهر، منطقه و حتی کل اقتصاد، مقصد جهانگردی فرهنگی داده شود.

-سلطانی،1388، در مقاله بازآفرینی مرکز شهر، توسعه گردشگری برمحور مرکزتاریخی شهر به این مقوله می­پردازد که مراکز تاریخی شهرهای ایران مهمترین جاذبه­های گردشگری این شهرها هستند و وجوه متمایز و خصوصیات منحصربه فرد مکانی، تاریخی و فرهنگی هر شهر را در واقع باید در همان بافت تاریخی وآثار کالبدی و معنایی به جای مانده درآن جستجو نمود. در نتایج این پژوهش به این جمع­بندی رسیده است که پیشینه و شرایط حال حاضر شهرهای ایران نشانگر این حقیقت است که ویژگی­ها و مزیت­های ذکر شده برای مرکز تاریخی شهر در خصوص غالب شهرهای تاریخی کشور صدق می­کند. لیکن به دلیل فقدان زیر ساخت­های مناسب جهت ایجاد جاذبه های مکمل، توجه به مراکز تاریخی شهر به عنوان مهمترین و موثرترین مزیت نسبی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و توسعه صنعت گردشگری در شهرهای متوسط کشور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.    

جهانی(1390)، در مقاله نیم­نگاهی به محور گردشگری تاریخی و طبیعی روستای یسن (دیلمان)، می­نویسد: میراث فرهنگی هر ملتی بیانگر جنبه نبوغ آن ملت و تداوم اسرارآمیزی است که هر ملت آنچه را در طی قرون و اعصار آفریده است و هرآنچه که می­تواند بالقوه در آینده بیافریند، با هم ارتباط می­دهد. فعالیت­های صنعتی و کشاورزی در طی چند سال اخیر در مناطق کوهستانی، جلگه­ای گیلان موجودیت تپه­های باستانی محوطه­های تاریخی و بناهای قدیمی خصوصا روستای یسن در دیلمان (سیاهکل) را شدیداً به مخاطره انداخته است. برخی از این آثار منجمله گورستان­های تاریخی پیش ازآن مورد حفاری علمی قرار بگیرند مورد حفاری غیر مجاز قرار گرفته است. در این استان به لحاظ تنوع اشیاء مکشوفه از منابع مختلف آن از قدیم الایام محل استقرار و تمدن زیست بوده است. این نکته حائز اهمیت است که تحقیقات انجام یافته در استان گیلان مقطعی بوده و نه تنها استمرار نداشته بلکه یک حوزه جغرافیایی معینی را نیز در حیطه پژوهش خود نداشته است.  

-خاکبان(1390)، در مقاله خود تحت عنوان آسیب­های مردمی در بناهای تاریخی، لزوم آشتی با مردم و کمک طلبیدن ازآنان در حفظ و حراست از میراث عظیم برجای مانده از گذشتگان را مهم ارزیابی نموده است، اما گام برداشتن در این­سو، کاری سخت و دشوار و نیازمند پیدا نمودن راهکارهای اجرایی دانسته است. بر این اساس در یک جمع بندی کلی پیشنهادهایی را ارائه نموده است:

 • ضرورت ارائه طرح جامع حفاظت شهر و روستاهای تاریخی با عنایت به بناهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند و بدون فراموش کردن بناهایی که متعلق به دوران مدرن هستند.
 • به اجرا گذاردن سیاست مستمر در زمینه حفاظت، نیازمند اقدام گسترده درزمینه تمرکززدایی و توجه دقیق به فرهنگ محلی است.
 • -تلاش در جهت حفظ اصالت بنا، منجر به جذب گردشگران و فراهم نمودن بستری مناسب جهت اشتغال خواهد بود.
 • فرهنگ­سازی از طریق ساخت برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی به وسیله مطبوعات ویا سایر مکانیزم­های ممکن.
 • هماهنگی بین مسوولین محلی و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی جهت ارایه تمهیداتی در زمینه کاهش آسیب­های مردمی و فراهم نمودن زمینه­های اجرایی آن.
 • برگزاری دوره­های آموزشی چگونگی حفاظت از ابنیه وآثارتاریخی جهت متولیان بقاع متبرکه.
 • انجام پژوهش­های مطالعاتی و گنجاندن آن در برنامه­های آموزش عمومی.       

