دانلود پایان نامه : اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

گرایش :علوم تربیتی

عنوان : اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

گرایش: علوم تربیتی

عنوان

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

استادراهنما

دکتر علی‌اکبر خسروی بابادی

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا رضازاده بهادران

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان‌نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به‌دست‌آمده)

این پژوهش با هدف اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی انجام شد. برای این منظور 58 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که 29 نفر در گروه آزمایش و به شیوه ترکیبی (تلفیقی از روش های آموزشی سنتی و الکترونیکی) و 29 نفر دیگر در گروه کنترل با همان شیوه رایج تحت آموزش قرار گرفتند. انگیزش پیشرفت ازطریق پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس از طریق پیشآزمون و پس‌آزمون  اندازه گیری شد. برای بررسی پیشرفت تحصیلی نیز از نتایج کارنامه ارزشیابی توصیفی ترم 1 و 2 دانش‌آموزان استفاده شد. داده‌ها‌ی بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و آزمون خی‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت داشته است، به طوری این که دانش آموزان در کارنامه ارزشیابی توصیفی ترم 2 از امتیاز بالاتری برخوردار بودند.

واژگان کلیدی:یادگیری ترکیبی،انگیزش پیشرفت،پیشرفت تحصیلی،دوره ابتدایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                   

فصل اول کلیات پژوهش…. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-4اهداف پژوهش… 7

1-5تعاریف متغیر ها و مفاهیم. 8

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 13

مقدمه. 14

2-1مبانی نظری.. 14

2-2پیشینه تحقیق. 58

فصل سوم روش اجرای پژوهش… 62

مقدمه. 63

3-1روش تحقیق. 63

3-2روش اجرای پژوهش… 64

3-3ابزار اندازه گیری.. 65

3-4روش تجزیه و تحلیل داده ها 68

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق. 69

مقدمه. 70

4-1توصیف آماری متغیرها وشاخص ها درگروه‌ها 70

انگیزش پیشرفت.. 70

4-2تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش… 73

همگنی واریانس‌ها 75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 79

مقدمه. 80

5-2پیشنهاد های پژوهش… 89

منابع. 91

ضمائم. 95

 

 

فهرست جداول و نمودار

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

 

جدول 2-1 تفاوت یادگیری سنتی، الکترونیکی و ترکیبی(ایزدی،1393 به نقل از صادق پور،1388)  52

جدول2-2 ارتباط بین نظریه های یادگیری و تکنولوژی آموزشی(هانگ، 2001). 56

جدول 4-1. اطلاعات توصیفی انگیزش پیشرفت به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها 71

جدول 4-2. اطلاعات توصیفی پیشرفت تحصیلی به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها 72

جدول4-  3 آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه ای(آزمون نرمال بودن داده ها). 74

همگنی شیب های رگرسیون. 74

جدول4- 4 آزمون تحلیل واریانس برای بررسی یکسانی ضرایب رگرسیون در متغیر انگیزش پیشرفت    74

جدول4-  5. آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در گروه کنترل و آزمایش…. 75

جدول4- 6 آزمون تحلیل کوواریانس برای فرضیه  اول پژوهش…. 76

جدول 4-7 مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار. 77

جدول4-  8. آزمون مجذور خی.. 77

نمودار4-1.مقایسه میانگین های اصلاح شده انگیزش پیشرفت دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون. 77

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

 

شکل1. پیوستار یادگیری ترکیبی(استیسی و همکاران،2009). 26

شکل 2: انواع تعامل در یادگیری، کلاین،2006(برخط، ترکیبی، سنتی). 29

شکل 3 مدل هشت بعدی یادگیری ترکیبی بادرول خان،2007.. 31

شکل 4. تاکسونومی یادگیری ترکیبی.. 36

شکل5. مدل چرخش-ایستگاهی، مدرسه امپاور. 38

شکل6. مدل چرخشی راکت شیپ… 39

شکل7.مدل آموزش وارونه، مدارس دولتی ناحیه استیل واتر. 40

شکل8 . مدل چرخش فردی، دبیرستان و مدرسه راهنمایی کارپ دیم. 41

شکل9. مدل منعطف، مدرسه سان فرانسیسکو. 43

شکل10.مدل خود-ترکیب مدرسه کراکرتون. 44

شکل11. مدل مجازی غنی شده، مدرسه آلبوکوئرک… 45

 

فصل اول کلیات پژوه

 

