در کارسینوم های پستان دربیمارستان امام   E-cadherin , Dysadherin بررسی فراوانی بروز مارکرهای خمینی ساری طی سال های 88-1384 

دانلود پایان نامه

 

          پژوهشی 

 

 

مجـلـــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشـکـــــی مـازنــــــدران  دوره بیست و یکم    شماره 86    بهمن    سال 1390    (8-2)

 

در کارسینوم های پستان دربیمارستان امام   E-cadherin , Dysadherin بررسی فراوانی بروز مارکرهای خمینی ساری طی سال های 88-1384

 

فرشاد نقش وار1          ژیلا ترابی زاده1         

سید امید عمادیان ساروی1          علیرضا جلیلیان2         سید هومن میربها3        

رضا علی محمدپور تهمتهن4 

 

چکیده

سابقه و هدف : کارسینوم پستان شایع ترین بدخیمی و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان نزد    خانمها است. با پیـشرفتبسیاری از تومورهای اپی تلیال همراه بوده است. E-cadherin بیان در مطالعات قبلی کاهش در مطالعات تجربی با گـسترشمتاستاز کارسینوم ها ارتباط داشته است . dysadherin بیان افزاینده هدف  از این مطالعه بررسی بیان این مارکرهـا در سـرطانپستان و ارتباط آنها با پیشرفت تومور (    درجه تمایز) می باشد.

مواد و روش ها : با انتخاب 70 مورد کارسینوم مهاجم داکتال، 15 مورد مهاجم لوبولار و 8 موردکارسینوم مـدولاری

و استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی بیان دو مارکر ارزیابی گردید. به ترتیب 7/21 ، 6/75 و 100 درصد بود. dysadherin  یافته ها : در گریدهای 1و2و3 کارسینوم  داکتال  ، بیان به ترتیب 9/86 ، 2/70 و10 درصد بود . همان طورکـه مـشخصمی باشد،E-cadherin  در حـالی کـه بیـان و پیـشرفت درجـه تمـایز E-cadherin و عـدم بـروز dysadherin ارتبـاط معنـادارواضحی ما بین بروز          مثبت و dysadherin وجود داشت. جالب                 آنکه تمامی تومورهای مهاجم لوبولار گرید میکروسـکوپی  E-cadherin منفی بودند کارسینوم مدولاری به جزء یک مورد، در تمامی موارد برای هر دو مارکر مثبت بود.

استنتاج : با  افزایش توانایی تهاجم کارسینوم هایE-cadhein  و عدم بیان dysadherin به نظر می رسد که بیان داکتـالپستان ارتباط دارد.

 

واژه های کلیدی: ایمونوهیستوشیمی، ای- کادهرین، دیس ادهرین، کارسینوم داکتال مهاجم پستان

 

مقدمه

 

 

)این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 1118- 88 است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است.

مولف مسئول: ژیلا ترابی زاده- ساری: مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، بخش پاتولوژی و آزمایشگاه      E-mail: Zhtorabi @ yahoo.com 1. مرکز تحقیقات بیولوژی و سلولی مولکولی، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2. گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3. کمیته تحقیقات دانشجویی، دستیار پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

4. مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

) تاریخ دریافت : 25/11/89          تاریخ ارجاع جهت اصلاحات : 24/2/90           تاریخ تصویب : 26/6/90

                                                                                                                                                                         بهمن

بدخیمی پستان شایع تـرین تومـور بـدخیم و سـرطانمنجر به مـرگ در زنـان مـی باشـد . سـالانه بـیش از یـکمیلیون ابتلا جدید در دنیا گـزارش مـی شـود . در آمریکـاسالانه حـدود صـد هـزار مـورد جدیـد از کانـسر پـستان

تشخیص داده می شود که حدود سی هزار نفـر  آنهـا بـراثر بیماری جان می سپارند(1).