حقدوست (1391)، در مقاله­ای تحت عنوان، بازسازی محله­های قدیمی شهررشت به منظور توسعه جاذبه­های گردشگری شهری (مطالعه موردی، محله­ساغریسازان) به این نتایج دست پیدا کرده است که جاذبه­های مذهبی و بافت تاریخی محله ساغریسازان در کنار معماری قدیمی موجود، می­توانند عوامل مثبتی در جذب گردشگران محسوب شوند. حال آنکه عدم شناخت مسافران نسبت به جاذبه­های گردشگری شهررشت و کمرنگ جلوه دادن آنها در مقایسه با شهرهای پیرامون، موجب گردیده که اغلب گردشگران این شهر را به عنوان یک مقصد مستقل نشناخته و بیشتر به عنوان یک مسیر گذری برای رسیدن به شهرهای اطراف از آن عبور کنند. حال آنکه با اطلاع رسانی مناسب و انجام تمهیدات در زمینه ی توسعه­ی گردشگری­شهری، از جمله بازنگری در احیای محله­های قدیمی و تاریخی می­توان زمینه ی لازم برای افزایش مدت ماندگاری مسافران رادر مرکز استان فراهم نمود.

نیاوپان (2006)، در ژورنال گردشگری میراث، گردشگران میراث را بر اساس انگیزه به سه دسته تقسیم می کنند: فرهنگ محور، حساس به فرهنگ و آگاه به فرهنگ. این انگیزه­ها همراه با آثار باقیمانده از گذشته، گستره­ای از انواع گردشگری میراث را به وجود می­آورند که همه­ی آنها جزء مهمی از محصول میراث در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند.

نصوری (1389)، در تحقیق خود به بررسی چالشها و فرصت‌های گردشگری در مناطق روستایی شهرستان رودبار پرداخته است. رضائی و علیزاده (1389)، نیز در پژوهش خود «توان­های اکوتوریستی در شهرستان رودبار با تأکید بر توانایی‌ها و محدودیت‌های عناصر اقلیمی» را مورد بررسی قرار داده اند.

رضائی و همکاران (1389) نیز در تحقیق خود تحت عنوان«بررسی و تحلیل عوامل جذب توریست در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی» به این نتیجه رسیده اند که شهرستان رودبار به رغم برخورداری از سابقه درخشان فرهنگ و تمدن کهن و جذابیت متعدد گردشگری و بویژه اکوتوریستی، تاکنون آنگونه که شایسته است مورد توجه مسئولین، برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران قرار نگرفته و به لحاظ ضعف زیرساخت‌ها، مورد استقبال گردشگران نیز قرار ندارد. در تمامی این تحقیقات به جذابیت­های گردشگری (اکوتوریستی، فرهنگی و تاریخی) و چگونگی جذب گردشگر در استان و شهرستان رودبار اشاره شده و به توسعه صنعت گردشگری تاکید شده است.

مطالعات مقدماتی نشان می­دهد که، شهرستان رودبار با جاذبه­های بی بدیل طبیعی و تاریخی یکی از مکان های تاریخی با پیشینه وتمدن کهن و دارای بناها و محوطه­های تاریخی و باستانی است. در این تحقیق تلاش بر این است تا با بررسی جاذبه­های فرهنگی در کنارسایر مواهب طبیعی به ارائه رهنمودهای لازم جهت توسعه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان رودبار جهت گسترش گردشگری در این منطقه باستانی پرداخته شود.

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com