دانلود پایان نامه ارشد : نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازگانی بین المللی

عنوان : نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

(مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی)

عنوان:

نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران

استاد راهنما:

دکتر ناصر آزاد

استاد مشاور:

دکتر سید محسن سید علی اکبر

دی 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل 1 : کلیات تحقیق              
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-2 شرح و بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………. 5
1-3 پرسش اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7
1-4 اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6 تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………….. 8
فصل 2 : ادبیات پژوهش  
2 – 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-2 مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………….. 12
2 – 2 – 1  تاریخچه مدیریت دانش ………………………………………………………………………………….. 12
2-2-2 انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………… 14
2 – 2 – 3  تعاریف …………………………………………………………………………………………………………. 15
2 – 3 مدیریت دانش و تدوین دانش …………………………………………………………………………………. 20
2 – 4  اکتساب دانش ………………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 5 تسهیل و انتقال دانش ………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 6  کاربری دانش ……………………………………………………………………………………………………….. 22
2 – 7 ذخیره (انباشت) دانش……………………………………………………………………………………………… 22
2 – 8  اهمیت مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………. 22
2 – 9  الزامات سیستم‌های مدیریت دانش …………………………………………………………………………… 22
2 – 10 سرمایه فکری چیست؟ …………………………………………………………………………………………. 24
2 – 11رویکردها و روشهای اندازه‌گیری نامشهودها ……………………………………………………………… 25
2 – 12 سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………………………. 26
2 – 13 اهدف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………. 27
2 – 14 مدیریت دانش جدید …………………………………………………………………………………………….. 28
2 – 15 زنجیره اطلاعات …………………………………………………………………………………………………… 29
2 – 16 داده …………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2 – 17 اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………… 30
2 – 18 نقش فن آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 31
2 – 19 دانش ………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2 – 20 مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش ……………………………………………………. 32
2 – 20 – 1 مدیریت داده …………………………………………………………………………………………………. 32
2-20-2 مدیریت اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. 32
2 – 21 فرایندها در مدیریت دانش …………………………………………………………………………………….. 33
2 – 22 عناصر اساسی مدیریت دانش ………………………………………………………………………………… 34
2 – 23 نقش دانش در مدیریت دانش …………………………………………………………………………………. 36
2 – 24 نقش مدیریت در مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 37
2 – 25 نقش تكنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش …………………………………………………………….. 39
2 – 26 تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت دانش ………………………………………………….. 40
2 – 27  مدلهای مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………… 41
2 – 28 تولید دانش …………………………………………………………………………………………………………. 48
2 – 29 انتقال دانش ………………………………………………………………………………………………………… 48
2 – 30 فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….. 50
2 – 31 فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 51
2 – 32 صادرات ……………………………………………………………………………………………………………… 54
2 – 33 فرایند صادرات …………………………………………………………………………………………………….. 60
2-34 محرک های صادرات ………………………………………………………………………………………………. 61
2-35 برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران …………………………………………………………….. 62
2-36 روند صادرات غیر نفتی …………………………………………………………………………………………… 63
2-37 فرش ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-38  سابقه تحقیقات …………………………………………………………………………………………………….. 69
2-38-1 پیشینه داخلی …………………………………………………………………………………………………….. 69
2-38-2 پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………… 73
 

