دسته بندي علمی – پژوهشی : پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

Results of data analysis shown us that under discussion factors have positive effect on Guilan rural mayors with the exception the expected to run, and the expected effort in acceptance…

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۸۱

Moore, G. C. – Benbasat, I. (1991) Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems Research Vol. 2, No: 192-222. Mutula, S,…

تحقيق – پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

هدایتی مقدم ، زهرا ،۱۳۸۷ ،ارزیابی نقش دفاتر ICT روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی استان اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا ، دانشگاه اصفهان . یعقوبی…

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت ۷۹

ومآخذمنابع فارسی : آلبرتو، کارنیرو (مرداد ۱۳۸۶). ترجمه عباس نصیری زنگ آباد. پذیرش فناوری های نوین در سازمان: ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم، شماره ۱۸۲،صفحه ۴۹٫ احمدی ده قطب الدینی،…

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- …

متغیر نگرش به استفاده : با توجه به نتایج به دست آمده در نگرش به استفاده با میانگین ۹۲۵۶/۳ ، این گونه می توان گفت که با تقویت جنبه سرگرمی، خوشایند و…

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

۹۰۲۹/۲ ۷۶۳/۱ ۳۲۷۸/۱ دفعات استفاده شما از چقدر است؟ ۱۴۸۹/۳ ۵۹۵/۱ ۲۶۲۷/۱ ۵-۲-۲- نتایج آمار استنباطی :۱- در ارتباط با فرضیه اول با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت…

تخم نطفه دار بوقلمون

امروزه در اغلب کشورها، بوقلمون را بصورت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری می کنند و تعداد معدودی از شرکتهای اصلاح نژادی، سویه های تجارتی مخصوص به خود را…

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۲۲

همانطور که از جدول فوق مشخص میباشد ضریب پایایی کل طیف به دست آمده برای هر یک از مفاهیم در حد مورد قبول میباشند و این موضوع نشان دهندۀ همبستگی…

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۱۷

دهکده المپیک، شهرک راه آهن ایرانشهر، میدان ولیعصر محل توزیع پرسشنامه ها پارک جمشیدیه، امامزاده صالح، امامزاده قاسم بوستان ولایت، فرهنگسرای خاوران فرهنگسرای اشراق پارک چیتگر پارک لاله، پارک دانشجو…

دسترسی به منابع مقالات : ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۱۴

عوامل طبیعی خویشاوندی/ نژادو قومیت ۲-۹-۱-۱ عوامل نهادینهاد به معنای قانون، رسم، عرف، عادت و یا سازمانی است که در زندگی سیاسی یا اجتماعی مردم مؤثر واقع شده و نظام…