یکی از عوامل مهم که به عنوان ریسک فاکتور جـدی سرطان پستان مطرح شده و در نحوه درمان و  پیشآگهی  آن نیز موثر است وضعیت بیان یـا عـدم بیـان تعـدادی ازمولکول ها و گیرنده های موجود در غشای سیتوپلاسم یـاهسته ها سلول های توموری است(3-1). Cadherin عـضوخانواده بزرگ گلیکوپروتئین های غـشا سـلولی واقـع دردسموزوم ها هستند و از دسته اتصال دهنـده هـای سـلولیبـوده کـه نقـش مهمـی در حفـظ سـاختار طبیعـی بافـت دارند(1،2).

در سلول های اپی تلیالی، E-cadherin یـک واسـطعمده اتـصال سـلول هـا بـه یکـدیگر اسـت. در مطالعـاتمختلفــی گــزارش شــده کــه بــین کــاهش عملکــرد   E-cadherin و آغــاز پیــشرفت کانــسرهای اپــی تلیــالیارتبـاطی وجـود دارد؛ طـوری کـه بـا کـاهش بیـان ایـن پروتئین ، بدتر شدن پیامد بیماران مبتلا به تومورهای اپیتلیالی مشاهده شده است(6-3)؛ ولی در بعـضی مطالعـاتاین ارتباط به اثبات نرسیده است(7-9).

بـــــــین بیـــــــان E-cadherin و مارکرهـــــــای ایمونوهیـــستوشیمی دیگـــر نظیـــر گیرنـــده اســـتروژنوپروزســترون(ER,PR) و Her2 و p53 ارتبــاطی پیــدا نشده است(10).

از طرفیDysadherin  یک گلیکـوپروتئین جدیـداًکشف شده غشا سلولی مرتبط با کانسر است که بـه طـورتجربی موجب پیش برد کانسرو متاستازهای آن می شود.

Dysadherin بــا تغییــر دادن فنوتیــپ ســلول از راه هــای مختلــف، از جملــه کــاهش تنظــیم چــسبندگی ســلولبــه واســطه کــاهش بیــان E-cadherin و افــزایش تنظــیمتولیدکموکین های خاص باعث کـاهش چـسبندگی بـینسلولی می شود(4،5،7،11).

Dysadherin مارکری جدید بوده که تـا کنـون درکتب مرجع نامی از آن بـرده نـشده و تمـام مطالعـات آنجنبه هـای تحقیقـاتی داشـته اسـت. همچنـین در معـدودمطالعـات انجـام شـده بـر روی کارسـینوم هـای تهـاجمیپـستان بـرای مـارکر Dysadherin تفـاوت در بیـان ایـن مارکر در دو نوع کارسینوم مـورد مطالعـه مـشاهده شـدهاست(5،4). بیان بیش از حد ایـن مـارکر ممکـن اسـت بـافنوتیــپ متاســتاتیک ســرطان هــایER – منفــی مــرتبطباشد(12).

در ســال 1387 چگــونگی تظــاهرE-cadherin  در کارسینوم پستان توسط دکتر ترابی زاده وهمکاران انجامشـد ولـی در ایـن مطالعـه نیـز بیـانDysadherin  مـورد مطالعه قرار نگرفت(6).

با توجه به تناقض در بـین مطالعـات قبلـی در مـوردوجود ارتباط بین بیانE-cadherin  بـا پروگنـوز بیمـارانمبتلا به تومورهای اپیتلیالی و تعداد کـم م طالعـات انجـامشده در مورد بیانDysadherin  در کارسینوم های پستانو تفاوت در بیان این مارکر در دو نـوع کارسـینوم مـوردمطالعه(8) و شیوع بالای این تومور در کشورمان تـصمیمبه اجرای این طرح پژوهشی گرفتیم  هــدف از ایــن تحقیــق بررســی در میــزان بــروز Dysadherin کارسینوم های ت هاجمی پستان می باشد که،ارتبـاط آن بــا میــزان بــروزE-cadherin ، بــا گریــدهای میکروسکوپی کارسـینوم هـای پـستان و نیـز تفـاوت بـینشـدت بیـان مارکرهـای E-cadherin, Dysadherin در مناطق درجا و مناطق با تهاجم استرومایی مـورد ارزیـابیقرار می گیرد.