فصل 3 : روش اجرایی تحقیق

 
3-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3-2روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 78
3-3 تحقیقات همبستگی …………………………………………………………………………………………………… 79
3-4 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 80
3-5 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………………. 80
3-6 نمونه گیری تصادفی ساده ………………………………………………………………………………………….. 81
3-7 تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………… 81
3-8 روش تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….. 82
3-9 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. 82
3-10 بررسی مدارک و اسناد …………………………………………………………………………………… 82
3-11 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………… 83
3-12 طیف لیکرت ………………………………………………………………………………………………. 83
3-13 ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. 83
3-14 روایی و  پایایی تحقیق …………………………………………………………………………………. 84
3-15 روش آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………….. 87
3-16 آزمون بارتلت و کایزر – میر – اوکین ……………………………………………………………….. 88
3-17 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 89
3-18 روش تجزیه و تحلیل و داده ها  ………………………………………………………………………….. 90
3-19 تحلیل عاملی  ……………………………………………………………………………………………….. 90
3-20 تحلیل ماتریس کوواریانس ……………………………………………………………………………… 91
3-21 مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………….. 91
3-22 شاخص های برازندگی مدل ……………………………………………………………………………. 93
فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق  
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 96
4-2 توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………… 96
4-3 ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………………………………. 97
4-3-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ………………………………………………………………… 97
4-3-2 توزیع آماری وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ………………………………………………………… 97
4-3-3 توزیع آماری سن پاسخگویان ……………………………………………………………………….. 98
4-3-4 توزیع آماری تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 99
4-4 تحلیل عاملی اکتشافی …………………………………………………………………………………….. 99
4-4-1 ماتریس همبستگی مناسب ……………………………………………………………………………. 99
4-4-2 استخراج مجموعه عوامل اولیه ……………………………………………………………………….. 101
4-4-3  چرخش و انتخاب نهایی عاملها ……………………………………………………………………….. 103
4-4-4  تفسیرنتایج تحلیل عاملی …………………………………………………………………………….. 104
4-5  فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………. 105
4-6 برازش مدل هشت عاملی صادرات ……………………………………………………………………… 106
4-7 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 168
فصل 5 : بحث و نتیجه گیری  
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 170
5-2 نتایج حاصل از بررسی عوامل و سوالات تحقیق …………………………………………………….. 171
5-3 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. 171
5-3-1 نتایج ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………………….. 171
5-4 مهمترین یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………….. 173
5-5 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………… 175
5-6 پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 175
5-6-1 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………… 175
5-6-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………….. 176
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 177
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………… 181
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 192

 

 

فهرست جدول‌ها

 

جدول 2 – 1 مطالب مربوط به ابعاد ………………………………………………………………………. 20
جدول 2-2 : مراحل فرآیند مدیریت دانش ……………………………………………………………… 34
جدول 2-3 مدل تعامل دانش نهفته و صریح …………………………………………………………… 42
جدول 3-1 متغیرها و بررسی روایی آنها ………………………………………………………………… 85
جدول 3-2 ضریب الفای کرونباخ (برای 317 عدد پرسشنامه) ………………………………………….. 88
جدول 3-3 آزمون بارتلت و کایز-میر- اوکین ………………………………………………………… 88
جدول 4-1 فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت …………………………………………………….. 97
جدول 4-2 فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل ……………………………………………… 97
جدول 4-3 مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن ………………………………………………………….. 98
جدول 4-4 مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات ………………………………………………. 99
جدول 4-5 آزمون بارتلت و کایز-میر-اوکین ………………………………………………………….. 100
جدول 4-6 جدول ارزش ویژه و واریانس تبیین شده عوامل استخراج شده …………………….. 101
جدول 4-7 میزان اشتراک مواد مقیاس با اجرای تحلیل عاملی مولفه های اصلی ………………… 103
جدول 4-8 ماتریس ساختار عامل چرخش یافته مقیاس از طریق روش PC …………………… 104
جدول 4-9 عوامل ، ماده ها و بار عاملی ماده های مربوط به عوامل موثر بر صادرات فرش …. 105
جدول 5-1 ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اثرگذار مدیریت دانش بر صادرات فرش ….. 172
جدول 5-2 مولفه های اثرگذار مدیریتت دانش بر صادرات فرش ……………………………….. 173

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 استفاده های کاربردی موسسات از مدیریت دانش …………………………………………. 35
نمودار 4-1 فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت …………………………………………………………. 97
نمودار 4-2 فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل ………………………………………………….. 98
نمودار 4-3 مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن ………………………………………………………….. 98
نمودار 4-4 مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات ………………………………………………….. 99
نمودار 4-5 نمودار Scree مولفه های عوامل اثر گذار مدیریت دانش بر صادرات فرش …………. 102

 

 

 

 

فهرست مدل ها

 

