دانلود تحقیق در مورد سلامت روان، استان گلستان، استاندارد

دانلود پایان نامه

شغلي: جهت اندازه‌گيري فرسودگي شغلي از مدل فرسودگي شغلي مسلچ (MBI) استفاده شده است که فرسودگي را در 3 بعد اندازه‌گيري مي‌کند و در نهايت مجموع نمرات حاصل از پرسشنامه 22 سوالي فرسودگي شغلي مسلچ، ميزان فرسودگي شغلي کارکنان را مشخص خواهد نمود.
ـ خستگي عاطفي: از ابعاد فرسودگي شغلي مدل مسلچ مي‌باشد که مجوع نمرات حاصل از 9 سوال پرسشنامه فرسودگي شغلي (گويه‌هاي 1، 2، 3، 6، 8، 13، 14، 16، 20 ) ميزان خستگي عاطفي کارکنان را معين مي‌کند.
ـ مسخ شخصيت: از ابعاد فرسودگي شغلي مدل مسلچ مي‌باشد که مجوع نمرات حاصل از 5 سوال پرسشنامه فرسودگي شغلي (گويه‌هاي 5، 10، 11، 15، 22) ميزان مسخ شخصيت کارکنان را معين مي‌کند.
ـ عدم موفقيت فردي: از ابعاد فرسودگي شغلي مدل مسلچ مي‌باشد که مجوع نمرات حاصل از 8 سوال پرسشنامه فرسودگي شغلي (گويه‌هاي 4، 7، 9، 12، 17، 18، 19، 21 ) ميزان عدم موفقيت فردي کارکنان را معين مي‌کند.
ـ سلامت رواني: جهت اندازه‌گيري سلامت رواني از مدل سلامت عمومي‌گلدبرگ استفاده مي‌گردد که سلامت رواني را در 4 بعد نشانگان جسماني، اضطراب و اختلالات خواب، اختلال در کارکرد‌هاي اجتماعي و افسردگي و گرايش به خودکشي مي‌سنجد و در نهايت مجموع نمرات حاصل از پرسشنامه 28 سوالي، سلامت رواني کارکنان را مشخص مي‌کند.
3-5 ) جامعه و نمونه آماري
3-5-1 ) قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين پژوهش شامل کليه ادارات آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي مي‌باشد.
3-5-2 ) قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني پژوهش حاضر تابستان و پاييز سال 1392 مي‌باشد.
3-5-3 ) جامعه آماري
« جامعه آماري » عبارت است از مجموعه اي از افراد، اشياء و يا چيزهايي که داراي حداقل يا صفت مشترک باشند که محقق مي‌خواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد. معمولاً در هر پژوهشي جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهشگر مايل است در باره صفت يا صفات متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد(گرجي، 1391: 158).
بنابراين با توجه به ماهيت تحقيق و موضوع مورد بررسي، جامعه آماري اين تحقيق را كليه كاركنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي به تعداد 82 نفر مي‌باشد.
3-5-4 ) نمونه آماري
بدليل کم بودن تعداد نفرات جامعه آماري و همچنين به علت همگن تر شدن ترکيب، از تمامي‌کارکنان آزمايشگاه فني مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي استفاده مي‌گردد، بنابراين حجم نمونه برابر با حجم جامعه خواهد بود لذا گردآوري داده‌ها از طريق شمارش افراد (سرشماري) صورت مي‌گيرد.
3-6 ) روش گردآوري داده‌ها
اساس کار در تحقيق اطلاعات است چرا که در نتيجه جمع آوري داده‌ها و اندازه‌گيري متغييرهاي تحقيق است که مي‌توان به بررسي سوالات و فرضيه‌هاي تحقيق پرداخت لذا اگر داده‌هاي گردآوري شده نامناسب و يا غلط باشند مطمئناً نتايج تحقيق نيز اشتباه خواهد بود. انتخاب روش و ابزار گردآوري داده‌ها به ماهيت و نوع روش تحقيق بستگي دارد(گرجي، 1391: 205 )
3-6-1 ) روش کتابخانه اي
مناسب ترين روش گردآوري اطلاعات به منظور آشنايي و شناخت مباني نظري موضوع و مطالعات مشابه (داخلي و خارجي) انجام شده روش كتابخانه اي بوده و نيز براي تهيه و تنظيم فصل دوم از اين روش استفاده شده است(گرجي، 1391: 205).
3-6-2 ) روش ميداني
دليل استفاده از روش ميداني اين است كه محقق براي گردآوري داده‌ها و اطلاعات مورد نياز خود ناگزير است به محيط واقعي در جامعه آماري مورد مطالعه برود و با مراجعه سازمان مربوطه و افراد موردنظر داده‌هاي مورد نياز خود را گردآوري كند(گرجي، 1391: 205).