 

مواد و روش ها

مطالعه ما یک مطالعه توصـیفی مـی باشـد و بررسـینمونه ها از مراجعه کننـدگان بـه بیمارسـتان امـام خمینـیشهرســتان ســاری صــورت گرفــت . روش نمونــه گیــری بصورت سرشماری از کلیـه افـراد جامعـه پـژوهش واردمطالعه شده  بود. تعداد نمونه با انجام محاسبات آمـاری ونیز تـشابه بـا مطالعـات انجـام شـده، 100 نمونـه انتخـابگردیـد. شـرط ورود بـه مطالعـه ابـتلا بـه سـرطان پـستان وجراحـی از نـوع ماسـتکتومی یـا لامپکتـومی (برداشـت توده با حفظ پستان) بود.

با مراجعه به بایگانی بخش پاتولوژی بیمارستان امـامخمینی سـاری، مـوارد گـزارش  شـدهی سـرطان مهـاجمپستان طی سال های 1388-1384 جدا شده، لام و بلوکپارافینی            آنها را از بخش بایگانی بیرون آوردیـم. لام هـامجددا توسط دو پاتولوژیست بازنگری شده و اطلاعـاتاولیه مورد نیاز استخراج شد و قسمت هایی از تومـور کـهاز نظر تعداد وکیفیت سلول های توموری مطلـوب بـود وفاقد نکـروز بـود انتخـاب گردیـد سـپس از بلـوک هـایپــارافینی بــرش هــای جدیــدی گرفتــه شــد و بــا روشایمونوهیستوشیمی رنگ آمیزی گردیدند.

مـارکر(Anti-FxyD5 antibody) Dysadherin  از شـرکت سـیگمای کـشور آمریکـا خریـداری و توسـطشرکت ژن فن آوران امید تحویل شد. سایر آنتی بادی هـاو مواد مورد نیاز از شرکتDAKO  دانمارک تهیـه شـدند که توسط شرکت اسکان طب آسیا تحویل گردیدند.

رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی براسـاس دسـتورالعمل کیـت هـای خریـداری شـده انجـام شـد. بـرای جزییـات می توان به نشانی اینترنتی www.dako.com مراجعه کرد.

نتایج بعد از مـشاهده در زیـر میکروسـکوپ نـوریتوسط پاتولوژیست به صورت مثبت و منفی ارزیابی شـد،به طوری که پس از مشاهده تمام قسمت هـای لام هـا اگـرغشا سـلولی بـیش از 50 درصـد  سـلول هـای تومـورال بـاDysadherin  یا –E cadherin رنگ گرفته بودند مثبت در نظر گرفته می شدند شاهد مثبـت بـرایDysadherin ، رنگ پذیری در سلول های لنفوسیت یا اندوتلیال اسـت وبرایE-cadherin  سلول هـای داکتـال طبیعـی    مـیباشـد .

تجزیه و تحلیل متغیرهای کیفی با کمک آزمون آمـاریکای- دو با اسـتفاده از نـرم افـزارspss  خواهـد بـود کـهشامل آمار توصیفی و نمودارهـای مربوطـه  مـیباشـد .در آنــالیز تحلیلــی از تــستchi2  اســتفاده شــد و مقــادیر

05/0p< به عنوان سطح  معنیدار در نظر گرفته شد.

 

یافته ها

بیماران مورد بررسی در این مطالعه خانم های مبـتلابه سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارسـتان امـام سـاریبودند که سن آن ها بین 29 تـا72 سـال بـا میـانگین 4/49 سال بود.

از میان 100 نمونهای که برای مطالعه جـدا گردیـدهبودنـد، در طـی پروسـه ایمونوهیــستوشیمی، تعـدادی از بلوک های پارافینی دچار ریزش شد و نیـز برخـی لام هـابا کیفیت مطلوب رنگ آمیزی نشد به طوری که سـرانجام93 نمونه مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت. از ایـن تعـداد،

70 مـورد کارسـینوم مهـاجم داکتـال، 15 مـورد کانـسر لوبــولار و 8 نمونــه کانــسر مــدولاری بودنــد. از میــان سـرطان هـای مهـاجم داکتـال، 23 مـورد (9/32 درصـد) گریـد1، 37 مـورد (8/52 درصـد) گریـد 2 و 10 مـورد

(3/14 درصد) گرید 3 بودند.

در بـــین ســـرطان هـــای مهـــاجم داکتـــال بیـــانDysadherin در تمام مناطق درجـا (Insitu) منفـی بـود.

در بخش با تهـاجم بـه اسـتروما از بـین 70 مـورد مطالعـهشده، 43 مورد (4/61 درصـد) نتیجـه مثبـت و 27 مـورد(6/38 درصد) نتیجه منفی شد (نمـودار  شـماره 2). بـروزاین مارکر در گریدهای 1و 2 و 3 به ترتیب 7/21 درصد، 6/75 درصد و 100 درصد بود  (نمودار شـماره 1). بـروزاین مارکر به طور معناداری با افزایش گریـد هیـستولوژیک مرتبط بود (05/0p<).

 

150

100

50

                             در صد                   0

فراوانی

  

نمــودار شــماره 1 : توزیــع فراوانــی بیــانDysadherin  بــا گریــدمیکروسکوپی  کارسینومهای مهاجم داکتال

 

از میــان ســرطان هــای مهــاجم داکتــال، بیــانE- cadherin در تمـام منـاطق درجـا مثبـت بـود. در بخـش تهاجمی، از بین 70 نمونه بررسـی شـده 47 مـورد (1/67 درصـد) نتیجـه مثبـت و 23 مـورد (9/32 درصـد) نتیجـهمنفی شد  (نمودار شماره 2). همچنین بروز این مارکر در

بهمن

گریدهای 1و 2 و 3 به ترتیب 9/86 درصد و 2/70 درصد

و 10 درصد  مشاهده گردید (نمودار شماره 3). نتیجه مثبـت ارزیابی این مارکر به طور معکوسی با گریـد هیـستولوژیک مرتبط بود؛ به طوری که با افزایش گریـد میکروسـکوپی،میزان منفی شدن آن بیشتر می شد(05/0p<).

معناداری یافت نشد(05/0p<).

 

Dysadherin

120

100                                                                                                                                                                       E‐cadherin

80

60 درصد    40

 فراوانی

20

Grade1

Grade2

 

در کارسینومهای مدولاری، در بین 8 نمونه ارزیابیشده، همگی از نظر بیانE-cadherin  مثبت بودند. (100 درصد) ولی برایDysadherin ، 7 مورد مثبـت ارزیـابیشد و یک مورد       رنگپذیری غشایی کمتر از 50 درصـد به عنوان cut off برای مثبت شدن داشـت؛ کـه بـه عنـوانمنفی در نظـر گرفتـه شـد (نمـودار  شـماره 4). بـین بـروز

 

در  کارسینومهای مهاجم لوبولار، از میان 15 نمونـهمورد مطالعه با وجود این که درصد و شدت رنگ پذیری غشا در میان آن ها متفاوت بـود؛ ولـی نتیجـه نهـایی بیـانDysadherin در تمـــام مـــوارد مثبـــت ارزیـــابی شـــد

(100 درصد ). رنگ پـذی ری غـشایی  آنهـا بـرای مـارکر  E-cadherin هماننـد انتظـار همگـی منفـی شـد. در ایـن کارســـینوم میـــان بیـــان Dysadherin و عـــدم بیـــان E-cadherin رابطه کاملا معکوس مشاهده شد.

مشابه بود که در آنجا برای گریدهای 1و2و3 نتیجه 60 ، 5/75 و 100 درصد بود (5). از طرفی بیانE-cadherin  باافـزایش گریـد میکروسـکوپی ارتبـاط معکـوس داشـت به طوری که در نتایج ما در گریـد 1و2و3 بـه ترتیـب 9/86 ، 2/70 و 10 درصد  بود و در مطالعه باتیـستوتا و همکـارانش نیز این ارتباط با درصدهای مختلفی و همگی با درصدیبــالاتر از مطالعــه مــا وجــود داشــت (100، 2/82 و 40درصد) (5).

آن چه کـه در مجمـوع مـشاهده شـد، افـزایش بیـانDysadherin با کاهش بیانE-cadherin  در گرید 1 و3 ارتباط معناداری داشـت (05/0p<) ولـی ایـن ارتبـاط درتومورهای داکتـال مهـاجم بـا گریـد 2 مـشاهده نگردیـد (05/0p<).

در گرید 1 میزان بروزE-cadherin  بالاست و بروزDysadherin پـــایین اســـت ولـــی در گریـــد 3 بـــروز   E-cadherin کم می شود و بـروزDysadherin  افـزایشمـی یابـد در نتیجـه بـین میـزان بـروز 2 مـارکر فـوق در گریدهای 1و3 اختلاف واضح وجود دارد. به بیان دیگـراز گرید 1 تا 3 میزان بروزE-cadherin  کـم مـی شـود ومیزان بروزDysadherin  افزایش می یابد لذ ا طبیعی استکه در میانه راه یعنی گرید 2 میزان بـروز ایـن دو مـارکراختلاف چندانی نداشته باشد.

در مطالعه انجام شده، بین بیانDysadherin  و عـدمبیانE-cadherin  برای کارسینوم مهاجم لوبولار، ارتباطکاملا معکوسی مشاهده شد طوریکـه تمـام مـوارد مـوردمطالعـــه Dysadherin مثبـــت بودنـــد و هـــیچ کـــدام  E-cadherin را بیان نکردند(05/0p<) این نتیجه با آنچـهباتیستوتا و همکارانش انجام داده بودند کاملا مطابق بود.

نکته ظریفی که بهتر است بـه آن اشـاره شـود، ایـناست که در تمام نمونه هایی که دارای تهاجم سلول هـایتوموری به داخل بافت چربی اطـراف تومـور بـود، بیـان Dysadherin به طور چشمگیری شدیدتر از سایر نواحیمرکزی تر تومـور بـود کـه ایـن نکتـه تاییـد دیگـری بـرویژگی تهاجمی تر بیان Dysadherin می باشد.

در مطالعه ای که در دانشگاه توکیـو ژاپـن در سـال

2007 انجام شد ارتباط معکوسی بـین بیـانDysadherin  و عــدم بیــان E-cadherin در بررســی تومورهــای SCC سروگردن، کانسرهای زبان، تیروئید و بیضه نیز مـشاهدهشد که این نتیجه بـرای کارسـینوم هـای مهـاجم پـستان وSCC سرویکس مشخص و قابل تعیین نبود. ولی بـه نظـرمی رسد برای کارسینوم مهاجم لوبولار پـستان  مـیتوانـدصادق باشـد(4). ایـن نتیجـه مـی توانـد دلیـل دیگـری بـرتهاجمی تر بودن و داشتن پروگنوز ضعیفتـر کارسـینوملوبولار نسبت به کارسینوم داکتال هـم باشـد. نکتـه قابـلتــوجهی کــه در بررســی نتــایجDysadherin  بــر روی کارسینوم های مهاجم لوبـولار مـشاهده شـد، تفـاوت درشدت و درصد بروزDysadherin  در غشای سـلول هـایتومورال بود ، ب ه طوری که از بیـان ضـعیف در 55 درصـد سلول ها تا بیان شدید در 100 درصد سلول ها متغیر بود.

این یافته شاید بیانگر این باشد که تمام  کارسینومهـای  مهاجم لوبولار لزوما دارای رفتار مـشابهی نبـوده و پـیشآگهــی هــای متفــاوتی مــی تواننــد داشــته باشــند . شــاید همــان طورکــه Anita Bane و همکــارانش در کانــادامطالعه ای تحت عنوان »اهمیت گریدینگ کارسینوم های مهــاجم لوبــولار « انجــام دادنــد، درجــه بنــدی کــردنکارسـینوم هـای لوبـولار جهـت اهـداف پروگنوسـتیکمنطقـی بـه نظـر برسـد(13). در نتیجـه ب ه دسـت آمـده از کارسـینوم مـدولاری، همـان طورکـه انتظـار مـ یرفـت،   E-cadherin در تمـام 8 نمونـه بررسـی شـده بـه شـدتمثبت بیان شده بود که         میتوان                 اینگونه  نتیجهگیری کردکه پروگنوز مطلوب و الگوی سن سیشیال در کارسـینوممدولاری تا حدی در نتیجه بیـان مطلـوب مولکـول هـایچسبندگی سلولی باشد. این نتیجه همسوی نتیجه ای بود که Bonnier و همکارانش بـر روی 53 کارسـینوم مـدولاری پستان انجام دادند. در آن جـا نیـز تمـام 53 مـورد مطالعـه  E-cadherin را به طور شدید بیان کرده بودند(14).

شاید جالب ترین نتیجه به دست آمده در این مطالعه،بیـــان همزمـــانDysadherin  در 7 مـــورد از 8 نمونـــه کارسینوم مـدولاری بررسـی شـده باشـد. در تنهـا نمونـهمنفــی گــزارش شــده هــم در 30 درصــد ســلول هــا Dysadherin بـه طـور ضـعیف بیـان شـده بـود. متاسـفانه مطالعه ای در این زمینه یافت نشد تا بتوانیم نتایج خـود رابــا آن مقایــسه کنــیم . بــه نظــر مــی رســد در کارســینوممــدولاری، بــروزDysadherin  و E-cadherin بــه طــور کـاملا مــستقل از هـم رخ مـی دهـد و نمـی تـوان ارزشکاربردی خاصی را برای آن دو قایل شد.

بهمن

References

مطالعه حاضر بروزDysadherin  در کارسینومهـایلوبولار، مـدولاری و داکتـال در گریـدهای بـالاتر و نیـزکــاهش همزمــان بیــانE-cadherin  در کارســینوم هــای لوبـولار و گریـدهای بـالاتر کارسـینوم داکتـال را نـشان مـی دهـد ل ذا مـی تـوان اذعـان داشـت کـه افـزایش بیـانDysadherin را می توان ب ه عنوان یک فاکتور  تهاجمیتر شــدن و احتمــالا عامــل پروگنوســتیک غیرمــستقل درکارسینوم های پستان بـه جـز مـدولاری در نظـر گرفـت.

پیـشنهاد مـی گـردد انجـام مطالعـات بیـشتر و آینـده نگـرجهت تعیین دقیق تر نقش پروگنوستیک این دو مولکـولدر کارسینوم های مهاجم پستان صورت پذیرد.

 

Expression in Head and Neck squamous cell carcinoma: association with lymphangiogenesis and prognostic significance. Am J Surg Pathol 2006; 30(2): 185-193.

.8 Da Silva L, Parry S, Reid L, Keith P, Waddell

N, Kossai M, et al. Aberrant expression of  E-cadherin in lobular carcinomas of the breast. Am J Surg Pathol 2008; 32(5): 773-783.

.9 Makdissi FB, Machado LV, Oliveira AG, Benvenuti TT, Katayama ML, Brentani MM, et al. Expression of E-cadherin, Snail and Hakai in epithelial cells isolated from the primary tumor and from peritumoral tissue of invasive ductal breast carcinomas. Braz J Med Biol Res 2009; 42(12): 1128-1137.

.01 Mohammadizadeh F, Ghasemibasir H, Rajabi P, Niami A, Eftekhari A, Mesbah A, et al: Correlation of E-cadherin expression and routine immunohistochemistry panel in breast invasive ductal carcinoma. Cancer Biomark 2009; 5(1): 1-8.

.11 Shimada Y, Hashimoto Y, Kan T, Kawamura J, Okumura T, Soma T, et al. Prognostic significance of dysadherin expression in esophageal squamous cell carcinoma. Oncology 2004; 67(1): 73-80.

.21 Nam JS, Suchar A, Hirobhashi S, Wakefield LM. Significance of dysadherin expression in breast cancer metastasis. Proc Amer Assoc Cancer Res 2004; 45, Abstract # 4050.

.31 Bane AL, Tjan S, Parkes RK, Andrulis I,

 

.1 Rosai R, Ackerman A. Surgical pathology. 9th ed. Vol 2. New York: MC Graw Hill, Elsevier Inc; 2004.

.2 Rakha EA, Abd EJ Rehim D, Pinder SE, Lewis SA, Ellis IO. E-cadherin expression in invasive non-lobular carcinoma of the breast and its prognostic significance. Histopathology 2005; 46(6): 685-693.

.3 Nam JS, Kang MJ, suchar AM, Shimamura T, Kohn EA, Michalowska AM, et al. Chemokine (C-C motif) ligand 2 mediates the prometastatic effect of dysadherin in human breast cancer cells. Cancer Res 2006; 66(14): 7176-7184.

.4 Nam JS, Hirohashi S, Wakefield LM.

Dysadherin: a new player in cancer progression. Cancer Let 2007; 255(2): 161-169.

.5 Batistatou A, Peschos D, Tsanou H, Charalabopoulos A, Nakanishi Y, Hirohashi S, et al. In breast carcinoma dysadherin expression is correlated with invasiveness but not with E-cadherin. Br J Cancer 2007; (9): 1404-1408.

.6 Torabizadeh Zh, Naghshvar F, Emadian O, Khabbazi M. Assessment of E-cadherin Manifestation in Invasive Ductal Breast carcinoma Associated with Axillary Lymph Node Metastases. J Mazand Univ Med Sci 2011; 21(80): 2-7 (Persian).

.7 Kyzas AC, Stefanon D, Batistuta A, Agnantis NJ, Nakanishi Y, Hirohashi S, et al. Dysadherin

.61 Muramatsu H, Akimoto T, Maebayashi K, Kita M, Mitsuhashi N. Prognostic significance of dysadherin and E-cadherin expression in patients with head and neck cancer treated by radiation therapy. Anticancer Res 2008; 28(6B): 3859-3864.

.71 da Silva BB, dos Santos AR, Pires CG, Correa-Lima MA, Pereira-Filho JD, dos Santos LG, et al. E-cadherin expression in estrogen receptor-positive and negative breast carcinomas of postmenopausal women. Eur J Gynaecol Oncol 2010; 31(1): 90-93.

 

O’Malley FP. Invasive lobular carcinoma: to grade or not to grade. Mod Pathol 2005; 18(5): 621-628.

.41 Charpin C, Bonnier P, Garcia S, Andrac L, Crebassa B, Dorel M, et al. E-cadherin and beta-catenin expression in breast medullary carcinomas. Int J Oncol 1999; 15(2): 285-292.

.51 Sato H, Ino Y, Miura A, Abe Y, Sakai H, Ito K, Hirohashi S. Dysadherin: expression and clinical significance in thyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(9): 44074412.

 

بهمن

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.