مدل 1 صادرات …………………………………………………………………………………………………. 106
مدل 1 صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………….. 110
مدل 1 صادرات با ضریب غیر استاندارد …………………………………………………………………….. 110
مدل 1 اصلاح شده …………………………………………………………………………………………….. 112
مدل 1 اصلاحی با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………. 113
مدل 1 اصلاحی با ضرایب غیر استاندارد …………………………………………………………………… 114
مدل 2 صادرات …………………………………………………………………………………………………. 118
مدل 2 صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………….. 121
مدل 2  صادرات با ضریب غیر استاندارد …………………………………………………………………… 121
مدل 3 صادرات …………………………………………………………………………………………………… 122
مدل 3  صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………… 125
مدل 4 صادرات ……………………………………………………………………………………………………. 126
مدل 4 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………… 128
مدل 4 صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………… 128
مدل 4 صادرات با ضریب غیر استاندارد ………………………………………………………………………. 129
مدل 5 صادرات ……………………………………………………………………………………………………. 129
مدل 5 صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………… 131
مدل 5 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………. 131
مدل 6 صادرات …………………………………………………………………………………………………… 132
مدل 6 صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………….. 134
مدل 6 صادرات با ضریب غیر استاندارد …………………………………………………………………….. 135
مدل 7 صادرات …………………………………………………………………………………………………….. 135
مدل 7 صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………… 137
مدل 7 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………… 138
مدل 8 صادرات ……………………………………………………………………………………………………. 138
مدل 8 صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………… 140
مدل 8 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………. 141
مدل 9 مدل ساختاری صادرات ………………………………………………………………………………. 142
مدل 9 مدل ساختاری صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………… 145
مدل 9 مدل ساختاری صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………….. 148
مدل 9 مدل ساختاری صادرات اصلاح شده ………………………………………………………………….. 155
مدل 9 مدل ساختاری اصلاح شده در حالت استاندارد …………………………………………………….. 156
مدل 9 مدل ساختاری اصلاح شده در حالت غیر استاندارد ……………………………………………….. 157

 

 چکیده

 

مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. در این تحقیق نیز با توجه به مطالب یاد شده و نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیری مستقیم و مثبتی است که مولفه‌های مدیریت دانش بر صادرات فرش می‌گذارند. در دنیای امروزه دیگر، منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد.

در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند.

مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه‌ی گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی، شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر‌می‌گیرد. در جهان امروز كه تولید كالاها و ارائه‌ی خدمات به شدت دانش مدار شده‌اند، دانش دارایی كلیدی برای كسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می‌شود، روش نمونه‌برداری در این تحقیق، از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

شروع فعالیت این تحقیق از اواخر زمستان 1390 بوده و تا اواسط پاییز 1391ادامه داشته است. داده‌های گرد‌آوری شده در مورد تحقیق در یک دوره زمانی از اوایل مرداد 1391 تا اواسط آبان 1391 از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است.تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Amos و Spss 19 صورت گرفته است.

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که، مولفه‌های تاثیر گذار مدیریت دانش تاثیر مستقیم و مثبتی بر صادرات فرش دارند.

 

کلمات کلیدی: پیاده سازی مدیریت دانش، مدیریت دانش، مولفه‌های کلیدی مدیریت دانش، صادرات، فرش.

 

 

مقدمه

مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده‌سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در دنیای امروز، دیگر منابع اقتصادی اصلی سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی‌های فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی، جزء مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان‌ها و نقش آنها بر کسب مزیت رقابتی می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، 1385). در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت جهانی در سال 1384 و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین‌المللی، لزوم نگرش سازمان‌ها به مدیریت دانش و سرمایه فکری بیش از پیش احساس می‌شود.

یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد ایران در دهه اخیر بحث صادرات غیر نفتی بوده است. این در شرایطی است که میزان درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی قابل مقایسه با درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نبوده و نمی‌باشد. از طرف دیگر در سبد صادراتی کشور بیشترین سهم درآمد ارزی صادرات غیر نفتی کشور مربوط به صادرات تولیدات سنتی و فرآورده‌های کشاورزی است که یکی از این تولیدات سنتی فرش می‌باشد. فرش ایران متاثر از ویژگی‌های برجسته فرهنگی و هنری آن در سده‌ها و دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیر نفتی ایران مطرح بوده و می‌باشد. به طوری که طی سالهای متمادی اولین و بالاترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران و حدود 7% اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است (الماسی و همکاران، 1389). این صنعت، یکی از توانمندترین صنایع کشور پس از صنعت پتروشیمی بوده که علیرغم سیر نزولی میزان صادرات طی سالیان اخیر، جایگاه خود را در راس بهترین صادر کنندگان فرش سراسر دنیا حفظ کرده بود تا این که در سال 1387 جای خود را به کشورهای چین و هند سپرد. صادرات فرش ایران در پنج سال گذشته روندی نزولی داشته و پایین بودن قیمت فرش کشورهای رقیب در مقایسه با فرش ایران و هماهنگ بودن آن با سلایق بازارهای جهانی نیز از عوامل عمده رشد برخی از کشورهای رقیب در بازارهای جهانی به شمار می‌رود (حق شناس کاشانی، سعیدی و حسن پور پازواری، 1389).

