مهندسی کامپیوتر

پایان نامه سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با استفاده از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه روابط معنایی داده­های متصل

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه اصفهان دانشکده کامپیوتر گروه کامپیوتر       پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مهندسی کامپیوتر

Read more