1-1 مقدمه

جهان به سرعت در حال تغییر و گذر از دروازه های ناشناخته در بسیاری از زمینه های علمی و آموزشی است. در گذشته این سرعت با میانگینی در حدود 10 سال یک بار محاسبه می شد، اما اکنو ن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهان عظیم علم در دهکده کوچک ارتباطات در فرصت زمانی کوتاه در دسترس است.با خروج از عصر اطلاعات و رورد به عصر مجازی، بشر از فضای دو بعدی اینترنت به فضای سه بعدی و جامعه مجازی نقل اطلاعات کرده و بدین ترتیب آموزش در جهان به صورت شبکه درآمده است، شبکه قدرتمندی که دارای تار و پود فن آوری ارتباطات و اطلاعات است.در چنین شرایطی آموزش و پرورش اصلی ترین و پذیرا ترین میزبان این موج جدید است و از آنجایی که حساس ترین سیستم نسبت به تغییرات است، اگر اندکی درنگ کند تا سالیان سال جامعه و مردم را قربانی فقر دانش و عقب ماندگی کرده است. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور عرصه های آموزشی نوین ، دیگر روش های تدریس سنتی[1] و غیر فعال همراه با محیط های آموزشی مکتب خانه ای پاسخ گوی انتظارات یادگیرندگان در عصر حاضر نیست. اکنون معلمان و پژوهشگران هم دریافتند که روش های سنتی باعث کاهش مداوم فهم ودرک دانش آموزان و مشغول شدن فراوان آنان به دانش انفعالی در همه سطوح تحصیلی و حتی در دانشگاه ها شده است(پرکینز 1980 به نقل از مانی تهرانی 1380)بنابراین اصحاب تعلیم و تربیت به چاره اندیشی اقتاده و از  ابزار فناوری الکترونیکی برای آموزش و یادگیری مدد جستند. آنچه که آموزش الکترونیکی را از آموزش مجازی متمایز می سازد، فرصت هایی است که این روش آموزشی برای هکس ، در هر جا و در هر مکان مهیا می کند و آموزش دهنگان می توانند برای افزایش اثر بخشی تدریس از ابزار های دیداری ، شنیداری و نوشتاری به طور همزمان استفاده نمایند(فرل، 2001 و فازی، 2003، به نقل از شاهزاده احمدی، 1390). اگر چه این نوآوری تا حد زیادی مشکلات روش سنتی را برطرف ساخت، اما به تدریج ضعفها و کاستیهای خودش نیز آشکار شد، یکی از مهم ترین ایراداتی که بر آموزش الکترونیکی[2] وارد است عدم تعامل انسانی و انزوا گزینی ناخواسته در یادگیرندگان است. بنابراین چاره اندیشی از سر گرفته شد و این بار برای رفع نواقص و در عین حال بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پرورشی هردو روش یادگیری-سنتی و الکترونیکی- رویکرد جدیدی به بازار آموزش با عنوان یادگیری ترکیبی[3] ارائه شد. این رویکرد جدید، ترکیبی از روش‌های سنتی و الکترونیکی است و بهتر است در کل بگوییم ترکیبی از اصالت و تکنولوژی که تا به امروز توانسته است بیشتر عرصه‌های آموزشی از کودکستان تا دانشگاه را  در سراسر دنیا پوشش دهد.در یادگیری ترکیبی شاگرد و معلم مجال چالش و بحث و تبادل نظر یافته و با هم روند آموزش را پیش می برند. در این راستا، دانش آموز که عنصر اصلی آموزش است علاوه بر لذت یادگیری، از دم مسیحای نفس استاد به همراه  ابزار فناوری بیشترین استفاده را می برد. در این نگرش جدید، یادگیری، محور و اساس تمام برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی قرار می‌گیرد و البته لازمۀ تحقق آن توجه به دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره‌وری از تمام امکانات و فنّاوری در حد امکان است(رئیس دانا، 1381).

بسیار واضح و مبرهن است که ظهور و پیدایش رویکردهای یادگیری مدیون  تفکرات فلسفی است. هر مکتب فلسفی با ورود خود تفکر جدیدی آورد تا بتواند با نوآوری خاص خود،  دامنه یادگیری را وسعت بخشد.آنچه تحول در نظام آموزشی و فرایند‌های یادگیری را سرعت می بخشد، همسویی و همگرایی رشد و گسترش فناوری های اطلاعاتی با نظریه های یادگیری به ویژه نظریه های جدید است(کوپر[4]، 2003 به نقل از احمدی،1390) مکاتب متعدد هر یک جایگاهی در تاریخ آموزش برای خود باز کردند و روشی را ارائه کردند. رفتارگراها، شناخت‌گرا ها ،…  و اکنون در وادی آموزش در محیط یادگیری ترکیبی این سازنده گراها[5] هستند که زیر سلخت فکری یادگیری ترکیبی را پایه ریزی می‌کنند. ساختارگرایان بر این باورند که واقعیت، حاصل تجربیات فرد است. برخلاف نظریه شناخت‌گرایان، ساختار‌گرایان ذهن را سازنده نماد‌ها می‌دانند. از دید آنان‌، نمود‌های خارجی اگر از ناحیۀ ذهن ادراک گردند، بی‌معنی می‌شوند(آقازاده، محرم 1390).

یادگیری ترکیبی فرصت های بسیاری رابرای بازشناسی استعدادها  و بهبود گستره رشد شخصی فراهم می آورد و آن نوع از شیوه یادگیری را ارائه می‌دهد که باعث یالا رفتن افراد و سازمان ها شده و آنان را به کلاس‌های درس جهانی متصل می‌کند(ثورن[6]،2003).

1-2بیان مسئله

یاددهی و یادگیری از دیرباز همیشه موردتوجه خاص بشر بوده است. اما امروزه در قرن بیست‌ویک یادگیری یک عامل راهبردی برای موفقیت افراد و جوامع بشری محسوب میشود. در این قرن،که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است دیگر توسعه چرخهای اقتصادی ملاک و هدف اصلی نیست بلکه توسعه و گسترش منابع انسانی[7] است که ارج و منزلت خود را به‌عنوان یک کالای باارزش و استراتژیک در جوامع به ثبت رسانده است. با توجه به شعار جهانی یونسکو وازآنجایی‌که محورهای اساسی یادگیری عبارت است از یادگیری برای دانستن، انجام دادن، بودن و باهم زیستن(دلورس[8] و همکاران،1996،ص37)، آماده‌سازی یادگیرنده برای تسلط بر مهارتهای شناختی و رسیدن به یادگیری مادام‌العمر یک ضرورت به‌حساب میآید. علاوه براثر گذاری انواع یادگیری و کاربرد آنها در آموزش، به دلیل عدم‌کفایت آموزشهای سنتی و الکترونیکی در پاسخگویی به نیازهای یادگیرندگان، متخصصان تعلیم و تربیت محیط یادگیری جدیدی را ارائه کردند که بتواند با بهره‌گیری از نقاط قوت رویکردهای پیشین محیط مناسبی را برای یادگیری ایجاد کند. یادگیری ترکیبی از سال 2000میلادی مطرح گردید اما بطور رسمی در سال 2003 توسط مارش و دیگران به عوان موج دوم آموزش های مجازی مطرح شد(نل مان 2008). و تاکنون باز خورد‌های مثبتی ازعملکرد آن در مقالات و پژوهش های خارج از کشور در سطوح مختلف تحصیلی ارائه شده‌است، از جمله: پروتکتر (2003)، بونک و گراهام(2004)، زیمن و گرن(2007)، چو(2009)، تاپورا(2011)، مؤسسه اینوسایت(2011) و مؤسسه کلایتون (20014) اما اکثر این پژوهش‌ها در کشور ایران در سطح آموزش عالی یا دبیرستان بوده است، از جمله سعید‌پور(1389)، بازرگان و مهر‌محمدی(1389)، کرمی(1390)، سیدی(1391).

یاد‌گیری ترکیبی شکل توسعه‌یافته یادگیری الکترونیکی است‌ – یادگیری الکترونیکی تنها بخشی از یادگیری ترکیبی است- و به‌عنوان یک رویکرد آموزشی در مهارت‌آموزی و تعلیم و تربیت محبوبیت زیادی کسب کرده است‌. در این روش یادگیری چند محیط یادگیری مختلف مانند یادگیری چهره به چهره‌، الکترونیکی‌، مجازی، از راه دور، سیار و…با یکدیگر ترکیب‌شده و محیط یادگیری جدیدی را باوجود می‌آورند به طوریکه یادگیرندگان قادر به استفاده از مزایای هردو شیوۀآموزشی(سنتی و الکترونیکی)خواهند بود. عمرانی و همتی در کتاب «یادگیری ترکیبی، 1388» آن را این گونه تعریف کرده اند: کانون توجه یادگیری ترکیبی بر ارتقاء بهینه اهداف یادگیری به‌وسیله فناوری یادگیری(مناسب) برای سبک یادگیری شخصی‌(درست) با ارائه(شایسته مهارت‌ها) به شخص‌(ذیحق) در زمان‌(واقعی) است. نظریه‌های بنیادین این نوع یاد‌گیری نظریه شناختی و نظریه ساختار‌گرایی هستند.

در جریان آموزش و یادگیری از طریق فناوری نقش و نگرش معلمان بسیار اهمیت دارد و در پژوهش های انجام شده از جمله (ذاکری،1390)، (آتشک،1389)، (عابدی،1384) به اثبات رسیده است. نگرش معلمان نسبت به استفاده از روش های الکترونیکی و مهارت آنان در ترکیب محیط های یادگیری منجر به جستجوی شرایط و روش‌های یاددهی و یادگیری می شود که در  کودکان ایجاد انگیزه کرده و راه پیشرفت را هموار سازد. با توجه به موارد فوق، پژوهش گر به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزشِ پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزا‌ن دختر دوره ابتدایی تأثیری دارد؟

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال و , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.