بنابراین با توجه به اهمیت بحث صادرات غیر نفتی و جایگاه فرش در صنعت کشورمان، ما در این تحقیق به دنبال نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران خواهیم بود.

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

در آستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خدماتی مطرح است، مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلند مدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آنها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده‌سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده‌سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در دنیای امروز، دیگر منابع اقتصادی اصلی سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد. در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی‌های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و … بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند. در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی‌های فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی، جزء مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان‌ها و نقش آنها بر کسب مزیت رقابتی می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، 1385). در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت جهانی در سال 1384 و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین‌المللی، لزوم نگرش سازمان‌ها به مدیریت دانش و سرمایه فکری بیش از پیش احساس می‌شود.

1-2 شرح و بیان مسئله

یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد ایران در دهه اخیر بحث صادرات غیر نفتی بوده است .این در شرایطی است که میزان در آمد های حاصل از صادرات غیر نفتی قابل مقایسه با درآمد های حاصل از فروش نفت خام نبوده و نمی‌باشد . از طرف دیگر در سبد صادراتی کشور بیشترین سهم درآمد ارزی صادرات غیر نفتی کشور مربوط به صادرات تولیدات سنتی و فرآورده های کشاورزی است. یکی از این تولیدات سنتی فرش می‌باشد. فرش ایران متاثر از ویژگی های برجسته فرهنگی و هنری آن در سده ها و دهه های گذشته همواره به عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیر نفتی ایران مطرح بوده و می‌باشد. به طوری که طی سالهای متمادی اولین و بالاترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران و حدود 7% اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. (الماسی و همکاران، 1389).

فرش ایران اعم از قالی و قالیچه و گلیم و دیگر دستبافت ها جایگاه بسیار بالایی در میان كشورهای جهان دارد. آمارهای موجود در زمینه صادرات فرش این حقیقت را نشان می‌دهد كه تا سال 1970 میلادی، فرش ایران اغلب بازارهای مهم جهان را در نیمی از مقدار و ارزش صادرات جهانی این كالا به خود اختصاص داده است. قبل از پیروزی انقلاب، ارز فراوان حاصل از فروش نفت بر همه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری كشور اشراف داشت و تمام كمبودها و كاستی‌ها را به راحتی پوشش می‌داد. این مساله باعث شده بود تا برای هیچ یك از كالاها و تولیدات مورد نیاز اعم از صادراتی یا وارداتی، برنامه‌ریزی و تشكیلات آموزش دیده فراهم نشود. پول رسمی كشور با حمایت كافی ناشی از فروش نفت برخوردار بود و سایر كالاهای مهم از جمله قالی، هیچ گاه به صورت مستقل مورد بررسی قرار نمی‌گرفت تا بتواند در نوسانات بازارهای خارجی موقعیت خود را حفظ كند و یا شرایط مناسب‌تری را به دست آورد. پس از آن در سال 73 ما شاهد یك دوره شكوفایی در صنعت و بازار فرش ایران شدیم كه به مدد مطالعه در مورد بازار و همچنین تامین نیاز مشتریان بدست آمد، اما امروزه به علت عدم توجه به اصول بازاریابی نوین و راهبردی فرش در تمامی مراحل از مرحله تهیه مواد اولیه، بافت فرش تا عرضه به بازارهای جهانی باعث شده كه ما جایگاه واقعی خود را در بازارهای سنتی و ثابت (كشورهای اروپایی و آسیایی مانند آلمان، انگلستان، اتریش، فرانسه و عربستان) و بازارهای جدید (ژاپن، برزیل، اروپای شرقی، استرالیا و زلاندنو) به نفع رقیبان خود همچون كشورهای چین، هند، پاكستان و… از دست بدهیم.

متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی، ساختاری، مدیریتی، تولیدی و به ویژه تجاری و بازرگانی، فرش ایران دوران افول و رکورد شکننده ای را در عرصه رقابت های جهانی پیموده و اکنون در شرایط بحرانی خاصی به سر می برد. از طرفی، بی توجهی به اصول و مبانی بازاریابی و تجارت که دربرگیرنده فرآیند تولید آن نیز می‌شود، مزیت های رقابتی فرش دستبافت را در داخل و بویژه در سطح جهانی با مخاطرات جدی مواجه نموده است. تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیت های محیط تجارت و دیگر عوامل تاثیرگذار است (شم آبادی و همکاران، 1386).

این صنعت، یکی از توانمندترین صنایع کشور پس از صنعت پتروشیمی بوده که علیرغم سیر نزولی میزان صادرات طی سالیان اخیر، جایگاه خود را در راس بهترین صادر کنندگان فرش سراسر دنیا حفظ کرده بود تا این که در سال 1387 جای خود را به کشورهای چین و هند سپرد. صادرات فرش ایران در پنج سال گذشته روندی نزولی داشته و پایین بودن قیمت فرش کشورهای رقیب در مقایسه با فرش ایران و هماهنگ بودن آن با سلایق بازارهای جهانی نیز از عوامل عمده رشد برخی از کشورهای رقیب در بازارهای جهانی به شمار می رود (بریم نژاد، 1387). از سویی دیگر افزایش قیمت‌های داخلی در اثر رشد تورم و انتقال تاثیرات تورم، کاهش حجم تجارت جهانی فرش به علت جایگزین شدن سایر کف‌پوش‌ها از جمله موکت، سنگ، پارکت، و سایر زیراندازها نیز به کاهش صادرات فرش ایران در سال های اخیر منجر گردیده است. (فرح بخش، 1384).

نتایج حاصل از تحقیقات مختلف بیانگر آن است که بازاریابی فرش دستبافت در ایران  به صورت علمی دنبال نمی‌شود و هنوز بیشتر جنبه سنتی دارد و پس از تولید فرش، اقدام به یافتن مشتریان می‌شود. در ضمن تحقیقات اندکی در زمینه وضعیت بازاریابی فرش در ایران انجام شده (صبوری خسروشاهی، 1382) و کاستی‌هایی از قبیل کمبود اطلاعات روزآمد در مورد خواسته‌ها و گرایشات مشتریان، فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک، کاهش کیفیت، ضعف تبلیغات، ضعف مدیریت و خلا برنامه ریزی برای شناسایی سلایق کشورها و ملت های مختلف، نبود آشنایی با بازارهای هدف و ضعف در مشارکت یا برپایی نمایشگاه های فرش دستبافت، در مطالعات انجام شده به چشم می‌خورد (دهقانی فیروزآبادی، 1377).

در دهه‌های اخیر، انواع موسسات، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، كاركرد و سبكهای مدیریتی خویش بوده‌اند. موسسات كنونی، اهمیت بیشتری جهت درك، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قایل شده و در كسب و بكارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته‌اند. چنین سازمانهایی نیازمند بكارگیری سبك جدیدی از مدیریت به نام “مدیریت دانش” می‌باشند.

توسعه سریع و شتابان اقتصاد جهانی بهم ‌پیوسته، حکایت از ضرورت توسعه قابلیت‌ها و توانایی‌های منابع دانشی کسب ‌و کار دارد. در پاسخ به این ضرورت در دهه 90 مدیریت دانش به شکلی فراگیر مطرح شد و توسعه یافت. بسیاری از شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای عملکرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور ضروری است. اما اندکی از آن‌ها به درستی می‌دانند که دانش محور شدن به چه معناست و یا چگونه می‌توان تغییرات لازم برای دانش محور شدن را انجام داد. در این راستا و با توجه به این مهم که مدیریت دانش سازمانی یكی از مهم ترین عوامل موفقیت شركت ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است كه امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌كنند و به منزله‌ی سرمایه فكری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شركتها در گزارش‌های خود منعكس می‌كنند (موسوی،1387)، این مؤسسه ها، استقرار مدیریت دانش در سازمان را، به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می‌دانند (جعفرنژاد:1387)

مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه‌ی گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی، شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر می‌گیرد. در جهان امروز كه تولید كالاها و ارائه‌ی خدمات به شدت دانش مدار شده‌اند، دانش دارایی كلیدی برای كسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود.

تعداد صفحه : 223

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.