3-7 ) ابزار اندازه‌گيري
انواع ابزارهاي گردآوري داده‌ها بر مبناي روش ميداني عبارتند از : آزمايشگاهي، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و صوتي و تصويري.
ابزار اصلي گردآوري داده‌ها در اين تحقيق پرسشنامه است. پرسشنامه يکي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي کسب داده‌هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوالات (گويه‌ها يا جملات) است که پاسخ دهنده با مشاهده آنها، پاسخ لازم را مي‌دهد و پاسخ‌هاي داده شده، داده‌هاي مورد نياز محقق را فراهم مي‌آورند(گرجي، 1391: 206)
در پژوهش حاضر اولين ابزار مورد استفاده پرسشنامه مربوط به فرسودگي شغلي مي‌باشد. جهت جمع آوري اطلاعات مربوط به فرسودگي شغلي از پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ و جكسون (MBI 88) استفاده شد. اين مقياس اولين بار توسط مسلچ وجكسون در سال 1981 بكار برده شده است. مسلچ وجكسون شكل كنوني اين ابزار را، جهت ارزيابي فراواني و شدت زيرمقياس‌هاي سه گانه فرسودگي شغلي طراحي نموده اند. اين پرسشنامه رايج ترين ابزار اندازه‌گيري فرسودگي شغلي مي‌باشد و از 22 گويه جداگانه تشكيل شده كه هر سه زير مقياس فرسودگي شغلي را در بر مي‌گيرد. در اين ابزار 9 گويه مربوط به تحليل عاطفي (گويه‌هاي 1، 2، 3، 6، 8، 13، 14، 16، 20) 5 گويه مربوط به به مسخ شخصيت (گويه‌هاي 5، 10، 11، 15، 22) و 8 گويه مربوط به عدم احساس موفقيت فردي (گويه‌هاي 4، 7، 9، 12، 17، 18، 19، 21) مي‌باشد. ابزار مربوطه كه در طيف ليكرت درجه بندي شده است فراواني احساسات مربوطه را از صفر تا شش(هرگز، چند بار در سال، يكبار در ماه، چند بار در ماه، يكبار در هفته، چندبار در هفته وهرروز) و شدت اين احساسات را از صفر تا هفت (هرگز، خيلي كم، كم، گاهي، متوسط، اغلب، زياد وخيلي زياد) درجه بندي مي‌كند. که گويه‌هاي عدم احساس موفيقت فردي بطور معکوس نمره گذاري مي‌شوند. نمره بدست آمده در هريك از سه زير مقياس بر پايه نمره مرجع در دسته‌هاي بالا، متوسط و ضعيف قرار مي‌گيرد؛ همچنين اين ابزار در دو قسمت فراواني و شدت به طور جداگانه تحليل مي‌شود و نمرات ذيل چگونگي امتيازبندي اين ابزار را نشان مي‌دهد(رفيعي و همکاران، 1391: 26):
احساس تحليل عاطفي :
بالا: نمره بالاتر از 30 در مورد فرواني وبالاتر از 40 براي شدت
متوسط: نمره 18 تا 29 در مورد فراواني و 26 تا 39 براي شدت
ضعيف: نمره زير 17 براي فراواني و زير 25 براي شدت
احساس مسخ شخصيت
بالا: نمره بالاتر از 12 در مورد فرواني وبالاتر از 15 براي شدت
متوسط: نمره 6 تا 11 در مورد فراواني و 7 تا 14 براي شدت
ضعيف: نمره زير 5 براي فراواني و زير 6 براي شدت
احساس عدم موفقيت فردي
بالا: نمره زير 33 براي فراواني و زير 36 براي شدت
متوسط: نمره 34 تا 39 در مورد فراواني و 37 تا 43 براي شدت
ضعيف: نمره بالاتر از 40 در مورد فرواني و بالاتر از 44 براي شدت
پرسشنامه فرسودگي شغلي به عنوان يك ابزار استاندارد، به كرات در ايران و در كشور‌هاي ديگر در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و اعتبار و اعتماد آن مورد تاييد مي‌باشد. فيليان كه خود پرسشنامه مسلچ را به فارسي برگردانده اعتبار علمي‌آن را از طريق بررسي اعتبار محتوايي و پايايي آن را از طريق بازآزمايي و انجام آزمون همبستگي در ابعاد فراواني و شدت مشخص كرده است ميزان همبستگي متغيرها از 96%=r تا 83%=r بدست آمد و با توجه به اين امر پايايي پرسشنامه نيز مورد تأييد قرار گرفت. پايايي ابزار فرسودگي شغلي مسلچ در پژوهش‌هايي كه در ايران صورت گرفته، مشابه پايايي به دست آمده از منابع اوليه بوده است(رفيعي و همکاران، 1391: 26).
دومين ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سلامت رواني گلدبرگ (GHQ-28) مي‌باشد كه ابزاري استاندارد جهت اندازه‌گيري سلامت رواني است كه در بيشتر تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته است. گلدبرگ و هيلر (1978) آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه را 91/0 گزارش نمودند، همچنين ويلجو و همکاران (2007) ضريب آلفاي کرونباخ را براي آن 90/0 گزارش نمودند (ربيعي و همکاران، 1388).
3-8 ) پايايي و روايي پرسشنامه
ابزار سنجش بايستي از روايي و پايايي لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌هاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و از طريق اين داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها فرضيه‌هاي مورد نظر را بيازمايد و به سوال تحقيق پاسخ دهد(حافظ نيا، 1386: 154).
3-8-1 ) روايي89
روايي از واژه «روا» به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است. مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه‌گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد (گرجي، 1391). اهميت روايي از آن جهت است که اندازه‌گيري‌هاي ناکافي و نامناسب مي‌تواند هر پژوهش علمي‌را بي ارزش و ناروا سازد. در پژوهش حاضر براي بررسي روايي ابزار اندازه‌گيري از روش روايي محتوايي استفاده شد.
3-8-1-1 ) روايي محتوا
در تحقيق حاضر، از روش اعتبار يا روايي مفهومي‌استفاده شده است. زيرا هنگامي‌که اعتبار تجربي امکان پذير نباشد يا مشکل بتوان از طريق تجربي يا عملي براي يک اندازه يا بافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومي‌استفاده شده است و در واقع از طريق گواه و معيار‌ها محقق در پي آن بر مي‌آيد که نشان دهد که روا است مفهومي‌را اندازه گرفت (خاکي، 1387: 291ـ 288).
براي روايي محتوا با رجوع به نظر متخصصان و اساتيد از روايي ابزار اندازه‌گيري، در سنجش متغير‌هاي تحقيق اطمينان حاصل شده است. كه در اين مرحله پرسشنامه‌ها با هم گرايي زيادي ميان نظرات اين متخصصان، تأييد شد و نظرات اصلاحي آنها در پرسشنامه بکار گرفته شد و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان ويژگي مورد نظر را مي‌سنجد.
3-8-1 ) پايايي90
يک آزمون زماني داراي پاياني است که نمره‌هاي مشاهده و نمره‌هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند (خاکي، 1387: 293 ). عوامل متعددي بر پاياني و روايي موثرند از جمله : 1 ) تعريف نشدن اصطلاحات 2) عدم توجيه پرسشگران 3) عدم تجانس و همگوني پاسخگويان 4) تغيير شرايط و زمينه‌هاي اجراي پرسشگري 5) وضعيت ظاهري و دروني ابزار 6) عدم تناسب مراحل مختلف فرايند تحقيق.
پايايي ابزار عبارت است از اينکه اگر يک وسيله اندازه‌گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان و مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل مي‌شود به عبارت ديگر ابزار پايا يا معتبر ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد(حافظ نيا، 1386: 155).
در پژوهش حاضر، براي تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمون‌هايي که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کنند به کار مي‌رود(سرمد و همکاران، 1387: 169).
بدين منظور، نمونه اوليه 25 پرسشنامه پيش آزمون را شامل گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از پرسشنامه‌هاي فوق و با نرم افزار آماري Spss ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه فرسودگي شغلي 734/0 و سلامت رواني 940/0 به دست آمد. اعداد فوق، بيانگر اين است كه پرسشنامه‌هاي مورد استفاده، از قابليت اعتماد يا پايايي لازم برخوردارند(جدول3ـ1 و 3ـ2 ).
جدول 3ـ 1: ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه فرسودگي شغلي(MBI)
ضريب آلفاي کرونباخ
تعداد آيتم
تعداد پرسشنامه
734/0
22
25
جدول 3ـ 2: ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه سلامت رواني (GHQ-28)
ضريب آلفاي کرونباخ
تعداد آيتم
تعداد پرسشنامه
940/0
28
25
3-9 ) تجزيه و تحليل داده‌ها
تجزيه و تحليل داده‌ها به عنوان يک فرآيند علمي، يکي از مجموعه فعاليتهاي اساسي هر کار تحقيق است(گرجي، 1391: 240). تجزيه و تحليل داده‌ها به معني طبقه بندي، تنظيم، پردازش، دستکاري و خلاصه کردن

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید