بایگانی ماهیانه: مارس 2018

منابع و ماخذ تحقیق b (3772)

پیوست 1: برنامهنویسی43منابع و مراجع51چکیده انگلیسی53فهرست جدول هاعنوان و شماره صفحهجدول 1: برآورد خطای نوع اول برای k=3 جامعه نرمال مستقل برای روش های JKL، MJKL. ……………………………………………………………………………………………………………………… 31جدول 2: برآورد توان برای k=3 جامعه نرمال مستقل برای روش های JKL، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: